Naujienos

20 liepos, 2020
Sveikiname
Doktorantūra

Oksaną Smirnovą (Humanitarinių mokslų institutas), 2020 m. rugsėjo 4 d. apgynusią daktaro disertaciją „Frame-Based Approach to the EU Financial Terms with the Nominal Base risk/risque/rizika in English, French and Lithuanian“ (liet. k. „Konceptualiųjų freimų taikymas ES finansų srities anglų, prancūzų ir lietuvių kalbų terminų su pagrindiniu daiktavardiniu dėmeniu risk / risque / rizika analizei“) (filologija, H 004).

FRAME-BASED APPROACH TO THE EU FINANCIAL TERMS WITH THE NOMINAL BASE RISK/RISQUE/RIZIKA IN ENGLISH, FRENCH AND LITHUANIAN

Frame Semantics allows for the revelation of semantic and syntactic patterns representing conceptual frames and explains how language functions to make meaning possible. The aim of the research is to carry out a frame-based analysis of the terms designating the concept RISK in an ad hoc trilingual parallel corpus of financial documents, and contrast the linguistic means used to express risk-related situations in English, French and Lithuanian. The object of the research is multi-word terms with the nominal base risk/risque/rizika. There are no works on terms from EU financial field applying Frame Semantics methodology in several languages so far. The given research attempts to fill this gap. Therefore, it is significant in two major aspects. First, this is the first scientific work in which Frame Semantics methodology is applied for the contrastive analysis of the English, French and Lithuanian terminology. While the English and French terminology has been investigated using frame-based approach for several decades, it is the first attempt to apply this methodology for the Lithuanian terminological data of the financial field. Second, Corpus Linguistics methodology disclosed the real use of terms and revealed the perception of the universal conceptualisation of a domain in question and peculiarities of its linguistic expression in different languages. Thus, the findings of this research might be applied by terminology researchers, practitioners, trainers, users and other participants of the international specialised communication whose interests and work concern the links between language and knowledge.

KONCEPTUALIŲJŲ FREIMŲ TAIKYMAS ES FINANSŲ SRITIES ANGLŲ, PRANCŪZŲ IR LIETUVIŲ KALBŲ TERMINŲ SU PAGRINDINIU DAIKTAVARDINIU DĖMENIU RISK / RISQUE / RIZIKA ANALIZEI 

Freimų semantika leidžia atskleisti semantinius ir sintaksinius modelius, reprezentuojančius konceptualiuosius freimus, ir paaiškina, kaip kalba įgalina išreikšti reikšmes. Tyrimo tikslas – remiantis freimų semantikos metodika atlikti terminų, nusakančių sąvoką RIZIKA trikalbiame lygiagrečiajame finansų srities tekstyne, analizę ir sugretinti kalbines priemones, vartojamas su rizika susijusioms situacijoms išreikšti anglų, prancūzų ir lietuvių kalbomis. Tyrimo objektas – finansų srities daugiažodžiai terminai su daiktavardiniu dėmeniu risk / risque / rizika. Iki šiol nėra darbų, skirtų kelių kalbų ES finansų srities terminų analizei taikant konceptualiuosius freimus, šiuo tyrimu siekiama užpildyti šią spragą. Darbas yra reikšmingas dviem pagrindiniais aspektais. Pirma, tai yra pirmasis mokslinis darbas, kuriame freimų semantikos metodika taikoma gretinamajai anglų, prancūzų ir lietuvių kalbų terminų analizei. Anglų ir prancūzų kalbų terminija jau kelis dešimtmečius tiriama taikant freimų semantikos metodiką, tačiau tai yra pirmasis bandymas pritaikyti šią metodiką lietuvių kalbos terminų analizei. Antra, tekstynų lingvistikos metodai atskleidė tikrąją terminų vartoseną ir tam tikros specializuotos srities žinių konceptualizavimo mechanizmus bei jų kalbinės raiškos ypatumus kiekvienoje kalboje. Taigi tyrimo rezultatai gali būti naudingi terminijos tyrėjams, praktikams, dėstytojams, vartotojams ir kitiems tarptautinės specializuotos komunikacijos dalyviams, kuriems aktuali kalbos ir žinių sąsaja.