Gynimas eksternu


Siekti eksternu įgyti mokslo daktaro laipsnį gali asmuo, turintis magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą. Eksternas turi būti parengęs disertaciją ir svarbiausius disertacijos rezultatus paskelbęs ne mažiau kaip dviejuose straipsniuose, išspausdintuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš kurių vienas paskelbtas tarptautiniame leidinyje, kurio daugiau nei pusė redakcinės kolegijos narių yra ne tos šalies, kurioje leidžiamas leidinys, atstovai arba be bendraautorių išleidęs mokslinę monografiją. Disertacijoms keliami reikalavimai nurodyti atitinkamos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamente.

Rektoriui adresuotas prašymas leisti ginti daktaro disertaciją eksternu įteikiamas Socialinių inovacijų doktorantūros mokyklai. Prie prašymo pridedama:
 • disertacijos rankraštis arba išleista mokslinė monografija (popierinė ir elektroninė kopija);
 • mokslinių publikacijų sąrašas ir publikacijų elektroninės kopijos;
 • magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas, jo priedas/priedėlis (originalus ir kopijas, originalai iš karto grąžinami); 
 • patvirtintų doktorantūros studijų egzaminų (jeigu tokių buvo) protokolų kopijos ar jų išrašai;
 • gyvenimo, mokslinės ir kūrybinės veiklos aprašymas – curriculum vitae;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
Prašymas leisti ginti daktaro disertaciją eksternu 

Rektorius arba jo įgaliotas asmuo prašymą su priedais nukreipia atitinkamos mokslo krypties doktorantūros komitetui, kuris disertacijos parengtumui įvertinti skiria ne mažiau kaip du ekspertus ir atitinkamą mokslo padalinį. Gavęs ekspertų išvadas ir mokslo padalinio rekomendaciją, komitetas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo prašymo įteikimo šaukia posėdį, kuriame dalyvauja ir eksternas. Išklausęs ekspertus ir eksterną komitetas sprendžia, ar eksterno disertacija atitinka mokslo daktaro disertacijai keliamus reikalavimus. Jei Komitetas nusprendžia, kad disertacija negali būti parengta gynimui per vienerius metus nuo prašymo įteikimo, pakartotinai su prašymu ginti disertaciją eksternas gali kreiptis ne anksčiau kaip po vienerių metų.
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747