Universitetų absolventų priėmimo taisyklės į papildomąsias studijas

Papildomosios studijos yra skirtos asmenims, kurių turimas aukštasis išsilavinimas yra nepakankamas pageidaujamos krypties magistrantūros studijoms. Studijos apima pirmosios pakopos studijų dalykus, kurių asmuo nėra studijavęs. Papildomosios studijos skirtos asmenims, baigusiems kitos krypties universitetines studijas ir turintiems bakalauro laipsnį. Papildomųjų studijų trukmė – 1 metai (60 kreditų). Baigus šias studijas, išduodamas nustatytos formos pažymėjimas.

Papildomosiose studijose studijuojama savo lėšomis, studento statusas nesuteikiamas.

Konsultacijos priėmimo klausimais vyksta

 IV-201 kab. (Ateities g. 20, Vilnius)  bei   telefonu (8 5) 2714 704 arba +370 686 17431,  el.paštu  priemimas@mruni.eu

Dokumentai priimami 3 lentelėje nustatytais terminais, II-233 aud., Ateities g. 20, Vilniuje arba Kaune, Viešojo saugumo akademijoje.
Darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val.2020 METŲ  PRIĖMIMO TAISYKLĖS

 (ruošiamos...)

2019 METŲ  PRIĖMIMO TAISYKLĖS

1.    Taisyklės yra skirtos stojantiesiems, turintiems ne teisės studijų krypties bakalauro laipsnį arba jam prilygintą ir norintiems studijuoti teisės studijų krypties tam tikrose magistrantūros studijų programose. Papildomosiose studijose yra dėstomi teisės krypties studijų dalykai, suteikiantis pakankamų žinių ir gebėjimų reikalingų sėkmingoms magistrantūros studijoms. Studijų dalykus nustato Mykolo Romerio universitetas (toliau – MRU).

2.     Stojantieji gali pretenduoti į:
1 lentelė

Studijų kryptis

Kokio pasirengimo asmenys gali dalyvauti konkurse

Teisės krypties papildomos studijos (Vilniuje)

Teisės krypties papildomos studijos (Kaune)

Aplinkosaugos teisės papildomos studijos (Kaune)

 Įgiję socialinių, humanitarinių, technologijų, biomedicinos, fizinių mokslų sričių universitetinį bakalauro laipsnį arba jam prilygintą

3.    Papildomų studijų trukmė vieneri metai ištęstine (sesijine) studijų forma, klausytojo statusu.
4.    Studento statusas nesuteikiamas.
5.    Baigus papildomas studijas bakalauro laipsnis nesuteikiamas. Išduodamas pažymėjimas apie baigtas papildomas studijas.
6.    Asmenys, įvykdę papildomų studijų programą, gali tęsti studijas MRU atitinkamų programų magistrantūroje ir gali įgyti teisės magistro laipsnį. Po papildomų studijų į magistrantūrą stojama bendra tvarka:

2 lentelė

Baigus studijų krypties papildomas studijas

Studijų programa, kurią galės studijuoti magistrantūroje **

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis

Teisės krypties papildomos studijos

Administracinė teisė, Aplinkosaugos teisė (Kaune), Darbo teisė, Mokesčių ir finansų teisė, Mediacija, Tarptautinė teisė (Teisės programos specializacija),  Teisė ir policijos veikla (Kaune, tik pareigūnai ir valstybės tarnautojai), Ikiteisminis procesas (Teisės ir policijos veiklos programos specializacija),Teisė, technologijos ir verslas (anglų k.)

Teisės magistras*

Aplinkosaugos teisės papildomos studijosAplinkosaugos teisė (Kaune)
Teisės magistras*
* Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimu asmenys, norintys įstatymų nustatyta tvarka eiti su teisininko kvalifikacija susijusias pareigas, turi būti įgiję ir teisės bakalauro, ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.
** - programos į kurias galima bus pretenduoti  sąrašas gali keistis, priklausomai stojančiųjų skaičiaus bei konkursų.

II. Konkursinių eilių sudarymo principai

7. Stojantieji dalyvauja konkursuose prioritetų tvarka pagal visus jų prašymuose nurodytus pageidavimus, jeigu atitinka priėmimo taisyklėse nurodytus stojimo į tą studijų programą reikalavimus.
8. Kvotas į studijas nustato priėmimo komisija, atsižvelgdama į laisvų vietų ir stojančiųjų skaičių.

III. Konkursinio balo sandara

9. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
- baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo pažymių aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8  svertinio koeficiento;
- likusiųjų diplomo priedo pažymių aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

IV. Priėmimo vykdymas

10.    Stojantysis pildo prašymą, nurodydamas pageidavimus būti priimtam į nurodytas studijų kryptis.
11.    Stojantieji, norintys dalyvauti konkurse, MRU priėmimo komisijai pateikia 20 punkte nurodytus dokumentus.
12.    Kviečiamųjų I ir II turų sąrašai bus skelbiami MRU ir interneto puslapyje.
13.    Papildomas pranešimas apie kvietimą studijuoti siunčiamas elektroniniu paštu. Pranešimas juridinės galios neturi ir priėmimo komisija neprisiima atsakomybės dėl to, ar pranešimas pasieks adresatą.
14.    Kviečiamieji studijuoti  I ture turi įforminti priėmimą.
15.    Įforminę priėmimą asmenys automatiškai toliau dalyvauja konkurse (II ture) į atsilaisvinusias vietas pagal aukščiau prašyme nurodytus pageidavimus prioritetų tvarka. II etape gavus naują kvietimą, ankstesnė (per I etapą) patvirtinta sutartis automatiškai netenka galios.
16.    Stojantieji negavę kvietimo automatiškai toliau dalyvauja konkurse (II ture) į atsilaisvinusias vietas pagal prašyme nurodytus pageidavimus prioritetų tvarka.
17.    Jeigu kviečiamasis neįforminą priėmimo,  II ture nedalyvauja. Toliau pretenduoti į universitetą galės papildomame priėmime į atsilaisvinusias vietas.
18.    II ture keisti pageidavimų eiliškumo negalima.
19.    Asmenys, įforminę priėmimą ir nenorintys toliau dalyvauti konkurso II ture, apie tai turi informuoti priėmimo komisija. Sutikimas  dalyvauti ar nedalyvauti II ture žymimas tuo pačiu metu, patvirtinant studijų sutartį (I etape) elektroniniu būdu.

V. Priėmimo procedūros

3 lentelė

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registravimas, prašymuose pareikštų pageidavimų tikslinimasNuo 2019 06 11 iki 2019 06 29
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas (I turas) 2019 07 04, 13.00 val.
Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas (interneto pagalba)
Nuo 2019 07 04, 13.00 valandos
 iki 2019 07 07, 12.00 valandos
Apeliacijos dėl konkurso priimamosiki 2019 07 05, 13.00 valandos
Patikslintų kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas (II turas)2019 07 10, 13.00 val.
Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas (interneto pagalba)Nuo 2019 07 10, 13.00 valandos
 iki 2019 07 12, 15.00 valandos
Skelbiamas papildomas priėmimas į laisvas vietas2019 07 15 iki 2019 07 22,
 15.00 valandos

 

VI. Reikalingi dokumentai stojantiems į papildomąsias studijas

20.  Stojantiems į papildomąsias studijas reikia pateikti:

 • prašymas (pildomas vietoje MRU dokumentų priėmimo skyriuje);
 • aukštąjį universitetinį bakalaurą arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento originalą, jo priedus. Dokumentų  kopijas daro ir tvirtina MRU * (kopijos įteikiamos). 2013-2019 metų MRU absolventams pateikti bakalauro diplomo ir jo priedo originalų bei kopijų nereikia;
 • stojamosios studijų įmokos, sumokėtos į MRU sąskaitą banke, kvitas arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos;
 • dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (kur nenurodytas asmens kodas) (kopijos įteikiamos);
 • paso paskutinio puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija* (kopija įteikiama).

* Dokumentų kopijos daromos ir tvirtinamos II-233 auditorijoje nuo birželio 11 d. Taip pat ir Kaune.

21. Stojantieji, neturintys galimybės atvykti ir priduoti dokumentų, gali išsilavinimo dokumentų patvirtintas notariškai  kopijas, užpildytą prašymą ir reikalingų dokumentu kopijas (tapatybės dokumento kopiją, stojamosios studijų įmokos, sumokėtos į MRU sąskaitą banke, kvito arba  atlikto pavedimo (pvz. elektroninės bankininkystės pagalba) dokumento kopiją) siųsti paprastu paštu iki birželio 28 dienos (prašymo formą rasite čia). (Adresas: Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius, Priėmimo grupei).

22.  2013-2019 metų MRU absolventai, neturintys galimybės pateikti dokumentų asmeniškai, elektroniniu paštu (priemim@mruni.eu) gali siųsti reikalingų dokumentų kopijas ir užpildytą prašymą (prašymo formą rasite čia). Visi dokumentai turi būti pateikti PDF formatu. Prašymas turi būti užpildytas tvarkingai, įrašai įskaitomi.

VII. Dokumentai priimami

          
23. Stojančiųjų dokumentai priimami nuo birželio 11 d.:
    • Vilniuje, Ateities g. 20, II-233 aud. (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., šeštadieniais - nuo 9.00  iki 12.00 val.);
    • stojančiųjų į Kauno grupes, Kaune, Maironio g. 27 (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., šeštadieniais - nuo 9.00  iki 12.00 val.) arba Vilniuje, Ateities g. 20, 233 aud. (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., šeštadieniais - nuo 9.00  iki 12.00 val.);

VIII. Priėmimo įforminimas

24.    Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys nustatytais terminais, remdamiesi nustatyta MRU studijų sutarčių sudarymo tvarka, patvirtinta MRU rektoriaus 2013 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr.1I-267, privalo sudaryti ir nekvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti studijų sutartį (toliau – Sutartis) bei įforminti priėmimą (įforminimas atliekamas internetu patvirtinant sutartį, atvykti nereikia).
25.    Jeigu Sutartis nesudaroma laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas ir pretendentai toliau II turo konkurse nedalyvauja.
26.    Priėmimo įforminimas neatvykus į Universitetą internetu:
•     Sutarties sudarymo procedūros atliekamos Universiteto Informacinėje sistemoje, kurios adresas skelbiamas Universiteto interneto svetainėje.
•     Sutartis sudaroma vadovaujantis Vartotojo prieigoje nurodyta nuoseklia veiksmų seka.
27.    Priėmimo įforminimas atvykus į Universitetą arba kai kviečiamasis teisėtai įgalioja atstovą:
•      Atvykęs pasirašyti Sutartį, priimamas studentas/klausytojas ar jo įgaliotas asmuo kreipiasi į Universiteto priėmimo komisijos darbuotojus ir pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimo atveju, atstovavimo teisę pagrindžiantį, notaro patvirtintą dokumentą.
•      Universiteto priėmimo komisijos darbuotojas patikrina priimamo studento/klausytojo ar jo įgalioto asmens pateiktą asmens tapatybę ir atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą.
•      Universiteto priėmimo komisijos darbuotojas priimamo studento/klausytojo elektroninėje prieigoje aktyvuoja galimybę priimamam studentui/ klausytojui ar jo įgaliotam asmeniui, naudojantis jam suteiktais prisijungimo duomenimis, savarankiškai sudaryti Sutartį elektroniniu būdu.
 

IX. Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai

28. Stojantieji, stojamąją studijų įmoką moka į Mykolo Romerio universiteto sąskaitas

 • AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590;
 • SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526;
 • DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858.
29.    Mokėjimo kvite nurodoma įmokos mokesčio kodas 101939, mokėtojo kodas yra asmens kodas. Įmokėta stojamoji studijų įmoka užregistravus prašymą dalyvauti konkurse negrąžinama.
30.    Stojamosios studijų įmokos dydis yra 20 Eur. Teikiant prašymą stojamoji studijų įmoka turi būti jau sumokėta į nurodytą banko sąskaitą (žr. 28 punktą).
31.    Jei koreguojamas prašymas ir keičiami nurodyti pageidavimai, galioja paskutinis koregavimo prašymas.
32.    Nuo stojamosios studijų įmokos atleidžiami asmenys, gimusieji 1993 metais arba vėliau ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų bei vaikų namų auklėtiniai, taip pat su specialiaisiais poreikiais (darbingumo lygis 45 % ir mažiau). Šie asmenys kartu su prašymu, užuot parodę stojamosios studijų įmokos kvitą, turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.

X. Studijų kaina

33. 2019 metų studijų kaina.

Studijų forma

Studijų kaina už metus, Eur
Teisės krypties papildomos studijos 1180

34. Studijų įmoka už semestrą sumokama per 15 dienų nuo semestro pradžios. Fakulteto vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

35. Asmenys, sėkmingai baigę papildomas studijas, tęsia studijas MRU atitinkamų programų magistrantūroje, mokėdami už studijas, tą kainą, kuri galios magistrantūros studijose einamais studijų metais.

XI. Kita informacija

36. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija.
37. Stojantieji, nesutinkantys dėl konkurso rezultatų, gali pateikti Priėmimo komisijai apeliaciją. Apeliaciją, kurioje išdėstyti motyvai, galima pateikti ne vėliau kaip per 24 valandas nuo rezultatų paskelbimo. Apeliacija išnagrinėjama ir paskelbiama ne vėliau kaip per dvi darbo dienas. Pavėluotai pateiktos apeliacijos nenagrinėjamos.
38. Nesusidarius 20 asmenų grupei priėmimas į tos programos studijas yra sustabdomas.

39. Prašymo forma, neįforminusiems laiku priėmimo (rasite čia)


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747