Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto 2020 metų veiklos rezultatai
Naujienos

22 sausio, 2021
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas pristatė puikius 2020 metų veiklos rezultatus
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

Sausio 21 d. vyko Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto 2020 metų veiklos ataskaitos pristatymas. Fakulteto dekanė prof. dr. Odeta Merfeldaitė, remdamasi universiteto 2021-2023 metų strategijos kryptimis: tarptautiškos globalios rinkos poreikius atliepiančių studijų, pažangiu socialines inovacijas kuriančio mokslo įgyvendinimu bei atviro visuomenei universiteto kūrimu, pristatė pagrindinius fakulteto pasiekimus, iššūkius ir ateities veiklos planus.
 
Didelis dėmesys buvo skiriamas studijų kokybės gerinimui, tarptautiškumui studijų procese bei palankios mokymosi aplinkos kūrimui. Labai svarbu ne tik motyvuojant studentus prisiimti atsakomybę už savo mokymosi rezultatus, būti kūrybiškiems ir nebijoti iššūkių bei dalintis savo idėjomis, bet ir gebėti pritaikyti patyriminio mokymosi, alumnų-praktikų gerąją patirtį ir įvaldyti lanksčias nuotolinio bei mišraus mokymosi formas, kurios yra prieinamos visiems, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Taip pat didelis dėmesys buvo skiriamas studijų atliepčiai šiuolaikinės darbo rinkos tendencijoms bei poreikiams.
 
Žmogaus studijų fakultetas vykdo įvairias studijų programas 9 kryptyse (komunikacijos, psichologijos, filologijos, sociologijos, vadybos, pedagogikos, socialinio darbo, vertimo, edukologijos mokslų) .
 
2020 metais stojančiųjų į Žmogaus visuomenės studijų fakultetą skaičius išaugo: į bakalauro studijas stojo – 40 procentų, į magistro studijas – 80 procentų, o į profesines studijas net 95 procentais daugiau studentų, lyginant su praėjusiais metais. Šiai sėkmei didelės įtakos turėjo ir tikslinio finansavimo pritraukimas iš nacionalinio projekto „Lietuvos ekonomikos ateities DNR“ (finansuojamos 68 studijų vietos); iš ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto „TĘSK“ gautos lėšos profesinių studijų įgyvendinimui bei Vilniaus miesto savivaldybės tikslinė parama.
 
Populiariausios bakalauro studijų programos Žmogaus ir visuomenės studijų fakultete 2020 metais buvo: komunikacija ir skaitmeninė rinkodara, socialinė pedagogika ir teisės pagrindai, socialinis darbas ir žmogaus teisės. Magistrantūros studijose, studentai rinkosi edukacinių technologijų valdymo, socialinio darbo, vaiko teisių apsaugos bei taikomosios kriminalinės psichologijos studijas. Labai paklausios buvo ir profesinės pedagogikos studijos.
 
2020 metais didėjo ir ŽVSF tarptautinių studentų skaičiai, jie lyginant su praeitais metais išaugo 10 procentų, o bendra tarptautinių studentų dalis fakultete šiuo metu siekia 15 procentų visų studentų. Tai lėmė sėkmingai įgyvendinama jungtinė „Erasmus Mundus“ magistrantūros studijų programa „Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu“. Šiuo metu MRU yra vienintelis universitetas Lietuvoje, įgyvendinantis tokio aukšto lygio studijas kartu su partneriais iš Rygos, Portugalijos bei Slovakijos universitetų ir koordinuojantis „Erasmus Mundus“ projektą. Atvykstančių ir išvykstančių studentų, pagal Erasmus+ programą, skaičius sumažėjo, dėl visuotinės pandemijos padarinių, tačiau įvertinus pastarųjų metų tendencijas, matoma, kad fakulteto siūlomos studijų programos, vykdomos anglų kalba yra patrauklios užsienio šalių studentams, todėl jie renkasi jas atvykdami studijų mainams. Kitiems metams fakultetas sau kelia užduotį – skatinti studentų mobilumą, siekiant lankstesnių studijų kreditų, gautų užsienio aukštosiose mokyklose, užskaitymo sąlygų; tarpininkauti praktikos vietų paieškoje. Taip pat siekiama didinti kviestinių dėstytojų skaičių, stiprinant bendradarbiavimą su užsienio šalių universitetų ir tarptautinių projektų partneriais. 2020 metais buvo išbandyta naujovė – virtualus dėstytojų mobilumas, šia galimybe pasinaudojo 9 ŽVSF fakulteto dėstytojai. Taip pat puikiai pavyko užsienio dėstytojų viešas paskaitas, įgyvendinant „One Asia“ projekto programą, integruoti į studijų procesą.
 
2021 metais Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas planuoja įgyvendinti naujas studijų programas: edukacinių technologijų valdymas ir vadyba mokykloje; verslo anglų kalba ir tarpkultūrinė komunikacija (magistro studijų programa anglų k.). Prioritetuose numatyta į studentą orientuotos studijų aplinkos plėtra, studijų prieinamumo didinimas, toliau plėtojant mišrų ir nuotolinį mokymą. Bus siekiama didinti virtualius Erasmus mobilumo vizitus bei plėsti galimybes, kad vykdomos studijų programos, patektų į tarptautinius QS reitingus. Taip pat planuojama tęsti derybas dėl dvigubo diplomo studijų programų su Ukrainos universitetais.
 
ŽVSF dekanė pasidžiaugė, kad 2020 metais, numatytą mokslinį krūvį, fakulteto dėstytojai įvykdė 106 procentais. Išaugo aukšto mokslinio lygio mokslo darbų ir publikacijų citavimo skaičius WOS ir SCOPUS duomenų bazėse. Taip pat didžiuojamės sėkmingu dalyvavimu COST veiklose ir iniciatyvose. 2020 metais už geriausią kokybinį darbą Lietuvoje, atliktą 2019 metais, buvo apdovanota dr. Neringa Kurapkaitienė (disertacija „Jaunų suaugusiųjų mokymosi savanorystėje patirtys“, vadovė – ESDI prof. dr. Vida Gudžinskienė), o geriausios disertacijos laureatu 2019 metais tapo Psichologijos instituto mokslo darbuotojas ir studijų programos vadovas dr. Mykolas Simas Poškus (disertacija „Predicting and Promoting Adolescents’ ProEnvironmental Behavior in Different Big Five Trait Clusters“, vadovė – prof. dr. Rita Žukauskienė). Taip pat buvo įgyvendinti ir 4 podoktūrantūros projektai edukologijos ir psichologijos studijų kryptyse.
 
2020 metais buvo įgyvendinti ir iki šiol įgyvendinami 23 nacionaliniai projektai ir 9 tarptautiniai projektai. 2021 metams buvo pateikta 26 nacionalinių projektų ir 10 tarptautinių projektų paraiškų. Taip pat nuotoliniu būdu vyko 3 mokslinės konferencijos, pritraukusios po kelis šimtus dalyvių: „Jungtys: ką galime padaryti kartu?“ (MRU, VU, KU, VDU); X-oji mokslinė-praktinė organizacinės psichologijos konferencija (MRU, VDU, VU, LPS) „Kai visi trys svarbūs: darbas, darbuotojas ir organizacija“; „Lyderystė socialiniame darbe: galia daryti pokyčius“ (MRU) bei moksliniai seminarai ir diskusijos „Kibernetinio saugumo ir terminijos mokslo seminarai (MRU)“; „Tėvystė COVID-19 karantino metu: tarptautinio DepCip tyrimo pristatymas“ (MRU); „Kokybinių tyrimų standartai: misija (ne)įmanoma?“ (MRU).
 
Dėl pažangių socialines inovacijas kuriančio mokslo veiklų įgyvendinimo 2021 metais bus siekiama ŽVSF doktorantus įtraukti į universiteto veiklas; aktyviau dalyvauti tarptautinėse asociacijose, ekspertų grupėse; didinti mokslo populiarinimo veiklų skaičių; dalyvauti aukšto lygio tarptautinėse konferencijose; organizuoti aukšto lygio mokslo renginius ir rengti paraiškas mokslo projektų įgyvendinimui.
 
Įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą paradigmą bei siekiant kurti atvirą universitetą visuomenei, buvo suorganizuoti įvairūs užsakomieji mokymai ir tyrimai, kurių bendra vertė siekė 84 932 eurų. Taip pat, siekiant didinti universiteto populiarumą ir fakulteto matomumą, nuotoliniu būdu vyko viešinamieji renginiai: dalyvavimas iniciatyvose „Studentai moksleiviams, moksleiviai studentams“, „Verslo kūrybos ir technologijų pasaulis mokiniams“, atvirų durų dienose „Žinios išsipildo“. ŽVSF studentai aktyviai dalyvavo universiteto garbės daktaro Karlo Lamerso taikos fondo premijos studentų esė konkurse, pristatė savo idėjas Vilniaus miestui hakatone „Hack4Vilnius“.
 
ŽVSF sėkmingai vykdytos ekspertų iniciatyvos: bendrojo ugdymo mokyklų ir ikimokyklinių ugdymo įstaigų pavaduotojų akademijų veiklos Vilniuje ir Panevėžyje; tikslinė kompleksinė švietimo pagalba Vilniaus miesto mokykloms bei pagalbos mokykloms modelio rengimas. Taip pat sėkmingomis ir socialinių iniciatyvų „4mm.Pasistiebk“. „Lietuvos vaikų balsas“ ir „Kūrybinių industrijos dienos“ veiklos, sulaukusios gausaus dalyvių skaičiaus.
 
Nuo 2020 metų liepos mėnesio aktyviau vykdoma ir fakulteto komunikacija, tai rodo ženklus ŽVSF ekspertų pasisakymų žiniasklaidoje bei išaugęs sekėjų socialiniuose tinkluose skaičius. 2021 metais planuojama stiprinti mentorystės programą ir ryšius su socialiniais partneriais bei ŽVSF fakulteto alumnais, skatinant buvusių ir esamų studentų įtraukimą ne tik į fakulteto veiklas, iniciatyvas, bet ir studijų viešinimą. Be to, planuojama sukurti mokymosi visą gyvenimą koncepcijos įgyvendinimo planą bei parengti pasiūlymus įvairioms visuomenės grupėms.
 
Baigdama 2020 metų ataskaitos pristatymą ŽVSF dekanė prof. dr. Odeta Merfeldaitė visai fakulteto bendruomenei ir socialiniams partneriams dėkojo už bendradarbiavimą, puikų komandinį darbą, susitelkimą ir kūrybiškus sprendimus. Fakulteto sėkmė ir pasiekimai – kiekvieno bendruomenės nario indėlis.