Skelbiamas konkursas į Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pareigas - MRU
Naujienos

29 sausio, 2024
Skelbiamas konkursas į Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pareigas

Lietuvos mokslo taryba kviečia mokslininkus, mokslo ir studijų institucijas, mokslininkams ir kitiems tyrėjams atstovaujančias asociacijas siūlyti kandidatus į akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pareigas. Mokslininkai gali patys siūlyti savo kandidatūras.

Kandidato į Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius atrankos tvarkos aprašas (Aprašas) reglamentuoja kandidato į Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius (Kontrolierius) atrankos tvarką.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai (kandidatus siūlantys subjektai):

  • kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Aprašo 3 priedas) arba kandidatą siūlančio subjekto teikimas;
  • kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Aprašo 4 priedas);
  • kandidato gyvenimo aprašymas (laisva forma);
  • kandidato mokslo (meno) daktaro diplomo kopija;
  • informacija ir dokumentai, įrodantys vadovaujamojo darbo patirtį (laisva forma).

Nurodytus dokumentus reikia pateikti el. paštu info@lmt.lt iki š. m. vasario 9 d. 16 val.

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus veiklą ir rinkimų tvarką reglamentuoja:


Reikalavimai kandidatams

Kontrolieriumi skiriamas nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis mokslo (meno) daktaro laipsnį ir vadovaujamo darbo patirties. Kandidatai į kontrolierius turi gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Mokslo ir studijų įstatymą, Švietimo įstatymą, Biudžetinių įstaigų įstatymą, Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatus, Vyriausybės nutarimus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius institucijos veiklą, pagrindinius intelektinės nuosavybės apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Kandidatai turi žinoti akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus institucijos funkcijas, turėti parengę planuojamas veiklos gaires, išmanyti institucijos valdymą ir darbo organizavimą, būti susipažinę su atitinkamomis užsienio šalių institucijoms, egzistuojančia tarptautine praktika, gerai žinoti Lietuvoje esančias problemas dėl nusižengimų akademinei etikai, pasižymėti strateginiu mąstymu, turėti įstaigos vadovui būtinų bendravimo valstybine bei užsienio kalbomis kompetencijų.

Kontrolieriaus kandidatūra atrenkama konkurso būdu, įvertinus, kaip kandidatai atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir yra pasirengę vykdyti kontrolieriaus pareigas.

Konkursą vykdo Lietuvos mokslo taryba. Iš pasiūlytų kandidatų sudaromas kandidatų sąrašas, kuriuos atrankos komisija kviečiasi pokalbio.

Atrinkti kandidatai prisistato Lietuvos mokslo tarybos jungtiniame posėdyje, kuriame atrenkamas vienas kandidatas į kontrolierius.