Prof. dr. Genovaitė Dambrauskienė - MRU

Prof. dr. Genovaitė Dambrauskienė

2020 m. rugpjūčio 28 d. Mykolo Romerio universiteto senato nutarimu Nr. 1SN-62 profesorei dr. Genovaitei Dambrauskienei už ilgametę veiklą puoselėjant Universitetą, mokslinių tyrimų plėtrą ir indėlį tobulinant studijų procesą suteiktas Mykolo Romerio universiteto garbės profesoriaus vardas.

Prof. dr. Genovaitė Dambrauskienė gimė 1940 m. spalio 5 d., 1956-1960 m. mokėsi Vilniaus lengvosios pramonės technikume,  1964-1967 m. studijavo Vilniaus universiteto Teisės fakultete. 1968-1969 m. vadovavo Alytaus medvilnės kombinato juridiniam skyriui, 1969-1972 m. dirbo juridinio skyriaus viršininke trikotažo fabrike „Sparta”. 1972-1977 m. laimėjusi konkursą dirbo Lietuvos mokslų akademijos Istorijos instituto Filosofijos, teisės ir sociologijos skyriuje moksline bendradarbe. 1976 m. įstojo į TSRS mokslų akademijos Valstybės ir teisės instituto neakivaizdinę doktorantūrą, parengė disertaciją tema „Lokalinis darbo santykių reguliavimas gamybiniuose susivienijimuose”. 1981 m. sėkmingai ją apgynusiai G. Dambrauskienei buvo suteiktas teisės mokslų kandidato laipsnis (Lietuvos mokslo tarybos nostrifikuotas 1993 m.). Nuo 1977 m. pradėjo pedagoginę veiklą – tapo Vadovaujančių darbuotojų ir specialistų tobulinimosi instituto (1990 m. institutas pavadintas Vadybos akademija) dėstytoja. 1983 m. buvo suteiktas docentės vardas. 1991-1994 m. dirbo Socialinių problemų instituto vyresniąja moksline bendradarbe. Taip pat  1992-2002 m. dirbo ir VU TF Darbo teisės katedroje, o 1994-1999 m. – ir VGTU Vadybos fakulteto Teisės katedroje docente. 1994-1999 m. ji dirbo ir LR teisingumo ministerijoje  Įstatymų departamento Privatinės teisės skyriaus vyr. specialiste, vadovavo darbo grupėms.

Profesorė aktyviai įsitraukė į Lietuvos teisininkų draugijos veiklą, 1995-2000 m. buvo išrinkta šios draugijos valdybos nare.

Nuo 1999 m. dirbo Lietuvos teisės akademijoje (nuo 2005 m. – MRU) – konkurso būdu buvo paskirta Darbo teisės ir socialinės saugos katedros vedėja, 2001 m. jai suteiktas pedagoginis profesorės vardas. 2005 m. buvo išrinkta Universiteto senato nare, Teisės fakulteto tarybos nare ir Doktorantūros komisijos nare. Ji subūrė mokslininkų-dėstytojų kolektyvą, vadovavo daugiau kaip 10 doktorantų, parengė virš 50 mokslinių straipsnių, keletą vadovėlių ir kitų metodinių leidinių  ir mokomųjų darbų; parengė darbo ir socialinio aprūpinimo teisės magistrų studijų programą, suformavo mokslinių tyrimų kryptis, parengė studijų dalykų programas, organizavo doktorantūros studijas.