Eglė Selevičienė apgynė edukologijos mokslų krypties daktaro disertaciją - MRU
Naujienos

29 gegužės, 2020
Eglė Selevičienė apgynė edukologijos mokslų krypties daktaro disertaciją
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Doktorantūra

Sveikiname Eglę Selevičienę (Edukologijos ir socialinio darbo institutas), 2020 m. gegužės 29 d. apgynusią disertaciją „Effectiveness and Acceptance of Web 2.0 Technologies in the Studies of English for Specific Purposes in Higher Education“ (liet. k. „Antrosios kartos saityno technologijos profesinės anglų kalbos aukštojo mokslo studijose: efektyvumas ir priėmimas“) (edukologija, S 007).

EFFECTIVENESS AND ACCEPTANCE OF WEB 2.0 TECHNOLOGIES IN THE STUDIES OF ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES IN HIGHER EDUCATION 

The doctoral dissertation aims at expanding the existing body of knowledge about the significance of Web 2.0 technologies in higher education, including the sphere of teaching and learning English for Specific Purposes (ESP). It explores the peculiarities of their effective use in ESP studies and analyses drivers influencing the acceptance of these technologies from ESP students’ perspective. The empirical part of the dissertation employs a quantitative research methodology and a quasi-experimental design to investigate the educational effectiveness of a selected Web 2.0 technology CmapTools on ESP students’ achievements in vocabulary acquisition and reading comprehension in a blended-ESP course taught at two higher education institutions in Lithuania. It also tries to determine factors influencing the participants’ behavioural intentions to use or not to use the technology in the future. Research findings imply that the technology proved to be highly effective for developing the participants’ ESP vocabulary acquisition: the experimental groups who were learning through the use of scaffolded CmapTools procedures, improved their results at the end of the treatment and outperformed the control groups who received conventional instructions. However, when using it for developing their ESP reading comprehension, the students in experimental groups ended up showing no significant improvement. Resting on Technology Acceptance Model (TAM), three types of factors, exerting influence on ESP students’ behavioural intention to use CmapTools were identified. They were related to TAM constructs, additional construct of awareness and several contextual/ individual factors. 

ANTROSIOS KARTOS SAITYNO TECHNOLOGIJOS PROFESINĖS ANGLŲ KALBOS AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJOSE: EFEKTYVUMAS IR PRIĖMIMAS

Daktaro disertacijoje siekiama atskleisti antrosios kartos saityno technologijų svarbą aukštajame moksle, įskaitant profesinės anglų kalbos mokymo(si) sritį; analizuojami šių technologijų naudojimo ypatumai profesinės anglų kalbos studijų kontekste, aiškinamasi, kokie veiksniai daro įtaką jų priėmimui iš besimokančiųjų perspektyvos. Empiriniu tyrimu, kuriam atlikti pasirinkta kiekybinė prieiga ir kvazi-eksperimentinis dizainas, siekiama įvertinti pasirinktos antrosios kartos saityno technologijos CmapTools efektyvumą dviejų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų profesinės anglų kalbos žodyno įsisavinimo ir teksto suvokimo gebėjimams bei nustatyti veiksnius, darančius įtaką studentų pasirinkimui naudotis arba nesinaudoti šia technologija ateityje. Tyrimo rezultatai parodė, kad technologija buvo efektyvi, ugdant profesinės anglų kalbos žodyno įsisavinimo gebėjimus: taikant pedagoginę intervenciją, kai dalyko studijose buvo naudojamas CmapTools, pažangos testų rezultatai eksperimentinėse dalyvių grupėse gerėjo ir buvo aukštesni nei kontrolinėse, kur dalyko studijos vyko įprasta tvarka. Visgi, teigti kad technologija buvo tokia pat efektyvi profesinės anglų kalbos autentiško teksto suvokimo ugdymui, negalime: analizuojant eksperimentinių ir kontrolinių grupių rezultatus, statistiškai reikšmingų skirtumų nepastebėta. Pritaikius teorinį Technologijų priėmimo modelį (TAM), nustatyti 3 tipų veiksniai, turėję įtakos tyrimo dalyvių ketinimams CmapTools atžvilgiu: tai veiksniai, susaistyti vidiniais Technologijų priėmimo modelyje apibrėžtais ryšiais, papildomai įvestas informuotumo veiksnys, taip pat keli kontekstiniai indikatoriai ir individualios studentų charakteristikos.