Podoktorantūra

Podoktorantūra yra svarbus mokslininko karjeros etapas. Mykolo Romerio universitetas kviečia tyrėjus, turinčius Lietuvos arba užsienio mokslo ir studijų institucijos suteiktą mokslų daktaro laipsnį, ir kuriems nuo daktaro laipsnio suteikimo dienos iki kvietime nurodytos datos yra praėję ne daugiau kaip 5 metai (į šį laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai), atlikti podoktorantūros stažuotes

Lietuvos mokslo taryba (LMT) kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimo veikla“ planuoja skelbti 2020 m. III ketv. (3 kvietimas). Veiklos tikslas – skatinti jaunųjų mokslininkų podoktorantūros stažuočių (podoktorantūros stažuotė suprantama kaip stažuotojo vykdomas mokslo tiriamasis darbas) sistemos plėtrą bei kelti stažuotojų mokslinę kvalifikaciją (projektais neturi būti siekiama sukurti konkrečių produktų rinkai bei didinti komercinio ir technologijų perdavimo masto). 
Daugiau informacijos: http://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/parama-karjerai-mobilumui-ir-sklaidai/podoktoranturos-stazuotes/2382.

Nuo 2017 m. gruodžio 15 d. iki 2019 m. gruodžio 14 d. Mykolo Romerio universitetas sėkmingai įgyvendino 3 projektus, finansuojamus pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“:

Mykolo Romerio universitete 2013-2015 metais pagal projektą „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“ (projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-004; finansuojamas pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimo priemonę (VP1-3.1-ŠMM01) stažavosi dvi mokslininkės:

Eil. nr.Vardas, pavardėStažuotės pavadinimasMokslo kryptisMokslinis vadovas
1.Ieva KripienėRe-emigracijos į Lietuvą potencialas: Jungtinių Amerikos Valstijų atvejisSociologijaProf. dr. Vida Kanopienė
2.Salomėja ZaksaitėApgaulė sporto srityje: paplitimas, prevencija ir teisinis vertinimas
Monografija "Apgaulė sporto srityje: teisinis ir kriminologinis požiūris"
TeisėDoc. dr. Alfredas Kiškis

Užsienio mokslo ir studijų institucijos apie podoktorantūros galimybes skelbia Euraxess portale: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs.