Įgyvendintas nacionalinis projektas TĘSK: MRU profesinę Pedagogikos studijų programą sėkmingai baigė 21 pedagogas - MRU
Naujienos

15 kovo, 2022
Įgyvendintas nacionalinis projektas TĘSK: MRU profesinę Pedagogikos studijų programą sėkmingai baigė 21 pedagogas
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

2022 m. kovo 12 d. baigėsi ketverius metus trukęs nacionalinis TĘSK projektas (finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-727 priemonės „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“), kurio vienas iš partnerių yra Mykolo Romerio universitetas (MRU).

Įvertinus Lietuvos švietimo sistemoje esančias problemas, ypatingai susijusias su penkiolikmečių mokymosi pasiekimais (pvz., matematikos, skaitymo ir gamtos mokslų mokymosi rezultatai yra prastesni nei Europos Sąjungos (ES) vidurkis, ši tendencija Lietuvoje stebima nuo 2009 m.) bei Lietuvos mokytojų senėjimo problemomis ir jaunų mokytojų trūkumu, buvo ieškoma sisteminio poveikio priemonių. Minėtų problemų sprendimui nuspręsta nacionalinio projekto TĘSK metu veiklas orientuoti dviem pagrindinėmis kryptimis: diegti inovacijas pedagogų kompetencijų ir kvalifikacijų tobulinimo bei pasirengimo dirbti pedagogo darbą srityse.

Identifikuotiems iššūkiams ir problemoms spręsti buvo numatyta taikyti naujas priemones: 1) sprendžiant jaunų mokytojų trūkumo mokyklose bei privalomos praktikos mokykloje kokybės ir aprėpties problemą buvo išbandyta pradedančiųjų mokytojų pedagoginė stažuotė; 2) sprendžiant pedagogų trūkumo ir nepakankamą suaugusiųjų švietimo programose dalyvaujančių asmenų problemą buvo sudarytos sąlygos įgyti pedagogo kvalifikaciją asmenims iš kitų sektorių, turintiems aukštąjį išsilavinimą ir pageidaujantiems dirbti švietimo įstaigose; 3) sprendžiant mokinių prastų mokymosi rezultatų problemą buvo sudarytos sąlygos dirbantiems pedagogams įgyti papildomą (kitą ar gretutinį) dalykinį (ugdymo srities) pasirengimą (kompetencijas), įgyti kompetencijas, būtinas atlikti papildomas funkcijas mokykloje.

MRU edukologai aktyviai prisidėjo (kartu su kitų šešių Lietuvos aukštųjų mokyklų edukologais) kuriant ir išbandant naująjį pedagoginės stažuotės modelį. Teikdami ekspertinę pagalbą prisidėjo prie sisteminio stažuočių įgyvendinimo mechanizmo sukūrimo ir naujojo pedagogų kompetencijų sąrangos modelio mokslinio pagrindimo. Kaip buvo minima 2021 m. liepos mėn. skelbtoje publikacijoje „MRU edukologai dalyvavo įgyvendinat TĘSK projekto pedagoginę stažuotę“, MRU patirtis itin aktuali ir vertinga dėl pasirinkto unikalaus kelio palydint aukštajai mokyklai pedagogus į praktinę veiklą.

MRU koordinavo pedagoginių stažuočių atlikimą Šalčininkų r., Švenčionių r., Panevėžio m., Trakų r., Vilniaus r., Vilniaus m. ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo švietimo įstaigose. Taip pat MRU dalyvavo įgyvendinant 18 pradedančiųjų pedagogų pedagogines stažuotes, kur pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais stažuotę atliko 6 pedagogai, antraisiais – 4 pedagogai, o trečiaisiais – 8 pedagogai.

Sprendžiant pedagogų trūkumo ir nepakankamą suaugusiųjų švietimo programose dalyvaujančių asmenų problemą buvo sudarytos sąlygos MRU įgyti pedagogo kvalifikaciją asmenims iš kitų sektorių, turintiems aukštąjį išsilavinimą ir pageidaujantiems dirbti švietimo įstaigose. Itin didelio stojančiųjų skaičiaus sulaukusi projektinė veikla buvo iš dalies ribojama projekto finansinių galimybių. Tekdavo organizuoti atrankas į pedagogines studijas. Šios projektinės veiklos koordinatorė prof. dr. Irena Žemaitaitytė teigia, kad „nuolatos stebėjome itin didelę visų kandidatų motyvaciją siekti pedagogo kvalifikacijos“. Universitetas atsižvelgdamas į studijuojančiųjų poreikius visą studijų procesą priderino prie jų poreikių ir galimybių – paskaitos ir seminarai buvo organizuojami penktadieniais ir šeštadieniais. Profesorė pažymi, kad „man teko nuolatos bendrauti, palaikyti ryšį su pasirinkusiais pedagogikos profesinių studijų programą, analogiškai teko nuolatos palaikyti ryšį ir su visais programos dėstytojais, studijuojančiųjų praktikos institucijomis“. Visi projekto įgyvendinimo metu pradėję studijas asmenys, jas sėkmingai baigė ir įgijo pedagoginiam darbui reikalingas kompetencijas bei kvalifikaciją, įsiliedami į Lietuvos mokytojų bendruomenės gretas. Prof. dr. Irena Žemaitaitytė pagrindiniais šios sėkmės veiksniais nurodo „aukštus MRU edukologų andragoginius gebėjimus ir tai, kad MRU edukologai yra ne tik fundamentinių tyrimų autoriai, bet ir šiuolaikinių didaktikos vadovėlių autoriai, glaudžiai palaikantys tiesioginius ryšius su pedagogine praktika“.

MRU profesinę Pedagogikos studijų programą sėkmingai baigė 21 pedagogas.

Prof. dr. Romas Prakapas, projekto „Tęsk“ ekspertas

Projektas „Tęsk“ finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-727 priemonės „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“.