Naujienos


2017-11-17Inga Truskauskaitė-Kunevičienė (Psichologijos institutas) apgynė socialinių mokslų srities psichologijos mokslo krypties disertaciją „Paauglių klestėjimo skatinimas mokyklos aplinkoje: ilgalaikiai pozityvios jaunimo raidos intervencijos efektai ir poveikio mechanizmai“
2017-11-15Lietuvos mokslo taryba skyrė papildomų lėšų doktorantų mokslinei veiklai 2017 metais paskatinti. Penki MRU doktorantai papildomai gavo 2017 metų stipendijas už akademinius pasiekimus: Gintarė Gulevičiūtė, Jaunius Jatautas, Sonata Morozienė, Lina Sveklaitė ir Zuzana Vasiliauskaitė. Sveikiname!
Iš viso net 16 MRU doktorantų 2017 m. įvertinti už mokslinę veiklą.
2017-11-14Lietuvos mokslo taryba patvirtino podoktorantūros stažuočių paraiškų konkurso laimėtojus. Džiaugiamės, kad Mykolo Romerio universitete stažuosis 4 podoktorantūros tyrėjai: dr. Rasa Erentaitė („Motyvacijos perspektyva aiškinant paauglių profesinių lūkesčių atotrūkį pagal lytį (GENDEX)“, stažuotės vadovė prof. dr. Saulė Raižienė), dr. Evaldas Juozelis („Naujasis mokslinis žinojimas: filosofiniai, politiniai ir ideologiniai iššūkiai“, stažuotės vadovas doc. dr. Povilas Aleksandravičius), dr. Giedrė Valūnaitė Oleškevičienė („Diskurso ryšiais anotuoto tekstyno, grįsto socialinių medijų tekstais, naudojimas aukštesnio lygio užsienio kalbos mokymui(si)“, stažuotės vadovė prof. dr. Jolita Šliogerienė) ir dr. Rimantas Vosylis („Jaunuolių finansinių gebėjimų raidos mechanizmai (DEFINE)“, stažuotės vadovė prof. dr. Rita Žukauskienė).
Dvi MRU alumnės dr. Ieva Misiūnė ir dr. Loreta Tauginienė podoktorantūros mokslinius tyrimus tęs Vilniaus universitete.
Sveikiname visus laimėtojus!
2017-10-12Simona Survilaitė (Ekonomikos institutas) apgynė socialinių mokslų srities ekonomikos mokslo krypties (04S) disertaciją „Įmonių intelektinio kapitalo įtakos jų rinkos vertei vertinimas Baltijos šalyse“.
2017-10-06Goda Kaniušonytė (Psichologijos institutas) apgynė socialinių mokslų srities psichologijos mokslo krypties disertaciją „Optimalus paauglių psichosocialinis funkcionavimas ir suvoktas tėvų elgesys: raidos trajektorijos ir pokyčio mechanizmai“. 
2017-09-18Lietuvos mokslo taryba (LMT) paskelbė du kvietimus teikti paraiškas pagal poveikles „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“ ir „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“. Tikslas - skatinti mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą. Paraiškas galima teikti iki 2017 m. lapkričio 14 d. Būsimiems pareiškėjams rugsėjo 21 d. LMT rengia seminarą: https://goo.gl/6Vp4BZ.
2017-09-12Teisės mokslo krypties doktorantus, dėstytojus ir visus besidominčius 2017 m. rugsėjo 20 d. 16.30 val. L-102 aud. (MRU LAB, Didlaukio g. 55) kviečiame į seminarą „Lyginamosios teisės moksliniai tyrimai“ („Comparative Law Research“), kurį ves Kembridžo universiteto Teisės fakulteto dėstytojas habil. dr. Felix Steffek. Jo pabaigoje dėstytojas atsakys į doktorantų klausimus, susijusius su konkrečiais jų moksliniais tyrimais disertacijos tema.

Seminaras vyks anglų kalba. Dalyvių skaičius ribotas. Kviečiame registruotis iki 2017 m. rugsėjo 19 d.: https://goo.gl/forms/7Xpw4Br1mm55OsFR2

Daugiau informacijos: https://goo.gl/8icSf9.
2017-09-08Dovilė Murauskienė (Teisės fakultetas, Baudžiamosios teisės ir proceso institutas) apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties disertaciją „Parens Patriae doktrinos raiška baudžiamajame procese, kuriame dalyvauja vaikai“. 
2017-07-14Sveikiname Mykolo Romerio universiteto alumną dr. Martyną Mockų, sėkmingai apgynusį daktaro disertaciją Bolonijos universitete! Martynas baigė Erasmus Mundus jungtinę doktorantūros studijų programą „Teisė, mokslas ir technologijos“ („Law, Science and Technology“), kurią Bolonijos universitetas vykdo kartu su Turino universitetu, Barselonos autonominiu universitetu, Mykolo Romerio universitetu, Liuksemburgo universitetu ir Tilburgo universitetu (http://www.last-jd.eu). Tarpdisciplininė programa subūrė mokslininkus ir doktorantus, kurių moksliniai tyrimai apima tokias sritis kaip bioetika ir bioteisė, informacinių ir komunikacijos technologijų teisė bei teisės informatika. 
2017-06-15Inga Malinauskaitė-van de Castel apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties (01S) disertaciją „Duomenų subjekto teisės virtualiuose socialiniuose tinkluose“.
2017-06-02Eglė Sakalauskaitė (Teisės fakultetas, Viešosios teisės institutas) apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties (01S) disertaciją „Perkančiųjų organizacijų diskrecijos problemos derinant skirtingus interesus viešuosiuose pirkimuose“.
2017-05-05Rimantas Vosylis (Psichologijos institutas) apgynė socialinių mokslų srities psichologijos mokslo krypties (06S) disertaciją „Psichologiniai tapsmo suaugusiuoju aspektai skirtinga socialinės brandos eiga pasižyminčių jaunuolių grupėse“.
2017-04-28Lietuvos mokslo taryba (LMT) paskelbė pirmąjį kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimo veikla“. Veiklos tikslas – skatinti jaunųjų mokslininkų podoktorantūros stažuočių (podoktorantūros stažuotė suprantama kaip stažuotojo vykdomas mokslo tiriamasis darbas) sistemos plėtrą bei kelti stažuotojų mokslinę kvalifikaciją (projektais neturi būti siekiama sukurti konkrečių produktų rinkai bei didinti komercinio ir technologijų perdavimo masto). Paraiškas LMT priima iki 2017 m. liepos 5 d.
Daugiau informacijos: http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/363

2017-04-27Rusnė Kregždaitė (Ekonomikos ir verslo fakultetas, Finansų institutas) apgynė socialinių mokslų srities ekonomikos mokslo krypties (04S) disertaciją „Kultūros ir kūrybinių industrijų vertinimo modeliavimas Europos Sąjungos šalyse“. 
2017-04-10Laimutis Paškevičius apgynė socialinių mokslų srities vadybos mokslo krypties (03S) disertaciją „Kompleksinis pacientų saugos įvykių valdymas Lietuvos ligoninėse“.
2017-04-04Giedrius Romeika apgynė socialinių mokslų srities vadybos mokslo krypties (03S) disertaciją „Verslo procesų infrastruktūros organizavimas taikant elektroninių tarpininkų paslaugas“. 
2017-03-03Lietuvos mokslo taryba (LMT) paskelbė doktorantų, kuriems buvo skirtos stipendijos už akademinius pasiekimus, sąrašą. Tarp gavusių stipendijas ir šie MRU doktorantai: Daiva Čepuraitė, Simas Grigonis, Laura Gudelytė, Vaida Jurgilė, Goda Kaniušonytė, Inga Malinauskaitė-van de Castel, Ramutė Narkūnienė, Mykolas Simas Poškus, Eglė Selevičienė, Gediminas Valantiejus ir Elena Valionienė.
Sveikiname!

2017-03-03Ilona Bartuševičienė apgynė socialinių mokslų srities, ekonomikos mokslo krypties (04S) daktaro disertaciją „Nematerialių išteklių įtakos darniam vystymuisi Europos Sąjungos šalyse vertinimo modelis“.
2017-02-15 Viktorija Skvarciany apgynė socialinių mokslų srities, ekonomikos mokslo krypties (04S) daktaro disertaciją "Individualių klientų pasitikėjimo ir jo įtakos komercinių bankų stabilumui vertinimas".

2017-02-10 Viktorija Šimanauskienė apgynė socialinių mokslų srities, vadybos mokslo krypties (03S) daktaro disertaciją "Universiteto verslumo skatinimas taikant informacines ir komunikacines technologijas".

2017-02-02 Laima Vaigė anglų kalba apgynė socialinių mokslų srities, teisės mokslo krypties (01S) daktaro disertaciją "Violence against Women under International law: Filling the gaps at international, regional and national levels" (liet. "Smurtas prieš moteris pagal tarptautinę teisę: spragų pildymas tarptautiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygiu").

2017-01-30  Po atlikto ekspertinio vertinimo Lietuvos mokslo taryba (toliau – LMT) paskelbė remtinas 2017 metų I pusmečio doktorantų akademinių išvykų paraiškas. Tarp laimėtojų – ir IV studijų metų Psichologijos instituto doktorantė Inga Truskauskaitė-Kunevičienė, kuri dalyvaus Ostine (JAV) vyksiančioje mokslinėje konferencijoje. Daugiau.

2017-01-12 Mangirdas Morkūnas apgynė socialinių mokslų srities, vadybos mokslo krypties (03S) daktaro disertaciją "Lietuvos verslo grupių formavimosi veiksnių vertinimas".

2017-01-10  Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS) pakvietė nuo 2017 m. sausio 10 d. vasario 10 d. siūlyti kandidatus "Geriausių disertacijų 2016" konkursui. Daugiau apie šį konkursą.

2017-01-06  Karolis Kačerauskas apgynė socialinių mokslų srities, teisės mokslo krypties (01S) daktaro disertaciją "Valstybės paramos valstybės kontroliuojamiems ūkio subjektams draudimas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 106(1) ir 102 straipsnius".