Valdas Adamkus - MRU

Valdas Adamkus

Lietuvos teisės universiteto senato 2001 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 12 už indėlį kuriant Lietuvos teisinę valstybę, tobulinant Lietuvos valstybės teisėkūrą, nuoširdų rūpestį žmogaus teisėms ir jaunosios teisininkų kartos ugdymu, humanistinių idėjų puoselėjimą J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui suteiktas Lietuvos teisės universiteto Garbės daktaro vardas.

Valdas Adamkus gimė 1926 m. lapkričio 3 d. Kaune tarnautojų šeimoje. Lankė Jono Jablonskio pradžios mokyklą, mokėsi Kauno „Aušros” gimnazijoje. Karo metais dalyvavo rezistencinėje veikloje. 1944-ųjų liepą su tėvais pasitraukė į Vokietiją. Vokietijoje V.Adamkus baigė lietuvių gimnaziją, studijavo Miuncheno universitete, Gamtos fakultete. 1949 m. atvyko į JAV. Dirbo darbininku automobilių dalių gamykloje Čikagoje, vėliau – braižytoju vienoje inžinerijos firmoje. 1960-aisiais V. Adamkus baigė Ilinojaus technologijos institutą, įgijo statybų inžinieriaus specialybę. Aštuntojo dešimtmečio pradžioje V. Adamkus buvo pakviestas dirbti į kuriamą JAV aplinkos apsaugos federalinės valdžios instituciją – Aplinkos apsaugos agentūrą. Vadovavo Aplinkos apsaugos mokslinio tyrimo centrui, vėliau buvo paskirtas penktojo regiono (Vidurio Vakarų) Aplinkos apsaugos agentūros administratoriaus pavaduotoju. 1981 m. tapo šio regiono Aplinkos apsaugos agentūros administratoriumi.

V. Adamkus buvo aktyvus sporto renginių dalyvis ir organizatorius. 1948 m. Vokietijoje įvykusioje Pavergtųjų tautų olimpiadoje lengvosios atletikos rungtyse laimėjo du aukso ir du sidabro medalius. 1951 m. V. Adamkus įsteigė JAV lietuvių akademinį sporto klubą „Lituanica. Jis buvo Pasaulio lietuvių žaidynių, įvykusių 1983 m., organizacinio komiteto pirmininkas. V. Adamkus aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos visuomeninėje ir politinėje veikloje. 1958–1965 m. buvo „Santaros–Šviesos federacijos – liberalios krypties išeivijos visuomeninės organizacijos, paskelbusios šūkį „Veidu į Lietuvą, vicepirmininkas, o 1967 m. buvo išrinktas šios organizacijos pirmininku.

Gyvendamas JAV rengė protesto prieš Lietuvos okupaciją akcijas, įvairias peticijas. 1961–1964 m. buvo Amerikos lietuvių bendruomenės tarybos (LB) narys, šios Tarybos centro valdybos vicepirmininkas bei Amerikos lietuvių tarybos (ALT) narys. Nuo 1972-ųjų V. Adamkus kasmet, o kartais keletą kartų per metus atvykdavo į Lietuvą. Jis skatino ir rėmė vandenvalos įrenginių statybą, aplinkosaugos monitoringo plėtojimą, padėjo Baltijos šalių aplinkosaugos institucijoms apsirūpinti moksline literatūra, prietaisais bei programine įranga.

Būdamas JAV paramos Baltijos šalims aplinkosaugos srities koordinatoriumi V. Adamkus organizavo Lietuvos mokslo įstaigų atstovų stažuotes JAV, padėjo Vilniaus universiteto bibliotekai įsigyti naujausios mokslinės literatūros. 1993 m. V. Adamkus buvo kandidato į Lietuvos Respublikos prezidentus Stasio Lozoraičio rinkimų kampanijos vadovas. 1996 m. V. Adamkus aktyviai dalyvavo Lietuvos Seimo rinkimų kampanijoje telkdamas nuosaikiąsias vidurio politines jėgas. 1998 m. V. Adamkus buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu. Šias pareigas pradėjo eiti 1998 m. vasario 26 d.

Lietuvos Respublikos Prezidentas V. Adamkus nuosekliai gina teisinės valstybės principus. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos suteiktomis galiomis V. Adamkus daug dėmesio skyrė teisės aktų kokybei užtikrinti. Jis aktyviai rėmė naujų kodifikuotų teisės aktų – Baudžiamojo ir Civilinio kodeksų – rengimą ir priėmimą. Nuo 1998 m. iki 2001 m. gruodžio Prezidentas pateikė Seimui 44 teisės aktų projektus, 49 įstatymus grąžino Seimui pakartotinai svarstyti.Viena iš pagrindinių Prezidento veiklos krypčių yra įstatymų leidybos tobulinimas. 2000 m. gruodžio 20 d. Prezidento dekretu buvo įsteigta komisija teisėkūros modeliui parengti. Komisijai pavesta inicijuoti kompleksinį mokslinį teisės ir teisėkūros būklės Lietuvoje tyrimą ir jo pagrindu parengti optimalų teisėkūros modelį bei pasiūlymus, kaip šį modelį įgyvendinti. Prezidentas siekė, kad priimti teisės aktai būtų nuosekliai įgyvendinami. Jo kadencijos metu buvo įsteigti ir pradėjo veikti administraciniai teismai. Daug dėmesio buvo skiriama teisėsaugai stiprinti ir kovai su korupcija.

1988 m. V. Adamkui suteiktas Tarptautinis apdovanojimas už išskirtinius nuopelnus tarptautiniu mastu gamtosaugos klausimais. Apdovanotas JAV aplinkos apsaugos agentūros Aukso medaliu, gavo JAV Prezidento apdovanojimą už pasižymėjimą tarnyboje. V. Adamkus yra Vilniaus universiteto (1989 m.), Indianos valstijos Šv. Juozapo koledžo (JAV, 1991 m.), Nortvesterno universiteto (JAV, 1994 m.), Kauno technologijos universiteto (1998 m.), Amerikos katalikiškojo universiteto (JAV, 1998 m.), Lietuvos žemės ūkio universiteto (1999 m.), Ilinojaus technologijos instituto (1999 m.), Čikagos De Paul universiteto (JAV, 2001 m.) garbės daktaras bei Astanos universiteto (Kazachstanas, 2000 m.) garbės profesorius.