Rektorė

  #

  Prof. dr. Inga Žalėnienė

  Adresas: Ateities g. 20 LT-08303
  Kab.: I-217
  Tel.: (8 5) 271 4625
  El. p.: roffice@mruni.eu

  Keisha Laraine Ingram, Rektoriaus padėjėja

  Kab.: I-218
  Tel.: (8 5) 271 4625
  El. p.: roffice@mruni.eu
  • Rektorius yra vienasmenis Universiteto valdymo organas, veikia jo vardu ir jam atstovauja.
  • Rektorius atlieka šias funkcijas:
   1. vadovauja Universitetui, organizuoja jo veiklą, užtikrindamas strateginio veiklos plano įgyvendinimą;
   2. leidžia įsakymus, privalomus darbuotojams, studentams ir klausytojams;
   3. priima ir atleidžia Universiteto darbuotojus;
   4. Statuto nustatyta tvarka priima ir šalina studentus ir klausytojus;
   5. įvertinęs studentų atstovybės, o jeigu jos nėra, – visuotinio studentų susirinkimo arba studentų atstovų konferencijos siūlymus, teikia Tarybai tvirtinti studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžius;
   6. atsako už Universiteto finansinę veiklą, tinkamą lėšų ir turto valdymą, naudojimą ir disponavimą jais;
   7. teikia Tarybai tvirtinti ir viešai skelbia Universiteto metinę veiklos ataskaitą, metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;
   8. supažindina Senatą ir teikia Švietimo ir mokslo ministerijai Universiteto metinę veiklos ataskaitą;
   9. teikia Tarybai tvirtinti strateginį Universiteto veiklos ir struktūros pertvarkos planus;
   10. teikia Senatui 5 metų kadencijai tvirtinti Universiteto prorektorius, Universiteto kanclerį, fakultetų dekanus, katedrų vedėjus ir institutų direktorius. Pasibaigus rektoriaus įgaliojimams, kartu pasibaigia prorektorių ir kanclerio įgaliojimai;
   11. dekanų teikimu tvirtina fakulteto prodekanus;
   12. nustato prorektorių ir kanclerio funkcijas bei įgaliojimus;
   13. atlieka kitas teisės aktuose ir šiame statute nustatytas funkcijas.
  • Rektorių viešo konkurso būdu renka, skiria ir atleidžia Taryba.
  • Viešą konkursą rektoriaus pareigoms eiti skelbia Taryba. Rektorius laikomas išrinktu, jeigu už jį balsuoja ne mažiau kaip 3/5 visų Tarybos narių. Jei renkant rektorių per pirmąjį balsavimą nė vienas iš kandidatų į rektoriaus pareigas neišrenkamas, rengiamas pakartotinis balsavimas ir konkurse dalyvauja ne daugiau kaip du kandidatai, surinkę daugiausia balsų per pirmąjį balsavimą.
  • Rektoriumi gali būti asmuo, turintis mokslo laipsnį, pedagoginės ir vadybinės patirties.
  • Su išrinktu rektoriumi jo kadencijos laikotarpiui darbo sutartį Universiteto vardu pasirašo Tarybos pirmininkas arba kitas Tarybos įgaliotas asmuo.
  • Rektoriaus kadencija – 5 metai. Tas pats asmuo Universiteto rektoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės ir ne anksčiau kaip po 5 metų nuo paskutinės kadencijos pabaigos, jeigu paskutinė kadencija buvo iš eilės antra.
  • Jeigu Tarybos posėdyje jos narių balsų dauguma rektoriaus pateikta Universiteto metinė veiklos ataskaita arba metinė pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita nepatvirtinama, rektorius teisės aktų nustatyta tvarka gali būti atleistas iš pareigų.
  • Rektorius dalies savo funkcijų vykdymą įsakymu gali perduoti prorektoriams ir kancleriui. Rektorių pavaduoja Tarybos sprendimu įgaliotas asmuo.

  Informacija ruošiama.

  2015 M. BALANDIS

  EUA metinė konferencija „European Universities in Research and Innovation - People, Policies and Partnerships“ (Antverpenas, Belgijos Karalystė)

  2014 M. BIRŽELIS

  Rektorių forumas ir tarptautinė konferencija ,,MakeLearn 2014 - Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life“ Portoroža (Slovėnijos Respublika)

  2014 M. GEGUŽĖ

  IREG-7: Įsidarbinimo galimybės ir akademiniai reitingai – atvaizdavimas ir poveikis (Londonas, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė)

  2014 M. BALANDIS

  Europos universitetų asociacijos metinė konferencija ,,Changing Landscapes in Learning and Teaching“  (Briuselis, Belgijos Karalystė)

  2013 m. LAPKRITIS

  Tarptautinė konferencija „Mokslo paveldo pozicionavimas. Iššūkiai universitetams, muziejams ir visuomenei 21-ajame amžiuje“ (Belgijos Karalystė)

  2013 m. SPALIS

  Azijos universitetų mega tinklų konferencija (Langkavi, Malaizija)

  2013 m. RUGSĖJIS

  Magna Charta Observatory konferencija (Bolonija, Italijos Respublika)

  2013 M. BIRŽELIS

  Rektorių forumas FISU - Umeja (Švedijos Karalystė)

  2013 M. GEGUŽĖ

  6-oji tarptautinė GUNI aukštojo mokslo konferencija (Barselona, Ispanija)

  2013 m. BALANDIS

  Europos universitetų asociacijos (EUA) metinė konferencija „Europos universitetai – pasaulinė veikla“ (Briuselis)

  Tarptautinės universitetų asociacijos (IAU) konferencija „Institucinė įvairovė aukštajame moksle: privalumai ar grėsmės asociacijoms?“ (Mančesteris, Jungtinė Karalystė)

  2012 m. SPALIS

  Akademinio bendradarbiavimo asociacijos (ACA) seminaras „Aukštasis mokslas 2030 metais“ (Briuselis)

  11-oji Azijos universitetų rektorių konferencija "AUPF 2012" (Busan, Korėjos Respublika)

  2012 m. BALANDIS

  Europos universitetų asociacijos Institucinio vertinimo programos (EUA IEP) vadovybės susitikimas Briuselyje (Belgijos Karalystė)

  2012 m. KOVAS

  Europos universitetų asociacijos metinė konferencija „Europos universitetų tvarumas“ (Koventri, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė)

  Dalyvavimas tarptautinių organizacijų renginiuose nuo 2004 m.

  TARPTAUTINĖ ORGANIZACIJA RENGINIO VIETA LAIKAS RENGINIO PAVADINIMAS
  AEUA
  (Arabų ir Europos universitetų asociacija)
  Groningeno universitetas
  (Nyderlandų Karalystė)
  2011 m. liepos 2-7 d.Arabų ir Europos universitetų asociacijos Rektorių susitikimas
  ASEF
  (Azijos-Europos fondas)
  Seulas
  (Korėjos Respublika)
  2010 m. spalio 24-29 d.Azijos-Europos fondo, Korėjos universiteto ir ASEAN universitetų tinklo 2-oji Azijos-Europos rektorių (ASEM) konferencija „Azijos-Europos universitetų bendradarbiavimas: įnašas į pasaulio žinių visuomenę“
  IAU
  (Pasaulio universitetų asociacija)
  Beirutas
  (Libano Respublika)
  2009 m. lapkričio 1 – 6 d. Tarptautinės universitetų asociacijos konferencija: „Aukštojo mokslo vaidmuo skatinant kultūrų dialogą ir tarpusavio supratimą“ (IAU)
  Isparta
  (Turkijos Respublika)
  2009 m. birželio 9 – 13 d. Tarptautinė konferencija: „Aukštojo mokslo ateities perspektyvos Balkanuose“ (IAU)
  Paryžius
  (Prancūzijos Respublika)
  2008 m. gruodžio 4 – 8 d. Tarptautinės universitetų asociacijos administracinės tarybos susitikimas (IAU) ir ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tarptautinė konferencija: „Kova su finansų ir ekonomikos krize“ (OECD)
  Utrechtas
  (Nyderlandų Karalystė)
  2008 m. liepos 12 – 19 d Tarptautinės universitetų asociacijos (IAU) 13 – oji generalinė konferencija: „Aukštasis mokslas ir tyrimai, nagrinėjantys vietos ir globalius poreikius“ (IAU)
  Penang ir Kuala Lumpur
  (Malaizija)
  2007 m. lapkričio 1 – 9 d. Pasaulinis aukštojo mokslo forumas: „Žinių ir atitinkamų žmogiškųjų išteklių plėtra“ (IAU)
  Paryžius
  (Prancūzijos Respublika)
  2007 m. gegužės 30 d. – birželio 4 d. Antrasis pasaulio universitetų asociacijos narių susitikimas: „Asociacijų vaidmuo stiprinant aukštojo mokslo kokybę šalies viduje ir užsienyje“ (IAU)
  Beijing
  (Kinijos Liaudies Respublika)
  2006 m. spalio 10 – 16 d. Tarptautinės universitetų asociacijos mokslo tarptautinė konferencija: „Internacionalizacija aukštojo išsilavinimo srityje: Naujos kryptys, nauji iššūkiai“ (IAU)
  Aleksandrija
  (Arabų Egipto Respublika)
  2005 m. lapkričio 11 – 19 d. Tarptautinės universitetų asociacijos valdybos posėdis, pasaulinis asociacijų susirinkimas ir tarptautinė konferencija: „Tarptautiniai mainai aukštajame moksle ir kokybės klausimai: asociacijų ir institucijų vaidmuo“ (IAU)
  Paryžius
  (Prancūzijos Respublika)
  2004 m. gruodžio 1 – 4 d. Tarptautinės universitetų asociacijos valdybos 68 – asis susitikimas (IAU)
  EUA
  (Europos universitetų asociacija)

  Arhus (Danijos Karalystė)

  2011 m. balandžio 13-16 d.Europos universitetų asociacijos metinė konferencija „Investuokime šiandien į rytojaus talentus“ (EUA)
  Palermas (Italijos Respublika)2010 m. spalio 20-23 d.Europos universitetų asociacijos metinė konferencija (EUA)
  Bolonija (Italijos Respublika)2010 m. rugsėjo 12-16 d.Europos universitetų asociacijos konferencija „Finansiškai tvaraus universiteto link: įplaukų srautų diversifikavimas“ (EUA)
  Gysenas
  (Vokietijos Federacinė Respublika)
  2009 m. spalio 7 – 10 d. Europos universitetų asociacijos rudens konferencija: „Aukštojo mokslo patrauklumo didinimas per pasaulines partnerystes ir bendradarbiavimą“ (EUA)
  Praha
  (Čekijos Respublika)
  2009 m. kovo 18 – 21 d. Europos universitetų asociacijos 10- oji generalinė asamblėja: „Pasaulinės problemos:
  Europos strategija dėl Europos universitetų“ (EUA)
  Roterdamas
  (Nyderlandų Karalystė)
  2008 m. spalio 22 – 25 d. Europos universitetų asociacijos rudens konferencija: „Atviri ir reaguojantis į pokyčius universitetai: užtikrinant Europos konkurencingumą žinių visuomenėje“ (EUA)
  Barselona
  (Ispanijos Karalystė)
  2008 m. kovo 26 d. – balandžio 2 d. 8 – oji Europos universitetų asociacijos konferencija: „Europos universitetų valdymas po 2010 m.: Stiprinant institucines misijas ir profilius„ (EUA) bei 4 – oji pasaulinio inovacijų taikymo universitetuose tinklo konferencija: „Aukštasis išsilavinimas: nauji iššūkiai ir nauji vaidmenis žmogaus ir socialinėje raidoje“ (GUNI)
  Briuselis
  (Belgijos Karalystė)
  2008 m. vasario 6 – 7 d. Europos universitetų asociacijos konferencija: „Siekiant finansiškai tvarių aukštojo mokslo institucijų“ (EUA)
  Vroclavas
  (Lenkijos Respublika)
  2007 m. spalio 23 – 28 d. Europos universitetų asociacijos rudens konferencija: „Europos universitetų valdymas po 2010 m. : Misijų įvairovė, savarankiškumas ir atskaitomybė“ (EUA)
  Lisabona
  (Portugalijos Respublika)
  2007 m. kovo 27 d. – balandžio 1 d. 4 – asis Europos universitetų asociacijos Europos aukštojo mokslo institucijų susitikimas: „Europos universitetai po 2010m.: individualumas ir bendras tikslas“ (EUA)
  Milanas
  (Italijos Respublika)
  2007 m. sausio 18 – 21 d. Europos universitetų asociacijos konferencija: ,,Žmoniškųjų resursų valdymas universitetuose“ (EUA)
  Brno
  (Čekijos Respublika)
  2006 m. spalio 18 – 21 d. Europos universitetų asociacijos 2006 metų rudens konferencija: „Europos universitetai kaip regioninių naujovių skatintojai“ (EUA)
  Hamburgas
  (Vokietijos Federacinė Respublika)
  2006 m. kovo 29 d. – balandžio 1 d. Europos universitetų asociacijos 2006 metų pavasario konferencija: „Stiprių universitetų finansavimas: Įvairovė, paramą studentams ir gera valdymo praktika“ (EUA)
  Glasgovas
  (Jungtinė Karalystė)
  2005 m. kovo 29 d. – balandžio 3 d. Europos universitetų asociacijos konferencija: „Stiprus universitetai – Europai“ (EUA)
  GUNI
  (Pasaulinis inovacijų taikymo universitetuose tinklas)
  Barselona
  (Ispanijos Karalystė)
  2006 m. lapkričio 26 d. – gruodžio 1 d. 3 – oji Tarptautinė Barselonos konferencija aukštojo mokslo tema: „Akreditacija kaip kokybės užtikrinimo priemonė: Kiek tai kainuos?“ (GUNI)
  ACE
  (Amerikos mokslo taryba)
  San Diego
  (Jungtinės Amerikos Valstijos)
  2008 m. vasario 8 – 14 d. Amerikos mokslo tarybos konferencija: „Prisiimant atsakomybę už ateitį“ (ACE)
  Vašingtonas
  (Jungtinės Amerikos Valstijos)
  2007 m. vasario 8 – 15 d. 89 – asis Amerikos mokslo tarybos kasmetinis susitikimas: „Kolegijų priėmimas ir pagrindinės politikos aktualijos, turinčios įtakos aukštajam mokslui“ (ACE)
  Los Andželas
  (Jungtinės Amerikos Valstijos)
  2006 m. vasario 10 – 16 d. 88 – asis Amerikos švietimo tarybos kasmetinis susitikimas: „Darbas visuomenės labui: Nagrinėjant galimybes“ (ACE)
  EUNIS
  (Europos universitetų informacinių sistemų asociacija)
  Grenoblis
  (Prancūzijos Respublika)
  2007 m. birželio 24 d. – liepos 1 d. Europos universitetų informacinių sistemų asociacijos 13 – oji kasmetinė konferencija: „Inovacijos ir Europos mokslinių tyrimų erdvės“ (EUNIS)
  Paryžius
  (Prancūzijos Respublika)
  2006 m. kovo 22 – 24 d. Antrasis EUNIS rektorių seminaras „Bolonijos proceso įtaka Europos universitetų informacinėms technologijoms“ (EUNIS)
  Magna Charta
  (Didžioji universitetų chartija)
  Bolonija (Italijos Respublika)2011 m. rugsėjisKonferencija ,,Šiuolaikinės grėsmės ir galimybės: akademinė laisvė ir institucinė autonomija akreditavimo, kokybės užtikrinimo ir reitingavimo kontekste“ (Magna Charta)
  Bolonija
  (Italijos Respublika)
  2006 m. rugsėjo 13 – 16 d.Konferencija: ,,Universitetų politika ir identitetas“ (Magna Charta)
  EBS
  (Europos verslo viršūnių susitikimas)
  Briuselis (Belgijos Karalystė)2011 m. gegužės 17-19 d.

  Europos verslo viršūnių susitikimo konferencija ,,Europa pasaulyje: pirmaujanti ar atsiliekanti?“ (EBS)

  PURE konferencija ,,Regioninė plėtra ir aukštasis mokslas - kitas dešimtmetis“

  Briuselis
  (Belgijos Karalystė)
  2008 m. vasario 20 – 22 d.6 – tasis Europos verslo kongresas: „Ekologijos principo skatinimas ekonomikoje: nauja energija verslui“ (EBS)
  Briuselis
  (Belgijos Karalystė)
  2007 m. kovo 14 – 18 d. 5 – tasis Europos verslo aukščiausio lygio kongresas: „Reformų atlikimas: Mums rūpi Europa“ (EBS)
  Briuselis
  (Belgijos Karalystė)
  2006 m. kovo 15 – 17 d. Tarptautinė konferencija: „Kuriant tobulesnę Europą“ (EBS)
  Barseloną
  (Ispanijos Karalystė)
  2005 m. lapkričio 29 d. – gruodžio 3 d. II tarptautinė Barselonos konferencija aukštojo mokslo finansavimo klausimais (EBS)
  UNESCO
  (Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija)
  Paryžius
  (Prancūzijos Respublika)
  2009 m. liepos 5 – 9 d. 2009 metų Pasaulio aukštojo mokslo konferencija: „Naujoji aukštojo mokslo dinamika ir socialinių pokyčių ir plėtros tyrimai“ (UNESCO)
  EMUNI
  (Europos - Viduržemio jūros regiono universitetas)
  Ankara (Turkijos Respublika)2010 m. lapkričio 24-27 d.

  Vadybos tarptautinė konferencija (EMUNI MIC 2010) „Socialinė atsakomybė ir vadybos etika“

  Europos - Viduržemio jūros regiono universiteto (EMUNI) 3-oji generalinė asamblėja

  Susa
  (Tuniso Respublika)
  2009 m. lapkričio 23 – 26 d.Generalinė asamblėja
  (EMUNI)
  ACA
  (Akademinio bendradarbiavimo asociacija)

  Berlynas (Vokietijos Federacinė Respublika)

  2011 m. spalis

  8-oji tarptautinė aukštojo mokslo konferencija „Aukštojo mokslo reforma mokymosi visą gyvenimą perspektyvoje“

  Heidelbergo universiteto 625-ųjų įkūrimo metinių minėjimo iškilmės

  Briuselis (Belgijos Karalystė)

  2011 m. spalisACA seminaras „Europos aukštojo mokslo socialinis aspektas“
  Viena (Austrijos Respublika)2011 m. gegužės 21-25 d.ACA konferencija „Kompetencijos būtinybė. Pasauliniai siekiai ir realūs poreikiai“

  Studentų ir interesantų priėmimo laikas penktadieniais nuo 15 val. (būtina registracija)

  Liepa 2019

  Ankstesnis mėnuo Ankstesni metai

  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4