Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto 2021 sėkmės receptas – bendruomenės sutelktumas ir nuoseklus darbas - MRU
Naujienos

1 vasario, 2022
Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto 2021 sėkmės receptas – bendruomenės sutelktumas ir nuoseklus darbas
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Įvykis
Universitetas
Studijos
Bendruomenė
Mokslas
Rektorė

Nors 2021-ieji metai buvo pilni iššūkių, Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas (ŽVSF) savo pavyzdžiu parodė, ką reiškia susitelkimas ir nuoseklus darbas, siekiant universiteto 2021-2023 metų strateginių tikslų, net ir didžiąją dalimi dirbant nuotoliniu būdu. Sausio pabaigoje įvyko fakulteto 2021-ųjų metų veiklos pristatymas universiteto bendruomenei, kurio metu buvo aptarti ne tik iššūkiai, bet ir puikūs rezultatai bei veiklos prioritetai 2022 metams.

Džiaugiamės, jog buvome pastebėti ir įvertinti Mykolo Romerio universiteto (MRU) rektorės prof. dr. Ingos Žalėnienės pagyrimu, jog esame pavyzdys visiems bei sėkmingiausias projektas, kuris per šiek tiek daugiau nei pusantrų veiklos metų, sugebėjo pasiekti išties stulbinančių veiklos rezultatų.

Pristatydama 2021 metų ŽVSF veiklos ataskaitą, dekanė prof. dr. Odeta Merfeldaitė džiaugėsi fakulteto bendruomenės sutelktumu: „dėkoju kiekvienam fakulteto bendruomenės nariui už tai, kad kartu sutelkę savo pastangas, turime kuo didžiuotis; dėstytojams, už jų multifunkciškumą – tai, kad iššūkius paverčia realybe; institutų direktoriams – už sutelktą mokslinę akademinę veiklą, konstruktyvius pastebėjimus, leidžiančius permąstyti skirtingus veiklos aspektus; prodekanams, dekano padėjėjai, patarėjai komunikacijai, studentų skyriaus vadybininkėms – už sutelktą, profesionalią veiklą. Noriu atkreipti dėmesį, kad pristatyme už kiekvieno pateikto skaičiaus, pasiekimo, esate kiekvienas iš jūsų. Ačiū, kad auginame vieni kitus“.

Metinėje ataskaitoje buvo pristatyti svarbiausi aspektai studijų, mokslo, Universiteto reputacijos bei bendruomenės gerovės stiprinimo srityse.

ŽVSF pavyko pasiekti stabilų priimtų į bakalauro studijas skaičių ir sustabdyti nubyrėjimą

Fakulteto dekanė prof. dr. Odeta Merfeldaitė džiaugėsi stabiliu į bakalauro studijas priimtų studentų skaičiumi, nors praėjusiais metais studijų kainų didėjimas daugeliui fakultetų nulėmė sumažėjusį studentų kiekį. Tai buvo nemenkas iššūkis, tačiau fakulteto bendruomenės kūrybingumas ir ilgalaikė partnerystė su Vilniaus miesto savivaldybe, kuri finansuoja Pedagogikos profesinių studijų grupę, leido jį įveikti be didelių nuostolių. Didžiausią studentų skaičių kaip ir ankstesniais metais, pritraukė Psichologijos bei Komunikacijos ir skaitmeninės rinkodaros bakalauro studijų programos, kuriose studentų skaičius, lyginant su 2020-aisiais metais, išaugo dar labiau. Didžiuojamės, jog studijas mūsų fakultete pasirinko net 19 šimtukininkų (iš 29, stojusių į MRU). Taip pat, 2021 metų MRU nominacijose geriausi MRU bakalauro ir magistrantūros darbai buvo pripažinti: Verslo psichologijos magistrantės darbas bei Komunikacijos ir skaitmeninės rinkodaros programos bakalauro baigiamasis darbas. Tokius sėkmingus veiklos rodiklius padėjo pasiekti šios pagrindinės priemonės – aktyvus individualizuotas dėmesys studentui, t.y. vadovų įsitraukimas į vadovavimą, rašant baigiamuosius darbus bei atskirų kursų, skirtų baigiamųjų darbų rašymo metodikai įtraukimas į studijų planus, tiek bakalauro, tiek magistrantūros studijose. ŽVSF ženkliai viršijo MRU strateginiame plane numatytą tarptautinio laipsnio siekiančių studentų rodiklį, kuris 2021 m. buvo numatytas 9%, o fakultetas pasiekė 15%.  2021 m. priimti 5 doktorantai: 3 psichologijos krypties ir 2 edukologijos krypties.

Didėja studentų dalis fakultete, kurie išvyksta studijų laipsnio siekti į užsienio valstybes. Iš viso į praktiką užsienyje (aplankyta Malta, Ispanija, Suomija ir net Islandija) per 2021 metus išvyko 25 studentai. Erasmus praktikai išvyko 18 laipsnio siekiančių studentų  ir absolventų. Jie vyko į Daniją, Estiją, Kroatiją, Lenkiją, Maltą, Norvegiją, Rumuniją, Suomiją, Švediją, Turkiją ir Vokietiją.  

Startavo Erasmus Mundus programa, taip pat pasirašyta dvigubų diplomų sutartis

Vienas ryškiausių metų įvykių – sėkmingai startavusi Europos jungtinio magistro „Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu“  (angl. European Joint Master in Social Work with Children and Youth, ESWOCHY)  programa, kurioje šiais metais studijuoja studentai iš 12 pasaulio šalių. Tai išskirtinė magistrantūros studijų programa – pirmoji tokio lygio studijų programa Lietuvoje. Šios kokybiškos „Eramus Mundus“ studijos įgyvendinamos kartu su partneriais – Rygos Stradino universitetu (Rigas Stradina universitate, Latvija), Lisabonos Universitetiniu institutu (ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, Portugalija) ir Katalikiškuoju universitetu Ružemberoke (Katolicka Univerzita v Ruzomberku, Slovakija).

Taip pat, dekanė džiaugėsi ir naujomis iniciatyvomis dėl dviejų diplomų studijų programų, skirtingose studijų kryptyse vykdymo su skirtingų šalių universitetais bei pasirašyta dviejų diplomų Dalykinės anglų kalbos ir kitos užsienio kalbos programos vykdymo sutartimi su  Universum kolegija (Universum Kolegji, Kosovas).

2021 metais netrūko ir kitų iššūkių, kurie taip pat buvo sėkmingai įveikti. Praėjusiais metais išorės vertinimui buvo pateikta pirmoji Mykolo Romerio universiteto Vertimo krypties studijų programa, kurią puikiai įvertino Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC).

Išleistos mokslo publikacijos aukšto lygio leidyklose ir ženklus sėkmingų tarptautinių projektų skaičius

Taip pat 2021-ieji metai buvo labai produktyvūs mokslinių publikacijų aspektu. Didžiuojamės tarptautiniu mastu pripažintų publikacijų, turinčių cituojamumo indeksą skaičiaus augimu, tarptautinėse WOS ir Scopus duomenų bazėse. Šiose tarptautinėse leidyklose išleistos šių autorių mokslo monografijos: Indrašienė, V.; Jegelevičienė, V.; Merfeldaitė, O.; Penkauskienė, D.; Pivorienė, J.; Railienė, A.; Sadauskas, J.; Valavičienė, N.  (2021). Critical Thinking in Higher Education and Labour Market / edited by Gerd-Bodo von Carlsburg;  Lang P., Erziehungskonzeptionen und Praxis, Berlin ir pirmoji filologijos krypties monografija MRU  – Oleškevičienė, V.; Mockienė, L.; Stojković, Corpus, N. (2021) Analysis for Language Studies at the University Level: [monograph]. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 2021 metais publikacijų, ypač aukšto lygio, skaičius augo net 31 tašku.

Ir toliau bus siekiama užtikrinti mokslo publikacijų kokybinį ir kiekybinį augimą, suprantant šių projektų bei užsakomųjų tyrimų svarbą. Tai rodo ir fakulteto bendradarbiavimo su socialiniais partneriais įdirbis, kurio dėka net 23 procentais išaugo pajamos iš mokymosi visą gyvenimą veiklų. 2021 metais iš viso pasirašyta per 50 sutarčių su naujais socialiniais partneriais iš visos Lietuvos.

2021 metais žymiai augo sėkmingai įgyvendintų projektų skaičius, nacionalinių – 23.5%, tarptautinių – 12.5% (bendras augimas – 18.96%). Taip pat didėjo projektų ir paraiškų, skirtų mokslui, studijoms, praktikai, įvairovė. Džiaugiamės, jog ŽVSF studentai ir doktorantai sėkmingai dalyvauja projektų paraiškų rengimo ir įgyvendinimo etapuose.

ŽVSF inicijuotos veiklos susilaukė didelio susidomėjimo ir pirmosios bendruomenės tradicijos

Kaip ir nuo fakulteto įsikūrimo pradžios, taip ir 2021 metais, daug dėmesio buvo skirta veikloms burti fakulteto bendruomenę, siekiant formuoti fakulteto tradicijas ir didinti bendruomenės sutelktumą bei matomumą.

Suorganizuotos išskirtinės nacionalinės ir tarptautinės konferencijos, susilaukusios didžiulio visuomenės dėmesio bei sukėlusios daug diskusijų įvairiomis aktualiomis temomis, pvz. ŽVSF studentų „Idėjų konferencija ‘21“; nacionalinės konferencijos „Covid-19 poveikis studentų akademiniam ir socialiniam gyvenimui“, „Migracija šiandien: kaip iššūkius paversti galimybėmis?“; tarptautinio projekto „Elkis tvariai" rezultatų pristatymas; „V-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos LETA konferencija“ bei tarptautinė konferencija – „Critical thinking in higher education and labour market“.

ŽVSF inicijavo viešas paskaitas, kurias skaitė ne tik savo srities ekspertai iš Lietuvos, bet ir dėstytojai iš JAV, Japonijos, Meksikos, Taivano ir kitų šalių. Ypač daug dėmesio sulaukė paskaitų ciklas, įgyvendinant projektą „Asian Community: Culture and New Media“ bei Teisės psichologijos paskaitų ciklas (prof. Pekka Santtila) ir Teisės (kriminalinės) psichologijos paskaitų ciklas (dr. Shumpei Haginoya). Suorganizuotas ir edukacijos forumas: „Kritinis mąstymas aukštojo mokslo studijose: kam ir kodėl?“ (ESDI kartu su LETA, ŠMSM) bei viešos diskusijos „Vaikų globos namų darbuotojų kompetencija, įgalinant vaikus dalyvauti priimant sprendimus“,  „Vietinės ir tarptautinės aplinkybės, paveikusios Lietuvos mokslo vertinimo raidą“ ir „Pandemija ir komunikacija. Kas ką?“. Paskutinioji diskusija sulaukė daugiau nei 11 tūkstančių peržiūrų socialiniame tinkle Facebook. Suorganizuotos ir sėkmingai įgyvendintos socialinės iniciatyvos kartu su partneriais, inicijuojant paramą migrantų vaikams. Taip pat džiaugiamės išskirtiniu Komunikacijos instituto įsitraukimu, ruošiant aukštos kokybės turinį vaizdo įrašų formatais bei nestandartiniais vizualiniais sprendimais. Didžiuojamės, jog ŽVSF alumnai aktyviai dalyvauja fakulteto populiarinimo veiklose ir atvirų durų dienose, garsinant fakulteto pasiekimus ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Džiaugiamės savo kolektyvu ir tikime, jog kartu galime labai daug! Linkime sau taip pat sėkmingai įgyvendinti ir 2022 metų strateginius tikslus, kurie atneš reikšmingų pokyčių ne tik garsinant MRU vardą, bet ir gerinant švietimo kokybę nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.