Mykolo Romerio universitetas – tarp aukščiausiai įvertintų pasaulio universitetų lyčių lygybės, ir nelygybės mažinimo bei kitose darnaus vystymosi srityse - MRU
Naujienos

12 birželio, 2023
Mykolo Romerio universitetas – tarp aukščiausiai įvertintų pasaulio universitetų lyčių lygybės, ir nelygybės mažinimo bei kitose darnaus vystymosi srityse
Universitetas
Bendruomenė
Mokslas

Lyčių lygybės srityje Mykolo Romerio universitetas (MRU) patenka tarp 201-300 didžiausią poveikį darančių pasaulio universitetų. Tai paskelbė pasaulio universitetų reitingų agentūra „Times Higher Education“, reitingavusi didžiausią poveikį darniam visuomenės ir aplinkos vystymuisi darančias aukštojo mokslo institucijas, sėkmingai įgyvendinančias Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus (DVT). „THE Impact Rankings 2023“ reitinguose, kurie vykdomi nuo 2018 m., dalyvavo 1591 universitetai iš 112 valstybių. MRU aukštai įvertintas jau antrą kartą.

Buvo vertinami su lyčių lygybe susiję moksliniai tyrimai ir Elsevier Scopus duomenų bazėse esančios mokslo publikacijos, vyresnio amžiaus moterų dėstytojų ir mokslo darbuotojų dalis, studijų prieinamumas ir studijas sėkmingai baigusių moterų dalis.

Didžiausias Lietuvoje valstybinis socialinių mokslų universitetas 2022 metais į bakalauro studijas 2022 m. priėmė 61% moterų ir 39 % vyrų, į magistro studijas – 70 % moterų ir 30 % vyrų, o į doktorantūros studijas – 65 % moterų ir 35% vyrų. Daktaro disertacijas apgynė 58 % moterų ir 42 % vyrų. MRU dėstytojų ir mokslo darbuotojų sudėtyje – 57 % moterų ir 43 % vyrų, o administracijos – 65 % moterų ir 35 % vyrų.

„Didesnė įtrauktis ir aktyvesnis įvairovės skatinimas, įsipareigojimas tvarumui, socialinei gerovei, bendruomenei yra kertiniai principai, kuriais vadovaujasi mūsų universitetas, ta kryptimi žengia pažangiausi pasaulio universitetai “, – sako MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė.

Anot rektorės, svarbu užtikrinti, kad moterys ir vyrai turėtų lygias galimybes dalyvauti mokslinių tyrimų, akademinės bendruomenės veikloje, skatinti moteris ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse aktyviai prisidėti kuriant mokslu grįstas žinias ir technologijas ir aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje.

„Tik vieningas tarptautinės akademinės bendruomenės balsas ir aktyvus įsitraukimas gali paspartinti visuomenės pokyčius, ypač tose šalyse, kur moterims vis dar tenka ginti savo teises“, – pažymi Europos moterų rektorių asociacijos (European Women Rectors Association , EWORA) Tarybos narė, Tarptautinės universitetų asociacijos (International Association of Universities, IAU) viceprezidentė prof. dr. I. Žalėnienė.

Nelygybės mažinimo srityje MRU patenka tarp 301-400 pasaulio universitetų. Buvo vertinti moksliniai tyrimai ir Elsevier Scopus duomenų bazėse esančios mokslo publikacijos, diskriminaciją pažabojančios institucinės priemonės, studentų iš besivystančių šalių dalis, parama studentams ir darbuotojams su negalia.

„2022 m. MRU skyrė 122 stipendijas studentams iš besivystančių šalių, bendruomenės narių socialinei paramai skirta 48 330 eurų. MRU turi puikiai pritaikytą ir nuolat plėtojamą, universaliu dizainu paremtą infrastruktūrą, leidžiančia judėjimo negalią turintiems studentams ar darbuotojams be kliūčių judėti MRU aplinkoje. Artimiausiu metu planuojama Studentų namų pastatų rekonstrukcija, kad būtų sudarytas didesnis prieinamumas studentams su negalia ar individualiaisiais poreikiais“, – pasakoja MRU vicerektoriaus patarėja darnios plėtros klausimais, Vidaus kontrolierė dr. Nomeda Gudelienė.

Siekiant glaudesnio kontakto su studentais, kurie turi negalią ar individualiųjų poreikių, parengta elektroninė anketa (lietuvių ir anglų kalbomis), kuri yra pasiekiama elektroninėje studento knygelėje, parengtos specialios atmintinės studentams, dėstytojams ir administracijos darbuotojams.

MRU veikia pagal Tarybos patvirtintą 2021-2023 m. Darnios veiklos strategiją, apimančią visus organizacijos procesus (angl. whole-institution approach): studijas, mokslinius tyrimus ir eksperimentinę veiklą, paslaugas visuomenei ir MRU kasdienines organizacijos veiklas.

2021 m. MRU Senatas patvirtino Lygių galimybių ir įvairovės politiką, kuri įtvirtina pagrindinius nediskriminavimo, įtraukties, sveikos ir saugios aplinkos universitete principus ir jų įgyvendinimo tvarką. Įvairovė yra tai įprasta universiteto praktika – pripažįstamas, vertinamas ir gerbiamas  kiekvieno bendruomenės nario unikalumas ir savitumas, nediskriminuojant asmens dėl asmens dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos. MRU pastangas užtikrinant lyčių lygybę ir mažinant nelygybę puikiai įvertino ir šiemet vizitavę tarptautiniai ekspertai.

Universitetas vertintas visose 17 Darnaus vystymosi tikslų tematinėse srityse, o aukščiausiai įvertintas lyčių lygybės, nelygybės mažinimo, atsakingo vartojimo ir gamybos, gyvybės žemėje ir taikos, teisingumo ir stiprių institucijų kūrimo srityse. MRU yra vienintelis iš Lietuvos universitetų, reitinguotas taikos, teisingumo ir stiprių institucijų kūrimo srityje.

Išsamesnę informaciją apie naujausius darnios visuomenės ir aplinkos vystymosi reitingus rasite čia.