Sveikiname - MRU
Naujienos

14 gruodžio, 2016
Sveikiname
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Doktorantūra

Mangirdą Morkūną (Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas, Finansų institutas), 2017 m. sausio 12 d. apgynusį disertaciją „Lietuvos verslo grupių formavimosi veiksnių vertinimas“ (vadyba, 03 S). 

LIETUVOS VERSLO GRUPIŲ FORMAVIMOSI VEIKSNIŲ VERTINIMAS

Disertacijoje išnagrinėta iškelta tyrimo problema – nustatyta, kokie veiksniai yra svarbiausi skatinant verslo grupių formavimąsi Lietuvoje. Pirmojoje disertacijos dalyje nagrinėjami įmonių grupių bei verslo grupių skirtumai. Atskleidžiama verslo grupės esmė sudėtingų adaptyvinių saviorganizacinių bei autopoetinių sistemų kontekste. Teoriškai pagrindžiama, jog svarbiausi, lemiant verslo grupių formavimąsi yra vidiniai verslo grupių savikūros mechanizmai. Antrojoje disertacijos dalyje apibendrinami verslo grupių bei verslo grupių formavimąsi lemiančių veiksnių tyrimai, išskiriami bei aprašomi vidiniai verslo grupių formavimosi veiksniai, suformuluojama bei pagrindžiama empirinio tyrimo naudojantis Analitinio hierarchinio proceso metodu metodologija. Trečiojoje disertacijos dalyje apibendrinami empirinio tyrimo, atlikto naudojant dvi skirtingas vertinimo skales rezultatai. Veiksniai surikiuojami pagal svarbą tiek remiantis klasikine, tiek subalansuota skale gautais rezultatais. Disertaciją užbaigia išvados ir rekomendacijos Vyriausybei kaip mažinti potencialų neigiamą verslo grupių poveikį šalies verslo sistemai, tolesnių tyrimų kryptys, literatūros sąrašas, priedai.

EVALUATION OF FACTORS INFLUENCING FORMATION OF BUSINESS GROUPS IN LITHUANIA

The present dissertation is addressed to the problem formulated in the purpose of the study – the method for evaluation of factors, influencing the formation of business groups in Lithuania. Part I of the dissertation examines the differences in concepts of corporate group and business group. The paper theoretically substantiates the internal factors, influencing the formation of business groups in the context of systems’ theory. Part II of the dissertation summarizes the studies and surveys in the area of formation of integrated diversified business structures, and substantiates the created methodology for an evaluation of factors influencing the formation of business groups in Lithuania under the context of self-organization of complex adaptive autopoetic systems. Part III of the dissertation provides a review of formation of main Lithuanian business groups and summarizes the results of the expert survey performed using two different scales of evaluation. Factors, influencing the formation of Lithuanian business groups are ranked by priority, using both classical and balanced scales. The dissertation is completed with the conclusions and recommendations for government in order to minimize the negative impact of business groups on Lithuanian business system, the list of references and the Annexes.