MRU edukologų veiklos įgyvendinat TĘSK projektą: siūlytos įvairios iniciatyvos - MRU
Naujienos

8 kovo, 2022
MRU edukologų veiklos įgyvendinat TĘSK projektą: siūlytos įvairios iniciatyvos
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-727 priemonės „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ finansuojamo projekto TĘSK vienas iš partnerių yra Mykolo Romerio universitetas (MRU). Projektas kelia sau ambicingą tikslą, susijusį su strateginiais Lietuvos švietimo siekiniais, pagerinti Lietuvos mokinių ugdymo pasiekimus. Akivaizdu, jog šio ambicingo tikslo siekimui būtinos inovacijos pedagogų kompetencijų tobulinimo srityje.

MRU edukologai kaip ekspertai konsultavo, teikė pasiūlymus kuriamiems nacionaliniams dokumentams: pradedančiųjų mokytojų ar/ir pagalbos mokiniui specialistų stažuočių modeliui; minėto modelio gairėms tikslinėms grupėms; kitiems su tvariu projekto įgyvendinimu susijusiems dokumentams. MRU komandos nariai aktyviai dalyvaudami visose projekto veiklose įgijo unikalią patirtį, kuri sėkmingai jau yra taikoma pedagoginių studijų procese – organizuojant pedagogines praktikas, atnaujinant pedagoginių programų studijų turinį.

Įvertinant pirmaisiais projekto TĘSK įgyvendinimo metais sukauptą unikalią patirtį, MRU universitete projekto įgyvendinimo metu sukurta ir išbandyta unikali, tik MRU pritaikyta pedagoginių stažuočių sistema (skirtingai nuo likusių projekto TĘSK partnerių pasirinktos įgyvendinimo sistemos). Organizuojant pedagogines stažuotes buvo nuspręsta jų vadovavimą atiduoti į vienas rankas, kas projektui TĘSK davė iš ties unikalią patirtį.

Daugiau informacijos galima rasti čia.

Prof. dr. Romas Prakapas, projekto „Tęsk“ ekspertas

Projektas „Tęsk“ finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-727 priemonės „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“.