Naujienos2019-11-18Nuo šiol MRU doktorantai galės įgyti Europos daktaro (Doctor Europaeus) sertifikatą. Tai doktorantūros tarptautiškumą liudijantis dokumentas, išduodamas kartu su mokslo daktaro diplomu.
Mykolo Romerio universitetas, skatindamas doktorantų mobilumą, tarptautiškumą, bendradarbiavimą Europos mokslinių tyrimų erdvėje, pirmasis Lietuvoje prisijungė prie Europos (Italijos, Ispanijos, Portugalijos, Prancūzijos, Vokietijos) universitetų, išduodančių Europos daktaro sertifikatus. Daugiau >>>
2019-11-06Įvyko susitikimas su šiais metais Mykolo Romerio universitete doktorantūros studijas ir mokslinius tyrimus pradėjusiais doktorantais. Susitikime dalyvavo rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė, vicerektorė akademiniams reikalams prof. dr. Regina Valutytė.
2019 m. doktorantūros studijas Mykolo Romerio universitete pradėjo 25 doktorantai edukologijos, ekonomikos, psichologijos, teisės ir vadybos mokslo kryptyse, tarp jų – 3 užsieniečiai. Daugiau >>>
2019-10-25Joana Butėnaitė (Psichologijos institutas) apgynė socialinių mokslų srities psichologijos mokslo krypties disertaciją „Vyresnio amžiaus Romos katalikų tikėjimas: tipai, raiška gyvenimo eigoje ir jo reikšmė psichologiniam atsparumui“.
2019-09-02Mokslo ir žinių dienos proga sveikiname 2018-2019 studijų metais Mykolo Romerio universitete daktaro disertacijas apgynusius humanitarinių ir socialinių mokslų daktarus: filologijos krypties mokslų daktarę Deimantę Veličkienę, teisės krypties mokslų daktarus Arvydą Budniką, Tomą Chochrin, Ilmą Daubarienę, Ramunę Jakštienę, Dainių Kenstavičių, Jūratę Šidlauskienę, Gediminą Valantiejų ir Simą Vitkų; vadybos krypties mokslų daktarus Mindaugą Deksnį, Roką Grincevičių, Laurą Gudelytę ir Aušrą Šukvietienę; ekonomikos krypties mokslų daktarus Andrių Balčiūną ir Artūrą Jurgelevičių; psichologijos krypties mokslų daktarus Mykolą Simą Poškų ir Ruth Reches; edukologijos krypties mokslų daktarus Rimvydą Augutavičių, Marių Kalinauską ir Neringą Kurapkaitienę!
Sėkmės naviguojant į ateitį!
2019-07-23Nuoširdžiai sveikiname Aistę Bakaitytę, Vaidą Gabę, Mindaugą Gobiką ir Zuzaną Vasiliauskaitę, kuriems Lietuvos mokslo taryba skyrė paramą 2019 metų II pusmečio išvykoms dalyvauti užsienyje vykstančiuose tarptautiniuose mokslo renginiuose!
Taip pat sveikiname Pavlo Burak, Mindaugą Gobiką, Vaidą Jurgilę, Daivą Petrėnaitę ir Andrių Puksą, kuriems Lietuvos mokslo taryba papildomai skyrė stipendijas 2019 metams už akademinius pasiekimus socialinių mokslų srityje!
Šiais metais net 18 MRU doktorantų gavo LMT stipendijas už akademinius pasiekimus
2019-07-05Deimantė Veličkienė (Humanitarinių mokslų institutas) apgynė humanitarinių mokslų srities filologijos mokslo krypties disertaciją „Williamo Shakespeare'o sonetų vertimai į lietuvių kalbą: atitikmens problema“.
2019-06-28Mykolo Romerio universiteto (MRU) Doktorantų draugijos susirinkimo metu naujuoju draugijos pirmininku išrinktas Virgilijus Dirma. Pasak naujojo pirmininko, vienas iš pagrindinių Doktorantų draugijos tikslų yra didesnis doktorantų įsitraukimas į Universiteto veiklą, kompetencijų panaudojimas Alma Mater pokyčiuose. „Tai paskatintų bendruomeniškumą, pozityvios patirties dalijimąsi tarpusavyje bei efektyvų draugijos bei visos akademinės bendruomenės darbą“, – pabrėžė V. Dirma.
Susirinkimo dalyviai pažymėjo, kad Universiteto vadovybė taip pat ieško naujų sąlyčio formų su Doktorantų draugija bei skatina aktyvesnį doktorantų įsitraukimą į akademinę ir Universiteto veiklas. Susirinkime Dalia Karlaitė perrinkta Plėtros komiteto pirmininke, o Erika Statkienė – Vidaus reikalų komiteto pirmininke. Taip pat aptarti įvykusios 7-osios tarptautinės tarpdisciplininės jaunųjų tyrėjų konferencijos Social Transformations in Contemporary Society 2019 (STICS 2019), 2020 m. sausio mėn. planuojamos doktorantų žiemos stovyklos Klaipėdoje bei kiti ateities klausimai.
2019-06-28Jūratė Šidlauskienė (Privatinės teisės institutas) apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties disertaciją „Teisės į privatų gyvenimą pažeidimas anoniminiais komentarais: interneto tinklalapių valdytojų civilinės atsakomybės taikymą pateisinantys kriterijai“. 
2019-06-28Mykolas Simas Poškus (Psichologijos institutas) apgynė socialinių mokslų srities psichologijos mokslo krypties disertaciją „Predicting and Promoting Adolescents’ Pro-Environmental Behavior in Different Big Five Trait Clusters“ (liet. k. „Paauglių gamtai draugiško elgesio prognozavimas ir skatinimas skirtinguose didžiojo penketo bruožų klasteriuose“).
2019-06-27Dainius Kenstavičius (Viešosios teisės institutas) apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties disertaciją „Konkurencijos užtikrinimas organizuojant viešuosius pirkimus“. 
2019-06-13Tomas Chochrin (Privatinės teisės institutas) apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties disertaciją „Vienašalis sutarties nutraukimas kaip kraštutinė savigynos priemonė“.
2019-06-06Simas Vitkus (Privatinės teisės institutas) apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties disertaciją „Sutarties pažeidimo atveju mokėtinos sutartos sumos: iš anksto aptarti nuostoliai ir netesybos“. 
2019-05-27Ruth Reches (Psichologijos institutas) apgynė socialinių mokslų srities psichologijos mokslo krypties disertaciją „Holokaustą patyrusių asmenų tapatumo išgyvenimas“.
2019-05-24Neringa Kurapkaitienė (Edukologijos ir socialinio darbo institutas) apgynė socialinių mokslų srities edukologijos mokslo krypties disertaciją „Jaunų suaugusiųjų mokymosi savanorystėje patirtys“. 
2019-05-24Artūras Jurgelevičius (Ekonomikos ir verslo fakultetas) apgynė socialinių mokslų srities ekonomikos mokslo krypties disertaciją „Žmogiškojo kapitalo dedamųjų įtakos Europos šalių kūrybinei ekonomikai vertinimas“. 
2019-05-08Gediminas Valantiejus (Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institutas) apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties disertaciją „Muitų teisinio reguliavimo ypatumai tarptautinėje prekyboje tarp Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos, Rusijos Federacijos bei Indijos Respublikos“. 
2019-04-19Mykolas Romeris University is looking for a highly motivated Early-Stage Researcher (ESR) interested in interdisciplinary research on the topic „Internet of Things (Law): Legal liability of IoE devices in the home“.

APPLY NOW for the Law, Science and Technology Joint Doctorate: Rights of the Internet of Everything (LAST-JD-RIoE) and spend the next 3 years studying at some of the finest research institutes in Europe!
The LAST-JD-RIoE is an International Ph.D. programme under the Horizon 2020 EU project 814177, MSCA ITN (Marie Sklodowska-Curie actions European Joint Doctorates).
15 PhD positions will be managed by 9 beneficiaries: University of Bologna (UNIBO), University Turin (UNITO), University Luxembourg (UL), the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), the Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Mykolas Romeris University (MRU), KU Leuven (KUL), Leibniz Universität Hannover (LUH), Universität Wien (UNIVIEN).

Full-time contract for 3 years starting from November 1, 2019: 2.370,75€ for living allowance + 600€ for mobility allowance + 500€ for family allowance (if applicable) per month (the total gross amount includes local tax, social security contributions).

APPLY NOW: https://bit.ly/2L1oWIe
The deadline: May 15, 2019 1:00 p.m. (Italian time)
More about the call: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/299954
More about the programme: https://last-jd-rioe.eu

In order to apply for the ESR positions, applicants must meet the following eligibility requirements at the deadline of this call for applications:
- be in the first four years (full-time equivalent research experience) of their research careers (the four years start to count from the date when a researcher obtained the degree which would formally entitle him/her to embark on a doctorate);
- have not been awarded a doctoral degree;
- have resided or carried out their main activity (work, studies, etc.) outside the country of the beneficiary university for more than 24 months in the 3 years immediately.
2019-04-19Rimvydas Augutavičius (Edukologijos ir socialinio darbo institutas) apgynė socialinių mokslų srities edukologijos mokslo krypties disertaciją „Įtraukiantis santykis socialinės rizikos veiksnius patiriančių šeimų narių neformaliojo ugdymo(si) procese: grindžiamoji teorija“ 
2019-04-12Ramunė Jakštienė (Baudžiamosios teisės ir proceso institutas) apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties disertaciją „Smurtas artimoje aplinkoje prieš moteris: baudžiamoji teisinė apsauga“. 
2019-04-12Rokas Grincevičius (Komunikacijos institutas) apgynė socialinių mokslų srities vadybos mokslo krypties disertaciją „Kibernetinio saugumo valdymo gerinimas, taikant atsparumo modelius organizacijose“. 
2019-04-05Mykolo Romerio universiteto daktarė Ilma Daubarienė savo disertaciją „Actio Pauliana instituto taikymo komerciniuose sutartiniuose santykiuose probleminiai aspektai“ pristatė Lietuvos Aukščiausiajame Teisme. Renginyje, kuriame buvo pristatytos 2018 m. apgintos aktualios disertacijos, Ilma savo profesionaliomis įžvalgomis pasidalino su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kolektyvu.
Daugiau informacijos: https://www.lat.lt/naujienos/pranesimai/teisme-pristatytos-aktualios-disertacijos/799.
2019-03-06Vyko Erasmus+ informacinis seminaras doktorantams, kuriame kolegos iš Tarptautiškumo tarnybos pristatė Erasmus+ programos mobilumo galimybes MRU doktorantams (praktika, studijos) ir atsakė į doktorantų klausimus.
2019-03-01Lietuvos mokslo taryba net 13 MRU doktorantų skyrė stipendijas 2019 metams už akademinius pasiekimus socialinių mokslų srityje. Sveikiname Konstantin Agafonov, Janiną Čižikienę, Sigitą Davidavičių, Virgilijų Dirmą, Mantę Gasiūnaitę-Binkienę, Liną Grudulaitę, Adomą Vincą Rakšnį, Andrių Stankevičių, Svajūnę Ungurytę-Ragauskienę, Audronę Urmanavičienę, Eleną Valionienę, Daivą Vanagę ir Ievą Žentelytę!
2019-02-27Mykolo Romerio universitetas pateko tarp 300 geriausių pasaulio universitetų teisės kryptyje ir pasauliniame reitinge užima 251-300 vietą. Pirmą kartą Lietuva pateko į teisės (Law) krypties pasaulinį dalykinį reitingą „QS World University Rankings by Subject 2019“.
2019 m. geriausios teisės mokyklos: https://bit.ly/2H1HDbc
Daugiau informacijos: https://bit.ly/2G3271f.
2019-01-14Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė įteikė padėkas jauniesiems mokslininkams – 2017 metų geriausios disertacijos konkurso laimėtojams.
Tarp socialinių ir humanitarinių mokslų laureatų – net du MRU daktarai: Rusnė Kregždaitė ("Kultūros ir kūrybinių industrijų vertinimo modeliavimas Europos Sąjungos šalyse", ekonomika 04S) ir Rimantas Vosylis ("Psichologiniai tapsmo suaugusiuoju aspektai skirtinga socialinės brandos eiga pasižyminčių jaunuolių grupėse", psichologija 06S). Sveikiname! Daugiau: https://bit.ly/2SS3tAT.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747