Projektai

Nacionaliniai projektai:

  • „Pozityvios jaunimo raidos stiprinimo mechanizmai socialinių-ekonominių transformacijų kontekste (POSIDEV)“. Šiuo projektu siekiama atskleisti veiksnius, kurie sudaro sąlygas sėkmingam jauno žmogaus adaptavimuisi ir funkcionavimui sudėtingomis socio-ekonominėmis sąlygomis, ir, remiantis tomis žiniomis, pasiūlyti jaunimo politikos tobulinimo strategijų, skirtų jaunimo galių stiprinimui bei kūrimui, gaires. Pagrindiniai tyrimo tikslai yra: (1) nustatyti pozityvios jaunimo raidos pereinant iš paauglystės į jaunystę mechanizmus, atliekant tęstinį (longitudinį) tyrimą; (2) sukurti intervencinę programą, siekiant sustiprinti jaunimo pozityvios raidos kompetencijas. Mokslinio tyrimo vadovė: prof. dr. Rita Žukauskienė. Tyrimo grupės nariai: prof. dr. Saulė Raižienė, doc. dr. Rasa Pilkauskaitė Valickienė, dr. Ingrida Gabrialavičiūtė, dr. Ilona Kajokienė, doktorantė Renata Garckija, doktorantė Goda Kaniušonytė, doktorantė Oksana Malinauskienė, doktorantė Inga Truskauskaitė Kunevičienė, doktorantas Rimantas Vosylis. Specialistės: lekt. Raminta Vaiciukevičė, lekt. Violeta Blažytė, Aušra Kuncaitė. Tyrimo trukmė: 2012 spalio 3 d. - 2015 spalio 15 d. Oficialus projekto puslapis https://www3.mruni.eu/posidev/index.php

Tarptautiniai projektai

  • „Lietuvos ir Japonijos paauglių ir jaunų suaugusių tapatumo raida(IDELIJA).Pastaraisiais dešimtmečiais Japonija (priklausanti Rytų Azijos šalims) ir Lietuva (priklausanti Rytų Europos šalių grupei), pasižymi vykstančia transformacija iš kolektyvistinės į individualistinę visuomenes. Analizuojant mokslinius straipsnius, nepavyko aptikti nė vieno tyrimo, kuriame būtų analizuojami ar lyginami Lietuvos ir Japonijos šalių paauglių ir jaunimo tapatumo raidos mechanizmai. Taigi tyrimas, kuriame būtų galima palyginti tapatumo raidos pokyčius, trajektorijas, jas įtakojančius veiksnius, būtų unikalus ir suteiktų visiškai naujų žinių, kurios gerokai praplėstų ankstesnių tyrimų rezultatus, gautus palyginti stabiliose Vakarietiško tipo visuomenėse. Šis darbas būtų orginalus, inovatyvus tiek tyrinėjamos problematikos atžvilgiu, tiek tarpkultūriniu aspektu. Projekto tikslas - atskleisti tapatumo raidos mechanizmus paauglystėje ir tapsmo suaugusiu periode Lietuvoje ir Japonijoje, identifikuojant panašumus bei skirtumus šiose dviejose kultūrose. Projekto uždaviniai: 1) apibūdinti atsiskyrimo bei susietumo su tėvais ir tapatumo raidos trajektorijas Lietuvos ir Japonijos paauglių imtyse; 2) išanalizuoti ryšius tarp pokyčių atsiskyrimo ir susietumo su tėvais bei tapatumo dviejų metų bėgyje Lietuvos ir Japonijos paauglių imtyse ir ryšius 18-29 metų amžiaus jaunuolių imtyje; 3) identifikuoti skirtingas atsiskyrimo bei susietumo su tėvais ir tapatumo raidos trajektorijas Lietuvos ir Japonijos paauglių imtyse; 4) išanalizuoti šių trajektorijų sąsajas su adaptyviu psichologiniu funkcionavimu ir suaugystės kriterijais dviejose kultūrose (Lietuvoje ir Japonijoje), lyginant su panašių tyrimų duomenimis Vakarų šalyse; 5) išanalizuoti, kokie individualūs ir aplinkos veiksniai medijuoja/moderuoja tapatumo procesų ryšius su neigiamu paauglių ir 18-29 metų asmenų, esančių tapsmo suaugusiais periode, psichosocialiniu funkcionavimu Lietuvos ir Japonijos imtyse. Pasirinktas mišrus tyrimo dizainas: 1) tęstinis tyrimo dizainas (16-18 m. paaugliai) ir 2) skersinio pjūvio tyrimo dizainas (18-29 m. jaunuoliai). Bus naudojami adaptuoti Lietuvos kontekstui instrumentai. Duomenų apdorojimo metodai: struktūrinių lygčių modeliavimas, klasterinė analizė, rekursyvūs modeliai. Duomenys bus analizuojami naudojant SPSS bei Mplus statistinius paketus. Projekto vykdytojai: MRU: prof. dr. Rita Žukauskienė, Goda Kaniušonytė, Oksana Malinauskienė; Kyoto University (Japonija) Kazumi Sugimura.
  • „Nuteistų asmenų priežiūra Europoje“. COST Nr. IS1106. Projektą koordinuoja prof. Fergus McNeill, University of Glasgow. Projekto partnerės šalys: Austrija, Belgija, Kroatija, Danija, Prancūzija, Vokietija, Vengrija, Airija, Italija, Lietuva, Malta, Olandija, Norvegija, Rumunija, Slovakija, Švedija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė, Suomija. Projekto trukmė 2012-2016. Koordinatorius Lietuvoje doc. dr. A. Laurinavičius.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747