Baigtas mokslinis tyrimas apie grupinių užsiėmimų efektą komandų darbui - MRU
Naujienos

23 gegužės, 2018
Baigtas mokslinis tyrimas apie grupinių užsiėmimų efektą komandų darbui
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

MRU Psichologijos instituto lektorė dr. Natalija Norvilė kartu su MRU studentu P. Godliausku baigė ES finansuojamą projektą, kurio tikslas – eksperimentiškai patikrinti įmonėse taikomų trumpalaikių grupinių užsiėmimų ir mokymų efektyvumą, siekiant užtikrinti aukštą IT srityje dirbančių komandų įsitraukimo į darbą lygį ir teigiamą komandos klimatą. Projekte bus nagrinėjamas Lietuvos versle organizacijose populiarėjančių grupinių užsiėmimų (pvz., grupinės terapijos, įgūdžių lavinimo grupių, ugdomojo vadovavimo) poveikis komandų darbui, palyginti su tradicinių mokymų poveikiu.
Tyrimo dalyviai – už pažangių produktų valdymą, vystymą ir kūrimą atsakingos sutelktumu pasižyminčios programuotojų komandos, kurių rezultatai tiesiogiai priklauso nuo komandos įsitraukimo į darbą ir vyraujančio klimato komandoje. Tyrimą sudarė 3 etapai: (1) priešintervencinės diagnostikos, (2) intervencijos – grupiniai užsiėmimai ir mokymai, (3) pointervencinės diagnostikos ir (4) vėlesnės diagnostikos: (1) apklausos būdu įvertinamas komandų įsitraukimas į darbą ir klimatas – vykdomas 1 sav. iki pirmosios intervencijos. Šia veikla siekiama įvertinti tinkamiausias tyrimui komandas. (2) vykdomi 1,5 val. trukmės intervencijos (užsiėmimų bei sesijų skaičius priklausys nuo lektorių ir komandų galimybių). Šios veiklos skirtos padaryti poveikį tiriamoms komandoms. (3) pakartotinai atliekama diagnostika – praėjus 1-2 savaitėms po paskutinės intervencijos. Šia veikla siekiama įvertinti intervencijų poveikį. Visos intervencijos protokoluojamos, po kiekvienos diagnostikos atliekama statistinė duomenų analizė. Galutinė tyrimų rezultatų analizė ir rezultatų aptarimas atliekama pasibaigus visiems tyrimo etapams.
Projekto vizija artimoje perspektyvoje – darbo sveikatos tyrimų grupė universitete, įtraukianti motyvuotus psichologijos studentus, o tolimoje perspektyvoje – tarporganizacinis tyrimų klasteris, jungiantis jaunus ir patyrusius specialistus iš skirtingų universitetų bei verslo organizacijų. Taigi, tyrimo rezultatai būtų aktualus tiek akademijos, tiek verslo atstovams Lietuvoje ir pasaulyje.
Tyrimo dalyvis - studentas Povilas Godliauskas, MRU, psichologija (bakalauro studijų programa), 3 kursas. Studentas turi 4 m. projektų valdymo patirtį verslo ir nevyriausybiniame sektoriuje, renginių organizavimo ir žmogiškųjų išteklių valdymo srityse, yra Lietuvos Psichologijos studentų asociacijos narys, Psyhub (neformalus psichologijos entuziastų klubas, veikiantis Kaune ir Vilniuje) įkūrėjas.
Tyrimo vadovė – dr. Natalija Norvilė nuo 2010 metų vadovauja psichologijos bakalauro ir verslo psichologijos bei Work and Organizational Psychology magistrantūros studijų studentų mokslinei praktikai verslo organizacijose. Dr. N. Norvilė yra dalyvavusi nacionaliniuose ir europiniuose mokslo projektuose, nuo 2014 m. vadovavo projektui “Magistrantūros jungtinės studijų programos “Darbo ir organizacinė psichologija” parengimas ir įgyvendinimas“. Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-085, finansuojama pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Dr. N. Norvilė turi 12 metų darbuotojų mokymo bei ugdymo patirtį, šiuo metu (be darbo MRU) dirba konsultacinėje personalo vertinimo įrankių kūrimo įmonėje „Addelse“, kur yra atsakinga už tyrimų organizacijose įgyvendinimą, personalo mokymą ir ugdymą, darbuotojų kompetencijų vertinimą. Tyrimo rezultatai: 1. Dėl tyrimo buvo susisiekta su 28 Lietuvoje veikiančiomis IT kompanijomis, iš kurių 2 buvo išreiškusios norą susitikti ir sužinoti daugiau informacijos. Iš šių 2 kompanijų 1 sutiko dalyvauti tyrime, jeigu bus patenkintos papildomos sąlygos, t. y. specifinių organizacijų dalyvavimas, kurios tyrėjai buvo nepajėgus patenkinti. 2. Taip pat buvo susisiekta su 5 trumpalaikių grupinių užsiėmimų paslaugas teikiančiomis įmonėmis ir 4 grupinio / komandinio koučingo, vienos iš intervencijų, specialistais. Iš 5 kompanijų 2 išreiškė norą dalyvauti projekte, o iš 4 specialistų – 2. 3. Buvo atlikta grupinių užsiėmimų efektyvumo organizacijose sisteminė literatūros analizė, siekiant išsiaiškinti tokio pobūdžio tyrimų populiarumą mokslinėje literatūroje ir preliminarias žemo susidomėjimo priežastis. Sisteminėje analizėje buvo įvertinta ir peržvelgta 30 mokslinių publikacijų, iš kurių viso labo 4 atitiko sisteminės analizės keliamus reikalavimus, t. y. aptarė atliktų efektyvumo tyrimų rezultatus ir poveikį suaugusiųjų (organizacijų darbuotojų) imtyje. 26 straipsniai buvo neįtraukti į analizę dėl 2 priežasčių: (A) buvo išimtinai teoriniai arba (B) nagrinėjo kitas nei grupių koučingas intervencijas. Iš 3 straipsnių, kurie buvo įtraukti į aptarimą, bendrąją imtį sudarė 272 tiriamieji, o vienoje sisteminėje apžvalgoje – 712 komandos. 4. Į analizę įtrauktuose straipsniuose buvo aptariamas skirtingų tipų (transakcinio, transformacinio ir vadovų) grupių bei komandų koučingo poveikis įvairiems funkcionavimo rodikliams, t. y. mikroklimatui, komunikacijai, efektyvumui ir kt. Kiekvienoje iš publikacijų buvo taikomi skirtingi tyrimų metodai, t. y. tyrimų apžvalga, atvejo analizė, kokybinis tyrimas ir kvazi-eksperimentas. 5. Atsižvelgiant į žemą Lietuvoje veikiančių IT organizacijų susidomėjimą grupinių užsiėmimų efektyvumo tyrimais ir tokių tyrimų mažą populiarumą mokslinėje literatūroje, iškyla tokių tyrimų įgyvendinimo problema, kurią svarbu nagrinėti tolimesniuose projektuose. 6. Šiam tikslui pasiekti numatoma peržiūrėti ir modifikuoti tyrimo projekto metu sukurtą grupinių užsiėmimų tyrimo modelį bei atrasti būdų, kaip IT organizacijas motyvuoti labiau dalyvauti tokių tyrimų įgyvendinime. Finansavimo šaltinis – Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto “Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas” 09.3.3-LMT-K-712 priemonės “Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą”.