MRU Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto mokslininkai sieks nustatyti transnacionalinių šeimų atskirties konceptus - MRU
Naujienos

28 lapkričio, 2022
MRU Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto mokslininkai sieks nustatyti transnacionalinių šeimų atskirties konceptus
Mokslas
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Įvykis
Universitetas
Studijos
Bendruomenė

2022 m. spalio mėnesį MRU Sociologinių tyrimų laboratorijos vadovė, Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto (ESDI) doc. dr. Vida Česnuitytė, ESDI prof. Brigita Kairienė bei Mokslo ir inovacijų centro Mokslo kokybės ir analizės skyrius vadovė, ESDI lektorė Agata Katkonienė įsitraukė į naują COST veiklą CA21143 „Transnacionalinių šeimų dinamika Europoje“ (angl. Transnational Family Dynamics in Europe – TraFaDy). Į veiklą įsitraukė ir ESDI Vaiko teisių apsaugos magistrantūros studijų programos studentė Evelina Žygaitė. 

COST veiklai CA21143 vadovauja Odisee universitetas (Briuselis, Belgija). Veikla pradėta 2022-10-03, numatoma pabaiga – 2026-10-02. Jos tikslas – išplėsti ir pagilinti mokslinį ir politinį transnacionalinių šeimų supratimą bei jų dinamiką, sutelkiant įvairių sričių ir šalių mokslininkus bei praktikus. Transnacionalinė šeima čia suprantama kaip šeima, kurios nariai nuolat arba laikinai gyvena abipus šalies sienų. Tai nėra naujas fenomenas, tačiau mokslininkų dėmesio sulaukė tik pastaraisiais dešimtmečiais. Iki šiol atlikti tyrimai šias šeimas atskleidžia kaip svarbų visuomeninį veikėją siunčiančiose, tranzito ir priimančiose šalyse, migracijos politikoje ir apskritai visuomenėse. Nustatyta, kad transnacionalinės šeimos patiria socialinį, ekonominį ir politinį globalizacijos poveikį. Tačiau vis dar nėra suformuluotos esminės koncepcijos apie šias šeimas, dažniausiai jos įvardijamos tiesiog kaip migrantų šeimos, nėra priimtos ar pritaikytos joms skirtos politinės arba specifinės praktinės priemonės, iškilus socialinės paramos, globos ar pan. poreikiui. Taigi, vykdant COST veiklą CA21143  bus įgyvendinti šie uždaviniai: (1) užtikrinti ryšį tarp tyrėjų ir praktikų iš įvairių šalių, sričių ir bendruomenių, taip sumažinant atotrūkį tarp transnacionalinių šeimų tyrimų, politikos ir praktikos; (2) identifikuoti, palyginti ir padaryti prieinamus mokslinių tyrimų ir praktinių veiklų rezultatus visiems suinteresuotiesiems; (3) sutelkti nacionalinius tyrėjus, analizuojančius transnacionalines šeimas bei siunčiančias, tranzito ir priimančias šalis; (4) skatinti diskusijas kiekybinės ir kokybinės metodologijos klausimais, kad būtų išplėstos duomenų kaupimo galimybės; (5) išanalizuoti ir papildyti mokslines žinias apie COVID-19 poveikį transnacionalinių šeimų dinamikai; (6) inicijuoti dialogą ir ryšius su visų lygmenų politiniais sprendimų priėmėjais; (7) koordinuoti mokslinių, praktinių ir politinių žinių apie transnacionalines šeimas sklaidą. Bus paskelbtos bendros dalyvių mokslinės publikacijos, tyrimų rezultatai bus pristatyti akademinėse ir praktinėse nacionalinėse bei tarptautinėse konferencijose, bus suorganizuoti akademinių institucijų ir partnerių susitikimai, seminarai, nuotolinės diskusijos, vasaros mokyklos, kvalifikacijos kėlimo dirbtuvės, trumpalaikės stažuotės jauniems mokslininkams, doktorantams bei studentams, o pabaigoje bus parengtos moksliniais tyrimais pagrįstos rekomendacijos praktikams ir politikams. 

Veiklos organizuojamos keturiose pagrindinėse darbo grupėse (WG1: Transnacionalinės šeimos giminystė globalioje ir skaitmeninėje eroje; WG2: Pažeidžiamų vaikų ir jaunimo perspektyvos integravimas į gerovę ir politiką; WG3: Transnacionalinių šeimų socialinės teisės ir socialinė apsauga; WG4: Transnacionalinių šeimų sveikata ir gerovė) ir dviejose horizontaliose darbo grupėse (WG5: Transnacionalinių šeimų tyrimų ir duomenų rinkimo metodologiniai klausimai; WG6: Praktikos ir politikos poveikio grupė). WG3 grupei, kurią sudaro per 40 dalyvių iš 17-os Europos šalių bei Australijos, vadovauja doc. dr. Vida Česnuitytė.

Galimybė įsitraukti į COST veiklos CA21143 renginius (susitikimus, stažuotes, seminarus, konferencijas, kt.) prisidės prie MRU dėstytojų, mokslininkų ir doktorantų kompetencijų, reikiamų transnacionalinių šeimų analizei, plėtros. Bendradarbiavimas šiose veiklose su užsienio partneriais sudarys galimybes rengti naujus tarptautinius projektus, skelbti publikacijas bei mokslinius pranešimus. Įgytos žinios ir įgūdžiai bus integruoti į tokias studijų programas kaip Socialinis darbas ir teisės pagrindai, Vaiko teisių pagrindai, Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu (tarptautinė jungtinė magistrantūros studijų programa) ir kt.  MRU atstovų dalyvavimas šioje COST veikloje prisidės prie universiteto mokslinio potencialo vystymo bei studijų proceso atnaujinimo ir tobulinimo. 

Daugiau apie COST veiklą CA21143 žr. čia.