Taryba

Komunikacijos instituto (toliau - KI) Taryba yra KI akademinės savivaldos institucija. KI veiklai vadovauja Taryba ir KI direktorius (dekanas).
KI Tarybos nariai yra visi konkurso būdu išrinkti ir pirmaeilėse pareigose dirbantys KI darbuotojai. KI Taryboje su balso teise dalyvauja ir:
– KI direktorius (dekanas);
– vienas KI studijas aptarnaujančio personalo atstovas, išrinktas darbuotojų susirinkime;
– KI studentų deleguoti atstovai (nemažiau 10 proc.).

KI Tarybos Pirmininkė - Gintarė Gulevičiūtė     

KI Tarybos sekretorė - Jurgita Radžiūnienė (administracijos atstovė)

KI Tarybos nariai: 

 KI Taryba: