Taryba

Komunikacijos instituto (toliau - KI) Taryba yra KI akademinės savivaldos institucija. KI veiklai vadovauja Taryba ir KI direktorius (dekanas).
KI Tarybos nariai yra visi konkurso būdu išrinkti ir pirmaeilėse pareigose dirbantys KI darbuotojai. KI Taryboje su balso teise dalyvauja ir:
– KI direktorius (dekanas);
– vienas KI studijas aptarnaujančio personalo atstovas, išrinktas darbuotojų susirinkime;
– KI studentų deleguoti atstovai (nemažiau 10 proc.).

KI Tarybos Pirmininkė - Gintarė Gulevičiūtė     

KI Tarybos sekretorė - Jurgita Radžiūnienė (administracijos atstovė)

KI Tarybos nariai: 

 • Arneta Klasinskaitė (studentų atstovė)
 • Prof. dr. Aelita Skaržauskienė
 • Doc. dr. Virginijus Valentinavičius
 • Doc. dr. Gintarė Žemaitaitienė.
 KI Taryba:
 • 5 metų kadencijai renka pirmininką ir sekretorių;
 • Teikia rekomendacijas Universiteto dėstytojų, mokslo ir kitų darbuotojų priėmimo į pagrindines pareigas ir atestacijos komisija dėl visų atitinkamo konkursuose dalyvaujančių kandidatų;
 • Svarsto ir teikia Senatui tvirtinti studijų planus;
 • Svarsto ir tvirtina dalykų bei studentų praktikos ir stažuotės programas;
 • Svarsto ir Senatui rekomenduoja suteikti profesoriaus ir docento pedagoginius vardus;
 • Teikia rektoriui siūlymus dėl skyrių, laboratorijų bei kitų padalinių steigimo ar panaikinimo;
 • Renka konkurso ir kitas komisijas svarbiems klausimams nagrinėti ir spręsti;
 • Išklauso ir tvirtina KI direktoriaus (dekano) metinės veiklos ataskaitą;
 • Svarsto naujų, KI įgyvendinamų, studijų programų rinkoje reikalingumą ir teikia siūlymus Senatui įvairiais studijų programų klausimais;
 • Svarsto ir teikia siūlymus dėl KI mokslinės produkcijos leidybos planų;
 • Svarsto ir sprendžia kitus KI svarbius klausimus.
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747