Naujausioji knyga

2015-04-03 11:26:00

VIRSMAI, SUPRATIMAI, VERTINIMAI. PARADIGMINIAI POKYČIAI LIETUVOS VISUOMENĖJE: mokslo studija

virsmai-

Mokslo studija parengta vykdant projektą „Paradigminiai šiuolaikinės Lietuvos visuomenės mąstymo pokyčiai ir europinė erdvė“ (projekto kodas VP1-3.1-ŠMM- 07-K-03-025), finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal visuotinės dotacijos priemonę. Analizuojami Lietuvos visuomenės mąstymo pokyčiai, vykę politinio virsmo – perėjimo nuo okupacijos prie nepriklausomybės, nuo totalitarinio režimo prie demokratinės santvarkos – laikotarpiu. Trumpai apibūdinami tarpukario nepriklausomos Lietuvos visuomenės mąstymo ypatumai. Nušviečiami minėtų santvarkų objektyvieji ir subjektyvieji struktūriniai skirtingumai, lėmę visuomenės mąstymo skirtumus. Parodoma, kuo skyrėsi vienai ir kitai santvarkai būdingos darbo ir privačios iniciatyvos,

mąstymo ir nuomonių laisvės galimybės, individo ir kolektyvo santykio, tautos sampratos.

Kaip mąstymo paradigminės kaitos padarinys parodomas išsilaisvinimo vyksmas. Aptariama šiuolaikinės demokratinės visuomenės evoliucija link vartotojiškos visuomenės, žinių visuomenės, elektroninių informacijos technologijų poveikis visuomenės mąstymui.

Pažymėtina, kad ši mokslo studija yra pirmasis leidinys Lietuvos Respublikoje, įvairiais pjūviais nagrinėjantis transnacionalinių teisinių sistemų santykio ir sąveikos problemas.

Skaityti knygą galite adresu http://ebooks.mruni.eu/.