Konferencijos

2017

balandžio 12 d. 414 aud. (Ateities g. 20) organizuojama konferencija "Efektyvumas viešajame sektoriuje: ką gali savivaldybės ir vietos bendruomenės"

Konferencijos koordinatorius prof. dr. Saulius Nefas. Rengėjai: Viešojo administravimo institutas, Vadybos institutas, Edukologijos ir socialinio darbo institutas

2016

lapkričio 7-8 dienomis Politikos ir vadybos fakultete vyko atviros užsienio universitetų dėstytojų paskaitos, pristatant įvairius viešojo valdymo tyrimus bei jų šalių patirtį. Viešų paskaitų tvarkaraštis bei pranešėjų sąrašas

lapkričio 9 d. vyko tarptautinė konferencija „Implementing Principles of Open Government in the Civil Service and Public Governance“, organizuojama kartu su Valstybės tarnybos departamentu, LR Vyriausybės kanceliarija, VšĮ Versli Lietuva bei Nacionaline antikorupcijos asociacija. Konferencijos programa:

Prof. Arvydas Guogis 2016 m. rugsėjo 18-20 dienomis moderatoriaus ir nacionalinio eksperto teisėmis dalyvavo LIGA profsąjunginio susivienijimo (Vengrija) organizuotoje tarptautinėje konferencijoje Budapešte "Bandymas atgaivinti socialinį dialogą ir darbo santykių sistemas kai kuriose Centrinės ir Rytų Europos šalyse - išmoktos pamokos ir geriausios praktikos išeinant iš krizės".

Rugsėjo 8 dieną Mykolo Romerio universitete vyko mokslinė-praktinė jaunimo tyrėjų konferencija „Jaunimo dalyvavimo ir atskirties, laisvės ir atsakomybės takoskyros“, skirta Lietuvos jaunimo politikos 20-mečio paminėjimui. Konferenciją bendrai organizavo Mykolo Romerio universitetas, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vilniaus universitetas, Jaunimo reikalų departamentas prie SADM, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir Lietuvos edukologijos universitetas. Daugiau informacijos: http://jaunimo-tyrimai.mruni.eu/

Birželio 20 d. vyko Politikos ir vadybos fakuleto institutų bei Viešojo administravimo studentų klubo organizuojama mokslinė praktinė konferencija "XXI a. iššūkiai viešajam valdymui" . Išsamesnė informacija:

Gegužės 23 d. vyko ketvirtoji mokslinė konferencija „XXI a. iššūkiai jaunajam mokslininkui politikos, vadybos ir viešojo administravimo srityse“, kuria siekiama suburti Politikos ir vadybos fakulteto jaunuosius mokslininkus, siekiant aptarti iššūkius, keliamus politikos, vadybos bei viešojo administravimo mokslui ir šias mokslo sritis atstovaujantiems jauniesiems specialistams. Detalesnė informacija apie konferenciją čia

Balandžio 13 d.  vyko aštuntoji kasmetinė praktinė - mokslinė konferencija "Efektyvumas viešajame sektoriuje: kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti?", informacija apie konferencijos programą:

Š. m. kovo 4 d. Viešojo administtravimo instituto doktorantas Marius Urvikis apgynė disertaciją tema „Vietos savivaldos institucijų organizuojamų viešųjų paslaugų sistemos tobulinimas“ (Vadyba, 03 S).

2015

Prof. dr. A. Guogis 2015 m. lapkričio 16-21 d. pagal Erasmus programą buvo išvykęs į Nijmegeno universitetą (Olandija).

2015 rugsėjo 23 d. vyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Valstybės tarnyba ir viešasis valdymas Lietuvoje bei centrinėje Europoje: raida, patirtis ir geroji praktika“ , organizuota Viešojo administravimo instituto. Daugiau informacijos skelbiama puslapyje http://valstybes-tarnyba.mruni.eu/

Prof. dr. A. Guogis 2015 m. liepos-rugpjūčio mėn. stažavosi Budapešte (Vengrijoje)

Gegužės 7 d. vyks septintoji kasmetinė praktinė - mokslinė konferencija "Efektyvumas viešajame sektoriuje: kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti?", informacija apie konferencijos programą ir registraciją:

Š. m. kovo 12 d. Viešojo administravimo institute lankėsi Latvijos universiteto Politikos mokslų decentė Iveta Reinholde. Ji dalyvavo doktorantės L. Andrijauskaitės disertacijos gynime bei susitikimo su instituto bei fakulteto nariais. Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės bei kiti ateities planai.

Prof. dr. A. Guogis š. m. vasario 26 d. Mykolo Romerio universitet vykusioje tarptauninėje konferencijoje "Paradigminiai visuomenės mąstymo pokyčiai: Lietuva ir europinė erdvė" skaitė pranešimą "socialinė apsauga šiuolaikiniame kapitalizme: vystymosi aklavietė ir Naujojo viešojo valdymo būtinybė"

Š. m. vasario 20 d. doc. dr. P. Mierauskas dalyvavo Nacionalinės sveikatos tarybos išvažiuojamajame posėdyje LR Aplinkos ministerijoje, kurioje skaitė pranešimą tema "Dėl aplinkos būklės įtakos žmonių sveikatai ir gyvenimo kokybei"

2014

Š. m. spalio 23-24 d. doc. dr. S. Nefas dalyvavo Prancūzijos ambasados organizuotose Teritorinės diplomatijos dienose.

Prof. dr. A. Guogis spalio 23 d. skaitė pranešimą tarptautinėje SOCIN konferencijoje tema "Globalizacija, postmodernizmas ir naujojo viešojo valdymo būtinybė"

Doc. dr. S. Nefas spalio 17-18 dienomis dalyvavo strategijos „ Lietuvos šaulių sąjungos strategija 2020“ kūrime, kaip jos vedantysis.

Š. m. spalio 9 – 16 dienomis, Viešojo administravimo institutas, vykdant Švietimo politikos ir vadybos magistrantūros studijų programą, organizavo profesoriaus Mark Bray (Lyginamosios edukologijos tyrimu centro direktoriaus iš Honkongo universiteto) paskaitų anglų kalba ciklą „Lyginamoji edukologija: tyrimų kryptys ir metodai”

Š. m. rugsėjo 29 d. Viešojo administravimo institutas organizavo prof. dr. Norbert Kis (National University of Public Service,Vengrija) viešą paskaitą „Public Administration Reforms and Crisis Management in Public Sector: Experiences of Hungary and European Trends“

Š. m. rugsėjo 25 d. doc. dr. Saulius Nefas kartu su doc. dr. Romu Prakapu vedė seminarą „Akademinės etikos vertybės“ skirtą universiteto doktorantams.

Instituto dėstytojai š. m. rugsėjo 26 d. dalyvavo MRU organizuotame Europos mokslo renginiuose „Tyrėjų naktis“ (doc. dr. S. Nefas „Gero valstybės valdymo“ būrelio organizuotame renginyje „Vadybos (administravimo) devynbriaunio deimanto paieška“ ; Prof. dr. P.Pereira kūrybinėse dirbtuvėse „Think differently in Research“ ir „When the water and soil do not match. A bad relation in the environment“)

Doc. dr. S. Nefas rugsėjo 15 – 20 d. vedė seminarus Turkmėnistano valstybės tarnautojams pagal UNISEF programą.

Prof. Arvydas Guogis 2014 m. balandžio 18 dieną Nacionalinėje mokslinėje MRU vykusioje konferencijoje "Šiuolaikinės Lietuvos visuomenės mąstymo pokyčiai ir jų teorinė refleksija" perskaitė pranešimą "Link post-moderniojo vakarietiškumo formalios demokratijos".

Doc. dr. J. Urbanovič gegužės 22-24 d. dalyvavo kasmetinėje NISPAcee konferencijoje Budapešte (Vengrija), kur skaitė pranešimą tema "Evidence-Based Education Policy. Case Study of Lithuania"

Prof. Arvydas Guogis 2014 m. balandžio-birželio mėn. stažavosi Paryžiaus Dekarto universitete (Prancūzijos ambasados stipendija)

2013

2013 gruodžio 4 d. vyko vieša paskaita-diskusija „Etika viešajame administravime“. Pranešėjas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patarėjas Artūras Petras Paliušis

2013 m. lapkričio 7-8 d. vyko tarptautinė mokslinė e-konferencija „Viešasis valdymas Vidurio Europoje: tradicijos paieškos” (angl. “Public Administration in Central Europe: In Search of Tradition”) Atsakingas dėstytojas doc. dr. Mantas Bileišis

2013 m. gruodžio 23 d. V. Smalskio vedamoje paskaitoje dalyvavo VAI socialiniai partneriai Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM Atrankų skyriaus patarėjas Arvydas Kazlauskas ir ES karjeros ambasadorė iš VDU Urtė Januškevičiūtė. Svečiai supažindino studentu su įsidarbinimo bei karjeros galimybėmis Lietuvos valstybės tarnyboje bei Europos Komisijos institucijose

2013 m. spalio 29 d. vyko vieša paskaita-diskusija, praktinis-mokslinis seminaras „Lietuvos energetikos politikos strateginės kryptys“. Pranešėjas - LR Energetikos ministro patarėjas Žygimantas Vaičiūnas

Prof. Arvydas Guogis 2013 m.spalio 28 d. perskaitė pranešimą MRU organizuotoje “Sveikatos sistemos vystymo perspektyvų” konferencijoje tema “Pažangaus normatyvinio socialinio modelio paieškos globalizacijos procese: teisumo ir socialinės kokybės aspektai“

2013 m. spalio 17 d. vyko vieša paskaita-diskusija, praktinis-mokslinis seminaras „Branduolinė energetika 21-ame amžiuje: problemos ir perspektyvos“. Pranešėjas - akademikas prof. habil. dr. Jurgis Vilemas

2013 m. rugsėjo 10-14 d. prof. Arvydas Guogis dalyvavo EGPA kasmetinėje konferencijoje Edinburge (Jungtinė Karalystė ), kur skaitė pranešimą apie Naujojo viešojo valdymo aktualumą.

2013 m. liepos 2-5 d. vyko IV Tarptautinė mokslinė konferencija Gaisrų deginimo poveikis ekosistemoms ir dirvožemiui. Atsakingas dėstytojas doc. dr. P. Pereira

2013m. birželio 17 -18 d. Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo institute, pagal Erasmus mainų programą, viešėjo Bialystoko (Balstogės) S. Staszico aukštosios viešojo administravimo mokyklos studijų prorektorė dr. Magdalena Kun - Buczko ir šios aukštosios mokyklos dėstytoja dr. Dorota Konopka. Viešnos susitiko su Politikos ir vadybos fakulteto prodekane prof. dr. Danguole Jankauskiene, Viešojo administarvimo insituto dėstytojais ir skaitė paskaitą bei diskutavo apie viešojo sektoriaus personalo darbuotojų rengimo aktualijas

2013 m. gegužės 24 d. prof. dr. Arvydas Guogis skaitė pranešimą XXI Baltijos jūros šalių konferencijoje dėl socialinės apsaugos „Dabartinis Lietuvos socialinės apsaugos modelis ir globalizacijos bei liberalizmo iššūkiai“

Balandžio 3-8 dienomis Viešojo administravimo institute viešėjo Oslo aukštosios mokyklos (Norvegija) keturių administracijos ir mokslinio personalo atstovų delegacija (delegacijai vadovavo prof. Harald Koht, atsakingas prof. Arvydas Guogis). Vizito metu darbuotojams ir studentams skaitytos paskaitos pagal Erasmus programą, dalykinio susitikimo metu buvo aptartos konkrečios bendradarbiavimo galimybės.

Š. m. balandžio 18 d. doktorantė Ramunė Kasperavičiūtė Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto 13-oje tarptautinėje studentų mokslo darbų konferencijoje "Ekonomikos ir vadybos aktualijos" skaitė pranešimą tema "ISO 9001 ir EKVF Tobulumo modelio taikymas aukštojo mokslo ir studijų institucijose: praktinių patirčių analizė"

2013 m. balandžio 18 d. vyko Viešojo administravimo instituto organizuotas susitikimas su LR Seimo nariu Kęstučiu Masiuliu tema „Viešojo valdymo aktualijos“

2013 m. kovo 18 d. prof. dr. Arvydas Guogis buvo apdovanotas LR Seimo Gabrielės Petkevičaitės – Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ už visuomeniškai aktualią publicistiką.

2013 m. kovo 28 d. prof. dr. Arvydas Guogis Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakultete skaitė viešą paskaitą „Gerovės valstybių modeliai“

Doc. dr. Saulius Nefas kovo 26d. dalyvavo seminare VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTAI IR JŲ DALYVAVIMAS VIEŠOSIOS POLITIKOS SPRENDIMŲ PRIĖMIME, skirtame Kauno regiono valstybės tarnautojams.

Doc. dr. Saulius Nefas kovo 18 d. skaitė pranešimą „Savivaldybė ir kultūra: centralizuoti ar decentralizuoti?“ Jurbarko savivaldybėje vykusioje kultūros darbuotojų konferencijoje.

Balandžio 11 d. Mykolo Romerio universitete buvo rengiama praktinė – mokslinė konferencija „Efektyvumas viešajame sektoriuje: kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti?“. Konferenciją rengė Viešojo administravimo bei Vadybos institutai (Politikos ir vadybos fakultetas) ir Ekonomikos ir verslo institutas (Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas), konferencijos organizacinio komiteto pirmininkas – doc. dr. S. Nefas. Daugiau informacijos apie šią įvykusią diskusiją galite rasti čia: http://www.mruni.eu/lt/naujienos/detail.php?el=192022

Doc. dr. Saulius Nefas kovo 11d. Organizatorius konferencijos , vykusios MRU „Efektyvumas viešajame sektoriuje“.

Doc. dr. Saulius Nefas kovo 17- 21d. stažavosi Budapešte (Vengrija) Rinkimų organizavimas Europos šalyse, asociacijoje.

Doc. dr. Saulius Nefas kovo 4-15 d. buvo išvykęs į Tadžikistaną, kaip konsultantas švietimo ministerijoje įgyvendinant projektą „Moksleivių pavėžėjimo į mokyklas reikalingumas Tadžikistane.

Doc. dr. Saulius Nefas Vasario 6-10 d. dalyvavo kaip lektorius seminare Kirgistano ministerijų darbuotojams

Doc. dr. Saulius Nefas sausio 10 d. skaitė pranešimą „Programinio biudžeto diegimas: Lietuvos patirtis“ KTU Savivaldos mokymo centre vykusioje konferencijoje „Studentų praktikos organizavimo sistemos vertinimas“.

2012

· 2012 m. gruodžio 19 d. prof. dr. A. Guogis dalyvavo diskusijoje Europos Komisijos atstovybėje Lietuvoje apie Europos Tarybos rekomendaciją Lietuvai dėl pensijų sistemos pertvarkos.

· Prof. dr. A.Guogis 2012 m. gruodžio 12 d. dalyvavo Seime organizuotame tyrimo "Iššūkiai socialiniam draudimui" (vadovas R. Lazutka) rezultatų pristatymo seminare.

· Doc. dr. S. Nefas gruodžio 12 d. dalyvavo MRU seminare Inovatyvus mokslininkas, kurį vedė prof. D.F. Carter (Didžioji Britanija).

· Prof. dr. Arvydas Guogis 2012 m. lapkričio 10 d. Socialinio draudimo mokymo centre Vilniuje Prancūzijos socialinio draudimo specialistams skaitė paskaitas tema "Lietuvos istorijos ypatybės. Ekonominė-socialinė situacija ir socialinė politika šiandieninėje Lietuvoje".

· Š.m. spalio 25-26d. doc. dr. S. Nefas skaitė pranešimą „PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MODELIS” MRU organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Socialinės inovacijos: teorinės ir praktinės įžvalgos (SOCIN )“ Vilnius.

· Š.m. spalio 12-13d. doc. dr. S. Nefas skaitė pranešimą „The Constitution of the Index of Sociality when Determining the Level of Sociality of Lithuanian Municipalities” Šiaulių universitete organizuotoje tarptautinėje konferencijoje – Geras valdymas ir savivaldybės, Šiauliai.

· 2012 m. spalio 11 d. akademikas prof. habil. dr. Jurgis Vilemas Mykolo Romerio universitete skaitė viešą paskaitą „Branduolinė energetika 21-ame amžiuje: tikėtinos raidos kryptys, galimos kliūtys“.
Paskaitos skaitomos vykdant Viešojo administravimo magistrantūros studijų programos Energetikos politikos ir vadybos specializaciją.

· Š.m. spalio 11d. doc. dr. S. Nefas skaitė pranešimą „Vietos bendruomenė ir savanorystė“ KTU organizuotame forume „Kauno apskrities bendruomeninės organizacijos ir savanorystė“, Kaunas.

· 2012 m. spalio 9 d. LR Energetikos ministerijos kanclerė Inga Černiuk ir ministro patarėjas Kęstutis Jauniškis Mykolo Romerio universitete skaitė viešą paskaitą „Energetinės nepriklausomybės siekis: nuo Lietuvos iki JAV“
Paskaitos skaitomos vykdant Viešojo administravimo magistrantūros studijų programos Energetikos politikos ir vadybos specializaciją.

 • Š. m. spalio 3 d. doc. dr. A. Stasiukynas dalyvavo Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės ir darbo ministerijos organizuotame susitikime Trakų rajone, kurio metu pristatė jaunimo problemų sprendimo planą ir diskutavo su dalyviais. Pristatyme dalyvavo tiesiogiai ir netiesiogiai su jaunimu dirbančių įstaigų atstovai, Trakų rajono savivaldybės tarybos nariai, skyrių darbuotojai. Daugiau informacijos: http://www.trakai.lt/index.php?150896090

· Š. m . rugsėjo 28d. doc. dr. S. Nefas skaitė pranešimą „Vietos bendruomenė po 2000 m.: faktai, procesai, vertybės“ LRV Ministro pirmininko tarnybos ir socialinių partnerių organizuotame forume BENDRUOMENĖS: AR NORIME, GEBAME IR GALIME VEIKTI?, Vilnius.

· Š. m . rugsėjo 27d. doc. dr. S. Nefas dalyvavo kvalifikacijos kėlime Viešojo sektoriaus efektyvumas, „Litexpo“ parodų, kongresų ir konferencijų centre, Vilnius

· Š. m . rugsėjo 10-11 d. doc. dr. S. Nefas dalyvavo kaip seminaro vedėjas savivaldybių kultūros skyrių vedėjams Kultūros administravimo modelio tobulinimas, ugdant kultūros administratorių vadybos kompetencijas. Šilutė.

· 2012 m. rugpjūčio 23-25 d. Jolanta Aidukaitė pristatė straispnį kartu su bendraautore Indre Genelyte (Linkopingo universitetas, Švedija) “Social policy and Migration in the Baltic States” kasmetinėje Tarptautinės sociologų asociacijos konferencijoje, Mokslo tyrimų komitetas RC 19 “Welfare States Facing Global Turbulence, Ageing and Migration. Rising to the Occasion, Coping or Adjusting Downwards?” Oslas, Norvegija.

· 2012 m. birželio 19 d. Viešojo administravimo katedros nariai doc. dr. Algirdas Astrauskas, dokt. Neringa Jaskūnaitė, doc. dr. Jolanta Urbanovič ir doc. dr. Vainius Smalskys dalyvavo Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Strateginio valdymo katedros organizuotoje (kartu su Varšuvos aukštąja prekybos mokykla (Lenkija) ir Darbo ir socialinių tyrimų institutu) organizuotoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje "Naujos tendencijos žmogiškųjų išteklių vadyboje" Doc. dr. Algildas Astrauskas skaitė pranešimą "Naujovės valstybės tarnyboje", dokt. Neringa Jaskūnaitė skaitė pranešimą "Viešojo administravimo reformų retorika", o doc. dr. Jolanta Urbanovič aktyviai prisidėjo prie konferencijos pranešimų vertimo iš lietuvių į lenkų kalbas

· Prof. Arvydas Guogis 2012 m. birželio 14-15 dienomis moderavo pranešimų sesijas 11-ajame Tarptautiniame Viešojo ir Ne-pelno sektorių marketingo kongrese, vykusiame M. Romerio universitete2012 metais birželio 12 d

· Birželio 14 dieną A. Guogis perskaitė pranešimą "Kokias naujas administravimo ženklo rūšis būtina pritaikyti Europos viešajame ir ne-pelno sektoriuje?". A. Guogis buvo šio kongreso organizacinio ir mokslinio komitetų narys

· 2012 metais birželio 12 d. Viešojo administravimo katedros vedėjas doc. dr. Vainius Smalskys dalyvavo konferencijoje „Sektorinė partnerystė Lietuvos kvalifikacijų plėtrai“ Konferenciją organizavo Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (prie LR ŠMM).

· 2012 m. birželio 7 - 8 d. Viešojo administravimo katedros nariai doc. dr. Algirdas Astrauskas ir doc. dr. Vainius Smalskys dalyvavo respublikinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Lietuvos savivaldos institucijų strateginės plėtros galimybės: valdymas, turizmas, darbo rinka“ Abu katedros dėstytojai skaitė pranešimus. (Konferenciją organizavo MRU PVF Strateginio valdymo katedra. Partneriai: Šiaulių universitetas, Lietuvos savivaldybių asociacija, Kėdainių raj. savivaldybė). Konferencija vyko Kėdainiuose.

· Prof. Arvydas Guogis š.m. gegužės 15 d. „Erasmus“ programos renginyje Lietuvoje 25 – mečiui pažymėti dalyvavo kaip vienas iš aktyviausių “Erasmus” dėstytojų Lietuvoje, kur jam buvo įteikta Švietimo mainų paramos fondo padėka už aktyvų dalyvavimą “Erasmus” programoje ir indėlį plėtojant Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumą. 2004 – 2012 metais A. Guogis septynis kartus dėstė Vokietijos, Olandijos ir Ispanijos aukštosiose mokyklose bei organizavo Norvegijos profesoriaus H. Kohto „Erasmus“ dėstymo vizitą M. Romerio universitete.

· Prof. Arvydas Guogis dalyvavo 2012 m. gegužės 10 d. Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakultete vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Inovatyvūs suaugusiųjų įgalinimo metodai: edukologija ir socialinio darbo perspektyvos “, kur perskaitė pranešimą „Apie inovatyvių ir “senųjų gerųjų“ socialinio darbo metodų panaudojimo problemą Lietuvoje“.

· Prof. Arvydas Guogis 2012 m. balandžio 26 d. „Best Western“ viešbutyje Vilniuje dalyvavo Europos Socialinio Fondo remiamoje diskusijoje „ESF remiamos socialinės ir kultūrinės inovacijos – išsivystymo skirtumų mažinimo instrumentas“.

· Š.m. Balandžio 24 d. Mykolo Romerio universitete vyko ketvirtoji praktinė-mokslinė konferencija „Efektyvumas viešajame sektoriuje: kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti?“ , kurios tikslas - diskutuoti dėl mokslo institucijų aktyvesnio įsitraukimo ir įtraukimo į viešojo admi­nistravimo procesą ir mokslinių teorijų ir modelių taikymą praktikoje. Konferencijos rengėjai: Administracinės teisės ir proceso katedra, Verslo ekonomikos katedra, Strateginio valdymo katedra, Vadybos katedra, Viešojo administravimo katedra. Konferenciją remia: Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos departamentas. Daugiau informacijos apie šią įvykusią diskusiją galite rasti čia: http://vadybospraktika-mokslas.mruni.eu/?page_id=175

· 2012 m. balandžio 22-28 dienomis Viešojo administravimo katedroje viešėjo Sevilijos universiteto (Ispanija) prof. Manuel’is Ortigueira Sanchez’as, kuris su Viešojo administravimo dėstytojais prof. A.Guogiu, doc. D. Gudeliu ir dokt. M. Bileišiu aptarė būsimo bendro projekto paraiškos teikimo ir vykdymo galimybes bei abipusius būsimus Erasmus programos dėstymo vizitus

· Prof. Arvydas Guogis 2012 m. balandžio 18 d. davė interviu „Žinių radijui“ apie Gerovės valstybių modelius ir Europos socialinį modelį.

· Prof. Arvydas Guogis 2012 m. balandžio 11 d. dalyvavo SADM organizuotoje diskusijoje „Darbo ir socialinės politikos prioritetai Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu“.

· 2012 m. balandžio 17-23 dienomis Viešojo administravimo katedroje viešėjo Oslo aukštosios mokyklos prof. Harald’as Koht’as, kuris pagal Erasmus programą balandžio 18 d. perskaitė 5 valandų trukmės paskaitas viešojo administravimo bakalauro programos studentams (prof. A.Guogio dalykui “Viešojo administravimo tyrimų metodologija“) ir balandžio 19 d. Viešojo administravimo katedroje susitiko su katedros dėstytojais. Su svečiu iš Norvegijos buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės mokslinio darbo ir bendrų projektų rengimo srityse.

· Š. m. kovo 9 d. Viešojo administravimo katedros docentas ir JRD Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus narys Andrius Stasiukynas dalyvavo Kazlų Rūdos savivaldybėje vykusioje atviroje diskusijoje tema „Jaunimo centro Kazlų Rūdos savivaldybėje įsteigimo galimybės“.
Daugiau informacijos apie šią įvykusią diskusiją galite rasti čia:
http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/jrd-ir-jrt-atstovai-su-kazlu-rudos-valdzia-diskutavo-apie-atviro-jaunimo-centro-atsiradimo-galimybes-ju-savivaldybeje

· Prof. Arvydas Guogis dalyvavo 2012 m. kovo 2-4 d. Mykolo Romerio universitete vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje "Tapatumo problemos: tradicija ir inovacijos", kur kovo 3 d. perskaitė pranešimą "Ekonomizacijos, neoliberalizmo ir Naujosios viešosios vadybos grėsmių analizė tradicijų ir socialinio tapatumo palaikymo požiūriu".

 • Doc. dr. Saulius Nefas sausio 31d. Kazlų Rūdos savivaldybės politikams vedė seminarą tema: Savivaldybės strateginio plano koregavimo principu.

· Doc. dr. Saulius Nefas sausio 27d. MRU Edukologijos instituto renginyje 10- 12 klasių moksleiviams pristatė valstybės tarnautojo – vadybininko profesiją.

· Doc. dr. Saulius Nefas sausio 26d. dalyvavo LRV surengtoje tarptautinėje konferencijoje Į rezultatus orientuoto valdymo reformos: ar jau turime naują viešojo valdymo kokybę?

· Doc. dr. Saulius Nefas 2012 m. sausio 10-13 d. dalyvavo MRU kvalifikacijos kėlimo seminare - „Novatoriškas mokslininkas: vertybės, vadyba ir visuomenė“. Vedėja dr. Lynn Clark - Didžioji Britanija

2011

· Doc. dr. S. Nefas 2011 gruodžio 15 d. dalyvavo Nacionalinėje ketvirtoje kokybės konferencijoje organizuotoje Vidaus reikalų ministerijos ir skaitė pranešimą "Kokybės vertinimas Lietuvos viešajame sektoriuje: pilietis ir vertinimo sistemos".

· Prof. dr. Arvydas Guogis 2011 m. lapkričio 25 d. dalyvavo M. Romerio universitete vykusioje Nacionalinėje Lietuvos sociologu konferencijoje "Proveržio beieškant", kur perskaitė pranešimą "Pietų Europos Gerovės modelis: Ispanijos atvejo problemos".

· Prof. dr. Arvydas Guogis 2011 m. lapkričio 23 d. Socialinio draudimo mokymo centre Vilniuje Prancūzijos socialinio draudimo specialistams perskaitė paskaitą "Ekonominė-socialinė situacija ir socialinė politika Lietuvoje".

· 2011 lapkričio 23 d. doc. dr. Jolanta Urbanovič dalyvavo "Transparency International" Lietuvos skyriaus organizuotame Lietuvos jaunimo sąžiningumo tyrimo pristatyme ir diskusijoje.

· Doc. dr. Algirdas Astrauskas dalyvavo VDU Politkos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešojo administravimo katedros organizuotoje konferencijoje - seminare "Lietuvos valstybės tarnybos atnaujinimas ir reformos perspektyvos" (2011 m. lapkričio 22 d.).

 • 2011 lapkričio 16 – 24 dienomis doc. dr. Saulius Nefas skaitė paskaitas „Valstybės tarnyba Lietuvoje“ S. Kovalevskajos, Sietuvos, S. Stanevičiaus, Varpo suaugusiųjų, Viršuliškių vidurinių mokyklų bei Radvilų gimnazijos moksleiviams.

· 2011 lapkričio 18 d. Mantas Bileišis skaitė pranešimą tarptautinėje konferencijoje "Humanitarinių ir socialinių mokslų įtaka verslo ir visuomenės kaitai" tema "Empowering institutions through practice oriented social research: arguing for Phronesis". Nuoroda: https://docs.google.com/open?id=0ByPi-FecRfyQNmJiYzk3MmEtMjU2Yy00NDM5LTgzY2EtODIzOWYwN2VlMmU1

· Doc. dr. Vainius Smalskys dalyvavo LMA Lietuvos Istorijos institute vykusioje nacionalinėje mokslinėje konferencijoje "Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje: viešojo sektoriaus pokyčiai (2011 m. lapkričio 16 d.).

 • 2011 lapkričio 14-15 d. doc. dr. Saulius Nefas Vilniuje vedė seminarą „Sprendimų priėmimo procesas VRM“ Vidaus reikalų ministerijos darbuotojams.

· 2011 lapkričio 11d. doc. dr. Saulius Nefas LR vyriausybėje vadovavo diskusijai „Kodėl moterys dalyvauja politikoje Lietuvoje ir Armėnijoje?“

 • 2011 lapkričio 7-9d. doc. dr. Saulius Nefas skaitė paskaitas Armėnijos vetos politikėms apie „LIetuvos savivaldos sistemą“, „Seniūnijos funkcijas“ ir „Vietos bendruomenių dalyvavimą sprendimų priėmime“.

· 2011 m. spalio 26-30 dienomis Prof. dr. Arvydas Guogis dalyvavo CEPSA (Centrinės Europos Politologų asociacijos) kasmetinėje konferencijoje Vienoje tema "Įvairių lygių politika: vidaus ir išorės lygių palyginamosios perspektyvos". A.Guogis konferencijos metu Austrijoje perskaitė pranešimą "Ekonomizacija krizėje ir Naujojo viešojo valdymo bei Socialinės Europos vertybės: Lietuvos atvejis", vadovavo sesijai politinių partijų tematika bei kaip Lietuvos Politologų asociacijos atstovas atstovavo Lietuvai CEPSA Vykdomojo Komiteto posėdyje.

· 2011 spalio 21d. doc. dr. Saulius Nefas dalyvavo KTU Socialinių mokslų fakulteto organizuotoje konferencijoje „Tarpdisciplininis diskursas socialiniuose moksluose“

· 2011 spalio 15d. doc. dr. Saulius Nefas Politikos ir vadybos fakulteto Lyderystės akademijoje skaitė paskaitą –„Lyderis ir strategas“

· Spalio 4 ir 11d. doc. dr. Saulius Nefas vedė seminarą Marijampolės savivaldybės politikams „Strateginio plano kūrimo procesas Marijampolės savivaldybėje“.

 • 2011 m. rugsėjo 26 – spalio 28 dienomis doc. dr. S. Nefas vedė viešas konsultacijas regioniniuose seminaruose Panevėžyje, Vilniuje ir Kaune pagal projektą – Mokytojų kvalifikacijos modelio kūrimas.
 • Prof. dr. Arvydas Guogis 2011 m. rugsėjo 19-24 dienomis Leono Universitete (Ispanija) skaitė paskaitas pagal Erasmus programą.
 • Rugsėjo 28d. doc. dr. Saulius Nefas Vilniuje skaitė paskaitą „Naujovės valstybės tarnyboje“ LR kultūros darbuotojams.

· 2011 m. rugsėjo 12-16 dienomis Viešojo administravimo katedros doc. dr. Jolanta Urbanovič dalyvo 23-oje kasmetinė Europos tarptautinio švietimo konferencijoje (angl. Europe’s largest international education conference) Kopenhagoje (Danija), kurią organizuoja Europos tarptautinio švietimo asociacija (European Association for International Education - EAIE). Šių metų konferencijos tema yra susijusi su tarptautinio akademinės bendruomenės bendradarbiavimo, inovacijų ir dalyvavimo skatinimu. Konferencijos metu diskutuota daugybė universitetų valdymo klausimų, aktualių universiteto plėtros strategijos formavimui. Universitetų bendruomenės integravimo ir kita patirtimi dalinosi ne tik ekspertai, mokslininkai, bet ir praktikai. Plačiau: http://www.eaie.org/Copenhagen/

· Prof. dr. Arvydas Guogis 2011 m. rugsėjo 6-11 dienomis dalyvaus Europos Sociologų Asociacijos (ESA) konferencijoje Ženevoje (Šveicarija) „ Socialiniai santykiai neramumų laikais“, kur rugsėjo 9 dieną skaitys pranešimą „Valdymo socialinis aspektas kaip globalizacijos prieštaravimų pasekmė: tendencijų nuo 2008 metų analizė“.

· 2011 m. liepos 5-7 dienomis Viešojo administravimo katedros doc. dr. Jolanta Urbanovič dalyvavo konferencijoje Krokuvoje (Lenkija) „Mokslas, technologijos, aukštasis mokslas ir visuomenės konceptualiame amžiuje“, kurią organizavo Krokuvos Jogailos universitetas ir Europos Parlamentas. Konferencijos metu buvo diskutuojamos integracijos tarp mokslo ir technologijų, visuomenės ir aukštojo mokslo galimybės. Plačiau : http://www.sthesca.eu/

· Mantas Bileišis 2011 m. liepos 3-15 dienomis dalyvavo Erasmus Intensyvioje programoje: "Summer school on good governance", organizuojamoje S. Stašico aukštosios viešojo administravimo mokyklos Balstogėje, Lenkijoje kartu su Mykolo Romerio, Pizos (Italija), Andan Menderez (Turikija) ir Izmyro (Turkija) universitetais. Ten skaitė keturių paskaitų ciklą apie Naujosios viešosios vadybos iššūkius, personalo valdymo ir sprendimų priėmimo viešosiose organizacijose ypatybes. Nuoroda: http://wsap.edu.pl/wsap/en/w/3,aktualnosc-zakladka/

· 2011 m. birželio 28-30 dienomis Viešojo administravimo katedros doc. dr. Jolanta Urbanovič dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Akademinė etika ir universitetų valdymo tobulinimas“, kurią organizavo Mykolo Romerio universitetas. Plačiau: http://www.mruni.eu/lt/naujienos/detail.php?el=102460&sphrase_id=3210416

· 2011 m. birželio 22 d. vyko Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos organizuojama viešoji diskusija. Jos metu doc. dr. Andrius Stasiukynas skaitė pranešimą „Piliečių įtraukimas į elektros energetikos sektoriaus viešąjį valdymą“.

 • Birželio 12 – 17d. doc. dr. Saulius Nefas dalyvavo tarptautinėje IASIA konferencijoje Romoje (Italija) ir skaitė pranešimą: Lietuvos savivaldybių bendruomeniškumo indeksas.

· Mantas Bileišis 2011 m. birželio 8 d. Mykolo Romerio universiteto Doktorantų draugijos ir Akademinės vadybos ir administravimo asociacijos bendrai rengtoje konferencijoje "Socialinių inovacijų plėtra: tarpdisciplininiai tyrimai" skaitė pranešimą: "Doktorantų savivalda kaip mokslinių tyrimų tarpdiscipliniškumo ir kokybės užtikrinimo sistemos dalis: MRU DD patirtis". Nuoroda: http://www.mruni.eu/lt/mokslas/doktorantura/doktorantu_draugija/

· 2011 m. birželio 2 d. Strateginio valdymo katedra kartu su Viešojo administravimo katedra organizavo mokslinę - praktinę konferenciją "Lietuvos savivaldybių veiklos aktualijos". Konferencijoje pranešimus skaitė ir Viešojo administravimo katedros dėstytojai: doc. dr. Vainius Smalskys, doc. dr. Saulius Nefas, doc. dr. Dangis Gudelis, lekt mantas Bileišis ir kt. Konferencijoje dalyavo Savivaldybių asociacijos nariai, miestų ir rajonų merai bei administracijos direktoriai, kiti savivaldybių tarnautojai.

· 2011m. gegužės 30 d. - birželio 2 d. Viešojo administravimo katedroje lankėsi ir pagal Erasmus programą paskaitas studentams vedė Balstogės (Bialystoko) aukštosios viešojo administravimo mokyklos dėstytojai dr. Malgorzata Wenclik ir lekt. Piotr Bialas. Svečiai susitiko su Viešojo administravimo ir Strateginio valdymo katedrų dėstytotjais.

· 2011 m. gegužės 19-22 dienomis Viešojo administravimo katedros doc. dr. Jolanta Urbanovič dalyvavo Viešojo administravimo institutų ir mokyklų tinklo centrinėje ir rytų Europoje (NISPAcee) organizuotoje mokslinėje konferencijoje Varnoje (Bulgarija) „19th NISPAcee Annual Conference "Public Administration of the Future“. Čia J. Urbanovič perskaitė pranešimą „Decentralization of Education Management: theoretical and practical issues“. Plačiau: http://www.nispa.org/page.php?sid=758

· 2011 m. balandžio 30 d doc. dr. D. Gudelis ir doc. dr. S. Nefas Berlyne dalyvavo projekto, kurio tikslas - Afganistano viešojo administravimo bakalaurų ir magistrų rengimas, darbo grupės susirinkime.

· Prof. dr. Arvydas Guogis nuo 2011 m. balandžio 27 iki gegužės 26 d. lankėsi Paryžiaus Dekarto (Descartes) universitete. Nuo gegužės 27 iki birželio 24 dienos A.Guogis stažavosi Paryžiaus Dekarto universitete pagal Prancūzijos ambasados mokslininku mobilumo programą (vadovas prof. M. Messu). Moksliniu tyrimu Paryžiuje tema " Prancūzijos ir Lietuvos socialines politikos modeliu lyginamoji analize". Prof. dr. A.Guogis tyrimų pagrindu planuoja paskelbti Lietuvoje ir užsienyje kelias mokslines publikacijas ir pristatyti savo tyrimo rezultatus kasmetinėje Nacionalinėje sociologu konferencijoje 2011 metų rudenį sociologų asociacijos konferencijoje Ženevoje 2011 metų rugsėjį.

· Doc. dr. S. Nefas balandžio 15 ir 21 dienomis dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose Kaune, LŽŪA. Mokymų tema - Efektyvus vadovavimas.

· 2011 balandžio 14 d. Mykolo Romerio universitete vyko trečioji praktinė - mokslinė konferencija "Efektyvumas viešajame sektoriuje: kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti?"Konferenciją rengė Administracinės teisės ir proceso katedra, Mediacijos katedra, Vadybos katedra, Viešojo administravimo katedra. Išsamesnę informaciją apie konferenciją galite rasti čia:

· 2011 balandžio 1 d. doc. dr. Saulius Nefas Dubingiuose vedė posėdį tema "Valstybės pažangos tarybos Molėtų rajone " bei dalyvavo diskusijose.

· 2011 kovo 31 d. doc. dr. Saulius Nefas vedė Valstybės tarnybos departamento organizuotą seminarą „Viešųjų paslaugų centrų steigimo Lietuvoje galimybės“.

· 2011 kovo 30 d. doc. dr. Saulius Nefas pristatė Savivaldybių finansų sistemos veikimo principus Prancūzijos ambasadoje, dalyvaujant D. Maitre – Centrinės Europos ir Baltijos šalių biuro vadovui, P. Fornage – ambasados ekonomikos skyriais vadovui ir kitiems darbuotojams.

2010

· 2010 m. spalio 28 dieną doc. dr. Vainius Smalskys dalyvavo tarptautinio JOIMAN tinklo seminare Vilniaus universitete. Šiame renginyje įvairių šalių atstovai dalijosi patirtimi jungtinių studijų programų rengimo ir įgyvendinimo srityje.

· 2010 m. spalio 23 d. MRU PVF Viešojo administravimo katedros doc. dr. Saulius Nefas ir doc. dr. Vainius Smalskys dalyvavo tarptautiniame simpoziume „Viešojo valdymo teorinis konceptualizavimas ir įgyvendinimo praktika“ Renginys vyko KTU Socialinių mokslų fakultete. Simpoziumo organizatorius – KTU SMF Viešojo administravimo katedra. Tarptautinis simpoziumas buvo skirtas KTU SMF Viešojo administravimo katedros 15 metų jubiliejui. Fotoreportažas iš renginio

· Tarptautiniame simpoziume dalyvavo viešojo administravimo tyrinėtojai iš JAV, Ukrainos, Švedijos, Latvijos Lietuvos: MRU, Šiaulių universiteto, Klaipėdos universiteto, VDU, mokslininkai, mūsų valstybės valdžios institucijų atstovai. Pranešimus skaitė prof. dr. A. Raipa (KTU VAK), prof. dr. H. Balanoff (Teksaso valstybinis universitetas, JAV), prof.dr. Nadežda Meltiukova ( Nacionalinė viešojo administravimo akademija prie Ukrainos Prezidento kanceliarijos, Charkovo regioninis institutas, Ukraina), dr. A. Butkevičius (Lietuvos Respublikos Seimas). Mokslinėse diskusijose dalyvavo: dr. T. Longoria (Teksaso valstybinis universitetas, JAV), dr. F. Kernic (Švedijos nacionalinis gynybos koledžas), MRU VAK atstovai, Latvijos universiteto, VDU, Klaipėdos ir Šiaulių universitetų, atstovai bei Lietuvos Vyriausybės, Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM darbuotojai.

· 2010 m. rugpjūčio 31 - rugsėjo 5 dienomis Viešojo administravimo katedros lektorė J. Urbanovič dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Švietimo kaita globalizacijos kontekste“, kuri vyko Prahoje (Čekijoje). Konferencijos organizatoriai Prahos Karolio universitetas ir Čekijos lyginamosios edukologijos draugija. Konferencijoje dalyvavo ekspertai, mokslininkai ir praktikai besidomintys švietimo problematika. Dauguma dalyvių ir pranešėjų buvo Lyginamosios edukologijos draugijų atstovai iš įvairių pasaulio šalių: JAV, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Rusijos, Čekijos, Slovėnijos, Kinijos, Prancūzijos, Belgijos, Italijos, Ispanijos, Brazilijos, Japonijos ir kt. J. Urbanovič skaitė pranešimą „

· 2010 metų liepos 26-31 dienomis Viešojo administravimo katedros docentas Arvydas Guogis dalyvavo ICCEES VIII Pasauliniame Kongrese Stokholme, kur liepos 29 dieną perskaitė pranešimą „Dėl Lietuvos socialinės politikos modelio vystimosi krypties“. Liepos 29 dieną Arvydas Guogis davė interviu Švedijos valstybiniam radijui (rusų kalbos redakcijai), kur lygino Švedijos ir Lietuvos socialinius modelius, apibrėžė Lietuvos socialinės politikos vystymosi kryptį, pažymėjo socialinės apsaugos pokyčius.

· 2010 m. gegužės 12-14 dienomis Viešojo administravimo katedros lektoriai Mantas Bileišis ir Jolanta Urbanovič dalyvavo Viešojo administravimo institutų ir mokyklų tinklo centrinėje ir rytų Europoje (NISPAcee) organizuotoje mokslinėje konferencijoje Varšuvoje (Lenkija) „18th NISPAcee Annual Conference "Public Administration in Times of Crisis“. Čia M. Bileišis perskaitė pranešimą „East Central Europe today: An historic-institutionalist approach“, o J. Urbanovič perskaitė kartu su Leonard Urbanovič rengtą pranešimą „Public Administration Reform in the Baltics“.

· 2010 m. balandžio 30d. Viešojo administravimo programos nuolatinių studijų II kurso studentės: Audickaitė Santa, Mačiulytė Diana, Lingytė Miglė, Steponavičiūtė Laura, Zuzevičiūtė Sandra, vadovaujamos lektorės Jolantos Urbanovič, dalyvavo 8-ojoje mokslinėje studentų konferencijoje „SOCIALINIAI MOKSLAI – 2010: IŠŠŪKIAI GLOBALIZACIJOS PROCESE”, kurioje skaitė pranešimus viešojo sektoriaus tobulinimo tematika.

· Konferencijos metu buvo nagrinėjamos šiuolaikines verslo administravimo (informacinių technologijų, verslo vadybos, paslaugų vadybos, strateginės organizacijų plėtros, tarptautinio verslo administravimo), viešojo administravimo, edukologijos (socialinės pedagogikos, švietimo vadybos, technologinio ugdymo, edukacinių technologijų), sociologijos ir Europos integracijos studijų problemos, nagrinėjant globalizacijos procese iškylančius iššūkius socialiniams mokslams. Plačiau: http://www.ktu.lt/lt/apie_renginius/konferencijos/studentu2010/sk_4/smf_studkonferencija_2010.pdf

· 2010 m. kovo 22 - 23 dienomis Viešojo administravimo fakulteto dekanas doc. dr. Tadas Sudnickas ir šio fakulteto Viešojo administravimo katedros vedėjas doc. dr. Vainius Smalskys bei katedros lektorė Jolanta Urbanovič lankėsi Baltstogės (Bialystoko, Lenkija) S. Stašico aukštojoje viešojo administravimo mokykloje. Susitikimo su šios aukštosios mokyklos vadovybe ir dėstytojais metu buvo aptarti jungtinių studijų programų bei bendrų mokslinių tyrimų klausimai. Fotoreportažas iš komandiruotės

· 2010 m. balandžio 8 d. Viešojo administravimo katedroje organizuojama praktinė - mokslinė konferencija "Efektyvumas viešajame sektoriuje: kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti?".RENGĖJAI: Administracinės teisės ir proceso, Valdymo teorijos, Personalo vadybos ir organizacijų plėtros ir Viešojo administravimo katedros. Koordinatorius: Viešojo administravimo katedros docentas Saulius Nefas.

· 2010 metų vasario 27 dieną Viešojo administravimo katedros docentas Arvydas Guogis Vilniuje vykusioje Socialdemokratinės minties instituto organizuotoje konferencijoje „Socialdemokratija ir savivalda: didesnio demokratiškumo ir efektyvumo paieškos“ perskaitė pranešimą „Naujosios viešosios vadybos ir Naujojo viešojo valdymo reikšmė savivaldybių veiklos efektyvumui".Tęstinė mokslinė konferencija „Darnaus vystymosi strategija ir praktika“

Konferencijos tikslas – diskutuoti svarbiais darnaus vystymosi ir aplinkosaugos klausimais. Šiuo metu kitos konferencijos data dar nėra žinoma.

Konferencijos medžiaga spausdinama mokslo žurnale „Darnaus vystymosi strategija ir praktika“. Straipsnių apimtis ne daugiau 10 puslapių (1,5 intervalu, A4 formatu). Detalesnė informacija apie reikalavimus straipsniams .

Informacija el. p.: apk@mruni.eu; tel. (8-5) 2714551 (Aušra Šaltenytė).

Ankstesnės konferencijos:

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747