Priėmimas į Pedagogikos programą (profesinės studijos)

Informacijos apie priėmimą teiraukitės tel. (8 5) 2714 704 arba el.paštu priemim@mruni.eu

Mykolo Romerio universitetas siūlo Profesines (laipsnio nesuteikiančias) studijas. Jos skiriamos pedagogo kvalifikacijai įgyti arba savarankiškai praktinei veiklai pasirengti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka. Profesinių (laipsnio nesuteikiančių) studijų  programų apimtis yra ne mažesnė kaip 30 kreditų ir ne didesnė kaip 120 kreditų. Baigus Profesines (laipsnio nesuteikiančias) studijas, išduodamas baigtas studijas liudijantis pažymėjimas.

Studijų programos Pedagogika smulkų aprašą rasite čia

KVIEČIAMŲJŲ SĄRAŠAI čia
Konkursinės eilės čia

2019 METŲ  PRIĖMIMO TAISYKLĖS

RUOŠIAMOS...

2018 METŲ PRIĖMIMO TAISYKLĖS Į PEDAGOGIKOS PROGRAMOS PROFESINES  STUDIJAS

I.    Bendroji dalis

1.    Taisyklės yra skirtos asmenims, pretenduojantiems į Pedagogikos profesinę (laipsnio nesuteikiančia) studijų programą ir siekiantiems pedagogo profesinės kvalifikacijos.
2.    Į Pedagogikos profesines (laipsnio nesuteikiančias) studijų programą priimami asmenys, turintys bet kokios studijų kryptiesaukštąjį išsilavinimą.

3.    Pedagogikos programos studijos vyksta nuolatine studijų forma, paskaitos vyksta penktadieniais ir šeštadieniais. Studijų programa sudaro 60 kreditų ir trunka vienerius metus.
4.    Baigus vienerių metų profesines studijas, išduodamas Studijų pažymėjimas ir suteikiama pedagogo profesinė kvalifikacija.

II.    Konkursinių eilių sudarymo principai

5.    Stojantieji dalyvauja konkursuose pagal konkursinį balą, jeigu atitinka priėmimo taisyklėse nurodytus stojimo į studijų programą reikalavimus.

III.    Konkursinio balo sandara

6.    Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
-    baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo pažymių aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
-    likusiųjų diplomo priede ar priedelyje pažymių aritmetinis vidurkis.

IV.    Priėmimo vykdymas

7.    Stojantieji, norintys dalyvauti konkurse, MRU priėmimo komisijai pateikia VI punkte nurodytus dokumentus.
8.    Kviečiamųjų sąrašai bus skelbiami MRU ir interneto puslapyje.
9.    Papildomas pranešimas apie kvietimą studijuoti siunčiamas elektroniniu paštu. Pranešimas juridinės galios neturi ir priėmimo komisija neprisiima atsakomybės dėl to, ar pranešimas pasieks adresatą.
10.    Kviečiamieji studijuoti turi įforminti priėmimą, patvirtinant Studijų sutartį.

V.    Priėmimo procedūros

1 lentelė

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registravimasNuo 2018 06 11 iki 2018 07 05
15.00 valandos
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas2018 07 10, 13.00 val.
Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimasNuo 2018 07 10, 13.00 val.
 iki 2018 07 13 12.00 valandos
Esant laisvoms vietoms gali būti skelbiamas papildomas priėmimasNuo 2018 07 23, 12.00 val. iki 2018 08 31, 12.00 valandos


VI.    Reikalingi dokumentai stojantiems į profesines studijas

10.    Stojantiems į laipsnio nesuteikiančias studijas reikia pateikti:
•    prašymą (pildomas MRU dokumentų priėmimo skyriuje, informacinėje sistemoje);
•    aukštojo išsilavinimo diplomo ir jo priedo originalą ir MRU rektoriaus įgalioto asmens patvirtintos jų kopijas* (kopijos įteikiamos). 2013-2018 metų MRU absolventams pateikti bakalauro diplomo ir jo priedo originalų bei kopijų nereikia;
•     asmenys įgiję išsilavinimą užsienyje, pateikia įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus ir kopijas* (smulkesnė informacija www.skvc.lt) (kopija įteikiama)
•    stojamosios studijų įmokos, sumokėtos į MRU sąskaitą banke, kvito arba atlikto pavedimo (pvz. elektroninės bankininkystės pagalba) dokumento kopiją;
•    dokumentus, patvirtinančius pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (kopijos įteikiamos);
•    paso paskutinio puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją* (kopija įteikiama).

*Dokumentų kopijos daromos ir tvirtinamos II-233 auditorijoje nuo birželio 11 d.

VII.    Dokumentai priimami

11. Stojantieji, neturintys galimybės atvykti ir priduoti dokumentų, gali reikalingų dokumentų kopijas ir prašymą siųsti paprastu paštu iki liepos 1 dienos. Išsilavinimo dokumentai turi būti patvirtinti notariškai (prašymo formą rasite čia). Dokumentai siunčiami: Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius, Priėmimo grupei.
12.
2013-2018 metų MRU absolventai, neturintys galimybės pateikti dokumentų asmeniškai, gali elektroniniu paštu  priemim@mruni.eu siųsti užpildytą prašymą ir reikalingų dokumentu kopijas (tapatybės dokumento kopiją, stojamosios studijų įmokos, sumokėtos į MRU sąskaitą banke, kvito arba  atlikto pavedimo (pvz. elektroninės bankininkystės pagalba) dokumento kopiją). Visi dokumentai turi būti pateikti PDF formatu (prašymo formą rasite čia). Prašymas turi būti užpildytas tvarkingai, įrašai įskaitomi.
13. Stojančiųjų dokumentai priimami nuo birželio 11 d.:
• Vilniuje, Ateities g. 20, II-233 aud. (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., šeštadieniais - nuo 9.00  iki 12.00 val.).
• Kaune, Maironio g. 27 (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., šeštadieniais - nuo 9.00  iki 12.00 val.).

VIII.    Priėmimo įforminimas

14.    Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys 4 lentelėje nustatytais terminais, remdamiesi nustatyta MRU studijų sutarčių sudarymo tvarka, patvirtinta MRU rektoriaus 2013 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr.1I-267, privalo sudaryti ir nekvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti studijų sutartį (toliau – Sutartis) bei įforminti priėmimą įforminimas atliekamas internetu patvirtinant sutartį, atvykti nereikia). .
15.    Jeigu studijų sutartis nesudaroma laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas ir pretendentai toliau konkurse nedalyvauja.
16.    Priėmimo įforminimas neatvykus į Universitetą (interneto pagalba):
•    Sutarties sudarymo procedūros atliekamos Universiteto Informacinėje sistemoje, kurios adresas skelbiamas Universiteto interneto svetainėje
(rasite čia).
•    Sutartis sudaroma vadovaujantis Vartotojo prieigoje nurodyta nuoseklia veiksmų seka.
17.    Priėmimo įforminimas atvykus į Universitetą arba kai kviečiamasis teisėtai įgalioja atstovą:
•    Atvykęs pasirašyti Sutartį, priimamas studentas ar jo įgaliotas asmuo kreipiasi į Universiteto priėmimo komisijos darbuotojus ir pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimo atveju, atstovavimo teisę pagrindžiantį, notaro patvirtintą dokumentą.
•    Universiteto priėmimo komisijos darbuotojas patikrina priimamo studento/klausytojo ar jo įgalioto asmens pateiktą asmens tapatybę ir atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą.
•    Universiteto priėmimo komisijos darbuotojas priimamo studento/klausytojo elektroninėje prieigoje aktyvuoja galimybę priimamam studentui ar jo įgaliotam asmeniui, naudojantis jam suteiktais prisijungimo duomenimis, savarankiškai sudaryti Sutartį elektroniniu būdu.

IX.    Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai

18.    Stojantieji, stojamąją studijų įmoką moka į Mykolo Romerio universiteto sąskaitas
•    AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590;
•    SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526;
•    DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858.
19.    Mokėjimo kvite nurodoma įmokos mokesčio kodas 101939, mokėtojo kodas yra asmens kodas. Įmokėta stojamoji studijų įmoka užregistravus prašymą dalyvauti konkurse negrąžinama.
20.    Stojamosios studijų įmokos dydis yra 20 Eur . Teikiant prašymą stojamoji studijų įmoka turi būti jau sumokėta į nurodytą banko sąskaitą (žr. 18 punktą).
21.    Nuo stojamosios studijų įmokos atleidžiami asmenys, gimusieji 1992 metais arba vėliau ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų bei vaikų namų auklėtiniai, taip pat I grupės neįgalieji. Šie asmenys kartu su prašymu, užuot parodę stojamosios studijų įmokos kvitą, turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.

X.    Studijų kaina

22.    2017 metų metinė studijų kaina yra 2248 Eur.
23.    Studijų įmoka už semestrą sumokama per 15 dienų nuo semestro pradžios. Fakulteto vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

XII.    Kita informacija

24.    Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija.
25.    Stojantieji, nesutinkantys dėl konkurso rezultatų, gali pateikti Priėmimo komisijai apeliaciją. Apeliaciją, kurioje išdėstyti motyvai, galima pateikti ne vėliau kaip per 24 valandas nuo rezultatų paskelbimo. Apeliacija išnagrinėjama ir paskelbiama ne vėliau kaip per dvi darbo dienas. Pavėluotai pateiktos apeliacijos nenagrinėjamos.
26.    Nesusidarius 20 asmenų grupei priėmimas į tos programos studijas yra sustabdomas.