Prof. dr. Vytautas Pakalniškis - MRU

Prof. dr. Vytautas Pakalniškis

Mykolo Romerio universiteto senato 2014 m. rugsėjo 04 d. nutarimu Nr. 1SN-3 profesoriui dr. Vytautui Pakalniškiui, dirbusiam Teisės fakulteto Civilinės justicijos instituto profesoriumi, suteiktas Mykolo Romerio universiteto profesoriaus emerito vardas.

Mykolo Romerio universiteto profesoriaus emerito vardas suteikiamas ne mažiau kaip 5 metus dirbusiems Universitete pagrindinėse pareigose, išėjusiems į pensiją Universiteto profesoriams ir kitiems darbuotojams už ypatingus nuopelnus vykdant studijas, teikiančias asmeniui moksliniais tyrimais grindžiamą šiuolaikinį pažinimo ir technologijų lygį atitinkantį aukštąjį universitetinį išsilavinimą, darnią įvairių sričių mokslinio pažinimo plėtrą, bendradarbiavimą su visuomenės ir ūkio partneriais, už indėlį moksline, auklėjamąja, meno ir kita veikla skatinant šalies raidą, už pažinimui, mokslui, menui ir kultūrai imlios visuomenės ugdymą.

Gerbiamo profesoriaus dr. Vytauto Pakalniškio nuopelnai išties įspūdingi.

Darbinė veikla:

 • 1989-1991 m. Aukščiausiosios tarybos (Atkuriamojo Seimo) Teisės departamento direktoriaus pavaduotojas;
 • 1991-1992 m. Lietuvos Respublikos Centrinės privatizavimo komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pirmininkas;
 • 1991- 1992 m. Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko pavaduotojas;
 • 1991 – 1992 m. Teisingumo ministras;
 • 1992-1993 m. Ekonomikos ir privatizavimo instituto direktorius;
 • 1993-1996 m. Užsienio investicijų agentūros “FIDA” valdybos pirmininkas;
 • 1996-2000 m. Lietuvos Respublikos Seimo narys;
 • 1996-1999 m. Teisingumo ministras;
 • 2000 m. – iki 2010 m. Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedros vedėjas.;
 • 1999-2000 m. Lietuvos teisės universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedros docentas;
 • 2004 – 2014 m. Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedros profesorius;
 • 2004 m. iki šiol Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto tarybos narys;
 • 2004 m. iki šiol – Mykolo Romerio universiteto Senato pirmininkas.

Mokslinė veikla:

 • Paskelbė daugiau kaip 60 straipsnių mokslo ir kituose periodiniuose leidiniuose lietuvių, rusų ir anglų kalbomis;
 • Paskelbė 8 pranešimus, skaitytus tarptautinėse ir Lietuvoje vykusiose konferencijose;
 • Bendraautoris 10 vadovėlių ir mokslinių knygų bei 2 vadovėlių mokslinis redaktorius;
 • Nuo 2000 m. vadovavo 9 doktorantams, kurie apgynė socialinių mokslų daktaro disertacijas.

Dalyvavimas teisėkūroje:

 • 1989-1993 m. darbo grupių, kurios rengė Nuosavybės pagrindų, Lietuvos banko, Civilinio kodekso, Lietuvos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo, Įmonių, Akcinių bendrovių, Ūkinių bendrijų, Komercinių bankų, Valstybinio turto pirminio privatizavimo ir kitų ekonominių įstatymų bei kitų teisės aktų projektus, narys;
 • 1990-1991 m. LR Konstitucijos koncepcijos metmenų rengimo grupės narys (Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas);
 • 1996 m. Įstatymo dėl Privatizavimo įstatymo papildymų ir pakeitimų projektas;
 • 1997 m. Lietuvos Respublikos teisinės sistemos reformos metmenų (nauja redakcija) projektas;
 • 2000 m. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo projektas, Turto arešto aktų registro įstatymo projektas – rengėjas ir pranešėjas Lietuvos Respublikos Seimo plenariniuose posėdžiuose;
 • 1999-2000 m. LR Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto paskirtas Civilinio kodekso 1, 2, 4 , 5 ir 6 knygų pranešėjas Seimo plenariniuose posėdžiuose;
 • 2001 m. – Lietuvos teisėkūros būklės analizės rengimo darbo grupės ekspertas – konsultantas;
 • 2002 m. –Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo kai kurių straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto (Lietuvos universitetų rektorių konferencijos ekspertas);
 • 2006 m. teisingumo ministro 2006 spalio 10 d. įsakymu sudarytos darbo grupės Notariato įstatymo pakeitimams ir papildymams parengti narys.

Kita veikla, eksperimentinė plėtra:

 • 1990-1992 m. Ekspertų grupės politiniam, teisiniam ir diplomatiniam pasirengimui deryboms su TSRS narys -nuosavybės klausimų grupės vadovas;
 • 1991-1992 m. Įmonių reorganizavimo vyriausybinės komisijos pirmininkas;
 • 1997 m. iki šiol periodinio žurnalo “Teisės problemos” redkolegijos narys;
 • 2000 m. iki šiol mokslinio žurnalo “Jurisprudencija” redkolegijos narys;
 • 2000 -2006 m. – Lietuvos universitetų rektorių konferencijos Teisės klausimų komiteto nary
 • 2003 m. VI kadencijos Lietuvos mokslo tarybos ekspertas;
 • 2003 m. iki šiol Lietuvos universitetų senatų pirmininkų konferencijos narys;
 • 2003 m.- Lietuvos mokslo tarybos ekspertų darbo grupės, sudarytos Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros strategijos bendrosios Lietuvos mokslo plėtros strategijos kontekste vertinimui, narys;
 • 2005 m. – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupės Aukštojo mokslo sistemos plėtros 2006-2010 metų plano projekto galutinei redakcijai parengti narys;
 • 2006 m. – Lietuvos Respublikos Prezidento 2006 m. spalio 05 d. dekretu sudarytos darbo grupės pasiūlymams dėl humanitarinių ir socialinių mokslų ir studijų misijos, mokslinės veiklos vertinimo kriterijų ir šių mokslų valdymo principų pateikti narys;
 • Nuo 2006 m. iki dabar teisingumo ministro 2006 m. rugsėjo 27 d. įsakymu patvirtintos notarų kvalifikacinio egzamino komisijos narys;
 • Nuo 2006 m. iki 2010 Valstybinių apdovanojimų komisijos narys (Lietuvos Respublikos Prezidento 2006 m. gruodžio 18 d.. dekretas).
 • Nuo 2009 m. ŠMM Aukštojo mokslo tarybos pirmininkas

Apdovanojimai:

 • Gedimino ordino Karininko kryžius – Lietuvos Respublikos Prezidento 2004 m. (Lietuvos Respublikos Prezidento 2004 m. birželio 25 d. dekretas)
 • Atminimo ženklas už indėlį plėtojant Lietuvos transatlantinius ryšius bei Lietuvos Respublikos pakvietimo į NATO proga –2003 m. (Lietuvos Respublikos Prezidento 2003 m. vasario 12 d. dekretas);
 • Sausio 13-osios atminimo medalis – 2003 m. (Lietuvos Respublikos Prezidento 2003 m. sausio 8 d. dekretas).