Stojantiems į bakalauro studijų II kursą


Informacijos apie studentų priėmimą teiraukitės tel. (8 5) 2714 704 arba  el.paštu     priemim@mruni.eu

SKELBIAMAS PAPILDOMAS PRIĖMIMAS Į II KURSĄ

Stojančiųjų dokumentai priimami nuo rugpjūčio 21 iki rugpjūčio 28 dienos.
Dokumentai priimami 3 lentelėje nustatytais terminais, II-233 aud., Ateities g. 20, Vilniuje arba Kaune, Viešojo saugumo fakultete.
Darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val. SKELBIAMAS PAPILDOMAS PRIĖMIMAS Į II KURSĄ

PAPILDOMO PRIĖMIMO 2018 METAIS TAISYKLĖS

I. Bendrosios nuostatos

1.    Taisyklės yra skirtos ne teisės krypties universitetų absolventams ir teisės profesinį bakalauro laipsnį įgijusiems kolegijų absolventams, norintiems siekti teisės bakalauro laipsnio.
2.    Į teisės ir teisės ir ikiteisminio proceso programų studijas gali pretenduoti asmenys, turintys atitinkamą išsilavinimą.
3.    Reikalavimai stojantiesiems:

1 lentelė

Studijų programaStudijų trukmė *,
ištęstinės studijos
Kokio pasirengimo asmenys
 gali dalyvauti konkurse
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Teisė
iki 4 metų
Turintys ne teisės krypties universitetinį bakalaurą arba jam prilygintą išsilavinimąTeisės bakalauro laipsnis
Teisė ir muitinės veikla
iki 4 metų Turintys ne teisės krypties universitetinį bakalaurą arba jam prilygintą išsilavinimąTeisės bakalauro laipsnis
Teisė ir ikiteisminis procesas
iki 4 metų Turintys ne teisės krypties universitetinį bakalaurą arba jam prilygintą išsilavinimąTeisės bakalauro laipsnis
Teisė
iki 4 metų Turintys teisės profesinį bakalaurąTeisės bakalauro laipsnis
Teisė ir muitinės veiklaiki 4 metų Turintys teisės profesinį bakalaurąTeisės bakalauro laipsnis
Teisė ir ikiteisminis procesasiki 4 metų Turintys teisės profesinį bakalaurąTeisės bakalauro laipsnis
* studijų trukmė gali būti ir mažesnė. Priklauso nuo užskaitytų aukštojoje mokykloje  studijuotų dalykų.

4.    Užskaičius studijuotus dalykus ir įvykdžius 210 kreditų programos studijas suteikiamas teisės  bakalauro laipsnis.
5.    Studijos vyksta ištęstiniu/sesijiniu būdu, valstybės nefinansuojamoje vietoje.
6.    Kitoje aukštojoje mokykloje studijuoti akademiniai dalykai gali būti įskaitomi, vadovaujantis Akademinių kreditų pripažinimo tvarka.

II. Konkursinių eilių sudarymo principai

7.    Stojantieji dalyvauja konkursuose prioritetų tvarka pagal visus jų prašymuose nurodytus pageidavimus, jeigu atitinka priėmimo taisyklėse nurodytus stojimo į tą studijų programą reikalavimus.
8.    Kvotas į ištęstines studijas nustato priėmimo komisija, atsižvelgdama į laisvų vietų ir stojančiųjų skaičių.

III. Konkursinio balo sandara

9. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
• baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo pažymių aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
• likusiųjų diplomo priede ar priedelyje pažymių aritmetinis vidurkis.

IV. Priėmimo vykdymas

10.    Stojantysis pildydamas prašymą, nurodo pageidavimą būti priimtam į vieną iš nurodytų studijų programų.
11.    Stojantieji, norintys dalyvauti konkurse, MRU priėmimo komisijai pateikia VI punkte nurodytus dokumentus.
12.    Kviečiamųjų sąrašai  skelbiami  MRU tinklalapyje.
13.    Kviečiamieji studijuoti nustatytais terminais turi įforminti priėmimą.
14.    Papildomas pranešimas apie kvietimą studijuoti siunčiamas elektroniniu paštu. Pranešimas juridinės galios neturi ir priėmimo komisija neprisiima atsakomybės dėl to, ar pranešimas pasieks adresatą.

V. Priėmimo procedūros

15. Studentų priėmimo procedūros ir jų  datos:

2 lentelė

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registravimas, prašymuose pareikštų pageidavimų tikslinimasNuo 2018 08 21 iki 2018 08 28, 14.00 valandos
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas2018 08 29, 13.00 val.
Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas (interneto pagalba)
Nuo 2018 08 29, 13.00 val.
iki 2018 08 30, 12.00 valandos

VI. Reikalingi dokumentai

16.    Reikalingi dokumentai stojant:
•    prašymą (pildomas MRU dokumentų priėmimo skyriuje, informacinėje sistemoje);
•    aukštojo (koleginio ar universitetinio) išsilavinimo diplomo ir jo priedo originalą.  Dokumentų  kopijas daro ir tvirtina MRU * (kopijos įteikiamos);
•    stojamosios studijų įmokos, sumokėtos į MRU sąskaitą banke, kvito arba atlikto pavedimo (pvz. elektroninės bankininkystės pagalba) dokumento kopiją;
•    dokumentus, patvirtinančius pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (kur nenurodytas asmens kodas) (kopijos įteikiamos);
•    paso paskutinio puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją* (kopija įteikiama);
•    asmenys įgiję išsilavinimą užsienyje, pateikia įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus ir kopijas* (smulkesnė informacija www.skvc.lt) (kopija įteikiama).

* Dokumentų kopijos daromos ir tvirtinamos vietoje nuo liepos 18 d.

17.    Stojantieji, neturintys galimybės atvykti ir priduoti dokumentų, gali reikalingų dokumentų kopijas ir užpildytą prašymą (rasite čia) siųsti paprastu paštu iki liepos 4 dienos. Išsilavinimo dokumentai turi būti patvirtinti notariškai.
18.    2013-2018 metų MRU absolventai, neturintys galimybės pateikti dokumentų asmeniškai, elektroniniu paštu (priemim@mruni.eu) gali siųsti reikalingų dokumentų kopijas (diplomų kopijų nereikia) ir užpildytą prašymą (rasite čia). Visi dokumentai turi būti pateikti PDF formatu.
19.    Stojančiųjų dokumentai priimami nurodytais terminais:
•    Vilniuje, Ateities g. 20, nuo birželio 11 d. II-233 aud. (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.30 val.)
•    Kaune, Maironio g. 27 (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val.).

VII. Priėmimo įforminimas

20.    Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys nustatytais terminais, remdamiesi nustatyta MRU studijų sutarčių sudarymo tvarka, patvirtinta MRU rektoriaus 2013 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr.1I-267, privalo sudaryti ir nekvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti studijų sutartį (toliau – Sutartis) bei įforminti priėmimą (įforminimas atliekamas internetu patvirtinant sutartį, atvykti nereikia).
21.    Jeigu Sutartis nesudaroma laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas.
22.    Priėmimo įforminimas internetu:
•    Sutarties sudarymo procedūros atliekamos Universiteto Informacinėje sistemoje, kurios adresas skelbiamas Universiteto interneto svetainėje.
•    Sutartis sudaroma vadovaujantis Vartotojo prieigoje nurodyta nuoseklia veiksmų seka.
23.    Priėmimo įforminimas atvykus į Universitetą arba kai kviečiamasis teisėtai įgalioja atstovą:
•    Atvykęs pasirašyti Sutartį, priimamas studentas ar jo įgaliotas asmuo kreipiasi į Universiteto priėmimo komisijos darbuotojus ir pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimo atveju, atstovavimo teisę pagrindžiantį, notaro patvirtintą dokumentą.
•    Universiteto priėmimo komisijos darbuotojas patikrina priimamo studento ar jo įgalioto asmens pateiktą asmens tapatybę ir atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą.
•    Universiteto priėmimo komisijos darbuotojas priimamo studento elektroninėje prieigoje aktyvuoja galimybę priimamam studentui ar jo įgaliotam asmeniui, naudojantis jam suteiktais prisijungimo duomenimis, savarankiškai sudaryti Sutartį elektroniniu būdu.

VIII. Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai

24.    Stojantieji, stojamąją studijų įmoką moka į Mykolo Romerio universiteto sąskaitą, nurodant įmokos mokesčio kodą 101939, mokėtojo kodą - asmens kodą. Galima mokėti į sąskaitas
•    AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590;
•    SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526;
•    DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858.
25.    Įmokėta stojamoji studijų įmoka užregistravus prašymą dalyvauti konkurse negrąžinama.
26.    Stojamosios studijų įmokos dydis yra 20 Eur. Teikiant prašymą stojamoji studijų įmoka turi būti jau sumokėta.
27.    Už kviečiamą studijuoti asmenį mokėjimą gali atlikti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis.
28.    Nutraukus studijų sutartį, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
29.    Įmoka galima sumokėti ir Universitete naudojant internetinę bankininkystę arba Foxbox terminalą (Vilniuje).

IX. Studijų kaina

30.    2018 m. studijų kaina yra 476 eurų per semestrą.
31.    Studijų įmoka už semestrą sumokama per 15 dienų nuo semestro pradžios.
32.    Fakulteto vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

X. Kita informacija

36. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija.
37. Stojantieji, nesutinkantys dėl konkurso rezultatų, gali pateikti Priėmimo komisijai apeliaciją. Apeliaciją, kurioje išdėstyti motyvai, galima pateikti ne vėliau kaip per 24 valandas nuo rezultatų paskelbimo. Apeliacija išnagrinėjama ir paskelbiama ne vėliau kaip per dvi darbo dienas. Pavėluotai pateiktos apeliacijos nenagrinėjamos.
38. Studijų metu galima rinktis mokytis vieną iš šių užsienio kalbų - anglų, prancūzų arba vokiečių kalbos.
39. Aukštosiose mokyklose įgyti akademiniai kreditai gali būti įskaitomi vadovaujantis Akademinių kreditų pripažinimo tvarka.


UNIVERSITETŲ IR KOLEGIJŲ ABSOLVENTŲ PRIĖMIMAS Į  BAKALAURO STUDIJŲ II KURSĄ 2018 m.

PRIĖMIMO 2018 METAIS TAISYKLĖS

I. Bendrosios nuostatos

1.    Taisyklės yra skirtos ne teisės krypties universitetų absolventams ir teisės profesinį bakalauro laipsnį įgijusiems kolegijų absolventams, norintiems siekti teisės bakalauro laipsnio.
2.    Į teisės ir teisės ir ikiteisminio proceso programų studijas gali pretenduoti asmenys, turintys atitinkamą išsilavinimą.
3.    Reikalavimai stojantiesiems:

1 lentelė

Studijų programaStudijų trukmė *,
ištęstinės studijos
Kokio pasirengimo asmenys
 gali dalyvauti konkurse
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Teisė
iki 4 metų
Turintys ne teisės krypties universitetinį bakalaurą arba jam prilygintą išsilavinimąTeisės bakalauro laipsnis
Teisė ir muitinės veikla
iki 4 metų Turintys ne teisės krypties universitetinį bakalaurą arba jam prilygintą išsilavinimąTeisės bakalauro laipsnis
Teisė ir ikiteisminis procesas
iki 4 metų Turintys ne teisės krypties universitetinį bakalaurą arba jam prilygintą išsilavinimąTeisės bakalauro laipsnis
Teisė
iki 4 metų Turintys teisės profesinį bakalaurąTeisės bakalauro laipsnis
Teisė ir muitinės veiklaiki 4 metų Turintys teisės profesinį bakalaurąTeisės bakalauro laipsnis
Teisė ir ikiteisminis procesasiki 4 metų Turintys teisės profesinį bakalaurąTeisės bakalauro laipsnis
* studijų trukmė gali būti ir mažesnė. Priklauso nuo užskaitytų aukštojoje mokykloje  studijuotų dalykų.

4.    Užskaičius studijuotus dalykus ir įvykdžius 210 kreditų programos studijas suteikiamas teisės  bakalauro laipsnis.
5.    Studijos vyksta ištęstiniu/sesijiniu būdu, valstybės nefinansuojamoje vietoje.
6.    Kitoje aukštojoje mokykloje studijuoti akademiniai dalykai gali būti įskaitomi, vadovaujantis Akademinių kreditų pripažinimo tvarka.

II. Konkursinių eilių sudarymo principai

7.    Stojantieji dalyvauja konkursuose prioritetų tvarka pagal visus jų prašymuose nurodytus pageidavimus, jeigu atitinka priėmimo taisyklėse nurodytus stojimo į tą studijų programą reikalavimus.
8.    Kvotas į ištęstines studijas nustato priėmimo komisija, atsižvelgdama į laisvų vietų ir stojančiųjų skaičių.

III. Konkursinio balo sandara

9. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
• baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo pažymių aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
• likusiųjų diplomo priede ar priedelyje pažymių aritmetinis vidurkis.

IV. Priėmimo vykdymas

10.    Stojantysis pildydamas prašymą, nurodo pageidavimą būti priimtam į vieną iš nurodytų studijų programų.
11.    Stojantieji, norintys dalyvauti konkurse, MRU priėmimo komisijai pateikia VI punkte nurodytus dokumentus.
12.    Kviečiamųjų sąrašai  skelbiami  MRU tinklalapyje.
13.    Kviečiamieji studijuoti nustatytais terminais turi įforminti priėmimą.
14.    Papildomas pranešimas apie kvietimą studijuoti siunčiamas elektroniniu paštu. Pranešimas juridinės galios neturi ir priėmimo komisija neprisiima atsakomybės dėl to, ar pranešimas pasieks adresatą.

V. Priėmimo procedūros

15. Studentų priėmimo procedūros ir jų  datos:

2 lentelė

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registravimas, prašymuose pareikštų pageidavimų tikslinimasNuo 2018 06 11 iki 2018 07 05, 15.00 valandos
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas2018 07 10, 13.00 val.
Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas (interneto pagalba)
Nuo 2018 07 10, 13.00 val.
iki 2018 07 13, 12.00 valandos
Po pagrindinio priėmimo esant laisvoms vietoms gali būti skelbiamas papildomas priėmimasNuo 2018 07 23 iki 2018 07 31, 12.00 valandos

VI. Reikalingi dokumentai

16.    Reikalingi dokumentai stojant:
•    prašymą (pildomas MRU dokumentų priėmimo skyriuje, informacinėje sistemoje);
•    aukštojo (koleginio ar universitetinio) išsilavinimo diplomo ir jo priedo originalą.  Dokumentų  kopijas daro ir tvirtina MRU * (kopijos įteikiamos);
•    stojamosios studijų įmokos, sumokėtos į MRU sąskaitą banke, kvito arba atlikto pavedimo (pvz. elektroninės bankininkystės pagalba) dokumento kopiją;
•    dokumentus, patvirtinančius pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (kur nenurodytas asmens kodas) (kopijos įteikiamos);
•    paso paskutinio puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją* (kopija įteikiama);
•    asmenys įgiję išsilavinimą užsienyje, pateikia įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus ir kopijas* (smulkesnė informacija www.skvc.lt) (kopija įteikiama).

* Dokumentų kopijos daromos ir tvirtinamos vietoje nuo birželio 11 d.

17.    Stojantieji, neturintys galimybės atvykti ir priduoti dokumentų, gali reikalingų dokumentų kopijas ir užpildytą prašymą (rasite čia) siųsti paprastu paštu iki liepos 4 dienos. Išsilavinimo dokumentai turi būti patvirtinti notariškai.
18.    2013-2018 metų MRU absolventai, neturintys galimybės pateikti dokumentų asmeniškai, elektroniniu paštu (priemim@mruni.eu) gali siųsti reikalingų dokumentų kopijas (diplomų kopijų nereikia) ir užpildytą prašymą (rasite čia). Visi dokumentai turi būti pateikti PDF formatu.
19.    Stojančiųjų dokumentai priimami nurodytais terminais:
•    Vilniuje, Ateities g. 20, nuo birželio 11 d. II-233 aud. (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.30 val., šeštadieniais - nuo 9.00 iki 13.00 val.)
•    Kaune, Maironio g. 27 (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., šeštadieniais - nuo 9.00  iki 13.00 val.).

VII. Priėmimo įforminimas

20.    Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys nustatytais terminais, remdamiesi nustatyta MRU studijų sutarčių sudarymo tvarka, patvirtinta MRU rektoriaus 2013 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr.1I-267, privalo sudaryti ir nekvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti studijų sutartį (toliau – Sutartis) bei įforminti priėmimą (įforminimas atliekamas internetu patvirtinant sutartį, atvykti nereikia).
21.    Jeigu Sutartis nesudaroma laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas.
22.    Priėmimo įforminimas internetu:
•    Sutarties sudarymo procedūros atliekamos Universiteto Informacinėje sistemoje, kurios adresas skelbiamas Universiteto interneto svetainėje.
•    Sutartis sudaroma vadovaujantis Vartotojo prieigoje nurodyta nuoseklia veiksmų seka.
23.    Priėmimo įforminimas atvykus į Universitetą arba kai kviečiamasis teisėtai įgalioja atstovą:
•    Atvykęs pasirašyti Sutartį, priimamas studentas ar jo įgaliotas asmuo kreipiasi į Universiteto priėmimo komisijos darbuotojus ir pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimo atveju, atstovavimo teisę pagrindžiantį, notaro patvirtintą dokumentą.
•    Universiteto priėmimo komisijos darbuotojas patikrina priimamo studento ar jo įgalioto asmens pateiktą asmens tapatybę ir atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą.
•    Universiteto priėmimo komisijos darbuotojas priimamo studento elektroninėje prieigoje aktyvuoja galimybę priimamam studentui ar jo įgaliotam asmeniui, naudojantis jam suteiktais prisijungimo duomenimis, savarankiškai sudaryti Sutartį elektroniniu būdu.

VIII. Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai

24.    Stojantieji, stojamąją studijų įmoką moka į Mykolo Romerio universiteto sąskaitą, nurodant įmokos mokesčio kodą 101939, mokėtojo kodą - asmens kodą. Galima mokėti į sąskaitas
•    AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590;
•    SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526;
•    DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858.
25.    Įmokėta stojamoji studijų įmoka užregistravus prašymą dalyvauti konkurse negrąžinama.
26.    Stojamosios studijų įmokos dydis yra 20 Eur. Teikiant prašymą stojamoji studijų įmoka turi būti jau sumokėta.
27.    Už kviečiamą studijuoti asmenį mokėjimą gali atlikti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis.
28.    Nutraukus studijų sutartį, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
29.    Įmoka galima sumokėti ir Universitete naudojant internetinę bankininkystę arba Foxbox terminalą (Vilniuje).

IX. Studijų kaina

30.    2018 m. studijų kaina yra 476 eurų per semestrą.
31.    Studijų įmoka už semestrą sumokama per 15 dienų nuo semestro pradžios.
32.    Fakulteto vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

X. Kita informacija

36. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija.
37. Stojantieji, nesutinkantys dėl konkurso rezultatų, gali pateikti Priėmimo komisijai apeliaciją. Apeliaciją, kurioje išdėstyti motyvai, galima pateikti ne vėliau kaip per 24 valandas nuo rezultatų paskelbimo. Apeliacija išnagrinėjama ir paskelbiama ne vėliau kaip per dvi darbo dienas. Pavėluotai pateiktos apeliacijos nenagrinėjamos.
38. Studijų metu galima rinktis mokytis vieną iš šių užsienio kalbų - anglų, prancūzų arba vokiečių kalbos.
39. Aukštosiose mokyklose įgyti akademiniai kreditai gali būti įskaitomi vadovaujantis Akademinių kreditų pripažinimo tvarka.