Priėmimo taisyklės | į profesines studijas - MRU

Priėmimo taisyklės | į profesines studijas
 • Studijų programa skirta rengti kvalifikuotus pedagogus, gebančius dirbti šiuolaikinėje švietimo institucijoje savarankiškai, kūrybingai ir atsakingai modeliuojant pedagoginę veiklą, taikant modernias ugdymo technologijas.
 • Studijų trukmė 1 metai (60 kreditų).
 • Studijos vyksta nuolatine studijų forma,  penktadieniais nuo 16.15 val. ir šeštadieniais nuo 9.00 val. (penktadieniais nuotoliniu būdu, šeštadieniais universitete).
 • Pretenduoti galima į valstybės finansuojamas arba nefinansuojamas studijų vietas.

Į pedagogikos krypties profesinių studijų valstybės finansuojamas studijų vietas 2023 metais gali pretenduoti:

 1. Asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą, būtiną matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, informacinių technologijų dalykų mokytojų kvalifikacijai pagal Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 (toliau – Aprašas).
 2. Asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą, būtiną kalbų (išskyrus rusų kalbą), istorijos, geografijos dalykų mokytojų kvalifikacijai pagal Aprašą.
 3. Asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą, būtiną kitų ugdymo dalykų mokytojų kvalifikacijai pagal Aprašą.

Išsilavinimo reikalavimai mokytojų kvalifikacijai plačiau

Studentų priėmimas yra baigtas

Kaip stoti

Stojantiesiems per papildomą priėmimą reikia:
 • Stojantieji registruoja ir pateikia dokumentų kopijas SPIS sistemoje.
 • Stojantieji sumoka stojamąją įmoką (25 eurų) į MRU sąskaitą. Sąskaitų rekvizitus rasite skiltyje „Stojamoji įmoka“;
 • Stojantiesiems reikalingas motyvacijos pokalbis;
 • Esant teigiamam motyvacijos pokalbio įvertinimui, toliau dalyvaujama konkurse;
 • Sulaukiama kvietimo studijuoti;
 • Kvietimas studijuoti siunčiamas į stojančiojo  el.paštą arba SPIS ssitemoje;
 • Gavus kvietimą, stojantysis turi patvirtinti studijų sutartį elektroniniu būdu ir įforminti priėmimą. Kviečiamasis studijų sutartį tvirtina SPIS Sutarčių tvirtinimo sistemoje.

Registracija motyvacijos pokalbiui

    
Stojantysis el.paštu priemimas@mruni.eu atsiunčia savo duomenis (pavardė, vardas, tel. nr.). Su stojančiuoju sutariamas laikas dėl motyvacijos pokalbio ne vėliau kaip per dvi darbo dienas. Motyvacijos pokalbis vyksta per Teams platformą (internetu).
 

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai

  Registravimas motyvaciniam pokalbiui

 

  Motyvacijos vertinimas stojantiesiems į profesines studijas

 

Priėmimo procedūros ir datos

Priėmimo į profesines studijas procedūros ir datos

 

Papildomo priėmimo procedūros ir datos pretenduojantiems studijuoti
 

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai

  Prašymų priimti studijuoti į universitetą registravimas

priėmimas baigtas

Registracija motyvacijos pokalbiui (naujai padavusiems prašymus)

 

  Kvietimas studijuoti atsiunčiamas el.paštu

per dvi darbo dienas nuo prašymo gavimo

  El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas (internetu)

per dvi darbo dienas

 

Kas gali pretenduoti

Į  Pedagogikos studijų programą gali pretenduoti asmenys, turintys bet kurios studijų krypties aukštąjį išsilavinimą arba jam prilyginamą.

Privalomas motyvacijos pokalbis.

Visas priėmimo taisykles rasite čia

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į profesines studijas.

Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Reikalingi dokumentai

Stojantiems į profesines studijas reikia pateikti:

 • prašymas priimti (formą rasite Word formatu čia, PDF formatus čia);;
 • aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento ir jo priedų kopijas PDF formatu arba geros vaizdo kokybės, ne mažiau kaip 300×300 dpi raiškos nuotraukas;
 • paso paskutinio puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją.
 • Naujai stojantiesiems stojamosios studijų įmokos (25 eurai), sumokėtos į MRU sąskaitą, kvito arba atlikto pavedimo (pvz. elektroninės bankininkystės pagalba) dokumento kopija arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos;

Priėmimo vykdymas

 • Stojančiųjų konkursinė eilė sudaroma pagal konkursinius balus bei pageidavimų prioritetų mažėjimo tvarka. Konkurse į valstybės finansuojamas vietas pretenduojama atsižvelgus į baigtą studijų kryptį.
 • Kvietimas studijuoti siunčiamas stojančiojo elektroniniu paštu. Pranešimas juridinės galios neturi ir priėmimo komisija neprisiima atsakomybės dėl to, ar pranešimas pasieks adresatą.
 • Kviečiamieji studijuoti turi įforminti priėmimą, patvirtindami studijų  sutartį.

Stojamoji įmoka, rekvizitai

Stojamosios studijų įmokos dydis yra 25 eurai.  Registruojant prašymą stojamoji studijų įmoka turi būti jau sumokėta į nurodytą banko sąskaitą

 • Užregistravus prašymą stojamoji įmoka negrąžinama.
 • Stojamąją  įmoką už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis, kaip nurodyta žemiau esančioje lentelėje.

Registracijos įmoka mokėjimo nurodyme pervesti įmoką reikia nurodyti šiuos duomenis:

Duomenys Rekvizitai mokantiems per „Swedbank“ Rekvizitai mokantiems per SEB banką 
Įmokos kodas   101939
Gavėjas   Mykolo Romerio universitetas
Gavėjo kodas   211950810
Gavėjo bankas  „Swedbank“, AB  SEB bankas
Banko kodas  73000  70440
Gavėjo sąskaita  LT85 7300 0100 0249 2590  LT95 7044 0600 0773 4526
Mokėtojas (kviečiamojo vardas, pavardė)
(Jeigu mokama iš ne kviečiamojo sąskaitos, tai tada nurodoma mokėtojo
vardas, pavardė)
Mokėtojo kodas (kviečiamojo asmens kodas)
Įmokos paskirtis Stojamoji įmoka už (kviečiamojo vardas, pavardė)
Įmokos suma skaičiais 25

Nuo registracijos įmokos atleidžiami asmenys:

 • neturintys abiejų tėvų arba globėjų (gimę 1998 m. arba vėliau);
 • vaikų globos namų auklėtiniai (gimę 1998 m. arba vėliau);
 • kurių darbingumo lygis yra 0 – 45 %.
Šie asmenys vietoje registracijos įmokos turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.

Sutarties pasirašymas

 • Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys privalo sudaryti studijų sutartį nekvalifikuotu elektroniniu parašu ir įforminti priėmimą.
 • Jeigu studijų sutartis nesudaroma laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas.

Studijų kaina

2023 metų  studijų kaina už semestrą yra 1863 eurai.

Studijų kainos mokėjimas:

 • Studentai studijų įmoką už semestrą privalo sumokėti per 15 dienų nuo semestro pradžios.
 • Studijų padalinio vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

Kontaktai pasiteiravimui

Jei kyla klausimų ar tiesiog norite pasitarti, galite su Mykolo Romerio universiteto Nacionalinio priėmimo grupe susisiekti:

Taip pat kviečiame pasinaudoti individualios vaizdo konsultacijos galimybe – išsirinkite patogiausią konsultacijos laiką ir registruokitės čia.