Naujienos

3 balandžio, 2020
2019 metų MRU veiklos ataskaita: dėmesys studijų kokybei, moksliškumui, tarptautiškumui, „mokymuisi visą gyvenimą“

Kovo 31 dieną Mykolo Romerio universiteto (MRU) Taryba vienbalsiai patvirtino rektorės prof. Ingos Žalėnienės pristatytą 2019 metų MRU veiklos ataskaitą. Rektorė pradėjo savo kadenciją praėjusių metų kovą, kai ji tapo pirmąja moterimi Lietuvoje, inauguruota valstybinio universiteto rektore. 

Mykolo Romerio universitetas išlieka didžiausiu Lietuvoje profiliniu socialinių mokslų universitetu, kurio ryškiausi komponentai yra teisė, visuomenės saugumas ir viešasis valdymas, o taip pat stiprūs edukologijos, ekonomikos, humanitarinių mokslų, socialinio darbo, komunikacijos, politikos, psichologijos, vadybos mokslų branduoliai. Studijų turinio aktualizavimas ruošiant ateities iššūkiams pasiruošusius profesionalus ir tarptautiškumas – išliko universiteto studijų strategijos prioritetu. 
 
2019 m. vykdytos 29 studijų programos I studijų pakopoje, 51 studijų programa – II studijų pakopoje, vykdyta 1 profesinių studijų programa. 2019 metais MRU pradėjo įgyvendinti LLM studijas, pasiūlydamas 3 naujas teisės krypties II pakopos studijų programas: Mediacija LLM, Sveikatos teisė LLM, Teisė ir technologijos. MRU išlieka lyderis tarp didžiųjų Lietuvos universitetų – pagal studijų programų pasiūlą anglų kalba. 2019 m. universitetas įgyvendino 17 studijų programų anglų kalba: 7 jungtines, 1 dviejų diplomų bei 9 nacionalines, dėstomas anglų kalba.  
Pasauliniame „QS World University Rankings by Subject” dalykiniame universitetų teisės (Law) krypties reitinge MRU pirmą kartą pateko į geriausių pasaulio universitetų 300-tuką. Iš visų Lietuvos aukštųjų mokyklų teisės kryptyje 2019 m. įvertintas vienintelis Mykolo Romerio universitetas – pasauliniame reitinge užimta 251–300 vieta. 2019 metais MRU mokslininkai aktyviai dalyvavo nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose (virš 50 įgyvendinamų projektų), užsakomuosiuose tyrimuose, aktyviai įsiliejo į tarptautinius profesinius tinklus, mokslo žurnalų redakcines kolegijas, nacionalinių ir tarptautinių mokslo programų ekspertų ratą, svariai prisidėjo prie aktualių Europos ir Lietuvos visuomenės problemų sprendimo, socialinių inovacijų kūrimo.  
 
2019 metais toliau stabiliai didėjo bendras MRU mokslo publikacijų skaičius. „Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje didėjo 15 proc., „Scopus“ duomenų bazėje – 12 proc. MRU mokslininkų ir tyrėjų citavimo rodikliai kasmet tolygiai auga. 2017–2019 m. „Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje esančių mokslo publikacijų citavimas augo 17,64 proc. „Scopus“ duomenų bazėje esančių mokslo publikacijų citavimas didėjo 25,5 proc. 
 
Studijų kokybės užtikrinimas, tarptautiškumas ir socialinė misija – tarp strateginių veiklos prioritetų 
Studijų raida universitete siejama su ilgalaikiais Lietuvos visuomenės ir darbo rinkos poreikiais. Siekiama studijas orientuoti į studento asmeninę sėkmę ir pilietiškumo ugdymą, susieti jas su technologine pažanga ir tarptautinio judumo galimybėmis, aukščiausio lygio tarptautinių dėstytojų integravimu, bendromis studijomis su įvairių šalių studentais. Studentų ir klausytojų skaičius universitete išlieka stabilus. 
 
2019 metais per bendrąjį priėmimą priimta 26 proc. daugiau studentų, gavusių valstybės finan¬suojamą studijų vietą, lyginant su 2018 metais. Taip pat palyginus su 2018 metais augo stojančiųjų į universitetą užsienio valstybių piliečių skaičius - net 93 proc. bakalauro studijose ir 22 proc. magistrantūros studijose. Universitetas aktyviai vysto „mokymosi visą gyvenimą“ koncepciją. Siūlomos įvairaus pobūdžio ir trukmės mokymosi (studijų) veiklos skirtingoms besimokančiųjų grupėms, teikiamos kvalifikacijos kėlimo ir mokymų paslaugos, užsakomieji tyrimai, ekspertinės konsultacijos ir išvados, užsienio kalbų mokymai.  
Praėjusiais metais išduota beveik 1000 sertifikatų pabaigusiems šiuos mokymus. Universitetas bendradarbiauja su įvairiomis Lietuvos ir užsienio viešojo ir privataus sektoriaus institucijomis, tobulina mokymų ir užsakomųjų tyrimų platformą „Mokymų LAB“. 
 
Būdama socialiai atsakinga ir tvari aukštojo universitetinio mokslo institucija – MRU siekia siūlyti lanksčias studijų formas ekonominės, geografinės atskirties grupėms, dirbantiems bei vyresnio amžiaus asmenims. Universitetas sudaro galimybes pripažinti darbinėje veikloje įgytas neformaliąsias kompetencijas ir taip sutrumpinti studijų procesą, taip pat didinti studijų patrauklumą, tiek galimybes studijuoti – jau turintiems aukštąją išsilavinimą. Siekiama geriau suprasti ir atliepti studentų, turinčių negalią, poreikius, rūpintis jų studijų aplinkos pritaikymu ar pagerinimu. MRU įgyvendina „antros galimybės“ patekimo į universiteto studijas sistemą įprastinių kriterijų netenkinantiems motyvuotiems jaunuoliams. Aukštojo universitetinio išsilavinimo prieinamumas didinamas 2019 m. įgyvendinant edukacinį projektą „4mm. Pasistiebk“ projektą. 
 
Pasak MRU Tarybos pirmininko, profesoriaus Egidijaus Jarašiūno, rektorės pristatyta 2019 metų MRU veiklos ataskaita yra informatyvi, objektyvi, labai aiškios struktūros. „Ataskaitoje išryškintos svarbiausios universiteto bendruomenės problemos, pernai metų veikla vykusiai siejasi su dabarties iššūkiais ir tolesnėmis MRU raidos perspektyvomis. Joje pamatėme ne tik aiškų universitėtinės tikrovės vaizdą, bet, kas svarbiausią, ir apgalvotą tolesnės veiklos planą“, - pabrėžė profesorius E. Jarašiūnas. 
 
MRU Senato pirmininkas docentas Romas Prakapas pabrėžė, kad 2019 m. universiteto veiklos ataskaitoje parodytas realus universiteto veidas – visa informacija yra konkreti, tiksli ir reali. Pasak R. Prakapo, objektyviai vertinant tiek nacionalinės, tiek tarptautinės aplinkos situaciją, universitetas sugebėjo parengti ir pasiūlyti visuomenei aktualias, didelio susidomėjimo sulaukusias naujas programas, o apie esamų studijų programų tvarumą ir vertę liudija oficialių valstybės institucijų duomenimis stabilūs, itin aukšti universiteto absolventų įsidarbinamumo ir didesni nei vidutiniai buvusių absolventų pajamų rodikliai. „Vertinant tai, kas yra pasiekta, akivaizdu, jog strateginės universiteto veiklos kryptys pasirinktos tiksliai ir prasmingai. Tie iššūkiai, su kuriais susidūrė pastaruoju metu visa švietimo sistema, nebuvo tokie skausmingi universitetui, nes jis jau keletą metų kryptingai įgyvendina vieną iš savo strateginių siekių vystyti virtualų mokymąsi. Tad džiugu, kad universitetas prasidėjus karantinui Lietuvoje nestabdė savo veiklos. Universiteto gebėjimas tinkamai, laiku sureaguoti į iššūkius rodo ir tai, kad pasirinktas dar vienas iš strateginių tikslų mokymosi visą gyvenimą kelias yra realus, puikiai derantis su universiteto kaip besimokančios organizacijos modeliu“, - sakė MRU Senato pirmininkas docentas R. Prakapas.