Projektai

Dalyvavimas projektuose

  • Projektas "Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybės matavimo rodiklių sistemos ir vertinimo modelio sukūrimas" projekto kodas Nr. VPI-3.1-ŠMM-07-K-03-032. Projekto trukmė 18 mėn nuo 2013 m. gegužės mėn. Projekto vadovė – prof.  Ona Gražina Rakauskienė, projekto darbo grupės nariai: prof. Dalia Štreimikienė; prof. Rima Žitkienė; prof. Eglė Kazlauskienė, prof. Alfonsas Laurinavičius, lekt. Eglė Krinickienė; doc. Tatjana Bilevičienė; Projekto administratorė – Ilona Bartuševičienė; Projekto koordinatorė – Olga Ranceva.
  • Projektas vykdomas LMT Lietuvos nacionalinės mokslo programos „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ projektas “Piliečių ir vartotojų socialinio-ekonominio teisingumo suvokimo formavimo gairės”, SIN-12005. Projekto trukmė 2012-2013 m.  Projekto vadovė – prof.dr. Vitalija Rudzkienė. Vykdytojai: prof. dr. Alfonsas Laurinavičius, doktorantė Miglė Černikovaitė, doktorantė Dalia Karlaitė.
  • Vykdomas projektas pagal ilgalaikės institucinės 2012-2014 metų ekonomikos mokslinių tyrimų programos "Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai", regitracijos Nr. IEP-01/2012. Projekto vadovas – doc. Algis Dobravolskas, projekto darbo grupės nariai: prof. Gediminas Černiauskas ir lekt. Daiva Rapcevičienė. Projekto trukmė nuo 2012 metų spalio mėn. iki 2014 metų gruodžio 31 d.
  • Prof. dr. Žaneta Karazijienė – Neformalaus švietimo kvalifikacijos tobulinimo programos „Draudimo akademija“ konsultantas ir vykdytojas, 2013. Projekto „Lietuvos socialinio modelio, apimančio užimtumo didinimą, darbo santykių reglamentavimo tobulinimą ir socialinio draudimo tvarumą, sukūrimas“ (paraiškos kodas Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-08-001), uždavinio 1-1 „Užimtumo didinimo priemonių̨ tyrimas“ MRU paslaugų teikimo sutarties vykdytojų grupės narė.

2010 m. balandžio 1 d. Europos socialinio fondo agentūra ir Mykolo Romerio universitetas (MRU) pasirašė projektų „Bakalauro studijų atnaujinimas Mykolo Romerio universitete“ bei ”Inovatyvių mokymo metodų taikymas Mykolo Romerio universitete“ finansavimo ir administravimo sutartis.
Projektas „Bakalauro studijų programų atnaujinimas Mykolo Romerio universitete“ Nr. VPI-2.2-ŠMM-07-K-01-060: Finansų ekonomikos studijų programos atnaujimas. Projekto grupės vadovė dr. Aelita Skaržauskienė. Už Finansų ekonomikos programos atnaujinimo turinį atsakingas Ekonomikos katedros vedėjas doc. A.Dobravolskas ir dr. I.Panovas. Projekto dalyviai Ekonomikos katedros dėstytojai: prof. G.Davulis, prof. A.Makštutis, doc. J.Seiranov, lekt. P.Rudzkis.  Projekto dalyviai Tarptautinės prekybos ir muitų katedros dėstytojai: doc.dr. Juozas Radžiukynas, doc.dr. Vladas Rimkus.

Projektai truks 2 metus ir bus vykdomi iki 2012 m. kovo mėn. Pagal vieną jų bus atnaujinamos 4 bakalauro studijų programos: „Psichologijos“, „Finansų ekonomikos“, „Teisės ir policijos veiklos“ bei „Verslo informatikos“. Kitas projektas apims „Teisės ir valdymo“, „Viešojo administravimo“ ir „Socialinis darbo“ studijų programas.
Bakalauro studijų programų „Teisė ir valdymas“, „Viešasis administravimas“ ir „Socialinis darbas“ dalykus inovatyviais metodais atnaujina Teisės, Politikos ir vadybos, Ekonomikos ir finansų valdymo, Socialinės informatikos ir Socialinės politikos fakultetų dėstytojai.

Remiantis universiteto Projektų valdymo centro pateiktais duomenimis, iš Verslo ekonomikos katedros dėstytojų atnaujinimo projektuose dalyvauja šie dėstytojai:

1. Prof. dr. Rima Žitkienė projekte "Inovatyvių mokymo metodų taikymas Mykolo Romerio universitete” (projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-072).

2. Doc. dr. Tatjana Bilevičienė projektuose ,,Bakalauro studijų programų atnaujinimas Mykolo Romerio universitete”(projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-060) ir „Informatikos studijų krypties tarptautiškumo galimybių plėtra Mykolo Romerio universitete” (Nr.VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-024) (projekto dalyvė, 2011 liepa-rugpjūtis).

3. Prof. dr. Vitalija Rudzkienė projekte ,,Bakalauro studijų programų atnaujinimas Mykolo Romerio universitete”(projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-060).

 4. Doc .dr. Zina Gineitienė projekte ,,Bakalauro studijų programų atnaujinimas Mykolo Romerio universitete”(projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-060).

 5. Doc. dr. Juozas Vijeikis projekte ,,Bakalauro studijų programų atnaujinimas Mykolo Romerio universitete”(projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-060).

Finansuojama pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“.

  • Doktorantė Miglė Černikovaitės  2011 m. gruodžio mėnesį parengė ir pateikė LMT mokslinį projektą: Piliečių ir vartotojų socialinio-ekonominio teisingumo suvokimo formavimo gairės".
  • Prof.dr. V.Rudzkienė nuo 2011 m. gegužės 31 d. dalyvauja projekto „Saugomų ekosistemų vertinimas socialiniu-ekologiniu aspektu“ darbo grupėje (projekto registracijos Nr. MIP-11115, grupės vadovas - prof. dr. Imantas Lazdinis, Politikos ir vadybos fakulteto Aplinkos politikos katedros profesorius).

  • Lietuvos Mokslo Tarybos 2009 m. gruodžio 21d. nutarimu Nr. VII-23 skirta Lietuvos Valstybinio moklso ir studijų fondo finansinė parama moksliniams tyrimams ir mokslo kūriniui "Europos Sąjungos bendroji prekybos politika" rengti. Projekto grupės vadovas: doc.dr. Juozas Radžiukynas, dalyviai: doc.dr. Rima Žitkienė, doc. dr. Vladas Rimkus, Stanislava Sarapinienė ir Kazimiera Danguolė Povilauskienė.