Prof. habil. dr. Marek Bojarski - MRU

Prof. habil. dr. Marek Bojarski

Mykolo Romerio universiteto senatas 2012 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1SN-7 už ypatingus nuopelnus plėtojant universitetų bendradarbiavimą, puoselėjant tarptautinę mokslo ir studijų erdvę bei gerus Lietuvos ir Lenkijos kaimynystės santykius nutarė suteikti Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardą Vroclavo universiteto (Lenkija) rektoriui prof. habil. dr. Marekui Bojarskiui. Garbės daktaro regalijos profesoriui įteiktos 2012 m. gruodžio 13 d. iškilmingame Mykolo Romerio universiteto Senato posėdyje.

Garbės daktaro vardo regalijų įteikimo ceremonijoje Universitete dalyvavo Lenkijos respublikos ambasadorius Janusz Skolimowski, Universiteto garbės svečiai, Seimo nariai, socialinių partnerių atstovai.

Garbės daktaro regalijas – diplomą ir medalį M. Bojarskiui įteikė Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis.

Iškilmingoje ceremonijoje prof. habil. dr. M.Bojarskis dėkojo už gražų pagerbimą, šiltą ir draugišką priėmimą. Jis taip pat linkėjo tokio pat sėkmingo abiejų universitetų bendradarbiavimo ateityje. Savo ruožtu prof. habil. dr. M.Bojarskis rektoriui prof. dr. Alvydui Pumpučiui įteikė garbingiausią Vroclavo universiteto apdovanojimą – medalį .

Po ceremonijos Senato pirmininkas prof. dr. Vytaustas Pakalniškis visus svečius pakvietė į biblioteką, kur buvo pristatomos Garbės daktaro dovanotos knygos.

Garbės daktaro regalijų teikimas Vroclavo universiteto rektoriui – buvo vienas svarbiausių įvykių minint abiejų universitetų bendradarbiavimo dešimtmetį.

1969 m. M. Bojarskis jis baigė Vroclavo universiteto Teisės ir administravimo fakultetą, 1976 m. apgynė socialinių mokslų daktaro laipsnį, o 1985 m. – habilituoto mokslų daktaro laipsnį. Nuo 1992 m. eina profesoriaus pareigas.

M. Bojarskio pagrindinė mokslinių tyrimų sritis yra materialinė baudžiamoji teisė. Jis yra daugiau nei 180 publikacijų autorius, tarp jų monografijų bei vadovėlių. Nuo 1977 profesorius yra Tarptautinės Baudžiamosios teisės asociacijos narys. Profesorius vadovavo 8 daktaro disertacijoms. Jis dirbo Vroclavo universiteto mokslo darbų redaktorių tarybos pirmininko pavaduotoju (1996-1998), yra Teisės, administravimo ir ekonomikos fakulteto mokslo darbų redakcijos pirmininkas.

M. Bojarskis yra aktyvus ir akademinėje veikloje. Be to, kad dėsto Vroclavo universitete, prof. habil. dr. M. Bojarskis yra Jungtinių Amerikos Valstijų universitetų (Bostone, Detroite, Mičigane, Vašingtone); taip pat Europos universitetų (Salfordo, Didžiojoje Britanijoje, Leideno, Danijoje, Liuveno, Belgijoje) vizituojantis profesorius.

Prof. habil. dr. M.Bojarskiui yra suteiktas San Martin de Porres universiteto (2005), Tomsko valstybinio pedagoginio universiteto (2010), Lvovo nacionalinio Ivano Franko universiteto (2011) garbės daktaro vardas.

Specializuodamasis baudžiamosios teisės srityje, prof. habil. dr. Marek Bojarskis yra paskelbęs daugiau kaip 180 mokslo publikacijų, tarp kurių monografijas, tokias kaip „Leistinoji ekonominė rizika Lenkijos baudžiamojoje teisėje”, „Lenkijos baudžiamosios teisės pagrindai“, „Ekonominiai nusikaltimai ir teisės pažeidimai“, „Teisės enciklopedija“, „Materialinės ir procedūrinės nusikalstamų veikų teisės pagrindai“ ir kt. Kaip vizituojantis profesorius jis yra dėstęs Bostono, Des Moines, Detroito, Vašingtono, Salfordo (JAV), Leideno ir Liuveno (Belgija), Varviko (JK) universitetuose. Prof. habil. dr. M. Bojarski taip pat aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje: yra Lenkijos Ministro pirmininko Teisės tarybos ir Centrinio kovos su korupcija biuro patarėjų tarybos narys, Aukštojo mokslo tarybos Dalykinės komisijos pirmininkas, Teisingumo ministerijos kodifikavimo komisijos narys, Tarptautinės baudžiamosios teisės asociacijos narys.

Sėkmingai darydamas mokslinę ir akademinę karjerą, prof. habil. dr. M.Bojarskis virš 20 metų dirba ir Universiteto administracijoje. Pradėjęs dirbti Vroclavo universiteto Teisės, administravimo ir ekonomikos fakulteto prodekanu (1990-1993), vėliau užėmė universiteto prorektoriaus pareigas (1993-1995, 1999-2002); 6 metus buvo Teisės, administravimo ir ekonomikos fakulteto dekanu (2002-2008). 2008 metais prof. habil. dr. M.Bojarskis buvo išrinktas Vroclavo universiteto rektoriumi; dar keturiems metams buvo perrinktas 2012 metais.

Prof. habil. dr. M.Bojarskis aktyviai bendradarbiauja su valstybės ir visuomeninėmis institucijomis. Jis buvo Aukštojo mokslo centrinės tarybos Drausmės komisijos pirmininkas, Lenkijos ministro pirmininko Apdovanojimų komisijos narys, Teisingumo ministerijos kodifikavimo komisijos narys. Šiuo metu profesorius yra Įstatymų leidybos Tarybos narys, Ministro pirmininko patariamosios valdybos narys ir Centrinio antikorupcinio biuro patariamosios valdybos narys. Prof. habil. dr. M.Bojarskis yra Vroclavo prezidento už nuopelnus integruojant Vroclavo akademinę bendruomenę (2012).

Tai, kad Vroclavo ir Mykolo Romerio universitetus jau dešimt metų sieja puikūs santykiai, didele dalimi lemia ir prof. habil. dr. M.Bojarskio požiūris į tarpuniversitetinį bendradarbiavimą. Pats profesorius yra skaitęs pranešimą MRU konferencijoje, yra Mykolo Romerio universiteto mokslo darbų ,,Socialinių mokslų studijos“ redaktorių kolegijos narys. Tarp Mykolo Romerio universiteto ir Vroclavo universiteto nuolatos vyksta studentų bei dėstytojų akademiniai mainai. Vroclavo universitetas yra ,,Jurisprudencijos“ partneris, taip pat partneris rengiant jungtines studijų programas (tarp jų ir doktorantūros). Tarp universitetų aktyviai vyksta bendradarbiavimas plečiant bibliotekų fondus.