Priėmimo taisyklės | į profesines studijas

Studijų programa skirta rengti kvalifikuotus pedagogus, gebančius dirbti šiuolaikinėje švietimo institucijoje savarankiškai, kūrybingai ir atsakingai modeliuojant pedagoginę veiklą, taikant modernias ugdymo technologijas.

Studijų trukmė 1 metai (60 kreditų). Studijos vyksta nuolatine studijų forma,  penktadieniais ir šeštadieniais.

Kaip stoti

Stojantiesiems reikia:
 • Registruotis MRU informacinėje sistemoje (toliau – IS);
 • El.paštu gaunamas registracijos patvirtinimas ir vartotojo numeris;
 • Prisijungti prie IS su gautu vartotojo numeriu ir savo sugalvotu slaptažodžiu, eilės tvarka užpildyti prašomą informaciją kiekvienoje skiltyje;
 • Pasirinkti norimas MRU studijų programas, jų studijų formas, finansavimo pobūdį ir įtraukti jas į prašymą prioriteto tvarka;
 • Pridėti bakalauro arba jam prilyginto išsilavinimo diplomo ir jo priedo/priedėlio kopiją. 2013-2021 baigimo metų MRU absolventams ir VU absolventams pridėti kopijų nereikia;
 • Pridėti 25 eurų stojamosios įmoką sumokėtos į MRU sąskaitą pavedimo dokumento arba el. bankininkystės pavedimo kopiją;
 • Skiltyje „Užpildytas prašymas“ reikėtų pasitikrinti savo konkursinį balą;
 • Sulaukti kvietimo studijuoti (kvietimai skelbiami IS ir atsiunčiami el.paštu);
 • Numatytu laiku patvirtinti studijų sutartį elektroniniu būdu.

Priėmimo procedūros ir datos

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse ir kitų dokumentų registracija, prašymų koregavimas MRU IS Nuo 2021 06 10 iki 2021 06 29, 18.00 valandos
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas (I turas) 2021 07 02, 13.00 val.
Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas (interneto pagalba) Nuo 2021 07 02, 13.00 val. iki 2021 07 04, iki 20.00 valandos
Patikslintų kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas (II turas) 2021 07 07, 13.00 val.
Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas (interneto pagalba) Nuo 2021 07 07, 13.00 val. iki 2021 07 09, 15.00 valandos
Skelbiamas papildomas priėmimas į laisvas vietas Nuo 2020 07 12 iki 2020 07 23, 15.00 valandos

Kas gali pretenduoti

Ketinantys studijuoti Pedagogikos studijų programą privalo turėti universitetinį bet kurios studijų krypties išsilavinimą. Privalomas motyvacijos pokalbis.

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į profesines studijas.

Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Reikalingi dokumentai

Stojantiems į profesines studijas reikia pateikti:

 • užsiregistravus MRU IS  užpildyti prašymą;
 • universitetinį bakalauro laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento ir jo priedų kopijas PDF formatu arba geros vaizdo kokybės, ne mažiau kaip 300×300 dpi raiškos nuotraukas. 2013-2021 metų Mykolo Romerio ir Vilniaus universitetų absolventams pateikti bakalauro diplomo ir jo priedo kopijų nereikia;
 • paso paskutinio puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją.
 • stojamosios studijų įmokos (25 eurai), sumokėtos į MRU sąskaitą, kvito arba atlikto pavedimo (pvz. elektroninės bankininkystės pagalba) dokumento kopija arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos;
 • asmenys įgiję išsilavinimą užsienyje, pateikia įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus ir kopijas* (smulkesnė informacija www.skvc.lt) arba ne vėliau kaip iki birželio 25 d. pateikia dokumentų originalus Priėmimo grupei jų pripažinimo procedūroms (kopijos atsiunčiamos).

Priėmimo vykdymas

 • Stojančiųjų konkursinė eilė sudaroma pagal konkursinius balus bei pageidavimų prioritetų mažėjimo tvarka.
 • Stojantysis prašyme, turi teisę nurodyti ne daugiau kaip 2 pageidavimus, išdėstytus prioriteto tvarka. Kaip vienas pageidavimas suprantamas studijų programos, studijų formos ir studijų finansavimo pobūdžio nurodymas.
 • Kviečiamųjų sąrašai po I ir II turų skelbiami MRU ir tinklalapio puslapyje adresu (rasite čia). Papildomas pranešimas apie kvietimą studijuoti siunčiamas elektroniniu paštu. Pranešimas juridinės galios neturi ir priėmimo komisija neprisiima atsakomybės dėl to, ar pranešimas pasieks adresatą.
 • Kviečiamieji studijuoti I ture turi įforminti priėmimą.
 • Įforminę priėmimą asmenys automatiškai toliau dalyvauja konkurse (II ture) į atsilaisvinusias vietas pagal aukščiau prašyme nurodytus pageidavimus prioritetų tvarka. II etape gavus naują kvietimą, ankstesnė (per I etapą) patvirtinta sutartis automatiškai netenka galios. Negavus naujo kvietimo išlieka ta pati patvirtinta sutartis.
 • Stojantieji negavę kvietimo automatiškai toliau dalyvauja konkurse (II ture) į atsilaisvinusias vietas pagal prašyme nurodytus pageidavimus prioritetų tvarka.
 • Jeigu kviečiamasis neįformina priėmimo, II ture nedalyvauja. Toliau pretenduoti į universitetą galės papildomame priėmime į atsilaisvinusias vietas.
 • II ture keisti pageidavimų eiliškumo negalima.
 • Asmenys, įforminę priėmimą ir nenorintys toliau dalyvauti konkurso II ture, apie tai turi informuoti priėmimo komisija. Informavimas vyks tuo pačiu metu patvirtinant studijų sutartį (I etape) elektroniniu būdu.

Stojamoji įmoka, rekvizitai

Stojamosios studijų įmokos dydis yra 25 eurai.  Registruojant prašymą stojamoji studijų įmoka turi būti jau sumokėta į nurodytą banko sąskaitą

 • Užregistravus IS prašymą stojamoji įmoka negrąžinama.
 • Stojamąją  įmoką už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis, kaip nurodyta žemiau esančioje lentelėje.

Registracijos įmoka mokėjimo nurodyme pervesti įmoką reikia nurodyti šiuos duomenis:

Duomenys Rekvizitai mokantiems per „Swedbank“ Rekvizitai mokantiems per SEB banką 
Įmokos kodas   101939
Gavėjas   Mykolo Romerio universitetas
Gavėjo kodas   211950810
Gavėjo bankas  „Swedbank“, AB  SEB bankas
Banko kodas  73000  70440
Gavėjo sąskaita  LT85 7300 0100 0249 2590  LT95 7044 0600 0773 4526
Mokėtojas (kviečiamojo vardas, pavardė)
(Jeigu mokama iš ne kviečiamojo sąskaitos, tai tada nurodoma mokėtojo
vardas, pavardė)
Mokėtojo kodas (kviečiamojo asmens kodas)
Įmokos paskirtis Stojamoji įmoka už (kviečiamojo vardas, pavardė)
Įmokos suma skaičiais 25

Nuo registracijos įmokos atleidžiami asmenys:

 • neturintys abiejų tėvų arba globėjų (gimę 1996 m. arba vėliau);
 • vaikų globos namų auklėtiniai (gimę 1996 m. arba vėliau);
 • kurių darbingumo lygis yra 0 – 45 %.
Šie asmenys vietoje registracijos įmokos turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.

Priėmimo įforminimas

 • Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys privalo sudaryti studijų sutartį nekvalifikuotu elektroniniu parašu ir įforminti priėmimą;
 • Jeigu studijų sutartis nesudaroma laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas. Studijų sutarties pavyzdžiai;
 • Sutarties sudarymo procedūros atliekamos Universiteto Informacinėje sistemoje, kurios adresas atsiunčiamas el.paštu kviečiamajam.
 • Sutartis sudaroma vadovaujantis Vartotojo prieigoje nurodyta nuoseklia veiksmų seka (instrukcija – čia).

Studijų sutarties pavyzdžiai

Studijų kaina

2020 metų  studijų kaina už semestrą yra 1475 eurai.

Studijų kainos mokėjimas:

 • Studentai studijų įmoką už semestrą privalo sumokėti per 15 dienų nuo semestro pradžios.
 • Studijų padalinio vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

Kita

Kviečiamųjų sąrašai

Kontaktai pasiteiravimui

Priėmimo grupė

 • Mob. telefonas: +370 686 17431
 • Tel.: +370 5 2714704 (ne karantino metu)
 • El.p.: priemimas@mruni.eu