Sveikiname - MRU
Naujienos

6 vasario, 2015
Sveikiname

Kristiną Saukalienę (Teisės fakultetas, Verslo teisės katedra) 2015 m. kovo 27 d. Mykolo Romerio universitete apsigynusią disertaciją "Nuosavybės teisių įgijimo ir praradimo probleminiai aspektai statybos rangos teisiniuose santykiuose" (Teisė, 01 S).

NUOSAVYBĖS TEISIŲ ĮGIJIMO IR PRARADIMO PROBLEMINIAI ASPEKTAI STATYBOS RANGOS TEISINIUOSE SANTYKIUOSE

Disertacijoje siekiama identifikuoti nuosavybės teisių atsiradimo ir pasibaigimo statybos rangos teisiniuose santykiuose teorines ir praktines problemas, o taip pat suformuoti jų sprendimų gaires. Tyrimas koncentruotas į tris pagrindines sritis: nuosavybės teises į statinį kaip naujai sukurtą nekilnojamąjį daiktą, nuosavybės teises į kilnojamuosius daiktus, inkorporuotus į nekilnojamąjį daiktą (statinį), bei pasirinktų statybos rangos teisinių santykių aspektų įtaką nuosavybės teisėms (statybos rangos sutarties šalių nemokumas, vartojimo sutarčių taikymas, savavališkos statybos teisinės pasekmės). Darbe taip pat atskleidžiama nuosavybės teisių į statinį kaip statybos darbų rezultatą ir naujai sukurtą objektą samprata, nustatomas tinkamas šią teisę įgyjantis subjektas, aptariama objekto specifika bei identifikuojamas teisės atsiradimo momentas. Išsamus mokslinis dėmesys skiriamas skirtingoms teisinėms pasekmėms ir savininkų teisių gynimo būdams, statinio statybai sunaudojus jiems priklausančius kilnojamuosius daiktus (statybines medžiagas, produktus), tačiau neįvykus nuosavybės teisės perėjimo sutartinei sąlygai. Disertacijoje aptarti pagrindiniai nuosavybės teisių įgijimo ir praradimo statybos rangos srityje diskusiniai aspektai ir pateiktos autorės įžvalgos dėl nagrinėjamų institutų nuostatų taikymo.

PROBLEMATIC ASPECTS REGARDING ACQUISITION AND LOSS OF OWNERSHIP RIGHTS IN LEGAL RELATIONSHIP OF CONTRACTING FOR CONSTRUCTION WORK

The aim of this dissertation is to identify theoretical and practical problems related to acquisition and loss of ownership rights in legal relationship of contracting for construction work as well as to present the guidelines for their solutions. The study focuses on three main areas: ownership rights to building as a newly produced immovable thing; ownership rights to movable things joined to immovable thing (building) as well as the effect of the selected aspects of the legal relationship of contracting for construction work on the ownership rights (insolvency of the parties to the contract for constructing work, application of consumer contracts, legal consequences of illegal construction). The study also reveals the concept of the ownership rights to building as a result of the construction works and as a newly produced object; a proper subject acquiring this right is determined; the peculiarities of the object are discussed and the moment of acquisition of a right is identified. A detailed scientific attention is paid to different legal consequences and forms of protection of owners‘ rights when movable things owned by them (construction materials or products) are fully used in constructing the building but contractual clause of transferring the ownership did not happen. The main disputable aspects regarding acquisition and loss of ownership rights in the field of contracting for construction work are discussed in the dissertation and the author’s insights regarding application of the analyzed provisions of these institutes are presented.