Projektai

Fakulteto vykdomi projektai:

Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto mokslininkai kurs pedagogų rengimui skirtus modulius

2013 m. spalio 4 d. pasirašyta paslaugų teikimo sutartis tarp Mykolo Romerio universiteto ir Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro. Ja remiantis MRU edukologai ir psichologai (darbo grupės vadovė prof. dr. Valdonė Indrašienė) iki 2015 m. įsipareigoja parengti, įteisinti, išbandyti ir virtualiai mokymosi aplinkai pritaikyti 4 pedagogų rengimo programos modulius ir jų medžiagos paketus.
Moduliai atspindės alternatyviojo ugdymo idėjas, į juos bus įtrauktos aktualios švietimo temos. Svarbu pažymėti tai, kad moduliai atlieps mokyklų, diegiančių 3 skirtingus, inovatyvius ugdymo modelius, patirtį. Šie modeliai (komunikacinis modelis, tinklinio bendradarbiavimo modelis ir produktyviojo mokymosi modelis) išbandomi 9 šalies mokyklose projekto „Alternatyvusis ugdymas“ metu. Projektas vykdomas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro ir finansuojamas Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis


Nacionaliniai projektai

Projektas "Maisto vartojimo kokybė ir socialinė atskirtis"/ "IP Quality of food and intake and social exclusion     
Finansuojanti agentūra/fondas : Erasmus programos nacionalinės paramos lėšos skirtos kitoms veikloms, gautos iš Mykolo Romerio universiteto ir Švietimo mainų paramos fondo dotacijos (sutarties nr.: LLP-ERA-NAC-2012-LT-0859) Projekto trukmė : I etapas 2011 spalis -2012 gegužė II etapas 2012 rugsėjis - 2013 gegužė Darbo grupes vadovas – prof. dr. Vida Gudžinskienė.
Ši IP programa yra skirta mitybos ir dietetikos ir socialinio darbo studentams, o pagrindinis dėmesys skiriamas socialinės atskirties vartojamai maisto kokybei. Programa suteikia tiek mitybos ir dietetikos studentams, tiek ir socialinio darbo studentams galimybę sužinoti apie vienas kitą. 5 įvairių šalių (9 partneriai) iš Austrijos, Belgijos, Ispanijos, Lietuvos ir Vengrijos dalijosi patirtimi ir ieškojo sąlyčio taškų socialinės atskirties grupių gyvenimo kokybei gerinti, aiškinomės kaip elgtis su pažeidžiamomis gyventojų grupėms. Tai puiki galimybė diskutuoti ir įžvelgti galimybes, kaip drauge dirbant socialiniam darbuotojui ir dietistui galima pagerinti socialinės atskirties grupių suvartojamo maisto kokybę. Programą tęsis dar du metus, 2011/2012 mokslo metai - pirmieji, 2012 m. gegužės mėn. programos vertinimo veiklos vyko Vilniuje. Parengaiamasis susitikimas 2012/2013 metų vyks Austrijoje spalio 2-5 dienomis. 2013 m. pavasarį susitiks vėl tie patys partneriai su savo studentais ir ieškos daugiau bendradarbiavimo galimybių.

Jungtinėsmagistrantūros studijų programos „Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu“ rengimas ir įgyvendinimas. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo agentūros.  Sutarties numeris  VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-054
Projekto trukme: 2012 03 28 – 2015 03 28. 
Projekto vadovė – prof. dr. Valdonė Indrašienė (Edukologijos instituto Socialinio darbo katedra). Projekte dalyvauja 25 Socialinės politikos fakulteto dėstytojai.  Projekto tikslas – gerinti studijų kokybę ir didinti tarptautiškumą, sukuriant ir įgyvendinant jungtinęmagistrantūros studijų programą, skirtą parengti socialinio darbo su vaikais ir jaunimu profesionalą.  Vykdant projektą bendradarbiaujama su Porto universitetu (Portugalija), Prešovo universitetu (Slovakija) ir Rygos Stradina universitetu (Latvija).
 

Šeimos modelių trajektorijos ir socialiniai tinklai: tarpgeneracinė perspektyva
Projektas finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai" (visuotinė dotacija).
Sutarties numeris VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-106
Projekto trukmė: 2011 04 01 – 2015 03 31.
Projekto vadovė -  prof.  dr. Vida Kanopienė, darbo grupės narės prof. dr. Sarmitė Mikulionienė ir lektorė Vida Česnuitytė (Socialinės politikos katedra).
Projekto tikslas – ištirti ryšius tarp šeimos modelių ir socialinių tinklų šiandieninėje Lietuvos visuomenėje. Tyrimas prisideda prie gilesnio šeimos instituto mokslinio pažinimo ir šeimos modelių kaitos prognozių, rezultatai taikomi formuojant ir tobulinant socialinę, šeimos bei lyčių lygybės politikas. Tyrimų rezultatai pristatomi pasauliniuose ir Europos sociologų forumuose, tarptautinėse konferencijose, publikuojamose monografijas lietuvių ir anglų kalbomis, moksliniuose straipsniuose recenzuojamuose nacionaliniuose bei užsienio leidiniuose. Vykdant projektą bendradarbiaujama su Lisabonos universiteto Socialinių mokslų institutu  (Portugalija
),  Ženevos ir Lozanos universitetų Gyvenimo kelio tyrimų laboratorija (Šveicarija) , Helsinkio universitetu (Suomija). 

Multikultūrinis savanorytės centras (MSC) : Lietuvos visuomenės ir trečiųjų šalių piliečių tarpusavio darna
Projektas finansuojamas pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2011m. metinę programą.
Sutarties Nr.  D4-46/EIF/2011/5/18/IP/2/1/TJAEIF12.
Projekto trukmė: 2012 03 01 – 2013 06 30.
Projekto koordinatorius: - Tolerantiško jaunimo asociacija, partneriai: Mykolo Romerio Universitetas ir Vilniaus Afrikos bendruomenė.
Darbo grupes vadovė – prof. dr. Vida Gudžinskienė, narės:  lektorė Asta Januškevičiūtė ir lektorė, doktorantė Neringa Kurapkaitienė (Edukologijos institutas Socialinio darbo katedra).
Įgyvendinant projektą įsteigtas savanoriškos veiklos centras, kuriame vyksta įvairios veiklos, skirtos glaudesniam imigrantų iš trečiųjų šalių ir Lietuvos visuomenės narių bendradarbiavimui, mažinant socialinę įtampą ir stereotipus, susijusius su trečiųjų šalių piliečiais.
Daugiau informacijos:
http://www.tja.lt/index.php/projektai/projektai-lietuvoje/290-multikultrinis-savanoryts-centras-msc-lietuvos-visuomens-ir-tp-tarpusavio-darna
 

 
Moksliniai projektai

RESME – Vaikų globos ir psichinės sveikatos priežiūros paslaugų sąveika Europoje. Mokymosi visą gyvenimą daugiašalis projektas  Nr. 527793-LLP-1-2012-1-FI-ERASMUS-ECUE.
Projekto trukmė: 2012-2015 m.
Projekto koordinatorius - Turku taikomųjų mokslų universitetas (Suomija). Projekto partneriai: MRU (Lietuva), Kibble švietimo ir rūpybos centras (Jungtinė Karalystė), Edinburgo universitetas (Jungtinė Karalystė), Oviedo universitetas (Portugalija), VIA UC (Danija), Hamburgo taikomųjų mokslų universitetas (Vokietija).
Projekto darbo grupės vadovė MRU – doc. dr. Alina Petrauskienė (SDK).
Projekto tikslas – gerinti vaikų esančių institucinėje globoje socialinę ir psichinę gerovę. Projekto metu bus atliktas lyginamasis EU šalių tyrimas, kurio pagrindu sukurta tęstinio mokymosi programa socialinės ir psichinės sveikatos specialistams, pravesti mokymai kiekvienoje projekto partnerių šalyje, sukurtos konsultacinės grupės, organizuojami nacionaliniai seminarai ir tarptautinės konferencijos, skleidžiama gerosios praktikos patirtis suinteresuotoms šalims.


 Edukaciniai projektai 

 Jaunų žmonių identiteto formavimas moderniame pasaulyje.
Molymosi visą gyvenimą Erasmus intensyvi programa.
Projekto trukmė: 2012-2015 m.
Projekto darbo grupės vadovė – doc. dr. Jolanta Sondaitė (Psichologijos katedra).

Socialinis darbas ir darnioji plėtra IP SoS.
Mokymosi visą gyvenimą Erasmus intensyvi programa.
Projekto trukmė: 2010-2013 m.
Projekto koordinatorius - Katho universitetas (Belgija), partneriai: MRU (Lietuva), Gento Artevelde aukštesnioji mokykla (Belgija), KHKempen aukštesnioji mokykla (Belgija), Presov universitetas (Slovakija), Madrido Complutense universitetas (Ispanija), Helsinkio Metropolija universitetas (Suomija), Institutas Superior Miquel Torga (Portugalija), Ludwigsburg universitetas (Vokietija), Lublijanos universitetas (Slovėnija).
Darbo grupės vadovė – doc. dr. A. Petrauskienė (Edukologijos instituto Socialinio darbo katedra).

Suaugusiųjų tęstinis mokymasis socialiniame darbe (ALLISW).
Projekto dalyvių mobilumas finansuojamas iš Erasmus programos lėšų.
Tęstinis projektas, Mykolo Romerio universitetas jame dalyvauja nuo 2012 sausio mėnesio.
Darbo grupes vadovas – lekt.  Justinas Sadauskas (Edukologijos instituto Socialinio darbo katedra).
Projekte dalyvauja atstovai iš Belgijos (Leuven University College), Slovėnijos (University of Ljubljana), Suomijos (University of Jyväskylä, Kokkola University Chydenius). Portugalijos (University of Lisbon), (University of Applied Sciences St. Pölten), Rumunijos (University of Petrosani), Lietuvos (Mykolo Romerio universitetas).
Projekto tikslas - plėtoti socialinio darbo programos ištęstinių studijų tarptautiškumą.

E-sence - Europos socialinio ugdymo tinklas bendradarbiavimui ir mainams.
Projekto dalyvių mobilumas finansuojamas iš Erasmus programos lėšų.
Tęstinis projektas, Mykolo Romerio universitetas jame dalyvauja nuo 2012 rugsėjo mėnesio.
Darbo grupes vadovas – lekt. Justinas Sadauskas (Edukologijos instituto Socialinio darbo katedra).
Projekte dalyvauja atstovai iš Kopenhagos (Danija), Umeo (Švedijos), Taragonos (Ispanijos), Amsterdamo (Olandijos), Briuselio ir Antverpeno (Belgijos), Vilniaus (Lietuvos).
Skirtingų šalių studentai analizuoja pateiktą probleminę situaciją, ieško jos sprendimo kelių ir juos pristato vieni kitiems elektroninėje erdvėje.
Projekto tikslai: 
• Skatinti studentų mokymosi procesą, ypač plėtojant tarpkultūrines kompetencijas.
• Skatinti studijų tarptautiškumą „vietoje“.
• Rengti studentus darbui su įvairove..
• Plėtoti studentų supratimą apie požiūrius, programas ir veiklos metodus naudojamus kitose kultūrose.
• Studijuoti skirtingų šalių ideologijas, vertybes, kultūrines grupes, veikimo būdus ir procesus.
Projekte dalyvauja socialinio darbo studijų programos studentai nuo antrųjų studijų metų.

REALIZE-Tarpkultūrinės biografijos metodas suaugusiųjų švietime.
Grundtvig programos projektas Nr. 510559-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP.
Trukmė: 2010-2012.
Projekto koordinatorius Speha Fresia (Italija), partneriai: MRU (Lietuva), Haus de Bege suaugusiųjų švietimo centras (Austrija), Socialinių-mokslinių tyrimų centras (Austrija), Suleyman Demirel universitetas (Turkija), Griot Tarpkultūrinė asociacija (Italija).
Darbo grupės vadovė – prof. dr. I. Žemaitaitytė (Edukologijos instituto Edukologijos katedra), nariai prof. dr. S. Mikulionienė (SPK), prof. dr. Leta Dromantienė, Rasa Jakubauskė, Vaiva Čepononienė (SPF).
Daugiau info: http://www.realizeproject.eu

Fakultete vykdyti projektai:

Tinklas tėvų švietimui apie elektronines patyčias.
Grundtvig mokymosi partnerystės projektas.
Trukmė: 2010-2012 m.
Projekto koordinatorius - Lodzės pedagogikos aukštesnioji mokykla (Lenkija), partneriai: MRU (Lietuva), Trinito koledžo prieš patyčias tyrimų ir resursų centras (Airija), Tesalonikų Aristotelio universitetas (Graikija), Koblenz-Landau universitetas (Vokietija).
Darbo grupės vadovė - dr. V. Ž. Jonynienė (EDK), nariai: R. Aleliūnaitė (PSK), R. Erentaitė (PSK), dr. B. Kairienė (EDK), dr. A. Valantinas (PSK).

Efektyvios kanklės: vertybių ugdymas.
NordPlus HE programa.
Projekto ID: HE-2011_1a-25275.
Projekto trukmė:  2011- 2012 m.
Projekto koordinatorius -  Pietų Danijos universiteto kolegija (Danijos Karalystė). Partneriai: Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas (Lietuva), Finnmarko universiteto kolegija, Oslo universitetas (Norvegija); Vazos universitetas (Suomija), Skovde aukštesnioji mokykla (Švedija), Latvijos universitetas (Latvija).
Projekto darbo grupės vadovė – lekt., doktorantė Agata katkonienė (SDK).
Tai tarptautinė tarpdisciplininė intensyvi programa, kurioje dalyvauja įvairių šalių ir skirtingų disciplinų (būsimieji socialiniai darbuotojai, edukologai) studentai. Juos moko ir kuruoja dėstytojai iš visų dalyvaujančių partnerių institucijų. Intensyvios programos tikslas ugdyti demokratines bei pilietines vertybes. Susirinkę dėstytojai ir studentai dalinasi žiniomis ir patirtimi, ieško panašumų ir skirtumų tarp įvairių Baltijos ir Skandinavijos šalių. Programoje naudojami tradiciniai ir aktyvūs mokymosi metodai, organizuojami vizitai į praktikos institucijas. Tarpkultūrinė komunikacija, darbas tarptautinėse grupėse, gebėjimas bendrauti, bendrų projektų kūrimas – tai siekis suteikti studentams tokios patirties, kurios jiems gali prireikti dirbant bet kurioje pasaulio šalyje.Projekto metu parengta dėstytojų mokomoji medžiaga, studentų individualūs namų darbai, tarptautinėse grupėse parengti projektai skelbiami Blackboard Learning System aplinkoje.

Inovatyvių mokymo metodų taikymas Mykolo Romerio universitete.
Sutarties Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-072.
Trukmė: 2010 – 2012 m.
Vykdoma veikla - Socialinio darbo ir Psichologijos bakalauro studijų programos atnaujinimas, diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus.

Internetinės patyčios: naujų technologinijų negatyvaus naudojimo įveika ir pozityvaus naudojimo stiprinimas edukacinėje aplinkoje, tarpusavio ryšiuose.
COST veikla Nr. IS0801(dalyvauja 23 šalys).
Trukmė: 2008-2012 m.
Darbo grupės vadovė – prof. dr. R. Žukauskienė (PSK).

EU Kids Online II.
Trukmė: 2008-2012.
Darbo grupės vadovas – doc. dr. A. Laurinavičius (PSK).
Projekto metu atliekamas palyginamasis 24 Europos šalių kiekybinis vaikų interneto naudojimo rizikos ir saugumo tyrimas. Taip pat vertinama tėvų patirtis, elgesys ir rūpinimasis jų vaikų rizika ir saugumu internete. Daugiau informacijos: http://www.lse.ac.uk/collections/EUKidsOnline/Default.htm

Iššūkiai identiteto globalizacijos sąlygomis: tarpdisciplininė ir tarpkultūrinė perspektyvos - IP CHALID.
Mokymosi visą gyvenimą Erasmus intensyvi programa.
Trukmė: 2009 - 2012 m.
Projekto koordinatorius: MRU, projekto partneriai: Bolonijos universitetas (Italija), Baskento universitetas (Turkija), Porto universitetas, Utrechto universitetas (Nyderlandų Karalystė).
Darbo grupės vadovės -  doc. dr. S. Raižienė; doc. dr. J. Sondaitė  (PSK).
Projekto tikslas – dalyvaujant skirtingų šalių studentams nagrinėti iššūkius asmens identitetui, kylančius globalizacijos sąlygomis. Daugiau informacijos http://www.mruni.eu/lt/tp/ip_chalid/apie_projekta/index.php

Socialinės gerovės teorijos ir lyginamieji tyrimai TCOREW.
Mokymosi visą gyvenimą Erasmus intensyvi programa.
Trukmė: 2010-2012 m.
Projekto koordinatorius: MRU, partneriai: Tamperės universitetas (Suomija), Johannes Kepler universitetas (Austrija).
Darbo grupės vadovė - prof. dr. V. Kanopinė (SPK).

Socialinis darbas su atskirties grupėmis.
Trukmė: 2006-2012 m.
Darbo grupės vadovė – doc. dr. R. Raudeliūnaitė (Socialinio darbo katedra).
Partneriai – Lankija, Voketija.

Mokymosi visą gyvenimą visuomenės kūrimas Europoje: švietimo sistemos indelis.
Nr. 513321, 6-oji Bendroji programa, 7  prioritetas (Citizens and Governance in a Knowledge Based Society).
Trukmė: 2005-2011 m.
Partneriai – Airija, Austrija, Belgija, Čekija, Estija, Jungtinė Karalystė, Norvegija, Rusija, Slovėnija, Vengrija.
Darbo grupės vadovė - Socialinės politikos fakulteto dekanė prof. dr. L. Dromantienė.
Daugiau informacijos http://lll2010.tlu.ee/

Atvirų ir reaguojančių universitetų strategijų formavimas - SIRUS.
Europos universitetų asociacija (EUA) kartu su Europos nuotolinio mokymo universitetų asociacija (European Association of Distance Teaching Universities – EADTU), Europos universitetų tęstinio švietimo tinklu (European University Continuing Education Network – EUCEN) ir Europos prieigos skatinimo tinklu (The European Access Network – EAN), inicijavo projektą „Atvirų ir reaguojančių universitetų strategijų formavimas“ (Shaping Inclusive and Responsive University Strategies – SIRUS). Projekto tikslas yra padėti Europos universitetams įgyvendinti Europos universitetų mokymosi visą gyvenimą chartijos įsipareigojimus. Mykolo Romerio universiteto paraiška dalyvauti projekte, kurią rengė Socialinės politikos fakultetas edukologai, vadovaujami dekanės prof. dr. Letos Dromantienės, buvo patvirtinta. Mykolo Romerio universitetas kartu su atrinktais 29 universitetais dalyvaus eilėje darbinių susitikimų nuo 2010 m. kovo mėnesio iki 2011 m. vasario mėnesio. Universitetai bus suskirstyti į teminius tinklus pagal jų pasirinktas prioritetines sritis ir kartu dirbs kurdami ir stiprindami institucinę Mokymosi visą gyvenimą strategiją. Projektas suteikia galimybę skirtingų profilių ir interesų universitetams, kuriuose Mokymosi visą gyvenimą idėja yra skirtingose įgyvendinimo stadijose, įsitraukti į diskusiją su kolegomis iš visos Europos, kuriant ir stiprinant institucinę Mokymosi visą gyvenimą strategiją. Šis darbas bus ir įnašas rengiant Europos aukštojo mokslo erdvės politikos rekomendacijas.

Vaiko vidutinės priežiūros įgyvendinimo patirtis: socioedukacinis aspektas.
Mokslininkų grupės projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos.
Trukmė: 2010 – 2011.
Darbo grupės vadovė – prof. V. Indrašienė (SDK).

Europos socialinio pažinimo tinklas EASCON2.  Tinkle vyksta kasmetinės Pažinimo konferencijos, skirtos žinių sklaidai. Šiam tikslui įgyvendinti yra sukurtas Europos forumas, kuriame suteikiama galimybė jauniesiems ir patyrusiems mokslininkams pristatyti savo paskutinius tyrimus ir gauti grįžtamąjį kolegų ryšį, atsižvelgiant į tyrimo ypatumus. Konferencijos suteikia galimybę socialinio pažinimo srities naujai tyrėjų generacijai vystyti savo tyrimus pažangių tyrimų fone. Koordinatorė - prof. dr. R. Žukauskienė  (PSK). Daugiau informacijos http://www.social-cognition.org/home.
Skandinavijos ir Baltijos šalių bendras Psichologijos doktorantų ir jaunųjų mokslininkų tinklas. NordForsk. Dalyvaujančios institucijos: Mykolo Romerio universitetas (Lithuania), Danijos psichologijos mokykla (Danija), Estijos Elgesio ir sveikatos mokslų doktorantūros mokykla (Estija), Helsinkio universitetas (Suomija), Nacionalinė psichologijos mokykla (Suomija), Turku universitetas (Suomija); Latvijos universitetas (Latvija), Vilnius universitetas (Lietuva), Šiaurės valstybinis medicinos universitetas Archangelske (Rusija), Bergeno universitetas (Novegija), Norvegijos mokslo ir technologijos universitetas (Norvegija), Stokholmo universitetas (Švedija). Koordinatorė - prof. dr. R. Žukauskienė (PSK) http://nbnp.utu.fi/board.htm .


Geros patirties centrų tinklas (Center of Excellence) "Understanding of Promises and Barriers in Childhood and Adolescence". NordForsk. Dalyvaujančios institucijos: Mykolo Romerio universitetas (Lietuva), Örebro universitetas (Švedija), Jyväskylä universitetas (Suomija), Stokholmo universitetas (Švedija), Norvegijos mokslų ir technologijos universitetas (Norvegija). Koordinatorė - prof. dr. R. Žukauskienė (PSK). Trukmė: 2006-2010. Daugiau informacijos: http://www.jyu.fi/erillis/agora/en/upside/steering
Europinis modulis – ES lyginamoji socialinė politika ir gerovė. ES Jean Monnet programa. Darbo grupės vadovė - Socialinės politikos fakulteto dekanė prof. dr. Leta Dromantienė. Trukmė: 2008 -2010 m.
2008 metais Europos Komisijos įgaliota Švietimo, audiovizualinė ir kultūros vykdančioji agentūra patvirtino Mykolo Romerio universiteto paraišką dėl ES Jean Monnet programos projekto „Europinis modulis – ES lyginamoji socialinė politika ir gerovė“. Iš viso buvo teikta 290 paraiškų, patvirtinta 107 projektai. Iš visų patvirtintų projektų laimėjo tik vienas projektas iš Lietuvos – Mykolo Romerio universiteto „Europinis modulis – ES lyginamoji socialinė politika ir gerovė“ (projekto rengėja – Socialinės politikos fakulteto dekanė prof. dr. Leta Dromantienė), kurio tikslas skatinti Europos integracijos, ES ir valstybių narių socialinės politikos dėstymą, mokslinius tyrimus ir mokslines diskusijas, mokslinės ir mokomosios medžiagos leidybą.

Baltijos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimo stiprinimas, kuriant modulį „Supervizija socialiame darbe“  (Strengthening Nordic-Baltic educational cooperation in development of module “Supervision in Social Work” ). Nordplus HE. Projekto koordinatorius Mykolo Romerio universitetas, partneriai: Tamperes universitetas (Suomija), Latvijos universitetas (Latvija), Goteburgo universitetas (Švedija), Stavangerio universitetas (Norvegija). Darbo grupės vadovė – dr. A. Petrauskienė (SDK). Trukmė: 2008-2010 m.
Naujų Europos socialinės politikos, teisinių ir socialinių paslaugų teikimo būdų paieška IP WASPOLSS. Erasmus IP.  Projekto koordinatorius Mykolo Romerio universitetas, partneriai: Inhollando universitetas (Nyderlandų karalystė, Plantijn aukštoji mokykla (Belgija) ir Porto universitetas (Portugalija). Darbo grupės vadovė - dr. J. Pivorienė (SDK). Trukmė: 2007-2010 m.


DALINKIS: Bendros istorijos pajautimas skatina europiečių atsakomybę. ES pilietiškumo programa. Projekto Nr. 160941-EFC-1-2009-1-LT-EFC-REME. Projekto koordinatorius Savęs pažinimo ir realizavimo studija "Playback (Lietuva), partneris – Mykolo Romerio universitetas (Lietuva). Trukmė: 2009-2010 m.


Politinės socializacijos raida nuo paauglystės iki jaunystės: piliečių politinio tapatumo formavimosi mechanizmai Lietuvoje. Nr. C-07018, vykdomas pagal Prioritetines Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kryptis, VMSF. Darbo grupės vadovė -  prof. dr. R. Žukauskienė (PSK). Trukmė: 2007-2010 m. Daugiau informacijos http://jaunasispilietis.home.mruni.eu/

PROG Development of Joint European Master Degree Program in Comparative Social Policy and Welfare (Jungtinės Europos magistrantūros studijų programa „Lyginamoji socialinė politika ir gerovė). Erasmus CD.  Partneriai: Austrija, Suomija. Darbo grupės vadovė –  prof. dr. V. Kanopienė (SPK). Trukmė: 2006-2009 m. Daugiau informacijos http://www.cosopo.mruni.eu/.


Supratimo link. Nr.EIF/2007/1/13/P6.1. Dalyvauja prof. R. Bieliauskienė (EVK), dr. R. Prakapas (EVK), R. Jančaitytė (SDK). Trukmė: 2009 m.


Promotion of Active Learning in Social work Education, IP_PAL (Aktyvaus mokymosi skatinimas socialinio darbo švietimo srityje). Erasmus IP.  Partneriai: Belgija, Danija, Ispanija, Švedija, Suomija, Turkija. Darbo grupės vadovė - Socialinės politikos fakulteto prodekanė projektams ir tarptautiniams ryšiams dr. J. Pivorienė. Trukmė: 2006-2009 m.


PASS – Migrantų asmeninių mokymosi galimybių sustiprinimas (Influence on personal access to education for people with migrant background) Socrates Grundtvig 2 „Mokymosi bendraujant“ projektas. Dalyvės: doc. dr. S. Mikulionienė (SPK), doc. dr. I. Žemaitaitytė (EVK). Trukmė: 2006-2007 m.
Žmonių su regos trūkumais galimybių naudotis informacinėmis technologijomis plėtra  (Selected E-Learning Education for Visually Impaired People). Socrates Grundtvig 1. Koordinatorius - Training Centre for the Saxonian Economy (Saksonijos žemės Ekonomikos ministerijos mokymo centras). Partneriai: Mykolo Romerio universutetas, Community4you GmbH, Štirijos Profesinio rengimo institutas, Visiolink Oy, Profesinio rengimo centras Dürene, Slovakijos aklųjų ir žmonių su daline regos negalia sąjunga, Force Fondas, Estijos žmonių su regos negalia fondas, Karališkasis nacionalinis aklųjų koledžas. Darbo grupės vadovė - V. Česnuitytė (SPK). Trukmė: 2005- 2007 m.


LAESSO - naujas modulis teisės, teisinių paslaugų ir socialinio darbo srityse. Socrates Erasmus. Partneriai: Belgija, Olandija. Darbo grupės vadovė - dr. J. Pivorienė (SDK), Trukmė: 2004 -2006 m.


Kitas kelias (Another Way). Socrates Grundtvig 1. Darbo grupės vadovas - doc. dr. J. Dermontas. Trukmė: 2003 – 2006 m.


Special. Socrates Erasmus Summer school on Social Protection. Koordinatorius Gento universitetas (Bealgija). Dalyvės: prof. dr. V. Kanopienė (SPK), doc. dr. S. Mikulionienė (SPK). Trukmė: 2004-2006 m.


Socialiniai mokslai žinių visuomenėje: kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas Mykolo Romerio universitete. ESF/2004/2.5.0-K01-030/SUT-172, paramos gavėjas – MRU. Darbo grupės narė – doc. dr. A. Diržytė (PSK).


Inovacijų plėtra Mykolo Romerio universiteto magistrantūros ir doktorantūros studijose. ESF/2004/2.5.0-K01-053/SUT-171, paramos gavėjas – MRU. Darbo grupės nariai: doc. dr. A. Diržytė, dr.  R. Jusienė, dr. I. Čėsnienė (PSK).


Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, socialinės adaptacijos ir integracijos į visuomenę skatinimas. Europos struktūrinių fondų projektas pagal BPD priemonę 2.3; BPD2004-ESF-2.3.0-02-05/0036. Paramos gavėjas – MRU. Dalyviai: doc. dr. J. Dermontas (PVTK), dr. A. Gončarko (PVTK), doc. dr. R. Bandzevičienė (PSK), doc. dr. A. Diržytė (PSK), dr. R. Jusienė (PSK), lekt. V. Dauderys (PSK), doc. dr. J. Sondaitė (PSK), prof. dr. L.Dromantienė (SPK), doc. dr. I. Žemaitaitytė (EVK).


PROMINSTAT. EK finansuojamas projektas, kuriame dalyvavo 18 institucijų iš įvairių Europos šalių. Koordinatorius - International Centre for Migration Policy Development (ICMPD). Dalyvė - prof. dr. R. Žukauskienė (PSK).


FEAR in IPV - Fatality European Assessement Review in Intimate Partner Violence. Daphne II 05-2/086. Koordinatorius: Second University of Naples, Italy. Dalyvės: prof. dr. R. Žukauskienė, dr. R. Barkauskienė (PSK).


Lyčių lygių galimybių įvertinimas Nacionaliniuose Užimtumo bei Socialinės įterpties ir kovos su skurdu veiksmų planuose (Network of experts in the Fields of Employment, Social Inclusion and Gender Equality Issues - EGGSIE). EK Užimtumo ir Socialinių Reikalų Departamento projektas Nr. VC//2006/0341. Lietuvos nacionalinė ekspertė - prof. dr. V.Kanopienė (SPK) .


Lietuvos jaunimo užimtumo tobulinimo vystymo bendrija. Europos Bendrijų EQUAL projektas. Koordinatorius – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, partneriai: Malta, Olandija, Didžioji Britanija, Švedija. Dalyvės:  doc. dr. R. Bandzevičienė, dr. I. Čėsnienė. Trukmė: 2004-2007 m.


Dirbantys asmenys, prižiūrintys ir slaugantys vyresnio amžiaus šeimos narius Europoje – tarp darbo rinkos reikalavimų ir kartų solidarumo/konflikto. EK. Koordinatorius - Oxfordo universiteto Oksfordo Senėjimo institutas. Darbo grupės narė - doc. dr. S. Mikulionienė (SPK). Trukmė: 2006-2007 m.


Socialinės politikos modeliavimo problemos ES integracijos proceses. Valstybinis mokslo ir studijų fondas. Dalyvis - lekt. D. Bernotas (SPK). 2005 m.


Verslumo ugdymas Mykolo Romerio, Kauno technologijos ir Vilniaus Gedimino technikos universitetuose socialinių ir inžinerinių mokslų srityse. Lietuvos pramonininkų konfederacijos projektas. Dalyviai: prof. dr. R. Žukauskienė, doc. dr. A. Diržytė, dr. R. Barkauskienė, doc. dr. J. Sondaitė, dr. I. Česnienė, dr. R. Jusienė (PSK).


Išrinktieji. Europos struktūrinių fondų projektas pagal BPD priemonę 2.3. Dalyvė – doc. dr. A. Diržytė.


Pagalba įgyvendinant veiksmingą nepilnamečių justiciją Lietuvoje. Jungtinių Tautų vystymo programos projektas. Dalyvė – doc. dr. A. Diržytė.


Nuteistųjų pakartotinio nusikalstamumo rizikos rizikos vertinimo diferencijavimo metodikos kūrimas. Lietuvos jaunimo užimtumo tobulinimo vystymo bendrija. LIJOT. Dalyvės: doc. dr. R. Bandzevičienė,  dr. I. Čėsnienė (PSK) Trukmė: 2006-2007 m.


Profesinių ir socialinių įgūdžių ugdymas, orientuotas į individualius jaunų žmonių nuteistų bausmėmis, nesusijusiomis su laisvės atėmimu, ir paleistų iš laisvės atėmimo vietų poreikius. Europos struktūrinių fondų projektas. Koordinatorius - Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Kauno regiono pataisos inspekcija. Dalyviai: doc. dr. R. Bandzevičienė, dr. I. Čėsnienė, lekt. V. Dauderys. Trukmė: 2006-2008 m.

Socialinės politikos fakulteto dėstytojų narystė nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose:

DEAN – Europos universitetų dekanų asociacija (prof. dr. L. Dromantienė),
ESSWA – Europos universitetų vykdančių socialinio darbo programas asociacija (prof. dr. L. Dromantienė),
Tarptautinė sociologų asociacija (prof. dr. V. Kanopienė), 
Europos gyventojų tyrimų asociacija (prof. dr. S. Mikulionienė), 
Europos raidos psichologijos draugija (prof. dr. R. Žukauskienė Vykdomojo komiteto narė),
Tarptautinė elgesio tyrimų organizacija (prof. dr. R.Žukauskienė Lietuvos grupės koordinatorė),
FESET - Socioedukacinio mokymo centrų Europos asociacija (atstovė doc. dr. J. Pivorienė),
Europos magistro programų vaiko teisių apsaugos srityje tinklas (dr. Ž. V. Jonynienė),
LSGA- Lietuvos socialinės gerovės asociacija (prof. dr. Leta Dromantienė).