Danielius Kolisovas apgynė ekonomikos mokslo krypties disertaciją - MRU
Naujienos

6 gruodžio, 2022
Danielius Kolisovas apgynė ekonomikos mokslo krypties disertaciją
Disertacijos gynimas | PhD
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Doktorantūra

Sveikiname Danielių Kolisovą (Verslo ir ekonomikos institutas), 2022 m. gruodžio 1 d. apgynusį ekonomikos mokslo krypties (S 004) daktaro disertaciją ,,Determinants of the Regional Hedge Fund Performance: Evidence from Nordic Countries“ (liet. k. ,,Regioninių rizikos fondų veiklos rezultatą lemiančių veiksnių nustatymas Šiaurės šalyse").

Moksliniai vadovai:
prof. dr. Gintarė Giriūnienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika, S 004), 2018-2022 m.;
prof. dr. Eduardas Freitakas (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika, S 004), 2014-2017 m.

Gynimo taryba:
Pirmininkė – prof. dr. Asta Vasiliauskaitė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika, S 004).
Nariai:
prof. dr. Mindaugas Butkus (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika, S 004);
prof. dr. Diana Cibulskienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika, S 004);
prof. dr. Valdonė Darškuvienė (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika, S 004);
prof. dr. Mihaela Simionescu (Rumunijos akademija, Ekonomikos prognozių institutas, Rumunija, socialiniai mokslai, ekonomika, S 004).

Daktaro disertacijoje plėtojama regioninių rizikos fondų veiklos vertinimo modelių kūrimo metodologija, pabrėžianti regionui būdingų rizikos veiksnių svarbą, įtraukiant investicinės aplinkos krizės ir reguliavimo veiksnius bei atspindinti rizikos fondų valdytojų indėlį – alfa. Dėl unikalių strategijų, orientuotų į absoliučią grąžą ir didelę diversifikaciją, rizikos fondų veiklos rezultatai dažnai analizuojami per netiesinius ryšius su rinkos rizikos veiksniais. Fung-Hsieh 8-faktorių modelio pagrindu autorius kuria veiklos vertinimo modelius, pagrįstus tiesinėmis priklausomybėmis. Tyrimas atliktas naudojant panelinius duomenų modelius, kurie leido panaudoti su fondais susietus nacionalinius rizikos veiksnius ir investicinės aplinkos pokyčius. Modeliai atskleidė didelę akcijų ir fiksuotų pajamų strategijos rizikos fondų priklausomybę nuo nacionalinių akcijų ir obligacijų rizikos veiksnių, o CTA fondų – nuo biržos prekių ir kito finansinio turto kainų. Tyrime analizuojamų Šiaurės šalių rizikos fondų ilgaamžiškumas lėmė teigiamą krizės alfa premiją, rodančią Šiaurės šalių rizikos fondų valdytojų gebėjimą įveikti krizę. Fiksuoto efekto taikymas leidžia reitinguoti rizikos fondus pagal generuojamą alfa numatytose kategorijose. Sukurta regioninių rizikos fondų veiklos vertinimo metodologija atsižvelgia į regiono specifiką ir gali būti adaptuojama pagal kitų regionų rizikos fondų investavimo ypatumus.

The doctoral dissertation develops the methodology of building the regional hedge funds' performance measurement models, which underline the importance of the region-specific risk factors, embedding the investment environment crisis and regulation factors, and reflecting the hedge fund managers' contribution – alpha. Due to their unique strategies focused on absolute return and high diversification, hedge funds' performance is often analyzed by non-linear connections with market risk factors. However, the author seeks robust performance measurement models based on the Fung-Hsieh 8-factor model with linear dependencies. The research uses panel data models, allowing fund-specific national risk factors and investment environment periods. The models revealed equity and fixed-income strategy hedge funds' significant dependence on the national stock and bond risk factors, while CTA funds' performance - was on commodity and other financial asset prices. The longevity of the Nordic hedge funds analyzed in the research resulted in a positive crisis alpha premium indicating Nordic region hedge fund managers' abilities to overcome the crisis. The applied fixed effect allows rating hedge funds by alpha in a predefined coherent pool of hedge funds. The developed methodology reflects the region specifics and can be transformed to other regions with their hedge fund investment peculiarities.