Projektai

 • Nuo 2017 m. pradžios doc. dr. Dangis Gudelis dalyvauja COST Action (CA15207) projekte „Europos politikos mokslų profesionalizacija ir socialinis poveikis“
 • Lietuvos mokslo taryba 2014 - 2016 m. finansuoja mokslininkų grupių projektą "Lyderystė autonomiškoje mokykloje" (MIP - 14109). Projekto vadovė doc. dr. Jolanta Urbanovič
 • Lietuvos mokslo tarybos 2013 - 2015 m. finansuojamas mokslininkų grupių projektas "Lietuvos diasporos profesionalių tinklų potencialo panaudojimo tyrimas" (doc. dr. Dangis Gudelis (MRU), doc. dr. Žilvinas Židonis (MRU), Lina Dusevičienė (Globalios Lietuvos lyderiai), Ingrida Gečienė (Socialinių inovacijų institutas), dr. Laima Nevinskaitė (Socialinių inovacijų institutas).
 • Doc. dr. Saulius Nefas dalyvavo projekte „Būsto politika Lietuvoje: raida, problemos ir pilietinės iniciatyvos“. Projektas buvo vykdomas 2012 – 2013 metais pagal Lietuvos socialinių tyrimų instituto ir Lietuvos mokslo tarybos sutartį Nr. SIN-18/2012. Projekto vadovė dr. J. Aidukaitė
 • ES struktūrinių fondų projektas: 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonės „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ projektas " Viešojo administravimo bakalauro studijų programų dėstymo metodų atnaujinimas". Pareiškėjas MRU. Dalyvavo visi Viešojo administravimo katedros nariai dėstantys viešojo administravimo bakalauro studijose
 • Doc. dr. Saulius Nefas buvo projekto „Studentų praktikos vietos savivaldos institucijose sukūrimas“ vadovas  pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonės VP1-2.2-ŠMM- 07-K „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ finansuojamo pagal sutartį Nr. VPI – 2.2. – ŠMM- 07 – K – 01 – 019/PS- 58. Užsakovas Lietuvos savivaldybių asociacija. Projektas vykdytas 2012 metais.

 • Visuomenės švietimo apie genetiškai modifikuotus organizmus ir produktus programos parengimas – projektas įgyvendintas 2006 m., užsakovas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

 • Visuomenės darnaus vystymosi tarpdalykinė jungtinė magistrantūra. Projektas įgyvendinamas 2006 – 2008 m. pagal BPD 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“.

 • Projektas „Accessibletourism - Nationalparks“

 • Prof. dr. Arvydas Guogis  - Lietuvos Mokslo Tarybos remto ir Lietuvos socialinių tyrimų centro organizuoto tyrimo “Gerovės valstybės raida Lietuvoje: ištakos, būdingiausi bruožai ir pagrindiniai veiksniai” (Nr. SIN – 16/2010-2011) tyrėjas (vadovė doc. dr. Jolanta Aidukaitė)

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747