VIEŠOJO VALDYMO FAKULTETAS

  Studijų programos kryptisViešasis administravimas
  Valstybinis kodas
  6211LX076
  Suteikiama kvalifikacija Viešojo administravimo magistras
  Studijų trukmėNuolatinės studijos - 1,5 m. Nuolatinės studijos  vykdomos darbo dienomis nuo 18 val. 
  Ištęstinės studijos - 2 m. Ištęstinės studijos vykdomos penktadieniais nuo 18 val. ir šeštadieniais nuo 9 val.
  Visos paskaitos ir dalis seminarų, negalintiems atvykti, transliuojamos ("online") pagal patvirtintą tvarkaraštį.
  Studijų kalba Lietuvių ar anglų
  Studijų kaina (2020 m.)Nuolatinės studijos - 1312 eurų už semestrą, ištęstinės studijos - 984 eurai už semestrą.
   VALSTYBĘ KURIAME MES. KUO PROFESIONALESNI VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAI,
   TUO GERESNĖ GYVENIMO KOKYBĖ ŠALYJE

   Viešojo administravimo magistro studijos:

   • populiariausios viešojo administravimo magistro studijos Lietuvoje;
   • puikus dėstytojų-mokslininkų ir dėstytojų-praktikų derinys;
   • vienintelė Savivaldos įstaigų administravimo specializacija Lietuvoje;
   • nuotolinių ir elektroninių studijų galimybė;
   • išlyginamosios studijos baigusiems kolegijas.

   Studijų programos tikslas

   Viešojo administravimo magistrantūros studijos MRU neturi nieko bendro su formalizuotų, rutininių veiklos taisyklių "perpasakojimu". Čia rengiami specialistai, galintys priimti Lietuvos valstybei keliamus iššūkius – modernaus šalies valdymo, deramo interesų ginimo ES ir globalioje erdvėje, didžiųjų viešojo sektoriaus projektų (transporto, energetikos) sėkmingo vystymo.
    
   VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO STUDIJOS – NORINTIEMS KURTI SAVO IR LIETUVOS VALSTYBĖS ATEITĮ

   Studijų išskirtinumas

   • Viešojo administravimo studijos – tai mokslas apie valstybės valdymą. Galima specializuotis pasirenkant alternatyviai pasirenkamus dalykus ar baigiamųjų darbų temas pasirinktais aspektais, pvz. švietimo politikos įgyvendinimo, sveikatos sistemos valdymo, viešosios-privačiosios partnerystės, viešųjų pirkimų, LEAN vadybos sistemos ar projektinio valdymo taikymo, valstybės tarnybos tobulinimo ir kt.

   • Studijų programa sumodeliuota siekiant sudaryti studentams sąlygas dirbti: nuolatinės studijos organizuojamos vakarais, trunka 1,5 metų; ištęstinės – organizuojamos Vilniuje, Klaipėdoje, Utenoje bei Alytuje savaitgaliais (penktadienio vakarais ir šeštadieniais) arba sesijomis 2 metus.

   • Studijos pasižymi galimybe studentams studijuoti ar atlikti praktikas užsienyje dalyvaujant Erasmus+ ar kitose studentų mainų programose.

   • Nuo 2019 metų yra vykdoma dviejų diplomų studijų programa  su Nacionaline viešojo administravimo akademija prie Ukrainos Prezidento.

   • Studijos betarpiškai susietos su Lietuvos viešojo valdymo poreikiais ir naujausiomis tendencijomis (bendradarbiaujama kuriant ir tobulinant studijas su Vyriausybės kanceliarija; Vidaus reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo bei kitomis ministerijomis; Valstybės tarnybos departamentu; Savivaldybių administracijomis ir t.t.). Studijų programa susieta su valstybės tarnyboje diegiamu Valstybės tarnautojų kompetencijų modeliu.

   • MRU Lietuvoje vienintelis universitetas reguliariai organizuojantis viešojo valdymo tobulinimui skirtas konferencijas bei konsultacijas viešojo valdymo institucijoms, Vilniuje vienintelis universitetas suteikiantis Viešojo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

   • MRU – vienintelis universitetas, kurio dėstytojai per pastaruosius 5 metus reguliariai rengė vadovėlius ir kitas mokymosi priemones viešojo valdymo tematika studentams (paminėtinos: Šiuolaikinio viešojo administravimo pagrindai: vadovėlis (2016); Viešojo administravimo teorijos: vadovėlis (2015); Vietos savivalda: teoriniai ir praktiniai aspektai: mokymo knyga (2013); Svarbios valstybės ir vietos savivaldos teorijų sąvokos: Mokomoji priemonė (2012); Viešojo administravimo atvejų analizės mokomoji medžiaga: metodinė priemonė (2012); Demokratija ir vietos bendruomenė Lietuvoje: vadovėlis (2011); Viešasis valdymas: vadovėlis (2010).

   Įgyjamos kompetencijos

   Sėkmingai baigę viešojo administravimo magistrantūros studijų programą studentai gebės:

   • įvertinti savo veiklos galimybes viešojo sektoriaus institucijose ir jomis pasinaudoti, diegti modernius vadybinius veiklos principus įvairiose viešojo sektoriaus organizacijose;
   • strategiškai mąstyti ir planuoti viešojo administravimo procesus;
   • parengti ir įgyvendinti projektus, dirbti su viešajam sektoriui adaptuotomis informacinėmis programomis;
   • įtakoti teisės aktų rengimą, teikiant pasiūlymus atitinkamoms institucijoms, gebės padėti rengti viešojo administravimo srities teisės aktus;
   • vadovauti, analizuoti ir kritiškai vertinti  šiuolaikinių vadybos metodų adaptavimą Lietuvos ir kitų šalių viešajame valdyme.

   Studijų turinys - du trečdalius programos sudaro viešojo valdymo ir artimų sričių dalykai. Programa numato administravimo vadybos ir administravimo tyrimų teorijos bei praktikos, viešojo administravimo lyginamosios analizės, žmogiškųjų išteklių vadybos, organizacijų teorijų, administracinės atsakomybės, etikos valstybės tarnyboje, strateginio valdymo, vadybos, viešojo administravimo pagrindų, viešųjų paslaugų vadybos, sprendimų priėmimo teorijos, valstybės tarnybos lyginamosios analizės, informacinių technologijų viešajame administravime, valstybės strateginės plėtros, strateginio planavimo, lyginamosios viešosios politikos, naujosios viešosios vadybos ir valstybės valdymo reformos studijas. Trečdalis programos yra skirta moksliniam tiriamajam ir magistro baigiamajam darbui.   Programos vadovasprof. dr. Vainius Smalskys (el. p. vainius@mruni.eu). V. Smalskys apgynė socialinių mokslų disertaciją (vadybos ir administravimo kryptis) Kauno technologijos universitete (KTU), dirbo Lietuvos teisės akademijos Kauno policijos fakulteto Socialinių ir humanitarinių mokslų katedroje, KTU Viešojo administravimo katedroje, Mykolo Romerio universiteto (MRU) Viešojo administravimo fakulteto Viešojo administravimo katedroje. Nuo 2007 m. V. Smalskys dirba MRU Viešojo valdymo fakultete profesoriaus pareigose, ilgą laiką buvo MRU Politikos ir vadybos (dabar Viešojo valdymo) fakulteto Viešojo administravimo katedros vedėju, o šiuo metu užima šio fakulteto dekano pareigas. V. Smalskys yra monografijų, vadovėlių aukštosioms mokykloms ir mokslinių publikacijų autorius, nuolat dalyvauja įvairiuose moksliniuose projektuose, veda mokymus valstybės tarnautojams. Jo moksliniai interesai – valstybės tarnybos raida, viešojo administravimo istorija ir teorijos.
   Programos alumnėSvajūnė Ungurytė-Ragauskienė, tel. nr. 8602 13885, el.p.: svajune.unguryte@gmail.com (kreipkitės, jeigu norite sužinoti, kaip sekėsi studijuoti programoje).
   „Dėl suteikiamų žinių aktualumo ir universalumo šios studijos padėjo lengvai įsilieti į darbo rinką. Studijų programa užtikrina, jog išmanysite ne tik ekonominį, socialinį, teisinį, politinį bet ir vadybinį viešojo valdymo kontekstą.“


   STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS


   Studijų programos vadybininkė

   Vilniuje, Klaipėdoje ir Utenoje:

   Raimonda Urbietienė

   IV-309 kab.
   Tel. (8 5) 2714 575
   El. p.: raimonda@mruni.eu

   Studijų programą kuruojantis Studijų programos komitetas ir programos kuratorius (dėstytojas)

   • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
   • Tel.: (8 5) 271 4625
   • El. p.: roffice@mruni.eu
   • www.mruni.eu
   • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
   • Budėtojas: (8 5) 271 4747