Teisės krypties papildomosios studijos yra skirtos asmenims, kurių turimas aukštasis universitetinis išsilavinimas yra nepakankamas teisės krypties magistrantūros studijoms. Studijos apima pirmosios pakopos studijų dalykus, kurių asmuo nėra studijavęs.  Papildomųjų studijų trukmė – 1 metai (60 kreditų).

INFORMACIJA IR KONSULTACIJA


+370 686 17431


priemimas@mruni.eu

Darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val.

Studentų priėmimas  yra baigtas. Lauksime Jūsų kitais metais.


Papildomas priėmimas

BENDROJI DALIS

 • Teisės krypties papildomos studijos yra skirtos universitetų absolventams, turintiems ne teisės studijų krypties bakalauro laipsnį arba jam prilygintą ir norintiems studijuoti teisės studijų krypties tam tikrose magistrantūros studijų programose.
 • Priėmimas vykdomas į ištęstines-modulines valstybės nefinansuojamas studijas.
 • Papildomų studijų trukmė vieneri metai ištęstine studijų forma, klausytojo statusu.
 • Papildomosiose studijose studijuojama savo lėšomis, studento statusas nesuteikiamas.
 • Baigus papildomas studijas bakalauro laipsnis nesuteikiamas. Išduodamas pažymėjimas apie baigtas papildomas studijas.

Stojantieji gali pretenduoti į:

1 lentelė

Studijų kryptis Kokio pasirengimo asmenys
 gali dalyvauti konkurse
Teisės krypties papildomos studijos (Vilniuje)
  Įgiję socialinių, humanitarinių, technologijų,
 biomedicinos, fizinių mokslų sričių universitetinį
 bakalauro laipsnį arba jam prilygintą

Teisės krypties papildomos studijos (Kaune)
Aplinkosaugos teisės krypties papildomos studijos (Kaune)

Asmenys, įvykdę papildomų studijų programą, gali tęsti studijas MRU atitinkamų programų magistrantūroje ir gali įgyti teisės magistro laipsnį. Po papildomų studijų į magistrantūrą stojama bendra tvarka

2 lentelė

Baigus teisės krypties papildomas studijasStudijų programa, kurią galės studijuoti magistrantūroje**Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Teisės krypties papildomos studijos Administracinė teisė, Aplinkosaugos teisė (Kaune), Darbo teisė, Mediacija, Tarptautinė teisė (Teisės programos specializacija),  Teisė ir policijos veikla (Kaune, tik pareigūnai ir valstybės tarnautojai), Ikiteisminis procesas
Teisės magistras*
Teisės krypties papildomos studijosMediacija LL.M (anglų k.), Sveikatos teisė LL.M, Teisė ir technologijos LL.M. (anglų k.)
Teisės magistras LL.M*
Aplinkosaugos teisės kryptisAplinkosaugos teisė (Kaune)Teisės magistras*
      
* Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimu asmenys, norintys įstatymų nustatyta tvarka eiti su teisininko kvalifikacija susijusias pareigas, turi būti įgiję ir teisės bakalauro, ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.
** - programos į kurias galima bus pretenduoti  sąrašas gali keistis, priklausomai stojančiųjų skaičiaus bei konkursų stojimo metu.

KAIP ĮSTOTI?

Priėmimo žingsniai:
•    Stojantieji el.paštu priemimas@mruni.eu  atsiunčia nurodytų dokumentų skanuotes nuo 2020-08-19 iki 2020-08-26, iki 18 val. Dėl COVID-19 dokumentai priimami tik el.paštu;
•    Stojančiajam į jo el.paštą siunčiamas kvietimas studijuoti iki 2020-08-28, iki 13 val.;
•    Gavus kvietimą, stojantysis privalo patvirtinti studijų sutartį ir įforminti priėmimą. Kviečiamajam atsiunčiami prisijungimo prie Sutarčių tvirtinimo sistemos duomenis ir yra patvirtinama studijų sutartis;

REIKALINGI DOKUMENTAI

Stojantiems į papildomas studijas reikia el.paštu priemimas@mruni.eu atsiųsti punkte nurodytų dokumentų skanuotes:
•     prašymą (rasite čia (PDF), čia (Word);
•    aukštąjį universitetinį bakalauro laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento ir jo priedų skanuotes PDF formatu arba geros vaizdo kokybės, ne mažiau kaip 300x300 dpi raiškos nuotraukas. 2013-2020 metų Mykolo Romerio ir Vilniaus universitetų absolventams pateikti bakalauro diplomo ir jo priedo skanuočių nereikia;
•    paso paskutinio puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją* (kopija atsiunčiama).
•    stojamosios studijų įmokos, sumokėtos į MRU sąskaitą banke, kvito arba atlikto pavedimo (pvz. elektroninės bankininkystės pagalba) dokumento kopija arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos (kopija atsiunčiama);
•    asmenys įgiję išsilavinimą užsienyje, pateikia įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus ir kopijas* (smulkesnė informacija www.skvc.lt) arba ne vėliau kaip iki liepo 22 d. pateikia dokumentus Priėmimo grupei diplomo pripažinimo procedūroms (
kopija atsiunčiama).

KONKURSINIO BALO SANDARA

 Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
-    baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo pažymių aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
-    likusiųjų diplomo priede ar priedėlyje pažymių aritmetinis vidurkis.

PRIĖMIMO PROCEDŪROS

2 lentelė

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse ir kitų dokumentų priėmimas el.paštu. Dėl COVID-19 dokumentai priimami tik el.paštu. Nuo 2020 08 19 iki 2020 08 26, 15.00 valandos
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas2020 08 28, 13.00 val.
Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas (interneto pagalba)
Nuo 2020 08 28, 13.00 val. iki 2020 08 28, iki 17.00 valandos

PRIĖMIMO VYKDYMAS

 • Stojantysis pildo prašymą, nurodydamas pageidavimus būti priimtam į nurodytas vieną ar keletą studijų krypčių prioriteto tvarka.
 • Kviečiamųjų sąrašai bus skelbiami MRU ir interneto puslapyje.
 • Papildomas pranešimas apie kvietimą studijuoti siunčiamas elektroniniu paštu. Pranešimas juridinės galios neturi ir priėmimo komisija neprisiima atsakomybės dėl to, ar pranešimas pasieks adresatą.
 • Kviečiamieji studijuoti  turi įforminti priėmimą.

PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS

•    Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys per tris dienas po kvietimo studijuoti gavimo, privalo sudaryti (nekvalifikuotu elektroniniu parašu) patvirtinti studijų sutartį bei įforminti priėmimą (įforminimas atliekamas internetu, atvykti nereikia). Studijų sutarties pavyzdys (rasite čia)
•    Sutarties sudarymo procedūros atliekamos Universiteto Informacinėje sistemoje, kurios adresas atsiunčiamas el.paštu kviečiamajam.
•    Sutartis sudaroma vadovaujantis Vartotojo prieigoje nurodyta nuoseklia veiksmų seka.

STOJAMOJI ĮMOKA, SĄSKAITŲ REKVIZITAI

Stojantieji, stojamąją studijų įmoką moka į Mykolo Romerio universiteto sąskaitas
•    AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590;
•    SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526;
•    DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858.
Mokėjimo kvite nurodoma įmokos mokesčio kodas 101939, mokėtojo kodas yra asmens kodas. Įmokėta stojamoji studijų įmoka užregistravus prašymą dalyvauti konkurse negrąžinama.
Stojamosios studijų įmokos dydis yra 20 Eur. Teikiant prašymą stojamoji studijų įmoka turi būti jau sumokėta į nurodytą banko sąskaitą.
Už kviečiamą studijuoti asmenį mokėjimą gali atlikti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis.
Nutraukus studijų sutartį, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
Nuo stojamosios studijų įmokos atleidžiami asmenys, gimusieji 1995 metais arba vėliau ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų bei vaikų namų auklėtiniai, taip pat su specialiaisiais poreikiais (darbingumo lygis 45 % ir mažiau). Šie asmenys kartu su prašymu, užuot parodę stojamosios studijų įmokos kvitą, turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.

STUDIJŲ KAINA

2020 metų  studijų kaina už semestrą yra 700 eurų.
Studijų įmoka už semestrą sumokama per 15 dienų nuo semestro pradžios. Fakulteto vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

KITA

Nesusidarius 15 asmenų grupei priėmimas į tos programos studijas yra sustabdomas.
Prašymo forma, neįforminusiems laiku priėmimo (rasite čia)

Pagrindinis priėmimas (baigėsi)

BENDROJI DALIS

 • Teisės krypties papildomos studijos yra skirtos universitetų absolventams, turintiems ne teisės studijų krypties bakalauro laipsnį arba jam prilygintą ir norintiems studijuoti teisės studijų krypties tam tikrose magistrantūros studijų programose.
 • Priėmimas vykdomas į ištęstines-modulines valstybės nefinansuojamas studijas.
 • Papildomų studijų trukmė vieneri metai ištęstine studijų forma, klausytojo statusu.
 • Papildomosiose studijose studijuojama savo lėšomis, studento statusas nesuteikiamas.
 • Baigus papildomas studijas bakalauro laipsnis nesuteikiamas. Išduodamas pažymėjimas apie baigtas papildomas studijas.

Stojantieji gali pretenduoti į:

1 lentelė

Studijų kryptis Kokio pasirengimo asmenys
 gali dalyvauti konkurse
Teisės krypties papildomos studijos (Vilniuje)
  Įgiję socialinių, humanitarinių, technologijų,
 biomedicinos, fizinių mokslų sričių universitetinį
 bakalauro laipsnį arba jam prilygintą

Teisės krypties papildomos studijos (Kaune)
Aplinkosaugos teisės krypties papildomos studijos (Kaune)

Asmenys, įvykdę papildomų studijų programą, gali tęsti studijas MRU atitinkamų programų magistrantūroje ir gali įgyti teisės magistro laipsnį. Po papildomų studijų į magistrantūrą stojama bendra tvarka

2 lentelė

Baigus teisės krypties papildomas studijasStudijų programa, kurią galės studijuoti magistrantūroje**Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Teisės krypties papildomos studijos Administracinė teisė, Aplinkosaugos teisė (Kaune), Darbo teisė, Mediacija, Tarptautinė teisė (Teisės programos specializacija),  Teisė ir policijos veikla (Kaune, tik pareigūnai ir valstybės tarnautojai), Ikiteisminis procesas
Teisės magistras*
Teisės krypties papildomos studijosMediacija LL.M (anglų k.), Sveikatos teisė LL.M, Teisė ir technologijos LL.M. (anglų k.)
Teisės magistras LL.M*
Aplinkosaugos teisės kryptisAplinkosaugos teisė (Kaune)Teisės magistras*
      
* Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimu asmenys, norintys įstatymų nustatyta tvarka eiti su teisininko kvalifikacija susijusias pareigas, turi būti įgiję ir teisės bakalauro, ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.
** - programos į kurias galima bus pretenduoti  sąrašas gali keistis, priklausomai stojančiųjų skaičiaus bei konkursų stojimo metu.

KAIP ĮSTOTI?

Priėmimo žingsniai:
•    Stojantieji el.paštu priemimas@mruni.eu  atsiunčia nurodytų dokumentų skanuotes nuo 2020-06-10 iki 2020-07-06, iki 18 val. Dėl COVID-19 dokumentai priimami tik el.paštu;
•    Stojančiajam į jo el.paštą siunčiamas kvietimas studijuoti 2020-07-09, iki 12 val.;
•    Gavus kvietimą, stojantysis privalo patvirtinti studijų sutartį ir įforminti priėmimą. Kviečiamajam atsiunčiami prisijungimo prie Sutarčių tvirtinimo sistemos duomenis ir yra patvirtinama studijų sutartis;
•    Visas priėmimo taisykles rasite čia .

REIKALINGI DOKUMENTAI

Stojantiems į papildomas studijas reikia el.paštu priemimas@mruni.eu atsiųsti punkte nurodytų dokumentų skanuotes:
•     prašymą (rasite čia (PDF), čia (Word);
•    aukštąjį universitetinį bakalauro laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento ir jo priedų skanuotes PDF formatu arba geros vaizdo kokybės, ne mažiau kaip 300x300 dpi raiškos nuotraukas. 2013-2020 metų Mykolo Romerio ir Vilniaus universitetų absolventams pateikti bakalauro diplomo ir jo priedo skanuočių nereikia;
•    paso paskutinio puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją* (kopija atsiunčiama).
•    stojamosios studijų įmokos, sumokėtos į MRU sąskaitą banke, kvito arba atlikto pavedimo (pvz. elektroninės bankininkystės pagalba) dokumento kopija arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos (kopija atsiunčiama);
•    asmenys įgiję išsilavinimą užsienyje, pateikia įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus ir kopijas* (smulkesnė informacija www.skvc.lt) arba ne vėliau kaip iki birželio 30 d. pateikia dokumentus Priėmimo grupei diplomo pripažinimo procedūroms (
kopija atsiunčiama).

KONKURSINIO BALO SANDARA

 Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
-    baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo pažymių aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
-    likusiųjų diplomo priede ar priedėlyje pažymių aritmetinis vidurkis.

PRIĖMIMO PROCEDŪROS

2 lentelė

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse ir kitų dokumentų priėmimas el.paštu. Dėl COVID-19 dokumentai priimami tik el.paštu. Nuo 2020 06 10 iki 2020 07 06, 18.00 valandos
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas (I turas) 2020 07 09, 13.00 val.
Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas (interneto pagalba)
Nuo 2020 07 09, 13.00 val. iki 2020 07 10, iki 15.00 valandos
Apeliacijos dėl konkurso priimamosIki 2020 07 10, 13.00 valandos
Patikslintų kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas (II turas)2020 07 14, 13.00 val.
Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas (interneto pagalba)Nuo 2020 07 14, 13.00 val. iki 2020 07 16, 15.00 valandos
Skelbiamas papildomas priėmimas į laisvas vietas
Nuo 2020 07 17 iki 2020 07 24, 15.00 valandos

PRIĖMIMO VYKDYMAS

 • Stojantysis pildo prašymą, nurodydamas pageidavimus būti priimtam į nurodytas vieną ar keletą studijų krypčių prioriteto tvarka.
 • Kviečiamųjų I ir II turų sąrašai bus skelbiami MRU ir interneto puslapyje.
 • Papildomas pranešimas apie kvietimą studijuoti siunčiamas elektroniniu paštu. Pranešimas juridinės galios neturi ir priėmimo komisija neprisiima atsakomybės dėl to, ar pranešimas pasieks adresatą.
 • Kviečiamieji studijuoti  I ture turi įforminti priėmimą.
 • Įforminę priėmimą asmenys automatiškai toliau dalyvauja konkurse (II ture) į atsilaisvinusias vietas pagal aukščiau prašyme nurodytus pageidavimus prioritetų tvarka. II etape gavus naują kvietimą, ankstesnė (per I etapą) patvirtinta sutartis automatiškai netenka galios.
 • Stojantieji negavę kvietimo automatiškai toliau dalyvauja konkurse (II ture) į atsilaisvinusias vietas pagal prašyme nurodytus pageidavimus prioritetų tvarka.
 • Jeigu kviečiamasis neįforminą priėmimo,  II ture nedalyvauja. Toliau pretenduoti į universitetą galės papildomame priėmime į atsilaisvinusias vietas.
 • II ture keisti pageidavimų eiliškumo negalima.
 • Asmenys, įforminę priėmimą ir  nenorintys toliau dalyvauti konkurso II ture, apie tai turi informuoti priėmimo komisija. Sutikimas  dalyvauti ar nedalyvauti II ture žymimas tuo pačiu metu, patvirtinant studijų sutartį (I etape) elektroniniu būdu.

PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS

•    Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys per tris dienas po kvietimo studijuoti gavimo, privalo sudaryti (nekvalifikuotu elektroniniu parašu) patvirtinti studijų sutartį bei įforminti priėmimą (įforminimas atliekamas internetu, atvykti nereikia). Studijų sutarties pavyzdys (rasite čia)
•    Sutarties sudarymo procedūros atliekamos Universiteto Informacinėje sistemoje, kurios adresas atsiunčiamas el.paštu kviečiamajam.
•    Sutartis sudaroma vadovaujantis Vartotojo prieigoje nurodyta nuoseklia veiksmų seka.

STOJAMOJI ĮMOKA, SĄSKAITŲ REKVIZITAI

Stojantieji, stojamąją studijų įmoką moka į Mykolo Romerio universiteto sąskaitas
•    AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590;
•    SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526;
•    DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858.
Mokėjimo kvite nurodoma įmokos mokesčio kodas 101939, mokėtojo kodas yra asmens kodas. Įmokėta stojamoji studijų įmoka užregistravus prašymą dalyvauti konkurse negrąžinama.
Stojamosios studijų įmokos dydis yra 20 Eur. Teikiant prašymą stojamoji studijų įmoka turi būti jau sumokėta į nurodytą banko sąskaitą.
Už kviečiamą studijuoti asmenį mokėjimą gali atlikti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis.
Nutraukus studijų sutartį, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
Nuo stojamosios studijų įmokos atleidžiami asmenys, gimusieji 1995 metais arba vėliau ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų bei vaikų namų auklėtiniai, taip pat su specialiaisiais poreikiais (darbingumo lygis 45 % ir mažiau). Šie asmenys kartu su prašymu, užuot parodę stojamosios studijų įmokos kvitą, turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.

STUDIJŲ KAINA

2020 metų  studijų kaina už semestrą yra 700 eurų.
Studijų įmoka už semestrą sumokama per 15 dienų nuo semestro pradžios. Fakulteto vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

KITA

Nesusidarius 15 asmenų grupei priėmimas į tos programos studijas yra sustabdomas.
Prašymo forma, neįforminusiems laiku priėmimo (rasite čia)

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747