Kaip stoti | Institucinis priėmimas | MRU

Kaip stoti

Institucinis priėmimas į bakalauro studijas Mykolo Romerio universitete  vyks nuo rugpjūčio 8 d. iki rugpjūčio 23 d.
 
Norintys stoti į universitetą institucinio priėmimo metu turi:
 • el. paštu priemimas@mruni.eu atsiųsti reikalingų dokumentų kopijas (sąrašą rasite žemiau);
 • pridėti brandos atestato ir jo priedo kopiją (turintiems tik vidurinį išsilavinimą), minimalus konkursinis balas ne mažesnis nei 5,4;
 • pridėti aukštojo mokslo diplomo ir jo priedo/priedėlio kopiją (turintiems aukštojo mokslo išsilavinimą);
 • gavus kvietimą studijuoti (kvietimai atsiunčiami el. paštu) patvirtinama studijų sutartis (apie tai – skiltyje Sutarties pasirašymas) ir sumokėti 50 eurų registracijos įmoką (rekvizitus rasite čia);

Jei šiais metais Tavo konkursinis balas yra nepakankamas tam, kad galėtum studijuoti Universitete, gali tapti kandidatu į studentus ir lankyti norimos studijų programos paskaitas su kitais studentais! Daugiau informacijos apie klausytojo statusą rasi čia.

Paraleliai gali dalyvauti projekte „4milimetrai.Pasistiebk“, jame nemokamai papildomai ruoštis istorijos ar matematikos valstybinių brandos egzaminų perlaikymui, o kitąmet, pasigerinus konkursinį balą ir įstojus į MRU, Tau bus užskaityti pirmo kurso dalykai ir būsi perkeltas (-a) į antrą kursą!

Visas priėmimo taisykles rasite čia.

Reikalingi dokumentai

Stojantieji turi atsiųsti pagal šį sąrašą turimų dokumentų kopijas PDF formatu arba geros vaizdo kokybės, ne žemesnės nei 300×300 dpi raiškos nuotraukas JPG formatu.

Turintiems tik vidurinį išsilavinimą:

 • užpildytą prašymą (Word formatu čia, PDF formatu čia);
 • brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitų vidurinį išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijas;
 • suaugusiųjų mokymo centro pažymų apie metinius dalykų pažymius (jeigu jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti) kopijas;
 • pažymų apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus kopijas;
 • Studijų kokybės vertinimo centro išduotų dokumentų, patvirtinančių ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą, kopijas;
 • Studijų kokybės vertinimo centro pažymos kopiją dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo;
 • paso titulinio puslapio ar tapatybės kortelės kopiją;
 • tarptautinio užsienio kalbos egzamino galiojančio sertifikato kopiją.

Turintiems aukštąjį išsilavinimą:

 • užpildytą prašymą (Word formatu čia, PDF formatu čia)
 • diplomo ir jo priedėlio dokumentų kopijas;
 • Studijų kokybės vertinimo centro išduotų dokumentų, patvirtinančių ne Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose įgytą išsilavinimą, kopijas (jeigu reikia);
 • paso titulinio puslapio ar tapatybės kortelės kopiją.

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo sandara

 1. Konkursinio balo sandara (turintiems tik vidurinį išsilavinimą)

Konkursinio balo sandara nurodo, kokie mokomieji dalykai yra reikalingi norint įstoti į pasirinktą studijų programą. Konkursinis balas parodo, kurioje vietoje tarp į tą pačią studijų programą pretenduojančių yra asmuo. Konkursinio balo sandarą taip pat galima rasti kiekvienos studijų programos aprašo skiltyje „Priėmimo sąlygos“.

Konkursinio balo dedamosios yra mokomųjų dalykų, paimtų iš brandos atestato ir (arba) jo priedo (priedėlio), įvertinimai. Konkursinis balas sudaromas iš keturių dedamųjų, papildomų kriterijų ir balų:

 • Pirma dedamoji – pirmojo dalyko brandos egzamino įvertinimas (40 % konkursinio balo).
 • Antra dedamoji – antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (20 % konkursinio balo).
 • Trečia dedamoji – trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (20 % konkursinio balo).
 • Ketvirta dedamoji – lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas arba kito dalyko, numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys (20 % konkursinio balo).

Daugiau apie konkursinio balo sandarą

Pretenduojant į Universitetą įvertinimai perskaičiuojami ir geriausiųjų eilė sudaroma pagal stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2022 metais tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) patvirtintą LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-2157.

Minimalūs reikalavimai pretenduojant į bakalauro studijas
Plačiau

Konkursinio balo statistika pagal programas 2021 m.

 
2. Konkursinio balo sandara (turintiems aukštąjį išsilavinimą)
 
Turintiems aukštąjį neuniversitetinį (koleginį) arba universitetinį išsilavinimą, minimalus reikalavimas yra turėti Lietuvoje pripažįstamą aukštąjį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.

Stojančiųjų, turinčių aukštąjį neuniversitetinį (koleginį) arba universitetinį išsilavinimą ir pretenduojančių į visas studijų programas, konkursinį balą sudaro diplomo priede esančių įvertinimų aritmetinis vidurkis.