Pedagogika - MRU

Profesinės pedagogikos studijos

Studijų programos kryptis Pedagogika
Valstybinis kodas 631X10005
Suteikiama kvalifikacija Pedagogo kvalifikacija
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 1 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Nuolatinės studijos - 1762 € už semestrą.

Programos tikslas

Pedagogikos studijos skirtos rengti kvalifikuotus pedagogus, gebančius dirbti šiuolaikinėje švietimo institucijoje savarankiškai, kūrybingai ir atsakingai modeliuojant pedagoginę veiklą, taikant modernias ugdymo technologijas.

Studijų programos išskirtinumas. Nuo konceptualiųjų pagrindų, bendrųjų mokytojo rengimo bazinių dalykų prie šiandieninėje mokykloje ypač aktualių edukacinės realybės pažinimo sričių.

Klasika ir modernumas dermėje:

  • Kokybiškas ir greitas šuolis į prestižinę profesiją. Profesinių pedagoginių studijų programa, skirta asmenims, turintiems aukštąjį išsilavinimą. Per 1 metus įgyjama kvalifikacija „pedagogas“ suteikia įvairių profesinių galimybių: dirbti bendrojo ugdymo mokyklose mokytoju bei profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo ar verslo įstaigose, vykdančiose edukacinę veiklą.
  • Inovacijų ir ugdymo technologijų integracija. Studijos sudarytos iš teorinės ir praktinės dalies, integruojant šiuolaikines aktualijas – kritinio mąstymo ugdymą, problemų sprendimu grįstą, tiriamąjį, refleksyvųjį mokymąsi bei mokymąsi bendradarbiaujant. Atliekama įdomi ir inovatyvi praktika, o parengiamas pedagogo kompetencijų aplankas ypač naudingas praktinėje veikloje ir karjerai.
  • Kompetentingi dėstytojai. Profesionalai aktyviai dalyvaujantys mokslinėje, praktinėje veikloje, parengę pripažintas metodines priemones švietimo bendruomenei. Reguliariai kviečiami kompetentingi mokytojai-praktikai sudaro sąlygas aptarti ir pažinti šiuolaikinės mokyklos aktualijas.
  • Inovatyvi edukacinė aplinka ir orientacija į studentą. Informatyvi e.mokymosi aplinka, studijos įvairiose aplinkose, atliepiant esmines šiuolaikines didaktines kryptis.  Studijos sėkmingai derinamos su darbu, tik penktadienio  vakarai ir šeštadieniai MRU, puikūs absolventų ir švietimo bendruomenės atsiliepimai.  Yra galimybė užskaityti ankstesnėse mokymosi patirtyse įgytus kreditus, jei atitinka dalyko studijų programą ir atitinka MRU reglamentuotus reikalavimus.

Karjeros galimybės

Programos absolventai gali dirbti pedagoginį, edukacinį, tiriamąjį, vadybinį darbą švietimo įstaigose, kitose viešojo ar privataus sektorių organizacijose. Pvz. visose bendrosios (pradinėje, mokykloje – darželyje, pagrindinėje, vidurinėje, gimnazijoje ir profesinėje mokyklose) ir specialiosios (specialiojoje, specialiojoje-metodiniame centre, jaunimo, sanatorijos, ligoninės, socializacijos centro, sporto ir menų mokyklose) paskirties mokyklose.

Aktuali informacija
Parama

PARAMA PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ STUDENTAMS 

Gavėjai: pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programų studentai, kuriems baigus studijas suteikiama pedagogo kvalifikacija, ir profesinių studijų programų studentai, studijuojantys valstybės finansuojamose studijų vietose ir neturintys akademinių skolų. 

Mokėjimas: Parama skiriama du kartus per metus, gavus tam skirtas valstybės biudžeto lėšas ir mokama kartą per mėnesį (iki mėnesio 25 d.). Paramos nutraukimo pagrindas: akademinių skolų turėjimas.

Paramos dydis: įstojusiems nuo 2020 m. gegužės 1 d. – 300 eurų per mėnesį.

Plačiau: MRU stipendijų ir paramos studijoms nuostatai.

Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Pedagogika

3

Raidos ir pedagoginė psichologija

6

Dalyko didaktika

6

Pedagoginė praktika

15

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Psichopedagoginės ugdymo technologijos

6

Pedagoginės veiklos modeliavimas

6

Pedagoginė praktika

15

Pedagoginių studijų baigiamasis darbas

3

 
Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

  • Baigę pirmosios pakopos ugdymo mokslų srities universitetines bakalauro studijas.
  • Baigę kitos krypties universitetines bakalauro studijas.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

Priėmimo tvarka į profesines studijas

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos

Vykdomos penktadieniais nuo 16.15 val. ir šeštadieniais nuo 9 val.

Penktadieniais užsiėmimai vyksta nuotoliniu, o šeštadieniais – kontaktiniu būdu universitete.

 

Studijų programą rekomenduoja
Kitos šios krypties studijų programos