Profesinės studijos

PROFESINĖS PEDAGOGIKOS STUDIJOS

Studijų programos tipas
Profesinės pedagogikos studijos (Ugdymo mokslai)
Valstybinis kodas631X10005
Suteikiama kvalifikacijaPedagogas
Studijų trukmėNuolatinės studijos (studijos vyksta penktadieniais ir šeštadieniais) - 1 m.
Studijų kalba Lietuvių

KAS TAI?

Studijų programa skirta rengti kvalifikuotus pedagogus, gebančius dirbti šiuolaikinėje švietimo institucijoje savarankiškai, kūrybingai ir atsakingai modeliuojant pedagoginę veiklą, taikant modernias ugdymo technologijas.

Smulkų programos aprašą rasite čia

KAS GALI STUDIJUOTI?

Ketinantys studijuoti Pedagogikos studijų programą privalo turėti aukštąjį išsilavinimą ir turi vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.

KAS PO TO?

Baigusiajam suteikiama pedagogo profesinė kvalifikacija.

Baigę Pedagogikos studijų programą, absolventai gali dirbti pedagoginį darbą įvairaus tipo bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose, profesijos mokyklose, švietimo ir kitose viešojo, privataus ar verslo sektoriaus įmonėse bei organizacijose vykdančiose edukacinę veiklą. Pvz. visose bendrosios (pradinėje, mokykloje – darželyje, pagrindinėje, vidurinėje, gimnazijoje ir profesinėje mokyklose) ir specialiosios (specialiojoje, specialiojoje-metodiniame centre, jaunimo, sanatorijos, ligoninės, socializacijos centro, sporto ir menų mokyklose) paskirties mokyklose.

STUDIJŲ TRUKMĖ?

Studijos trunka metus, o paskaitos vyksta penktadieniais ir šeštadieniais.

KITA INFORMACIJA2020 m. Priėmimo taisyklės


Semestro studijų kaina (2020 m.) Nuolatinės studijos - 1475 eurų

Studijų programos vadovė:

doc. dr. Gintautė Žibėnienė (El.p. zibeniene@mruni.eu)

PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GRAFIKAS 

PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ BAIGIAMOJO DARBO REGLAMENTAS


Aktuali informacija dėl baigiamųjų darbų pateikimo ir gynimo karantino metu

Kodėl nuspręsta neatidėti baigiamųjų darbų gynimo termino?

Sprendimas nenukelti baigiamųjų darbų gynimo vėlesniam terminui priimtas,  atsižvelgiant į tai, kad studijų procesas Universitete nei vienai dienai nebuvo sustabdytas ir nuo kovo 16 d. vyksta nuotoliniu būdu. Nėra jokių kliūčių studentų bendravimui su baigiamojo darbo vadovu: konsultacijos, pastabų pateikimas gali vykti tiek el. paštu, tiek naudojant kitas nuotolinio bendravimo platformas. Studentai taip pat gali naudotis  nuotoliniu būdu teikiamomis Bibliotekos paslaugomis: konsultavimas el. paštu ir per Skype, prieiga prie duomenų bazių, bibliotekoje esančių leidinių puslapių kopijos ir kt.

 

Kaip vyks baigiamųjų darbų gynimas, jei karantinas bus pratęstas?

Jei numatytu laiku situacija valstybėje nebūtų pasikeitusi ir karantinas būtų pratęstas, baigiamųjų darbų gynimas vyktų nuotoliniu būdu. Studentai būtų informuojami ir konsultuojami apie baigiamojo darbo nuotoliniu būdu gynimo technines sąlygas ir organizavimo tvarką. Universitetas jau turi nuotolinio baigiamųjų darbų gynimo patirties jungtinėse studijų programose, todėl tikime, kad procesai turėtų vykti sklandžiai.

 


Baigiamųjų darbų pateikimo ir gynimo terminas

Baigiamųjų darbų gynimas MRU nėra atidedamas ir vyks nustatytu laiku pagal patvirtintus studijų grafikus. Todėl studentai turi laikytis MRU studijų rezultatų vertinimo tvarkoje numatytų baigiamojo darbo pateikimo vadovui ir įkėlimo į IS Studijos terminų.

Jeigu egzistuoja objektyvios priežastys (pavyzdžiui, dėl karantino padėties įvestų apribojimų, studentas negalėjo laiku baigti rašyti baigiamojo darbo), studentas gali kreiptis į akademinio padalinio vadovą (fakulteto dekaną / instituto direktorių), prašydamas atidėti baigiamojo darbo gynimą. Prie prašymo turėtų būti pridedama baigiamojo darbo vadovo rekomendacija, kurioje vadovas išreikštų pritarimą atidėti studento baigiamojo darbo gynimą dėl objektyvių priežasčių. Dekanas, įvertinęs studento prašyme ir baigiamojo darbo vadovo rekomendacijoje išdėstytas aplinkybes, gali priimti sprendimą atidėti baigiamojo darbo gynimo terminą. Dėl procedūros kreipkitės tel. 869094125 arba rašykite el. paštu urtek@mruni.eu

Ar reikės baigiamuosius darbus pristatyti fiziškai karantino metu?

Karantino metu nebus taikomas MRU studijų rezultatų vertinimo tvarkos 58 punktas, pagal kurį studentas turi pristatyti du įrištus baigiamojo darbo egzempliorius, pasirašytus autoriaus ir vadovo. Baigiamasis darbas, kaip numatyta MRU studijų rezultatų vertinimo tvarkos 57 punkte, turės būti įkeltas į IS Studijos ne vėliau kaip 10 dienų iki gynimų (gynimai Pedagogikos studentams prasideda 2020 m. gegužės 21 d.). Darbus reikia įkelti iki 2020 m. gegužės 6 d. 15.00 val. Įkėlus (el. paštu urtek@mruni.eu) praneškite, kad jau įkėlėte.

Studentai turi darbo vadovui pateikti/parodyti, pagal su baigiamojo darbo vadovu suderintą datą, ir savo Kompetencijų portfelį, kad studento darbo vadovas galėtų rašyti atsiliepimą ir apie parengtą Kompetencijų portfelį.  

Iki 2020 m. gegužės 18 d. 15.00 val. el. paštu zibeniene@mruni.eu atsiųsti į vieną dokumentą sudėtas sugrupuotas refleksijas, pagal mokytojo kompetencijų grupę (bendrakultūrinė, profesinės, bendrosios, specialiosios). Siunčiant refleksijas, rekomenduojama ypatingą dėmesį skirti profesinių kompetencijų grupei, refleksijas pateikiant apie kiekvieną konkrečią kompetenciją (informacinių technologijų naudojimo; ugdymo(si) aplinkų kūrimo; dalyko turinio planavimo ir tobulinimo; mokymo(si) proceso valdymo; mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo; mokinių motyvavimo ir paramos jiems; mokinio pažinimo ir jo pažangos pripažinimo; profesinio tobulėjimo), kitoms trims kompetencijų grupėms (bendrakultūrinė, bendrosios, specialiosios) gali būti pateikiamos apibendrintos refleksijos kiekvienai grupei.  Atsiųsti įrodymų (pažymėjimų, nuotraukų, darbų ir kt. nereikia, pakanka paminėti refleksijos tekste), nereikia, tik atsiunčiama rašytinė refleksija (Word formate).  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747