Žodynėlis

 

„Bibliotekos aktualijų“ archyvas

Bibliotekos terminų žodynėlis „žaliems"

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  Į  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž

          A
 • Abonementas (angl. loan) – bibliotekos skyrius, išduodantis knygas į namus.
 • Anotacija (angl. annotation)  – glaustas dokumento  turinio aprašas.
 • Antraštė (angl. heading, title) – knygos, jos skyriaus, periodinio, tęstinio leidinio ar jų straipsnių pavadinimas.
 • Archyvas (angl. archive) – įstaigos, organizacijos ar asmens dokumentų rinkinys.
 • Asmenvardis (angl. personal name)  – autoriaus vardas, pavardė, pravardė, slapyvardis.
 • Asmenvardžių rodyklė (angl. index) – pagalbinė rodyklė, kurioje abėcėlės tvarka surašyti dokumente minimi asmenys.
 • Atvirojo kodo programa (angl. open source software) – tai programinė įranga, kuri yra platinama pagal atvirojo kodo licenciją, dažniausiai yra nemokama ir visiems laisvai prieinama.
 • Atviroji prieiga (angl. open access) – iniciatyva, suteikianti laisvą ir nemokamą prieigą prie mokslinės informacijos.
 • Atviros prieigos žurnalai (angl. open access journals) – laisvai ir nemokamai prieinami moksliniai elektroniniai žurnalai.
 • Autoriaus teisė (angl. copyright) – civilinės teisės normos, reguliuojančios teises ir pareigas, susijusias su mokslo ir literatūros veikalų sukūrimu, jų skelbimu ir naudojimu.
 • Autoriaus teisės ženklas (angl. copyright sign) – dokumente pažymėti išleidimo duomenys, nurodantys to dokumento autoriaus teisės suteikimo metus ir savininką – žymimas ©
 • Autorystė (angl. authorship) – teisė vadintis mokslo, literatūros veikalo, išradimo autoriumi (-iais), pasirašinėti veikalą savo vardu arba slapyvardžiu, naudotis autoriaus teise.
 • Autorių kolektyvas (angl. joint author) – keletas asmenų, parašiusių kūrinį ar sudariusių, parengusių leidinį ar kitą dokumentą.
          B
 • Bendraautorystė (angl. co – authorship) – autoriaus teisės priklausymas dviem ar keliems asmenims, parašiusiems vieną veikalą.
 • Bibliografinis aprašas (angl. bibliographic(al) description) – dokumentui (jo daliai ar grupei dokumentų) apibūdinti ir atpažinti reikalingų bibliografinių duomenų visuma, pateikta pagal nustatytas taisykles.
 • Bibliografija (angl. bibliography) – 1) sistemiškas dokumentų aprašas ir sąrašas;  2) mokslo disciplina, tirianti raštijos šaltinius, jų radimo, aprašymo, atrankos, sisteminimo klausimus.
 • Bibliografinė duomenų bazė (angl. bibliographic database) – pateikia pagrindinę leidinio bibliografinę informaciją: dokumento vietą, autorių, pavadinimą, numerį, publikavimo metus, puslapių skaičių ir kt.
 • Bibliografinė nuoroda (angl. bibliographic reference, citation; quotation) – 1) tikslus ir detalus dokumento arba dokumento dalies aprašas, pagal kurį jis atpažįstamas ir surandamas; 2) vieno dokumento nuoroda į kitą dokumentą arba jo dalį.
 • Bibliografinis sąrašas (angl. reference list) – bibliografinė priemonė, kurią sudaro tik tam tikra tvarka išdėstyti bibliografiniai įrašai.
 • Bibliometrija (angl. bibliometrics) – matematinių ir statistinių metodų taikymas knygoms ir kt. komunikacijos priemonėms tirti.
 • Bibliotekos filialas – bibliotekos struktūrinis padalinys.
 • Bibliotekos fondo komplektavimas – dokumentų rinkinių sudarymas, jų papildymas ir atnaujinimas.
 • Bibliotekų fondai (angl. library holdings) – susisteminti ir sutvarkyti spaudiniai ir kiti dokumentai, laikomi bibliotekose.
 • Bibliotekos katalogas (angl. library catalog(ue)) - bibliografinis katalogas, atspindintis bibliotekos fondo dokumentus.
 • Bibliotekų paslaugos (angl. library services) – visuomenei, jos grupėms ir individams aptarnauti bei poreikiams tenkinti skirtų bibliotekos veiklos formų ir metodų visuma.
 • Byla (angl. file) – kompiuterio atmintyje ar kitoje laikmenoje saugomas informacijos vienetas.
          C
 • Chronologinė rodyklė (angl. chronological index) – rodyklė, kurioje bibliografijos įrašai surašyti pagal dokumentų išleidimo metus ar parašymo datas.
 • Citata (angl. citation) – tiksli teksto ar kalbos ištrauka, pavartota kitame tekste kokiam nors samprotavimui ar įrodymui patvirtinti.
 • Citavimas (angl. citation)  – pažodinis kito autoriaus kūrinio ar jo dalies panaudojimas, nurodant šaltinį ir autoriaus vardą iš kurio paimta citata.
          D
 • Dalykų rodyklė (angl. subject index) – abėcėlės tvarka surašytų žodžių, kurie buvo paminėti dokumento turinyje, sąrašas.
 • Daugialypės paieškos sistemos (angl. retrieval system) – paieškos įrankis, kuris pateikia informaciją iš kelių paieškos sistemų ar katalogų iš karto.
 • Disertacija (angl. thesis) –  mokslinis darbas, kuris viešai ginamas moksliniam ar kvalifikaciniam laipsniui gauti.
 • Dokumentas (angl. document) – informacija kokioje nors laikmenoje: knygos, žurnalai, laikraščiai, patentai, žemėlapiai, nuotraukos, filmai, muzikos įrašai, natos, laiškai, disertacijos ir pan.
 • Duomenys (angl. data) – informacijos išraiška, tinkama perduoti kitiems, suvokti ir apdoroti.
 • Duomenų bazės (angl. database)  – duomenų bazė yra nuolat saugomų ir papildomų dokumentų ar įrašų rinkinys, susistemintas ir sutvarkytas taip, kad juo būtų galima patogiai naudotis. Duomenų bazės gali būti viso teksto ir bibliografinės, mokamos ar laisvos prieigos, universalios ar teminės.
          E
 • Egzempliorius (angl. copy) – tos pačios knygos to paties leidimo vienetas.
 • Ekspresinformacija (angl. express information) – informacinis leidinys, kuriame skelbiama naujausia, skubi informacija. Pvz. ekspresinformacija apie naujus spaudinius, išėjusius Lietuvoje.
 • Elektroninė biblioteka (angl. elektronic library) – tam tikru būdu organizuota ir nuolat tvarkoma įvairių formatų elektroninių leidinių kolekcija.
 • Elektroninė leidyba (angl. electronic publishing) – informacijos teikimo visuomenei metodas, kai informacijos turinys saugomas, pateikiamas ar platinamas skaitmenine forma ir pasiekiamas per kompiuterį, mobilųjį įtaisą ar kt.
 • Elektroninis katalogas (angl. electronic catalogue) – paieškos sistema, suteikianti informaciją apie bibliotekoje saugomus dokumentus.
 • Elektroninis leidinys (angl. electronic publication) – skaitmeninis leidinys, kuris atrodo taip pat, kaip ir spausdintiniai žurnalai.
 • Elektroninis paštas (angl. e-mail) – pasikeitimo laiškais būdas, veikiantis kompiuterių tinkluose.
 • Embargas (angl. embargo) – laikotarpis, taikomas komercinėse mokslinėse duomenų bazėse, kuris neleidžia pasiekti naujausių publikacijų tam tikrą laikotarpį (pvz.: 6 mėn., 1 metus ar kt.).
 • Enciklopedija (angl. encyclopaedia) – informacinis leidinys, kuriame pateikiama įvairių ar kai kurių mokslo sričių visuma.
          F
 • Failas (angl. file) – skaitmeninis dokumentas arba kitaip vadinama byla (pvz.: teksto dokumentas, nuotrauka ir kt.).
          G
 • Garsinė knyga (angl. audio book) – knygos teksto įrašas skaitmeninėje laikmenoje.
          I
 • Informacija (angl. information) – kuriuo nors prasmingu būdu sutvarkyti, išnagrinėti ir apdoroti duomenys, su kuriais atliekami tolimesni veiksmai.
 • Informacijos paieška (angl. information retrieval) – visuma veiksmų ir metodų, naudojamų informacijai apie ką nors iš saugomų duomenų gauti.
 • Informacijos paieškos strategija (angl. information search strategy) – veiksmų planas, kaip efektyviai vykdyti informacijos paiešką.
 • Informacijos šaltinis (angl. information source) – spausdintiniai ar skaitmeniniai dokumentai iš kurių surenkami faktai, detalės, nuomonės.
 • Informacinė užklausa (angl. information request) – pageidavimas gauti kokią nors informaciją
 • Informacinė visuomenė (angl. information society) – moderni, atvira, išsilavinusi ir nuolat besimokanti visuomenė, kuri efektyviai naudojasi informacinėmis ir ryšių technologijomis socialiniame, kultūriniame, ekonominiame ir politiniame gyvenime ir turi įgūdžių pasiekti bei sukurti informaciją.
 • Informacinės technologijos (angl. information technologies) – būdų ir priemonių visuma informacijai apdoroti: surinkti, rūšiuoti, saugoti, perduoti bei kitaip, pritaikant kompiuterio programas, tvarkyti duomenis.
 • Informacinis leidinys (angl. information publication) – enciklopedijos, žinynai, žodynai.
 • Informacinis raštingumas (angl. information literacy) – gebėjimas identifikuoti reikalingą informaciją, ją gauti, vertinti ir atrinkti iš įvairių informacijos šaltinių bei etiškai ir atsakingai ją naudoti.
 • Internetas (angl. internet) – pasaulinis kompiuterių tinklas, jungiantis tarptautinius, nacionalinius, regioninius  ir vietinius kompiuterių tinklus.
 • Interneto svetainė (angl. website, site) – tinklalapių, kuriuos sieja bendra tematika, priklausomybė vienai įstaigai ar kitokie bendri dalykai, rinkinys.
 • Intranetas (angl. intranet) – įmonės vidinė sistema, leidžianti kompanijai elektroninėmis priemonėmis efektyviai valdyti vidinius įmonės procesus.
 • ISBN (International Standart book number) – tarptautinis standartinis knygos numeris, knygos identifikatorius.
 • ISSN (International Standart Serial Number) – tarptautinis standartinis serialinio leidinio (laikraščio, žurnalo) numeris.
 • Išnaša (angl. footnote) – teksto paaiškinimas, pastaba, nuoroda į citatos šaltinį ir pan.
          Į
 • Įvadas (angl. preface) – leidinio dalis, kurioje autorius supažindina su veikalu (problematika, tikslu ar uždaviniu).
          K
 • Katalogas (angl. catalogue) – pagal abėcėlę, autorių, pavadinimą ar dalyką susistemintas sąrašas ar paieškos sistema, suteikianti informaciją apie bibliotekoje saugomus dokumentus.
 • Katalogavimas (angl. cataloguing) – katalogų sudarymas, redagavimas ir tvarkymas.
 • Knyga (angl. book) – neperiodinis leidinys virš 48 psl. apimties.
 • Knygų saugykla (fondo saugykla, dokumentų saugykla) (angl. storage) – specialiai įrengta patalpa spaudiniams ir kt. dokumentams laikyti.
          L
 • Laikmena – tai įtaisas duomenims laikyti (pvz., USB atmintinė, optinis diskas, CD, DVD, magnetinė juosta, mikrofilmas ir kt.)
 • Leidimo duomenys – duomenys apie spaudinio leidimo vietą, leidėją ir leidimo metus.
 • Loginiai jungtukai (angl., Boolean operators: AND, OR, NOT) – reikšminius žodžius jungiančios loginės komandos, kurios leidžia ieškoti informacijos kataloguose, duomenų bazėse, paieškos sistemose.
 • LVB (Lietuvos virtuali biblioteka) – paieškos sistema, leidžianti ieškoti Lietuvos akademinėse bibliotekose, jų prenumeruojamose duomenų bazėse, atviros prieigos talpyklose ir archyvuose.
          M
 • Mediateka (angl. media library) – teksto, vaizdo ir garso laikmenų biblioteka.
 • Medijų ir informacinis raštingumas (angl. media and information literacy, MIL) – gebėjimas efektyviai naudotis medijomis ir žiniasklaida (spauda, radijo ir televizijos laidos, kino filmai, reklama, internetas ir kt.) bei kitais informacijos teikėjais (bibliotekos, archyvai, muziejai ir kt.), taip pat gebėjimas kritiškai vertinti jų turinį ir remiantis jomis priimti pagrįstus sprendimus.
 • Medijų raštingumas (angl. media literacy) – vienas svarbiausių informacinės visuomenės gebėjimų efektyviai naudotis naujomis technologijomis ir komunikacijos priemonėmis - medijomis (radijo, televizijos, interneto, spaudos), siekiant reikiamų kompetencijų (žinių, įgūdžių, požiūrių).
 • Mobilusis internetas (angl. mobile internet; mobile web; wireless internet; wireless web) – visuma interneto priemonių (pvz., mobilioji naršyklė, belaidis ryšys su interneto paslaugų teikėju, mobiliojo ryšio protokolai ir kt.),  skirtų nuolat keičiančiam vietą interneto klientui aptarnauti.
 • Monografija – vieno ar kelių autorių mokslinis leidinys, kuriame išsamiai išnagrinėta kuri nors problema ar tema, apibendrinti ankstesnių tyrimų rezultatai.
 • Mokslometrija – kiekybinių metodų taikymas mokslo kaip informacijos sistemos analizei.
 • Multimedija (daugialypė terpė angl. multimedia) – įvairialypė informacija (teksto, vaizdo, garso) ir ją apdorojanti įvairialypė įranga.
          N
 • Naršyklė (angl. browser) – programa internetinių puslapių žiūrėjimui ir pan. (pvz.: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome ir kt.)
 • Nuoroda – nurodymas į kitą vietą tame pačiame dokumente, į kitą dokumentą ir galbūt pažymėtą vietą tame dokumente, į interneto išteklių.
          P
 • Paieškos sistema – tam tikra programa (sistema), suteikianti vartotojui galimybę susirasti informaciją, esančią saityne, naujienų archyvuose, FTP saugyklose, kurią rado paieškos serveris ir įtraukė į savo duomenų bazes.
 • PDB  (publikacijų duomenų bazė)  – duomenų bazė, kurioje registruojamos mokslo publikacijos.
 • Plagiatas – svetimo kūrinio (mokslo, meno, literatūros) arba kūrybinės minties pasisavinimas; svetimo kūrinio išleidimas savo vardu.
 • Programinė įranga (angl. software) – informacijos apdorojimo sistemos programų, procedūrų, taisyklių visuma arba tos visumos dalis kartu su atitinkama dokumentacija. Programinė įranga yra intelektualus produktas.
          R
 • Reikšminis žodis – raktinis žodis, paieškos frazė.
 • Rubrika – leidinio skyriaus, poskyrio ar paragrafo antraštė.
          S
 • Saitas (angl. link)  – 1) Hipertekste esanti nuoroda, turinti matomą dalį ir po ja paslėptą komponentą – nurodomo objekto adresą, pagal kurį naršyklė arba kuri nors kita hipertekstu operuojanti programa gali rasti ir parodyti nuorodos rodomą dokumentą ir atversti jį nurodytoje vietoje. 2) Ryšys tarp programos arba duomenų struktūrų komponentų, nurodytas antrojo komponento adresu kompiuterinėje kalboje.
 • Saitynas (angl. world wide web) – svarbiausia sudedamoji interneto dalis - pasauliniu mastu išskirstytas hipertekstinėmis nuorodomis tarpusavyje susietų dokumentų, failų ir paslaugų rinkinys.
 • Santrauka – glaustas straipsnio turinio aprašymas, padedantis nuspręsti, ar straipsnis tinkamas pagal reikalingą temą, ar ne. Informacijos ieškoma pagal autorių, pavadinimą, raktinius žodžius, dalyką ir t.t.
 • Serialinis leidinys – periodinis, tęstinis ar serialinis leidinys, pvz. žurnalas ar laikraštis.
 • Skaitykla – specialiai įrengta patalpa, kurioje skaitytojai gali naudotis visais bibliotekoje turimais dokumentais.
 • Skaitytuvas arba skeneris (angl. scanner) – tai teksto arba vaizdo duomenų nuskaitymo prietaisas.
 • Skaitmeninis dokumentas (angl. digital document) – elektroninės knygos ir žurnalai, elektroniniai patentai, garsiniai, regimieji bei kiti skaitmeniniai dokumentai, t.y. kartografijos ir muzikos dokumentai, perspaudai ir kt., esantys elektroniniame tinkle.
 • Suvestinis katalogas – katalogas, kuriame atsispindi keleto bibliotekų ar bibliotekų tinklo fondas ar jo dalis.
          Š
 • Šifras (angl. location mark, shelf mark, shelf number) – sutartinis leidinio žymėjimas, parodantis jo vietą lentynoje, bibliotekos fonde. Šifrai yra tarsi leidinio „adresas“, pagal kurį dokumentas randamas bibliotekoje.
          T
 • Tarpbibliotekinis abonementas (TBA) – bibliotekos padalinys, skaitytojų aprūpinimo dokumentais būdas – pagal tam tikras taisykles vienos bibliotekos tarpininkavimu skolinama ir naudojamasi iš kitų bibliotekų atsiunčiamais spaudiniais.
 • Tekstas (angl. text) – duomenys, pateikiami ženklais, simboliais, žodžiais, žodžių junginiais, sakiniais, pastraipomis, lentelėmis, išnašomis ar kitais ženklų junginiais, parengti siekiant perteikti prasmę ir darant prielaidą, jog jie suvokiami skaitytojų, mokančių tam tikrą natūraliąją arba dirbtinę kalbą.
 • Talpykla – talpyklose kaupiama įvairių mokslo krypčių ar sričių informacija, pvz., kompiuterijos mokslų Citeseer; ekonomikos RePEc, bibliotekininkystės ir informacijos mokslų E–LIS.
 • Tęstinis leidinys – įstaigos, draugijos, organizacijos mokslo darbų ar kitoks rinkinys, leidžiamas atskirais vienodo formato ir vienodai apipavidalintais leidiniais (tomais). Neapibrėžtais laiko tarpais, bet tuo pačiu pavadinimu.
 • Tinklalapis (angl. web page) – atskiras pasaulinio saityno dokumentas, parašytas hipertekstu (HTML). Nurodomas universaliuoju adresu. Gali turėti tekstų, saitų, grafikos elementų.
          U
 • UDK (Universali dešimtainė klasifikacija) – tarptautinė klasifikavimo sistema skirta įvairių rūšių dokumentams sisteminti, kartotekoms sudaryti, informacijai tvarkyti ir ieškoti kompiuterinėse informacijos paieškos sistemose. Klasifikacija išreiškiama dešimtainiais skaičiais, kurie parodo kuriai mokslo šakai leidinys priklauso turinio atžvilgiu.
          V
 • Vadovėlis (angl. textbook) – mokomasis leidinys, kuriame suprantamai, sistemingai pagal mokymo programą išdėstyti kurios nors disciplinos pagrindai.
 • Vadovėlis (angl. textbook, manual) – pagrindinis rašytinis mokymosi šaltinis, kuriame pateikiamas mokomojo dalyko programos numatytas turinys. Vadovėliams keliami tam tikri metodologiniai, didaktiniai, psichologiniai, higieniniai ir techniniai reikalavimai, rengiamos rekomendacijos, kaip jais turėtų naudotis mokytojai ir mokiniai.
          Ž
 • Žiniatinklis (saitynas) (angl. web; World Wide Web; WWW) – interneto dalis, sudaryta iš tinklalapių, esančių jo paslaugų kompiuteriuose arba serveriuose. Po žiniatinklį gali naršyti ir iš jo atsiųsti tinklalapius kliento programos, vadinamos naršyklėmis, pavyzdžiui, „Internet Explorer“, „Mozilla“, „Netscape Navigator“, „Opera“.
 • Žurnalas (angl. journal) – brošiūros ar knygos pavidalo, dažniausiai su iliustracijomis periodinis leidinys, spausdinantis daugiausia analitinio pobūdžio tekstus visuomenės gyvenimo, politikos, ekonomikos, mokslo, technikos, kultūros, meno ir kitais klausimais. Jame pateikiamos visuomenei arba atskiroms žmonių grupėms reikšmingos žinios, komentuojami praėję arba laukiami įvykiai, ekonominiai ar kultūriniai reiškiniai.


Panaudota literatūra:
 • ATKOČIŪNIENĖ, Zenona ir kt. Bibliotekininkystės ir informacijos studijų vadovas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009. 698 p. ISBN 9789955334965.
 • DAGIENĖ, V.; GRIGAS,G.; JEVSIKOVA, T. Enciklopedinis kompiuterijos žodynas. Vilnius: leidykla TEV, 2005. 652 p.
 • Informacinis raštingumas [interaktyvus]. Vilniaus universiteto biblioteka, 2009-2010 [žiūrėta 2014 m. kovo 19 d]. Prieiga per internetą: http://www.ir.mb.vu.lt/.
 • Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos interneto svetainė [interaktyvus]. Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, 2012 [žiūrėta 2014 m. balandžio 6 d.]. Prieiga per internetą: http://www.unesco.lt/komunikacija-ir-informacija/mediju-ir-informacinis-rastingumas.
 • Lietuvos standartizacijos departamento terminų duomenų bazė [interaktyvus]. Lietuvos standartizacijos departamentas, 2014 [žiūrėta 2014 m. kovo 15 d.]. Prieiga per internetą: http://www.lsd.lt/typo_new/index.php?id=159.
 • Lietuvos Respublikos terminų bankas [interaktyvus]. Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 2005 [žiūrėta 2014 m. kovo 30 d.]. Prieiga per internetą: http://terminai.vlkk.lt/pls/tb/tb.search.
 • Knygotyra: enciklopedinis žodynas. Vilnius: Alma littera, 1997. 413 p. ISBN 9986023521.
 • Valstybinės Lietuvių kalbos komisijos rekomendacija dėk kai kurių kompiuterijos svetimžodžių lietuviškų atitikmenų [interaktyvus]. 2003 m. birželio 5 d., Nr. 1 [žiūrėta 2014 m. balandžio 15 d.]. Prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=212515

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747