ERUA kviečia burtis į mokslinių tyrimų klasterius - MRU
Naujienos

4 liepos, 2024
ERUA kviečia burtis į mokslinių tyrimų klasterius

Europos reformų universitetų aljansas (ERUA) kviečia teikti paraiškas mokslinių tyrimų klasteriams kurti. Šia iniciatyva siekiama skatinti bendrus tarpdisciplininius mokslinius tyrimus visame ERUA tinkle ir už jo ribų. Tai yra puiki proga tyrėjams didinti savo žinomumą ir poveikį Europos mokslinių tyrimų bendruomenėje ir už jos ribų.

Klasteriams bus suteikiama galimybė naudotis specialia ERUA parama moksliniams tyrimams ir pagalba teikiant paraiškas dotacijoms gauti. Tyrėjai galės dalyvauti specialiai pritaikytuose mokymuose ir ERUA sklaidos renginiuose, taip pat suteikiama geresnė prieiga prie įvairių finansavimo šaltinių, įskaitant ES dotacijas, bei galimybė naudotis bendromis patalpomis, laboratorijomis ir pažangia mokslinių tyrimų infrastruktūra.

Klasterio sudėties reikalavimai: kiekvieną mokslinių tyrimų grupę turi sudaryti ne mažiau kaip 5 tyrėjai; bent vienas narys turi būti priskiriamas prie ankstyvojo etapo tyrėjų (pirmojo etapo tyrėjas (R1) arba pripažintas tyrėjas (R2) pagal Europos mokslinių tyrimų karjeros sistemą; bent vienas tyrėjas turi atlikti pagrindinio tyrėjo funkcijas; klasteris turi sudaryti palankias sąlygas tarpdisciplininiams moksliniams tyrimams; gali būti išorės tyrėjų iš kitų ERUA nepriklausančių šalių, kad būtų skatinamas platesnis bendradarbiavimas ir galimybė naudotis įvairiomis ekspertinėmis žiniomis.

Laikui bėgant klasterio sudėtis gali keistis, kad atitiktų mokslinių tyrimų poreikius, tačiau turėtų būti laikomasi būtiniausių klasterio steigimo reikalavimų.

Grupės nariai turi nurodyti ankstesnę bendradarbiavimo patirtį bendruose akademiniuose seminaruose, mokslinių tyrimų projektuose, publikacijose ar kitose veiklose mokslinių tyrimų srityje. Bendra studijų srities veikla taip pat suteikia papildomo konteksto, tačiau daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama veiklai, kurioje tyrėjai dirbo kartu, siekdami bendrų mokslinių tyrimų tikslų ir pasiekė apčiuopiamų rezultatų.

Mokslinių tyrimų klasteriai turėtų nagrinėti konkrečią temą vienoje iš nurodytų ERUA teminių sričių, įskaitant, bet neapsiribojant šiomis sritimis: migracija, tremtis ir pabėgėliai; demokratija, žmogaus teisės; įtrauktis ir lyčių lygybė; kultūrų įvairovė ir daugiakalbystė; menai. Taip pat yra skatinamas įsitraukimas į tarpdisciplininį bendradarbiavimą, stiprinant įvairių akademinių disciplinų ir sričių tyrėjų sąveiką.

Paraiškoje turi būti pateikta preliminari mokslinių tyrimų darbotvarkė, kurioje išdėstyti klasterio bendradarbiavimo tikslai ir uždaviniai konkrečiam 2 metų laikotarpiui. Šiame plane turėtų būti išsamiai aprašyta planuojama mokslinių tyrimų veikla, tikėtini tvarūs rezultatai ir galimos išorinio finansavimo paraiškų sritys.

Paraiškas galima teikti iki 2024 m. spalio 10 d. užpildžius šią formą.

Vicerektorių taryba galutinį sprendimą dėl klasterio pripažinimo priims iki spalio pabaigos.

Daugiau informacijos galite rasti čia.