Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas, turintiems universitetinį išsilavinimą

 

PRIĖMIMO TAISYKLĖS, STOJANTIEMS Į MAGISTRANTŪRĄ 2015 m. (pavasario semestrui)

Informacijos apie priėmimą teiraukitės tel. (8 5) 2714 704 arba el.paštu priemim@mruni.eu

Priėmimo į Mykolo Romerio universiteto (toliau – Universiteto arba MRU) magistrantūros studijų 2015 metų pavasario semestrą taisyklės skirtos asmenims, turintiems bakalauro laipsnį arba baigusiems vientisąsias studijas ir pretenduojantiems į magistrantūros studijas pavasario semestrui.

Studijos prasideda 2015 m. vasario mėn.

Priėmimas vyks į valstybės nefinansuojamas vietas, 40 įstojusiųjų į nuolatines studijas bus atleisti nuo įmokos už studijas pavasario semestre (plačiau)

Dėl valstybės finansuojamų vietų rudens semestre (plačiau)

Studijų programos bei formos į kurias galima pretenduoti pavasario semestrui.


Studijų programa  Specializacijos

Studijų trukmė

Suteikiama kvalifikacija

NL
I
Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas
Finansų rinkos
1,5-Ekonomikos magistras

  Finansų analitika
1,5-Ekonomikos magistras
Finansų valdymas
1,5-Finansų magistras
Tarptautinė prekyba
1,5-Verslo magistras
Politikos ir vadybos fakultetas
Tarptautinė politika ir ekonomika
1,5-Politikos mokslų magistras
Viešasis administravimas (Kaune)

-2Viešojo administravimo magistras
Socialinių technologijų fakultetas
Teisės edukologija (Marijampolėje)
-2Edukologijos magistras
Verslo informatika1,5-Taikomosios informatikos magistras
Teisės fakultetas
Europos Sąjungos teisė

1,5-Teisės magistras
Teisė
Civilinė teisė1,5-Teisės magistras

Baudžiamoji teisė ir kriminologija1,5-Teisės magistras

Tarptautinė teisė
1,5-Teisės magistras
Verslo teisė
1,5-Teisės magistras
Viešojo saugumo fakultetas (Kaune)
Aplinkosaugos teisė 

-2Teisės magistras
Teisė ir policijos veikla *

-2Teisės magistras
Santrumpos: NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos.

Į magistrantūros ištęstines studijas priimami tik pareigūnai (išskyrus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnai) dirbantys pagal teisės ir policijos veiklos studijų programą ar valstybės tarnautojai.


II. Konkursinio balo sandara.

2. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas.Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 -    baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8  svertinio koeficiento;
 -    likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

3. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programas  po papildomų studijų. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
-    baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8  svertinio koeficiento;
-    likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.


4. Kokio pasirengimo asmenys priimami:

2 lentelė

Studijų kryptis, kurias stojantysis yra baigęs Į kokias studijų programas ar specializacijas gali pretenduoti
Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijasTeritorijų ir aplinkosaugos planavimas, programų ir projektų valdymas, lyderystė ir pokyčių valdyba (arba jos specializacija), energetikos politika ir vadyba, viešasis administravimas (specializacijos), elektroninio verslo vadyba, elektroninė valdžia, kibernetinio saugumo valdymas
Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijasFinansų rinka, finansų valdymas, tarptautinė prekyba
Baigę ekonomikos, statistikos, ekonometrijos studijų krypčių universitetines bakalauro studijasFinansų analitika (finansų rinkos programos specializacija)
Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas Tarptautinė politika ir ekonomika
Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas Teisės edukologija
Baigę teisės studijų krypties universitetines bakalauro studijas Aplinkosaugos teisė, ES teisė, verslo teisė, teisė (specializacijos), teisė ir policijos veikla
Baigę fizinių, technologijų mokslų sričių, socialinių mokslų srities verslo, vadybos, ekonomikos, finansų, apskaitos, verslo ir vadybos studijų krypčių universitetines bakalauro studijas Verslo informatika

 

III. Priėmimo vykdymas.

5. Stojančiųjų konkursinė eilė sudaroma pagal konkursinius balus bei pageidavimų prioritetų mažėjimo tvarka.

6. Stojantysis prašyme, kuris pildomas MRU, turi teisę nurodyti ne daugiau kaip 8 pageidavimus, išdėstytus prioriteto tvarka. Kaip vienas pageidavimas suprantamas studijų programos ir/ar jos specializacijos (į programų specializacijas pretenduojama atskirai, kaip atskiras pageidavimas), studijų formos ir studijų finansavimo pobūdžio nurodymas.

7. Diplomo priedo penkių balų sistemos pažymiai dvigubinami. Ne dešimtainės vertinimo sistemos pažymiai pirmiausiai pervedami į dešimtainę, ir tik po to atliekami aritmetiniai veiksmai su jais.

8. Stojantiesiems į finansų rinkos, finansų valdymo studijų programas ir baigusiems ekonomikos krypties studijų programas prie konkursinio balo papildomai pridedamas 1 balas.

9. Stojantiesiems į viešojo administravimo ir baigusiems viešojo administravimo krypties studijų programas prie konkursinio balo papildomai pridedamas 1 balas.

10. Stojantiesiems į Teisės fakulteto programas ar specializacijas, bakalauro studijų metu išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą ir (arba) apginusiems baigiamąjį darbą, atitinkantį pasirinktos magistrantūros studijų programos arba specializacijos pobūdį, prie konkursinio balo papildomai pridedamas 1 balas:

3 lentelė

Programa

Egzaminas, kurį pasirinkus laikyti kaip baigiamąjį, yra pridedamas 1 balas prie konkursinio balo
Europos Sąjungos teisė Europos Sąjungos teisė
Teisė (Baudžiamoji teisė ir kriminologija)Baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė
Teisė (Civilinė teisė)Civilinė teisė ir civilinio proceso teisė
Teisė (Tarptautinė teisė)Tarptautinė teisė
Verslo teisėCivilinė teisė ir civilinio proceso teisė


11. Papildomi balai stojantiesiems:
11.1. į visas studijų programas, turintiems MRU lyderio diplomą, pridedami 2 balai.
11.2. į visas studijų programas, Studentų mokslinės draugijos nariams, aktyviai dalyvavusiems draugijos veikloje (Studentų mokslinės draugijos prezidento teikimu), pridedamas vienas balas.
12. Stojantiesiems, atitinkantiems priėmimo taisyklių 2 lentelėje nurodytus reikalavimus, prie konkursinio balo pridedamas 1 balas.
13. Į teisės ir policijos veiklos magistrantūros ištęstines studijas priimami tik pareigūnai (išskyrus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnai) dirbantys pagal pasirinktą studijų programą ar statutiniai valstybės tarnautojai.
14. Asmenys, įvykdę 2014 m. papildomų studijų programą ir norintys pretenduoti į magistrantūros studijas, stoja bendra tvarka, pateikdami specialios formos prašymą (prašymo forma) el.paštu priemim@mruni.eu arba į IV-108 aud. (Ateities g. 20, Vilnius). Prašymo pateikimo žingsniai.

IV. Priėmimo procedūros ir datos.

15. Priėmimo procedūros ir datos

4 lentelė

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registravimas, prašymuose pareikštų pageidavimų tikslinimasNuo 2015 01 08 iki 2015 01 24, 12.00 valandos
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas 2015 01 28, 15.00 val.
Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimasNuo 2015 01 28, 15.00 valandos iki 2015 01 31, 13.00 valandos
Priėmimo komisijų posėdžiai (stojantieji nedalyvauja)2015 01 27

16. Kviečiamųjų sąrašai  skelbiami  MRU ir tinklalapio puslapyje adresu

http://www.mruni.eu/lt/norintiems_studijuoti/maginstraturos_studijos/informacija_stojantiems/kvieciamuju_sarasai/.

17. Papildomas pranešimas apie kvietimą studijuoti siunčiamas elektroniniu paštu. Pranešimas juridinės galios neturi ir priėmimo komisija neprisiima atsakomybės dėl to, ar pranešimas pasieks adresatą.

V. Reikalingi dokumentai.

18. Stojantiesiems į  magistrantūros studijas reikia pateikti:

 • prašymą (prašymas pildomas MRU priėmimo skyriuje);
 • aukštąjį universitetinį bakalaurą arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento originalą, jo priedus, ir MRU rektoriaus įgalioto asmens patvirtintos jų kopijos * (kopijos įteikiamos). 2013 - 2015 metų MRU absolventams pateikti diplomo ir jo priedėlio originalų bei jų kopijų nereikia;
 • dokumentus, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (kopijos įteikiamos);
 • paso paskutinio puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją* (kopija įteikiama).
 • asmenys įgiję išsilavinimą užsienyje, pateikia įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus ir kopijas* (smulkesnė informacija www.skvc.lt) (kopija įteikiama).
 • stojamosios studijų įmokos kvitas arba atlikto pavedimo dokumentas.

*Dokumentų kopijos daromos ir tvirtinamos IV-108 auditorijoje nuo sausio 8 d.

19. Stojant į teisės ir policijos veiklos programą papildomai reikia pateikti pažymą iš darbovietės apie einamas pareigūno pareigas. 

20. Stojantieji, norintys dalyvauti konkurse, gali diplomo ir diplomo priedo notariškai patvirtintas kopijas ir kitų reikalingų dokumentų  kopijas bei prašymą siųsti paštu iki sausio 23 dienos (prašymo formą rasite čia).

VI. Dokumentai priimami

21. Stojančiųjų dokumentai priimami nuo sausio 8 d.:
• Vilniuje, Ateities g. 20, IV-108 aud. (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.30 val., šeštadieniais - nuo 9.00  iki 13.00 val.).
• Kaune, Maironio g. 27 (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., šeštadieniais - nuo 9.00  iki 13.00 val.).

VII. Priėmimo įforminimas.

22. Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys 4 lentelėje nustatytais terminais, remdamiesi nustatyta MRU studijų sutarčių sudarymo tvarka, patvirtinta MRU rektoriaus 2013 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr.1I-267, privalo sudaryti ir nekvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti studijų sutartį (toliau – Sutartis) bei įforminti priėmimą.

22. Jeigu Sutartis nesudaroma laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas ir pretendentai toliau konkurse nedalyvauja.

23. Priėmimo įforminimas neatvykus į Universitetą:

23.1. Sutarties sudarymo procedūros atliekamos Universiteto Informacinėje sistemoje, kurios adresas skelbiamas Universiteto interneto svetainėje adresu „www“.

23.2. Sutartis sudaroma vadovaujantis Vartotojo prieigoje nurodyta nuoseklia veiksmų seka.

24. Priėmimo įforminimas atvykus į Universitetą arba kai kviečiamasis teisėtai įgalioja atstovą:

24.1. Atvykęs pasirašyti Sutartį, priimamas studentas/klausytojas ar jo įgaliotas asmuo kreipiasi į Universiteto priėmimo komisijos darbuotojus ir pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimo atveju, atstovavimo teisę pagrindžiantį, notaro patvirtintą dokumentą.

24.2. Universiteto priėmimo komisijos darbuotojas patikrina priimamo studento ar jo įgalioto asmens pateiktą asmens tapatybę ir atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą.

24.3. Universiteto priėmimo komisijos darbuotojas priimamo studento elektroninėje prieigoje aktyvuoja galimybę priimamam studentui ar jo įgaliotam asmeniui, naudojantis jam suteiktais prisijungimo duomenimis, savarankiškai sudaryti Sutartį elektroniniu būdu.

VIII. Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai.

25. Stojamoji studijų įmoka mokama atsižvelgiant į pageidavimų skaičių.

26. Stojantieji, stojamąją studijų įmoką moka į Mykolo Romerio universiteto sąskaitas:

 • AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590, banko kodas 73000;
 • SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526, banko kodas 70440;
 • DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858, banko kodas 40100.

27. Mokėjimo kvite nurodoma įmokos mokesčio kodas 101939, mokėtojo kodas yra asmens kodas. Įmokėta stojamoji studijų įmoka užregistravus prašymą dalyvauti konkurse negrąžinama.

28. Stojamosios studijų įmokos dydis yra 20 Eur (69,05 Lt) , jei pareikštas nuo vieno iki trijų pageidavimų,
26 Eur (89,77 Lt), jei pareikšta nuo keturių iki aštuonių pageidavimų. Teikiant prašymą stojamoji studijų įmoka turi būti jau sumokėta į nurodytą banko sąskaitą (žr. 26 punktą).
29.  Jei koreguojant prašymą pageidavimų padaugėja ir dėl to peržengiamos nustatytos stojamosios studijų įmokos ribos, reikia sumokėti ir įmokų skirtumą. Jei koreguojamas prašymas ir keičiami nurodyti pageidavimai, galioja paskutinis koregavimo prašymas.
30. Asmenims, baigusiems 2014 metais MRU papildomas studijas, mokėti stojamosios įmokos nereikia.
31. Nuo stojamosios studijų įmokos atleidžiami asmenys, neturintys abiejų tėvų arba globėjų bei vaikų globos namų auklėtiniai, kurie yra gimę 1990 metais arba vėliau, taip pat I grupės neįgalieji (darbingumo lygis 0-25 %). Šie asmenys kartu su prašymu turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą (kopijos įteikiamos).

IX. Studijų kaina.

32. 2015 metų studijų kaina yra paskelbta čia.

33. Studijų įmoka už semestrą sumokama per 15 dienų nuo semestro pradžios. Fakulteto vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

X. Priėmimo komisijos adresai ir telefonai.

34. Priėmimo komisijos tel. 8-5-271 47 04. Dokumentai priimami: Vilniuje, Ateities g. 20, IV-108 auditorijoje, darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.30 val., šeštadieniais - nuo 9 iki 13 val.

XI. Kita informacija.

35. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija.

36. Norintys gauti vietą Studentų namuose (bendrabutyje), pateikia prašymą  IV-108 aud. iki vasario 4  dienos. Kartu su prašymu (formą rasite čia)  turi pateikti papildomus dokumentus, nurodytus MRU tinklapyje adresu http://www.mruni.eu/lt/studijos/studentu_gyvenimas/bendrabuciai/

37. Stojantieji, nesutinkantys dėl konkurso rezultatų, gali pateikti Priėmimo komisijai apeliaciją. Apeliaciją, kurioje išdėstyti motyvai, galima pateikti ne vėliau kaip per 24 valandas nuo rezultatų paskelbimo. Apeliacija išnagrinėjama ir sprendimas paviešinamas ne vėliau kaip per dvi darbo dienas. Pavėluotai pateiktos apeliacijos nenagrinėjamos.

38. Prašymo forma, neįforminusiems laiku priėmimo (rasite čia)

39. Prašymo forma, norintiems nutraukti studijų sutartį (rasite čia)
PRIĖMIMO TAISYKLĖS, STOJANTIEMS Į MAGISTRANTŪRĄ 2014 metais rudenio semestrui

Darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val., II-233 aud.,  Ateities g. 20, Vilnius 

Priėmimo taisyklės skirtos asmenims, turintiems bakalauro laipsnį arba baigusiems vientisąsias studijas ir pretenduojantiems į magistrantūros studijas.

I. Studijų programos bei formos į kurias galima pretenduoti.


Studijų programa  Specializacijos

Studijų trukmė

Suteikiama kvalifikacija

NL
I
Verslo ir medijų mokykla (Business and Media School) prie STF

Finansų rinkos (anglų k.) su Middlesex universitetu, UK

1,5-Ekonomikos magistras
(dvigubas diplomas)
Komunikacija ir kūrybinės technologijos  (anglų k.) su Middlesex universitetu  1,5-Komunikacijos magistras
(dvigubas diplomas)
Elektroninio verslo vadyba (anglų k.) su Middlesex universitetu
1,5-Verslo administravimo magistras (dvigubas diplomas)
Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas
Finansų rinkos
1,52Ekonomikos magistras

  Finansų analitika
1,52Ekonomikos magistras

  Verslo nuosavybės ekonomika1,52Ekonomikos magistras
Finansų rinkos (Klaipėdoje)

-2Ekonomikos magistras
Verslo sistemų ekonomika
1,52Ekonomikos magistras
Viešojo sektoriaus ekonomika
1,52Ekonomikos magistras

Regioninės plėtros ekonomika ir politika 1,52Ekonomikos magistras

Viešieji pirkimai 1,52Ekonomikos magistras
Sveikatos ekonomika1,52Ekonomikos magistras
Finansų valdymas
1,52Finansų magistras
Tarptautinė prekyba
1,52Verslo magistras

Tarptautinė rinkodara1,52Verslo magistras

Muitinės operacijų valdymas
1,52Verslo magistras
Politikos ir vadybos fakultetas
Aplinkos apsaugos politika ir administravimas
1,52Politikos mokslų magistras
Europos Sąjungos politika ir administravimas
1,52Politikos mokslų magistras
Sveikatos politika ir vadyba
1,52Politikos mokslų magistras
Švietimo politika ir vadyba
1,52Politikos mokslų magistras
Tarptautinė politika ir ekonomika
1,52Politikos mokslų magistras
Tarptautinė politika ir diplomatija ***
1,52Politikos mokslų magistras
Logistikos vadyba
1,52Vadybos magistras
Nepaprastųjų  situacijų valdymas
1,52Vadybos magistras
Strateginis inovacijų valdymas
1,52Vadybos magistras
Turizmo sektoriaus valdymas
1,52Vadybos magistras
Veiklos auditas
1,52Vadybos magistras
Viešųjų ryšių vadyba
1,52Vadybos magistras
Teritorijų ir aplinkosaugos planavimas

1,52Teritorijų planavimo magistras
Lyderystė ir pokyčių vadyba
1,52Žmonių išteklių vadybos magistras
Ugdomasis vadovavimas (Koučingas)
1,52Žmonių išteklių vadybos magistras
Sporto industrijų vadyba
1,52Verslo ir vadybos magistras
Strateginis organizacijų valdymas
1,52Verslo ir vadybos magistras
Programų ir projektų vadyba
1,52Projektų vadybos magistras

Energetikos politika ir vadyba
1,52Viešojo administravimo magistras
Viešasis administravimas (Kaune)
-2Viešojo administravimo magistras
Viešasis administravimas (Klaipėdoje)-2Viešojo administravimo magistras
Viešasis administravimas (Utenoje)
-2Viešojo administravimo magistras
Viešasis administravimas

1,52Viešojo administravimo magistras

Aplinkosaugos administravimas1,52Viešojo administravimo magistras

Savivaldos institucijų administravimas
1,52Viešojo administravimo magistras

Sveikatos apsaugos įstaigų administravimas
1,52Viešojo administravimo magistras

Žmogiškųjų išteklių vadyba1,52Viešojo administravimo magistras
Dalykinė anglų kalba ir verslas *** 2-Filologijos magistras
Socialinių technologijų fakultetas

Darbo ir organizacinė psichologija  (anglų k.) su Talino technologijų universitetu2-Psichologijos magistras (dvigubas diplomas)
Edukacinių technologijų valdymas
1,52Edukologijos magistras
Elektroninė valdžia
1,52Viešojo administravimo magistras
Elektroninio verslo vadyba

1,52Verslo administravimo magistras
Elektroninio verslo vadyba (anglų k.) su Middlesex universitetu

1,5-Verslo administravimo magistras (dvigubas diplomas)
Lyginamoji socialinė politika ir gerovė (anglų k.) su Tamperės universitetu (Suomija), Linco Johano Keplerio universitetu 
2-Sociologijos magistras (jungtinis diplomas)
Kibernetinio saugumo valdymas
1,52Verslo ir vadybos magistras
Komunikacija ir kūrybinės technologijos 
1,52Komunikacijos magistras
Mediacija 
1,5 2 Teisės magistras
Socialinių technologijų valdymas (anglų k.) (jungtinė programa kartu su Fernando Pessoa universitetu, Portugalija)
2
Verslo ir vadybos magistras (dvigubas diplomas)
Socialinis darbas 
1,52Socialinio darbo magistras
Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu (anglų k.) su Rygos Stradina universitetu

1,5-Socialinio darbo magistras
(dvigubas diplomas)
Teisės psichologija
23Psichologijos magistras
Vaiko teisių apsauga
1,52Socialinio darbo magistras
Verslo informatika

1,52Taikomosios informatikos magistras
Verslo informatika (anglų k.) (jungtinė programa kartu su Fernando Pessoa universitetu, Portugalija)
2-Taikomosios informatikos magistras (dvigubas diplomas)
Verslo psichologija 
23Psichologijos magistras
Verslumo edukologija 
1,52Edukologijos magistras
Teisės fakultetas
Administracinė teisė *

1,52Teisės magistras
Bioteisė *

1,52Teisės magistras
Darbo ir socialinio aprūpinimo teisė *

1,52Teisės magistras
Europos Sąjungos teisė *

1,52Teisės magistras
Europos ir Tarptautinė verslo teisė (anglų k.) su Savojos universitetu
2-Teisės magistras (dvigubas diplomas)
Europos Sąjungos teisė ir valdymas (anglų k.) su Bordo IV Moteskje universitetu

1,5-Teisės magistras (dvigubas diplomas)
Finansų teisė *

1,52Teisės magistras
Teisė
Civilinė teisė1,52Teisės magistras

Civilinė justicija1,52Teisės magistras

Baudžiamoji teisė ir kriminologija1,52Teisės magistras

Tarptautinė teisė *
1,52Teisės magistras

Tarptautinė teisė (Klaipėdoje) *
-2Teisės magistras

Tarptautinė žmogaus, vartotojų, intelektinės nuosavybės apsauga *
1,52Teisės magistras
Tarptautinė teisė (anglų k.)
2 -
Teisės magistras
Verslo teisė
1,52Teisės magistras
Viešoji teisė (Klaipėdoje) *

-2Teisės magistras
Viešoji teisė (Vilniuje) *

-2Teisės magistras
Viešojo saugumo fakultetas (Kaune)
Aplinkosaugos teisė *

1,52Teisės magistras

Teisė ir policijos veikla **

-2Teisės magistras
Teisė ir valstybės sienos apsauga
-2Teisės magistras
Santrumpos: NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos.

- asmenims, kurie norėtų stoti į šią programą, tačiau neturi teisės studijų krypties universitetinio bakalauro, numatytos mokamos vienerių metų papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas. Priėmimas į papildomas studijas vykdomas tuo pačiu metu kaip ir į magistrantūrą.

**  - asmenims, kurie norėtų stoti į šią programą, tačiau neturi teisės studijų krypties universitetinio bakalauro, numatytos mokamos vienerių metų papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas. Į magistrantūros ištęstines studijas priimami tik pareigūnai (išskyrus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnai) dirbantys pagal teisės ir policijos veiklos studijų programą ar valstybės tarnautojai.

***  pratęsiamas dokumentų priėmimas iki rugpjūčio 8 dienos, nepabaigtos programos registracijos procedūros.


II. Konkursinio balo sandara.


2. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas.Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 -    baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8  svertinio koeficiento;
 -    likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

3. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programas  po papildomų studijų. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
-    baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8  svertinio koeficiento;
-    likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Konkursinių balų statistika pagal studijų kryptis 2013 m. (rasite čia)

Planuojamas valstybės finansuojamų vietų skaičius pagal studijų kryptis 2014 m. (rasite čia)

4. Kokio pasirengimo asmenys priimami:

2 lentelė

Studijų kryptis, kurias stojantysis yra baigęs Į kokias studijų programas ar specializacijas gali pretenduoti
Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas Logistikos vadyba, nepaprastųjų situacijų valdymas, strateginis inovacijų valdymas, sporto industrijų vadyba, turizmo sektoriaus valdymas, veiklos auditas, viešųjų ryšių vadyba, strateginis organizacijų valdymas, socialinių technologijų valdymas
Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijasTeritorijų ir aplinkosaugos planavimas, programų ir projektų valdymas, lyderystė ir pokyčių valdyba (arba jos specializacija), energetikos politika ir vadyba, viešasis administravimas (specializacijos), elektroninio verslo vadyba, elektroninė valdžia, kibernetinio saugumo valdymas
Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas Viešojo sektoriaus ekonomika (arba jos specializacijos), finansų rinka (arba jos specializacija: verslo nuosavybės ekonomika), finansų valdymas, verslo sistemų ekonomika, tarptautinė prekyba (arba jos specializacijos)
Baigę ekonomikos, statistikos, ekonometrijos studijų krypčių universitetines bakalauro studijasFinansų analitika (finansų rinkos programos specializacija)
Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijasKomunikacija ir kūrybinės technologijos, komunikacija ir kūrybinės technologijos (anglų k.)
Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas Aplinkos apsaugos politika ir administravimas, ES politika ir administravimas, sveikatos politika ir vadyba, švietimo politika ir vadyba, tarptautinė politika ir ekonomika, tarptautinė politika ir diplomatija
Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas Socialinis darbas, vaiko teisių apsauga
Baigę socialinių mokslų srities universitetines bakalauro studijasSocialinis darbas su vaikais ir jaunimu (anglų k.)
Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas Edukacinių technologijų valdymas, verslumo edukologija
Baigę teisės studijų krypties universitetines bakalauro studijas Administracinė teisė, aplinkosaugos teisė, bioteisė, darbo ir socialinio aprūpinimo teisė, Europos ir Tarptautinė verslo teisė (anglų k.), ES teisė, ES teisė ir valdymas (anglų k.), finansų teisė, verslo teisė, mediacija, teisė (specializacijos), tarptautinė teisė (anglų k.), teisė ir policijos veikla,  viešoji teisė
Baigę psichologijos studijų krypties universitetines bakalauro studijas Teisės psichologija, verslo psichologija, darbo ir organizacinė psichologija (anglų k.)
Baigę humanitarinių mokslų universitetines bakalauro studijas, gerai mokantys anglų kalbą ir turintys tai patvirtinančius dokumentus (smulkiau 13.1. punktas)
Dalykinė anglų kalba ir verslas
Baigę fizinių, technologijų mokslų sričių, socialinių mokslų srities verslo, vadybos, ekonomikos, finansų, apskaitos, verslo ir vadybos studijų krypčių universitetines bakalauro studijas Verslo informatika, verslo informatika (anglų k.)
Baigę teisės ir valstybės sienos apsaugos programos universitetines bakalauro studijas
Teisė ir valstybės sienos apsauga

 

III. Priėmimo vykdymas.

5. Stojančiųjų konkursinė eilė sudaroma pagal konkursinius balus bei pageidavimų prioritetų mažėjimo tvarka.

6. Stojantysis prašyme, kuris pildomas MRU, turi teisę nurodyti ne daugiau kaip 8 pageidavimus, išdėstytus prioriteto tvarka. Kaip vienas pageidavimas suprantamas studijų programos ir/ar jos specializacijos (į programų specializacijas pretenduojama atskirai, kaip atskiras pageidavimas), studijų formos ir studijų finansavimo pobūdžio nurodymas.

7. Diplomo priedo penkių balų sistemos pažymiai dvigubinami. Ne dešimtainės vertinimo sistemos pažymiai pirmiausiai pervedami į dešimtainę, ir tik po to atliekami aritmetiniai veiksmai su jais.

8. Stojantiesiems į finansų rinkos, finansų valdymo, verslo sistemų ekonomikos, viešojo sektoriaus ekonomikos studijų programas ar jų specializacijas ir baigusiems ekonomikos krypties studijų programas prie konkursinio balo papildomai pridedamas 1 balas.

9. Stojantiesiems į viešojo administravimo, energetikos politikos ir vadybos, elektroninės valdžios studijų programas bei jų specializacijas ir baigusiems viešojo administravimo krypties studijų programas prie konkursinio balo papildomai pridedamas 1 balas.

10. Stojantiesiems į socialinio darbo, vaiko teisių apsaugos ar socialinio darbo su vaikais ir jaunimu studijų  programas ir baigusiems socialinio darbo krypties studijų programas prie konkursinio balo papildomai pridedamas 1 balas.

11. Stojantiesiems į Teisės fakulteto programas ar specializacijas, bakalauro studijų metu išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą ir (arba) apginusiems baigiamąjį darbą, atitinkantį pasirinktos magistrantūros studijų programos arba specializacijos pobūdį, prie konkursinio balo papildomai pridedamas 1 balas:

3 lentelė

Programa

Egzaminas, kurį pasirinkus laikyti kaip baigiamąjį, yra pridedamas 1 balas prie konkursinio balo
Administracinė teisė Administracinė teisė ir administracinio proceso teisė
Bioteisė Administracinė teisė ir administracinio proceso teisė arba Civilinė teisė ir civilinio proceso teisė
Darbo ir socialinio aprūpinimo teisė Darbo teisė ir socialinės saugos teisė
Europos Sąjungos teisė Europos Sąjungos teisė
Europos Sąjungos teisė ir valdymasEuropos Sąjungos teisė
Europos ir Tarptautinė verslo teisė Civilinė teisė ir civilinio proceso teisė
Finansų teisėAdministracinės teisės ir administracinio proceso teisės
Tarptautinės teisėTarptautinė teisė
Teisė (Baudžiamoji teisė ir kriminologija)Baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė
Teisė (Civilinė justicija)Civilinė teisė ir civilinio proceso teisė
Teisė (Civilinė teisė)Civilinė teisė ir civilinio proceso teisė
Teisė (Tarptautinė teisė)Tarptautinė teisė
Teisė (Tarptautinė žmogaus, vartotojų, intelektinės nuosavybės apsauga)Tarptautinė teisė arba Civilinė teisė ir civilinio proceso teisė
Verslo teisėCivilinė teisė ir civilinio proceso teisė
Viešosios teisėKonstitucinė teisė arba Administracinė teisė ir administracinio proceso teisė


12. Papildomi balai stojantiesiems:
12.1. į visas studijų programas, turintiems MRU lyderio diplomą, pridedami 2 balai.
12.2. į visas studijų programas, Studentų mokslinės draugijos nariams, aktyviai dalyvavusiems draugijos veikloje (Studentų mokslinės draugijos prezidento teikimu), pridedamas vienas balas.
13. Asmenys pretenduojantys:
13.1. į dalykinės anglų kalbos ir verslo programą priimami studijuoti tik baigę humanitarinių mokslų srities studijas ir  gerai mokantys anglų kalbą ir turintys tai patvirtinančius dokumentus (anglų filologijos bakalauras – anglų  filologijos diplomą, kiti – gretutinės anglų  filologijos studijų krypties baigimą patvirtinančią akademinę pažymą ar kitą dokumentą, įrodantį, jog yra išklausę bent keturis anglų kalbos lygius arba išlaikę pripažintą anglų kalbos testą, pvz. IELTS (nežemesniu nei 6 lygiu), TOEFL (ir surinkę nemažiau nei 92 taškų iš iBT).
13.2. į programas dėstomas anglų kalba, privalo turėti ne mažesnį nei 8 balų anglų kalbos įvertinimą bakalauro diplomo priedėlyje arba ne mažesnį nei B2 lygio anglų kalbos mokėjimo patvirtinimą tarptautiniuose anglų kalbos vertinimo testų sertifikatuose (pvz. TOEFL, IELTS).
14. Stojantiesiems, atitinkantiems priėmimo taisyklių 2 lentelėje nurodytus reikalavimus, prie konkursinio balo pridedamas 1 balas.
15. Asmenims, atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigusiems bazinius karinius mokymus po 2011 metų rugsėjo 1 d. ir pateikusiems patvirtintos formos pažymėjimą, suteikiamas 1 papildomas balas pretenduojant į visų programų studijų vietas.
16.  Stojantieji į ES teisės ir valdymo programą iki birželio 29 d. turi pateikti motyvacinį laišką (pavyzdys), siųsti el.paštu priemim@mruni.eu  . Pretenduoti į šią programą galės tik tie, kurie gaus teigiamą Atrankos komisijos motyvacinio laiško įvertinimą.
17. Į teisės ir policijos veiklos magistrantūros ištęstines studijas priimami tik pareigūnai (išskyrus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnai) dirbantys pagal pasirinktą studijų programą ar valstybės tarnautojai.
18. Turintiems kitą, bet ne teisinį universitetinį išsilavinimą, ir pretenduojantiems į kai kurių teisės programų magistrantūrą, numatytos mokamos vienerių metų papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas. Išsamesnę informaciją apie priėmimą galima rasti tinklapyje www.mruni.eu arba teirautis tel. (8 5) 2714704.
19. Priėmimas į papildomas studijas, vykdomas tuo pačiu metu kaip ir į magistrantūrą.
20. Asmenys, įvykdę 2014 m. papildomų studijų programą ir norintys pretenduoti į magistrantūros studijas, stoja bendra tvarka, pateikdami specialios formos prašymą (prašymo forma) el.paštu priemim@mruni.eu arba į II-233 aud. (Ateities g. 20, Vilnius). Prašymo pateikimo žingsniai.

IV. Priėmimo procedūros ir datos.

21. Priėmimo procedūros ir datos

4 lentelė

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registravimas, prašymuose pareikštų pageidavimų tikslinimasNuo 2014 06 05 iki 2014 07 05, 12.00 valandos
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas  (I turas)2014 07 10, 12.00 val.
Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimasNuo 2014 07 10, 12.00 val. iki 2014 07 12, 12.00 valandos
Apeliacijos dėl konkurso priimamosIki 2014 07 11, 12.00 valandos
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas  (II turas)2014 07 17, 13.00 val.
II ture pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimasNuo 2014 07 17, 13.00 val. iki 2014 07 19, 13.00 valandos
Priėmimo komisijų posėdžiai (stojantieji nedalyvauja)2014 07 08, 2014 07 1522. Kviečiamųjų sąrašai  po I ir po II turų skelbiami  MRU ir tinklalapio puslapyje adresu

http://www.mruni.eu/lt/norintiems_studijuoti/maginstraturos_studijos/informacija_stojantiems/kvieciamuju_sarasai/.

23. Kviečiamieji studijuoti po I turo (nors ir pasirašę studijų sutartį) toliau dalyvauja konkurse į atsilaisvinusias vietas pagal aukščiau prašyme nurodytus pageidavimus prioritetų tvarka. Jeigu kviečiamasis nenori toliau dalyvauti konkurso II ture, tai apie tai turi informuoti priėmimo komisija raštu arba el.paštu priemim@mruni.eu (forma pridedama).
24. Papildomas pranešimas apie kvietimą studijuoti siunčiamas elektroniniu paštu. Pranešimas juridinės galios neturi ir priėmimo komisija neprisiima atsakomybės dėl to, ar pranešimas pasieks adresatą.

V. Reikalingi dokumentai.

25. Stojantiesiems į  magistrantūros studijas reikia pateikti:

 • prašymą (prašymas pildomas MRU priėmimo skyriuje);
 • aukštąjį universitetinį bakalaurą arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento originalą, jo priedus, ir MRU rektoriaus įgalioto asmens patvirtintos jų kopijos * (kopijos įteikiamos). 2013 ir 2014 metų MRU absolventams pateikti diplomo ir jo priedėlio originalų bei jų kopijų nereikia;
 • dokumentus, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (kopijos įteikiamos);
 • paso paskutinio puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją* (kopija įteikiama).
 • asmenys įgiję išsilavinimą užsienyje, pateikia įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus ir kopijas* (smulkesnė informacija www.skvc.lt) (kopija įteikiama).
 • stojamosios studijų įmokos kvitas arba atlikto pavedimo dokumentas.

*Dokumentų kopijos daromos ir tvirtinamos II-233 auditorijoje nuo birželio 5 d.

26. Stojant į teisės ir policijos veiklos programą papildomai reikia pateikti pažymą iš darbovietės apie einamas pareigūno pareigas. 

27. Stojantieji, norintys dalyvauti konkurse, gali diplomo ir diplomo priedo notariškai patvirtintas kopijas ir kitų reikalingų dokumentų  kopijas bei prašymą siųsti paštu iki liepos 4 dienos (prašymo formą rasite čia).

VI. Dokumentai priimami

28. Stojančiųjų dokumentai priimami nuo birželio 5 d.:
• Vilniuje, Ateities g. 20, II-233 aud. (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.30 val., šeštadieniais - nuo 9.00  iki 13.00 val.).
• Kaune, Maironio g. 27 (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., šeštadieniais - nuo 9.00  iki 13.00 val.).
• Stojančiųjų į Klaipėdos grupes, 114 kab., I. Kanto g. 7, Klaipėda (tel. (8 46) 397 255; el.p. r.mickiene@lmc.lt).
• Stojančiųjų į Utenos grupes, 106 k., Maironio g. 18, Utena (tel. (+370) 61069397, el.p. zibute@utenos-kolegija.lt).

VII. Priėmimo įforminimas.

29. Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys 4 lentelėje nustatytais terminais, remdamiesi nustatyta MRU studijų sutarčių sudarymo tvarka, patvirtinta MRU rektoriaus 2013 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr.1I-267, privalo sudaryti ir nekvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti studijų sutartį (toliau – Sutartis) bei įforminti priėmimą.
30. Jeigu Sutartis nesudaroma laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas ir pretendentai toliau konkurse nedalyvauja.
31. Priėmimo įforminimas neatvykus į Universitetą:
31.1. Sutarties sudarymo procedūros atliekamos Universiteto Informacinėje sistemoje, kurios adresas skelbiamas Universiteto interneto svetainėje adresu „www“.
31.2. Sutartis sudaroma vadovaujantis Vartotojo prieigoje nurodyta nuoseklia veiksmų seka.
32. Priėmimo įforminimas atvykus į Universitetą arba kai kviečiamasis teisėtai įgalioja atstovą:
32.1. Atvykęs pasirašyti Sutartį, priimamas studentas/klausytojas ar jo įgaliotas asmuo kreipiasi į Universiteto priėmimo komisijos darbuotojus ir pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimo atveju, atstovavimo teisę pagrindžiantį, notaro patvirtintą dokumentą.
32.2. Universiteto priėmimo komisijos darbuotojas patikrina priimamo studento ar jo įgalioto asmens pateiktą asmens tapatybę ir atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą.
32.3. Universiteto priėmimo komisijos darbuotojas priimamo studento elektroninėje prieigoje aktyvuoja galimybę priimamam studentui ar jo įgaliotam asmeniui, naudojantis jam suteiktais prisijungimo duomenimis, savarankiškai sudaryti Sutartį elektroniniu būdu.

VIII. Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai.

33. Stojamoji studijų įmoka mokama atsižvelgiant į pageidavimų skaičių.

34. Stojantieji, stojamąją studijų įmoką moka į Mykolo Romerio universiteto sąskaitas:

 • AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590, banko kodas 73000;
 • SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526, banko kodas 70440;
 • DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858, banko kodas 40100.

  35. Mokėjimo kvite nurodoma įmokos mokesčio kodas 101939, mokėtojo kodas yra asmens kodas. Įmokėta stojamoji studijų įmoka užregistravus prašymą dalyvauti konkurse negrąžinama.

36. Stojamosios studijų įmokos dydis yra 70 Lt, jei pareikštas vienas ar du pageidavimai, 90 Lt, jei pareikšta nuo trijų iki aštuonių pageidavimų. Teikiant prašymą stojamoji studijų įmoka turi būti jau sumokėta į nurodytą banko sąskaitą (žr. 34 punktą).
37. Už kiekvieną naujo koregavimo prašymo pateikimą mokama 20 Lt stojamoji studijų įmoka. Jei koreguojant prašymą pageidavimų padaugėja ir dėl to peržengiamos nustatytos stojamosios studijų įmokos ribos, reikia sumokėti ir įmokų skirtumą. Jei koreguojamas prašymas ir keičiami nurodyti pageidavimai, galioja paskutinis koregavimo prašymas.
38. Asmenims, baigusiems 2014 metais MRU papildomas studijas, mokėti stojamosios įmokos nereikia.
39. Nuo stojamosios studijų įmokos atleidžiami asmenys, neturintys abiejų tėvų arba globėjų bei vaikų globos namų auklėtiniai, kurie yra gimę 1989 metais arba vėliau, taip pat I grupės neįgalieji (darbingumo lygis 0-25 %). Šie asmenys kartu su prašymu turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą (kopijos įteikiamos).


IX. Studijų kaina.

40. 2014 metų studijų kaina yra paskelbta čia.

41. Studijų įmoka už semestrą sumokama per 15 dienų nuo semestro pradžios. Fakulteto vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

X. Priėmimo komisijos adresai ir telefonai.

42. Priėmimo komisijos tel. 8-5-271 47 04. Dokumentai priimami: Vilniuje, Ateities g. 20, 233 auditorijoje, darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.30 val., šeštadieniais - nuo 9 iki 13 val.

XI. Kita informacija.

43. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija.

44. Norintys gauti vietą Studentų namuose (bendrabutyje), pateikia prašymą  II-233 aud. iki rugpjūčio 1  dienos. Kartu su prašymu (formą rasite čia)  turi pateikti papildomus dokumentus, nurodytus MRU tinklapyje adresu http://www.mruni.eu/lt/studijos/studentu_gyvenimas/bendrabuciai/

45. Stojantieji, nesutinkantys dėl konkurso rezultatų, gali pateikti Priėmimo komisijai apeliaciją. Apeliaciją, kurioje išdėstyti motyvai, galima pateikti ne vėliau kaip per 24 valandas nuo rezultatų paskelbimo. Apeliacija išnagrinėjama ir sprendimas paviešinamas ne vėliau kaip per dvi darbo dienas. Pavėluotai pateiktos apeliacijos nenagrinėjamos.

46. Prašymo forma, norintiems papildomai pretenduoti į laisvas valstybės nefinansuojamas vietas (rasite čia)

47. Prašymo forma, neįforminusiems laiku priėmimo (rasite čia)

48. Prašymo forma, norintiems nutraukti studijų sutartį (rasite čia)

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747