Sveikiname - MRU
Naujienos

6 gegužės, 2015
Sveikiname

Agnę Tvaronavičienę (Teisės fakultetas, Konstitucinės ir administracinės teisės institutas) 2015 m. birželio 17 d. Mykolo Romerio universitete apsigynusią disertaciją "Viešųjų pirkimų ginčų sprendimo tvarkos ypatumai ir efektyvumas" (Teisė, 01 S).

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ GINČŲ SPRENDIMO TVARKOS YPATUMAI IR EFEKTYVUMAS

Daktaro disertacijoje „Viešųjų pirkimų ginčų sprendimo tvarkos ypatumai ir efektyvumas“ analizuojamas tarpšakinis viešųjų pirkimų institutas bei iš jo teisės normomis reguliuojamų santykių kilusių ginčų samprata, jų prigimtis bei sprendimo tvarka. Kadangi viešieji pirkimai yra sudėtinga sistema, vienijanti savyje įvairius elementus ir išreiškianti poreikį derinti tarpusavyje skirtingus interesus, jos teisinis reguliavimas yra ypatingai svarbus tam, kad ši sistema funkcionuotų sklandžiai. Tam yra kuriamos teisės normos, nustatančios viešųjų pirkimų įgyvendinimo valstybėje taisykles ir nesutarimų, kylančių šioje srityje sprendimo tvarką. Darbe didelis dėmesys skiriamas Europos Sąjungos teisės ir Europos Teisingumo Teismo suformuotų reikalavimų perkančiųjų organizacijų sprendimų peržiūros procedūrai, kuri Lietuvos Respublikos teisėje įgyvendinama tiekėjams teikiant ieškinius bendrosios kompetencijos teismams, analizei. Taip pat apžvelgiamos Europos Sąjungos valstybių narių taikomos ginčų dėl neteisėtų perkančiųjų organizacijų sprendimų nagrinėjimo sistemos ir Lietuvos Respublikos pasirinkta tvarka. Darbe aptariami specializuotos perkančiųjų organizacijų sprendimų peržiūros privalumai bei užsienio valstybių, kuriose viešųjų pirkimų ginčus sprendžia specialios institucijos, praktika. Ieškant galimybių tobulinti Lietuvoje galiojančią viešųjų pirkimų ginčų sprendimo tvarką, pristatomi pagrindiniai šiandien galiojančios sistemos trūkumai ir siūloma įsteigti specializuotą instituciją, kuri greitai ir kokybiškai nagrinėtų perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų ginčus, kilusius vykdant viešuosius pirkimus.

THE PARTICULIARITIES AND EFFECTIVENESS OF PUBLIC PROCUREMENT DISPUTE RESOLUTION PROCEDURE

In doctoral thesis "The Particuliarities and Effectiveness of Public Procurement Dispute Resolution Procedure“ cross-sectoral public procurement institution as well as its development and disputes, which appear in this field, is being analysed. As public procurement is a complex system that combines various elements and expresses the need to coordinate within each other different interest, its legal regulation is extremely important in order to make this system to function properly. For this reason detail legal rules of behavior, regulating the process of public procurement are envisaged together with legal norms establishing the system of settlement of disagreements, which arises between contracting authorities and suppliers during the public procurement. The paper focuses on the requirements which are setted in European Union Law and practise of European Court of Justice for regulating the review procedure of contracting authorities’ decisions (which in Republic of Lithuania is implemented by granting right to suppliers to present claims to the courts of general jurisdiction). As well, this doctoral theses present an overview of the public procurement dispute resolution systems which are operating within EU as well as examinates the Lithuanian order of dealing with such a disputes. The paper discusses the advantages of specialized review of the decisions of contracting authorities and the good practices of foreign countries, where public procurement disputes are investigated by special institutions. In order to find possibilites to improve the existing Lithuanian public procurement dispute system, main disadvantages of existing procedure is being discussed and establishment of specialised unjudicial body is presented.