Rektorė

  #

  Prof. dr. Inga Žalėnienė

  Adresas: Ateities g. 20 LT-08303
  Kab.: I-217
  Tel.: (8 5) 271 4625
  El. p.: roffice@mruni.eu

  Giedrė Kaušienė, Rektoriaus padėjėja

  Kab.: I-218
  Tel.: (8 5) 271 4625
  El. p.: roffice@mruni.eu
  • Rektorius yra vienasmenis Universiteto valdymo organas, veikia jo vardu ir jam atstovauja.
  • Rektorius atlieka šias funkcijas:
   1. vadovauja Universitetui, organizuoja jo veiklą, užtikrindamas strateginio veiklos plano įgyvendinimą;
   2. leidžia įsakymus, privalomus darbuotojams, studentams ir klausytojams;
   3. priima ir atleidžia Universiteto darbuotojus;
   4. Statuto nustatyta tvarka priima ir šalina studentus ir klausytojus;
   5. įvertinęs studentų atstovybės, o jeigu jos nėra, – visuotinio studentų susirinkimo arba studentų atstovų konferencijos siūlymus, teikia Tarybai tvirtinti studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžius;
   6. atsako už Universiteto finansinę veiklą, tinkamą lėšų ir turto valdymą, naudojimą ir disponavimą jais;
   7. teikia Tarybai tvirtinti ir viešai skelbia Universiteto metinę veiklos ataskaitą, metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;
   8. supažindina Senatą ir teikia Švietimo ir mokslo ministerijai Universiteto metinę veiklos ataskaitą;
   9. teikia Tarybai tvirtinti strateginį Universiteto veiklos ir struktūros pertvarkos planus;
   10. teikia Senatui 5 metų kadencijai tvirtinti Universiteto prorektorius, Universiteto kanclerį, fakultetų dekanus, katedrų vedėjus ir institutų direktorius. Pasibaigus rektoriaus įgaliojimams, kartu pasibaigia prorektorių ir kanclerio įgaliojimai;
   11. dekanų teikimu tvirtina fakulteto prodekanus;
   12. nustato prorektorių ir kanclerio funkcijas bei įgaliojimus;
   13. atlieka kitas teisės aktuose ir šiame statute nustatytas funkcijas.
  • Rektorių viešo konkurso būdu renka, skiria ir atleidžia Taryba.
  • Viešą konkursą rektoriaus pareigoms eiti skelbia Taryba. Rektorius laikomas išrinktu, jeigu už jį balsuoja ne mažiau kaip 3/5 visų Tarybos narių. Jei renkant rektorių per pirmąjį balsavimą nė vienas iš kandidatų į rektoriaus pareigas neišrenkamas, rengiamas pakartotinis balsavimas ir konkurse dalyvauja ne daugiau kaip du kandidatai, surinkę daugiausia balsų per pirmąjį balsavimą.
  • Rektoriumi gali būti asmuo, turintis mokslo laipsnį, pedagoginės ir vadybinės patirties.
  • Su išrinktu rektoriumi jo kadencijos laikotarpiui darbo sutartį Universiteto vardu pasirašo Tarybos pirmininkas arba kitas Tarybos įgaliotas asmuo.
  • Rektoriaus kadencija – 5 metai. Tas pats asmuo Universiteto rektoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės ir ne anksčiau kaip po 5 metų nuo paskutinės kadencijos pabaigos, jeigu paskutinė kadencija buvo iš eilės antra.
  • Jeigu Tarybos posėdyje jos narių balsų dauguma rektoriaus pateikta Universiteto metinė veiklos ataskaita arba metinė pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita nepatvirtinama, rektorius teisės aktų nustatyta tvarka gali būti atleistas iš pareigų.
  • Rektorius dalies savo funkcijų vykdymą įsakymu gali perduoti prorektoriams ir kancleriui. Rektorių pavaduoja Tarybos sprendimu įgaliotas asmuo.

  Informacija ruošiama.