Pristatyta Viešojo valdymo ir verslo fakulteto strategija ir esminiai pasiekimai - MRU
Naujienos

1 vasario, 2021
Pristatyta Viešojo valdymo ir verslo fakulteto strategija ir esminiai pasiekimai
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas

2021 sausio 21 d. Viešojo valdymo ir verslo fakulteto (VVVF) dekanas prof. dr. Darius Štitilis pristatė Metinę fakulteto ataskaitą, kurioje aptarti studijų ir mokslo iššūkiai bei pasiekimai, apžvelgta pastarųjų metų mokslo produkcija, pristatytos strateginės VVVF raidos įgyvendinimo gairės, komunikacijos ir rinkodaros svarba, diskusijoje aptartos tobulintinos sritys. VVVF tikslai atspindi siekius stiprinti MRU pozicijas tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje rinkose. Svarbiausios prioritetinės veiklų kryptys Fakultete ir toliau sistemingai orientuojamos į naujų mokslo žinių kūrimą, studijų kokybės užtikrinimą, mokslinių tyrimų plėtojimą, akademinės aplinkos gerinimą.

Studijų rezultatai ir pagrindiniai rodikliai

VVVF studijų pagrindas yra aktualumas, transformacija, atskleidimas, inovacijos, bei bendruomenės susitelkimas. Fakultetas išsiskiria ne tik didžiausiu studentų skaičiumi, kuris siekia beveik 2 000, bet ir studijų programų pasiūla net 10 krypčių grupėje, kurioje tarp viešojo administravimo, verslo, vadybos, finansų ir kitų, prioritetinėmis iškeltos ekonomika, informatika ir politikos mokslai. Bendras užsienio studentų skaičius (su Erasmus) VVVF siekia net 13 proc. (iš daugiau nei 30 pasaulio šalių), o laipsnio siekiančių studentų dalis yra 8 proc.

Populiariausios bakalauro studijų programos 2020 m. buvo: Viešoji politika ir vadyba, Viešasis administravimas, Globalus verslas ir modernioji rinkodara, Informatika ir skaitmeninis turinys. Priėmimo rezultatai 2020 metais džiugino net 14 proc. išaugusiu stojimu į magistro studijų programas. Geriausi priėmimo rezultatai į studijų programas anglų kalba šiose magistrantūros studijų programose: Elektroninio verslo vadyba, Logistikos vadyba, Verslo administravimas (MBA), Viešasis administravimas.

VVVF turi platų Erasmus partnerysčių spektrą: daugiau nei 200 partnerių, iš kurių apie 30 proc. pozicionuojami QS tarptautiniame pasaulio universitetų reitinge.

2020 m. prasidėję studijų programų paketo atnaujinimo pokyčiai dovanos 2021 metams naujas ir šiuolaikiškas studijų programas, o iškelti nauji ambicingi tikslai sieks didinti Lietuvos ir užsienio studentų skaičių, skatinti patirtinį ir mišrų mokymą, integruoti į studijų procesą mentorystės programą, skatinti studentus bei personalą aktyviau naudotis Erasmus programa, plėsti partnerystes įvairiuose tinkluose ir asociacijose.

Mokslo vertė ir pagrindiniai rezultatai

Apibendrinus VVVF pasiekimus mokslo srityje, galima pasidžiaugti augančia mokslo publikacijų CA WoS ir/arba Scopus duomenų bazėse bei monografijų ir mokslo studijų, išleistų tarptautiniu mastu pripažintose leidyklose, dinamika. 2020 m. beveik pusė, t. y. 49 proc. visų recenzuojamų straipsnių publikuojami CA WoS ir/arba Scopus duomenų bazėse, didžioji dalis jų patenka į Q1 ir Q2 kvartilės mokslo žurnalus (74 proc.).  Žengiant į 2021 m. keliame sau ambicingus tikslus ir kartu siekiame, kad vis platesnis Fakulteto bendruomenės ratas papildytų aukštą mokslo produkciją vykdančių tyrėjų ratą.

Patarimais besidalijantys ir aukštus mokslinius tyrimus vykdantys bendruomenės nariai, profesorius Paulo Pereira, profesorė Birutė Mikulskienė, profesorius Andrius Bielskis ir kt. vieningai sutaria, kad „svarbiausia pradėti, po to viskas vyksta savaime”.

2020 m. Fakultete apgintos septynios disertacijos, iš kurių trys ekonomikos ir keturios vadybos mokslų srityse. Naujai prisijungę mokslų daktarai sėkmingai tęsia veiklas sklandžiai įsiliedami į Fakulteto pedagoginį kolektyvą bei įsitraukdami į projektines veiklas. 2021 m. pradžioje jau pateikta 13 „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas” paraiškų vadybos, ekonomikos, politikos ir teisės mokslų srityse.

Džiaugiamės, kad fakulteto bendruomenė vis aktyviau įsilieja į projektines veiklas. 2020 m. įgyvendinta 14 nacionalinių ir 9 tarptautiniai projektai. Augimo tendencija nors ir nėra ženkli, tačiau lyginant su praėjusiu laikotarpiu, projektų skaičius auga. Atkreipėme dėmesį ir į tai, kad mūsų tyrėjai aktyviai įsitraukia ir į kitų fakultetų kuruojamus projektus, prisidėdami prie tarpdiscipliniškumo ir bendruomeniškumo skatinimo.

Komunikacija, rinkodaros veiklos

Fakulteto komunikacijos ir rinkodaros veiklose akcentuojamos mokslu grįstos studijos ir mokslo vertė. Turinio originalumas, programų žinomumas ir patrauklumas, socialinių partnerių, alumnų tinklo stiprinimas, matomumas viešojoje erdvėje (efektyvesnis kanalų išnaudojimas, socialinių tinklų plėtra), vidinės komunikacijos užtikrinimas – pagrindinės kryptys, kuriomis siekiama užtikrinti studijų ir mokslo sklaidą.

Remiantis žiniasklaidos monitoringo agentūros „Mediaskopas“ duomenis ir bendrinant  visų fakultetų komunikaciją – Fakultetas užima aukščiausią poziciją, daugiau nei 50 proc. visų MRU paminėjimų – VVVF. Tai kiekvieno bendruomenės nario indėlis.

Studentų patirties valdymas, mentorystės programa, akademijos moksleiviams, patirtinio mokymo skatinimas – kryptys, kuriomis siekiama suburti Universiteto ambasadorių tinklą.  

Pagrindinės Fakulteto veiklos, prioritetiniai uždaviniai bei kuriama vertė nukreipta į MRU 2021-2023 metų strateginius tikslus. Baigdamas 2020 metų ataskaitos pristatymą VVVF dekanas prof. dr. Darius Štitilis dėkojo visai fakulteto bendruomenei už bendradarbiavimą, pabrėžė, kad Fakulteto pasiekimai – darbuotojų, mokslininkų, socialinių partnerių bendros veikos rezultatas.