Naujienos

Atrinktiems studentams

skaidre6

 
Sveikiname tapus nominuotu Erasmus+ studentu!


Jūs jau esate Mykolo Romerio universiteto Erasmus+ judumo studijoms programos dalyviai, tačiau užsienio universitetas gali Jūsų nepriimti, jei neįvykdysite jo keliamų reikalavimų. Dėl šios priežasties atidžiai susipažinkite su šiame puslapyje pateikta informacija. Pažymime, kad studentų mainų programose gautinį žodį visuomet taria priimantis universitetas. Priimantis universitetas patvirtina - sutinka priimti nominuotą studentą, ar ne. Informacija Erasmus+ judumui studijoms atrinktiems studentams . Būtina susipažinti su informacija!

Po atrankos Erasmus+ judumui studijoms rezultatų paskelbimo ir studentų sutikimo būti nominuotiems (su kiekvienu studentu susisiekiama asmeniškai), rengiamas rektoriaus įsakymas, kuriuo tvirtinama Erasmus+ studijoms atrinktų studentų suvestinė. Tuo pačiu metu užsienio aukštosioms mokykloms/partneriams siunčiami nominacijų laiškai su studentų duomenimis.

1. Paraiškos dokumentų pildymas užsienio universitetui - gavęs duomenis apie studentą, užsienio universitetas susisiekia su atrinktu studentu ir praneša svarbiausią informaciją;

Užsienio universitetas greitu metu turėtų informuoti, jog gavo mūsų siųstus duomenis apie Jus ir atsiųsti paraiškos formą (angl. Application Form) bei kitą svarbią informaciją (pvz. apie apgyvendinimo galimybes). Tai gali būti:

 •     kvietimas užsiregistruoti užsienio universiteto sistemoje online;
 •     prašymas užpildyti tam tikrą paraiškos formą.

   Kiekvienas užsienio universitetas yra nustatęs griežtus paraiškos teikimo terminus (ieškokite universiteto tinklalapiuose). Nesulaukdami jokio patvirtinimo laiško, nepabijokite susisiekti su atsakingu asmeniu priimančioje institucijoje; taip pat susipažinkite su informacija internete - galbūt jų tinklalapyje paraiškų teikimo procesas jau yra detaliai aprašytas, pateiktos reikiamų dokumentų formos.
   Jei užsienio universitetas paraiškos formos neatsiunčia, o universiteto tinklalapyje formos nerandate, galite pildyti bendrąją paraiškos formą (ją atsisiųsti galite čia) .

  Užsienio universitetas gali reikalauti pateikti pažymių išklotinę (angl.Transcript of Records) - ją Mykolo Romerio universiteto fakultetai išduoda anglų kalba (kreipkitės į savo fakulteto metodininkes/studentų vadybininkes).  

DĖMESIO! Paraiškos formos kopiją (jeigu įmanoma) privalote pristatyti į Tarptautiškumo tarnybą, I-302 kab.

2. Trišalė Studijų sutartis - nurodymai kaip teisingai užpildyti trišalę studijų sutartį (angl. Learning Agreement for Studies);

Trišalę studijų sutartį (angl. Learning Agreement for Studies) galite atsisiųsti

Sutarties rengimas vyksta šiais etapais:

 • Dalykų pasirinkimas ir jų derinimas
   Iš užsienio universitetų tinklalapiuose pateiktų disciplinų būtina pasirinkti Jums tinkančius, Jūsų studijų krypčiai ir studijų programai artimus, studijų dalykus. Nuolatinių studijų studentų minimalus darbo krūvis yra 30 ECTS kreditų . Mažesnis kreditų skaičius galimas tik suderinus su fakulteto prodekanu (žiūrėti "Kontaktai"). Pasirinkę dalykus, klausiate fakulteto prodekanų, ar Jūsų pasirinkti dalykai tinkami Jūsų studijų programai.

   PASTABA: Vadovaujantis Mykolo Romerio universiteto Studijų tvarkos Finansavimo taisyklių 125 punktu, griežtai rekomenduojama Erasmus+ studijų metu nesirinkti dalykų, kurių įvertinimai bus žymimi pass/fail. Kalbos disciplinos: išskyrus studentus, studijuojančius kalbas, visų kitų specialybių studentams yra užskaitomi tik specialybės (pvz. teisės, verslo) kalbos disciplinos kreditai.

 • Studijų sutarties tvirtinimas

   Užpildytą ir atspausdintą studijų sutartį pateikiate tvirtinti savo fakulteto prodekanui. Fakulteto prodekano patvirtinimas garantuoja, jog pasirinkti dalykai bus užskaityti.  Patvirtintą sutartį siunčiate užsienio universitetui. Užsienio universitetas šios studijų sutarties (angl. Learning Agreement for Studies) gali nereikalauti, bet ją patvirtinti privalo visos trys sutarties šalys (studentas, Mykolo Romerio universitetas ir užsienio universitetas), kaip privalomą finansinės sutarties priedą. Dėl šios priežasties kiekvienas studentas, prieš išsiųsdamas studijų sutartį užsienio universitetui, turi parengti lydraštį, kuriame paprašo sugrąžinti (skenuotą) patvirtintą studijų sutartį (angl. Learning Agreement for Studies).

   DĖMESIO! Jeigu nuvykus į užsienio universitetą paaiškėja, kad dalykas nėra dėstomas ar dalyko aprašyme buvo nurodytas kitas turinys, nei iš tikro dėstomas, studijų sutartį galima keisti tik per pirmą mėnesį nuo studijų užsienyje pradžios. Tam pildomas studijų sutarties pakeitimas (Learning Agreement for Studies skiltis "Section to be completed DURING THE MOBILITY"  ). Atliekant pakeitimus būtina nurodyti atsisakomus (angl. deleted component) ir pridedamus (angl. added component) dalykus bei ECTS skaičių. Tam, kad grįžus iš studijų dalykai būtų užskaityti, tiek pradinis trišalės sutarties dokumentas, tiek ir pakeitimas turi būti patvirtintas visų trijų šalių.


3. Priėmimo patvirtinimas - užsienio universitetas galutinai patvirtina, jog Jus priima Erasmus+ studijų semestrui; 

Gavęs visus reikalingus Jūsų siųstus dokumentus, užsienio universitetas priima sprendimą - priimti Jus studijuoti ar ne.

   Kaip sutikimas dažniausiai atsiunčiamas priėmimo laiškas / el. laiškas (angl. Acceptance Letter) ir patvirtinta trišalė studijų sutartis (angl. Learning Agreement). Gavę šiuos dokumentus iš užsienio universiteto, parenkite jų kopijas, užpildykite prašymą ir likus ne mažiau nei 1 mėnesiui iki išvykimo į studijas, pristatykite reikiamus dokumentus Tarptautiškumo tarnybai (I-302 kab.)  

DĖMESIO: MRU Erasmus studentai, turintys specialiųjų poreikių (pvz., tam tikro lygio nedarbingumą, serga diabetu, ar kitų medicininiais dokumentais pagrįstų poreikių) gali prašyti papildomo finansavimo iš Švietimo mainų paramos fondo specialiesiems poreikiams tenkinti Erasmus+ studijų laikotarpiu. Paraišką privaloma pateikti ne vėliau negu likus 1 mėnesiui iki studijų užsienyje pradžios. Visas informacija bei paraiškų formos paskelbtos čia. Jeigu studentui skirtas papildomas finansavimas, tai Erasmus+ judumo pabaigoje studentas privalo pateikti išlaidų ataskaitą su pagrindžiančiais dokumentais. Išlaidas pagrindžiantys dokumentai: faktines išlaidas patvirtinančios sąskaitos-faktūros, nurodant sąskaitą-faktūrą išrašiusios įstaigos pavadinimą ir adresą, bei sąskaitos-faktūros sumą, valiutą ir datą.

DĖMESIO: Socialiai remtiniems MRU Erasmus+ studentams (netaikoma specialiųjų poreikių atveju), pateikusiems socialinio remtinumo statusą įrodančius dokumentus (kompetetingos institucijos išduotą oficialią pažymą, patvirtinančią socialinės pašalpos gavimo arba teisės gauti socialinę pašalpą faktą bei nustatančią socialinės pašalpos rūšį/pobūdį), vykstantiems studijuoti į užsienio valstybes, skiriama papildoma 200 eurų per mėnesį dydžio stipendija. Socialiai remtinam Erasmus+ studentas yra priskiriamas, jeigu Studentas yra iš nepasiturinčios šeimos ar vienas gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti arba gaunantis socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą ir/arba yra ne vyresnis kaip 25 metų ir jam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jo tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę. PAŽYMĄ iš Valstybinio studijų fondo (jeigu socialinė stipendija mokama dėl 1 arba 3 šio fondo puslapyje išvardinto kriterijaus) arba iš Jūsų savivaldybės ar seniūnijos socialinės paramos skyriaus (jeigu jūs ar jūsų šeima gaunate socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą) privalote pristatyti į Tarptautiškumo tarnybą (I-302 kab.) likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki studijų užsienyje pradžios.

4. Prašymas  - jūsų išvykimo įforminimui, turite parašyti (užpildyti) prašymą universiteto siųsti studijuoti į užsienio universitetą ir pristatyti su jūsų fakulteto prodekano parašu į Tarptautiškumo tarnybą (I-302kab.);

Prieš išvykdami studijuoti Jūs turite parengti vieną iš 2 prašymų formų: 

 1. Paprasta Erasmus+ studento prašymo forma
 2. Erasmus+ studentų prašymo forma doktorantams  .
   Prašymą turi pasirašyti fakulteto dekanas arba prodekanas (tuo patvirtindami, kad Jūsų pažangumo statusas nepasikeitė ir nėra prieštaraujama jūsų išvykimui). Užtikrinkite, kad prašymai būtų pasirašyti prieš prasidedant šių asmenų atostogoms! 
   Jūsų ir fakulteto prodekano pasirašytą prašymą siųsti studijuoti pristatote į Tarptautiškumo tarnybą (pageidautina originalą). Fakulteto prodekanų (akademinių koordinatorių) kontaktai. 

Doktorantai, ant prašymo dar turi gauti ir MRU Personalo skyriaus vizą, jeigu prašymo teikimo metu dirba MRU pagal darbo sutartį. Doktorantai, kurie dirba Universitete pagal darbo sutartis, išvykdami Erasmus mobilumui, privalo arba pasiimti atostogas (kasmetines ar neapmokamas) arba nutraukti darbo santykius su Universitetu ir šiuos klausimus turi būti išsprendę su MRU Personalo skyriumi prieš pateikdami dokumentus doktoranto (t.y. studento) Erasmus+ mobilumo įforminimui.

Turėkite omenyje, kad stipendija yra skaičiuojama pagal datas nurodytas prašyme.


  SVARBU! Kursas nurodomas tas, kuriame būsite išvykę į užsienio universitetą! Studijų periodas prašyme nurodomas pagal įvadinės savaitės pradžią arba semestro (paskaitų) pradžią ir pirmosios egzaminų sesijos pabaigą arba paskutinio egzamino datą. (Įvadinė savaitė įtraukiama tik tokiu atveju, jei ji netrunka ilgiau nei 7 d. ir yra įrašyta priėmimo laiškuose. Studijų pabaiga laikoma pirmosios egzaminų sesijos pabaigos arba paskutinio egzamino laikymo data. Studijų pabaiga nelaikoma išvykimo (bilieto) ar grįžimo data).
PRIMINIMAS:
DĖMESIO: MRU Erasmus studentai, turintys specialiųjų poreikių (pvz., tam tikro lygio nedarbingumą, serga diabetu, ar kitų medicininiais dokumentais pagrįstų poreikių) gali prašyti papildomo finansavimo iš Švietimo mainų paramos fondo specialiesiems poreikiams tenkinti Erasmus+ studijų laikotarpiu. Paraišką privaloma pateikti ne vėliau negu likus 1 mėnesiui iki studijų užsienyje pradžios. Visas informacija bei paraiškų formos paskelbtos čia.  Jeigu studentui skirtas papildomas finansavimas, tai Erasmus+ judumo pabaigoje studentas privalo pateikti išlaidų ataskaitą su pagrindžiančiais dokumentais. Išlaidas pagrindžiantys dokumentai: faktines išlaidas patvirtinančios sąskaitos-faktūros, nurodant sąskaitą-faktūrą išrašiusios įstaigos pavadinimą ir adresą, bei sąskaitos-faktūros sumą, valiutą ir datą.

DĖMESIO: Socialiai remtiniems MRU Erasmus+ studentams (netaikoma specialiųjų poreikių atveju), pateikusiems socialinio remtinumo statusą įrodančius dokumentus (kompetetingos institucijos išduotą oficialią pažymą, patvirtinančią socialinės pašalpos gavimo arba teisės gauti socialinę pašalpą faktą bei nustatančią socialinės pašalpos rūšį/pobūdį), vykstantiems studijuoti į užsienio valstybes, skiriama papildoma 200 eurų per mėnesį dydžio stipendija.  Socialiai remtinam Erasmus+ studentas yra priskiriamas, jeigu Studentas yra iš nepasiturinčios šeimos ar vienas gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti arba gaunantis socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą ir/arba yra ne vyresnis kaip 25 metų ir jam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jo tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.   PAŽYMĄ  iš Valstybinio studijų fondo (jeigu socialinė stipendija mokama dėl 1 arba 3 šio fondo puslapyje išvardinto kriterijaus) arba iš Jūsų savivaldybės ar seniūnijos socialinės paramos skyriaus (jeigu jūs ar jūsų šeima gaunate socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą)  privalote pristatyti į Tarptautiškumo tarnybą (I-302 kab.) likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki studijų užsienyje pradžios.


5. Finansinė sutartis - viskas apie studento finansinį susitarimą su universitetu dėl Erasmus+ stipendijos mokėjimo studijų užsienyje laikotarpiu;

Tam, kad Tarptautiškumo tarnyba galėtų parengti Erasmus+ studento finansinę sutartį, pagal kurią studentui mokama Erasmus+ stipendija studijoms, studentas turi užpildyti asmens ir finansinių duomenų formą.

 • Asmens ir finansinių duomenų formą atsisiųsti galima čia .

    Studento banko sąskaitos duomenys perkeliami į studento finansinę sutartį Erasmus+ studijoms. Užpildyta asmens ir finansinių duomenų forma turi būti pervadinta studento vardu ir pavarde bei atsiųsta el. paštu exchange@mruni.eu.

    Išvykstantiems studentams stipendija Erasmus+ studijoms gali būti mokama iš  Europos Komisijos, iš LR Valstybės biudžeto arba iš ES Struktūrinių fondų lėšų. Jeigu stipendija mokama iš ES Struktūrinių fondų lėšų finansavimo šaltinio, kiekvienas stipendijos gavėjas privalo užpildyti dalyvio apklausos anketą. Su finansine sutartimi galite susipažinti čia (jos spausdinti ar kitaip pildyti nereikia - tai padarys Tarptautiškumo tarnybos darbuotojas). Laikotarpis užsienio universitete skaičiuojamas ir stipendija skiriama dienomis. Dienų skaičiuoklę pasitikrinimui galite atsisiųsti čia . Stipendijų dydžiai skelbiami atrankos Sąlygose .

   Kiti finansinės sutarties priedai susipažinimui- Dalyvio apklausos anketa .

Žemiau pateikiami (arba paaiškinti) dotacijos sutarties priedai, kurie išvardinti sutartyje:
I priedas: Mokymosi sutartis Erasmus+ studijų mobilumui
II priedas: BENDROSIOS SĄLYGOS -
III priedas: Erasmus studento chartija -


6. Sveikatos draudimas - informacija apie saugų gyvenimą užsienyje studijų metu;

Dėl Europos sveikatos draudimo kortelių turite kreiptis į  Teritorines ligonių kasas. Jei turite studijų užsienyje metu galiojantį studento pažymėjimą, kortelei gauti užsiregistruokite Teritorinių ligonių kasų sistemoje nurodydami savo studento pažymėjimo numerį.

   Patvirtinimo/pažymos, kad esate atrinkti Erasmus+ judumui studijoms studentai galite kreiptis el. paštu exchange@mruni.eu .Pažymą parengsime per 1-2 darbo dienas ir informuosime, kada galite atvykti jos pasiimti.

   Prašome išsamiai susipažinti su Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimo Lietuvos Respublikoje apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims tvarka Valstybinės ligonių kasos interneto puslapyje. Šiame tinklalapyje rasite reikalingos informacijos apie būtinąją medicinos pagalbą ES šalyse, taipogi ir prašymo formą išduoti Europos sveikatos draudimo kortelę, kurią galėsite el. paštu arba faksu siųsti į Jus aptarnaujančią teritorinę ligonių kasą. Būtinai persiskaitykite visą informaciją ir tik tuomet, jeigu dar kyla klausimų ar neaiškumų, kreipkitės telefonu į teritorines ligonių kasas pagal Jūsų gyvenamą vietą.

   Taip pat galite pasirūpinti ir kitu sveikatos draudimu užsienyje (pvz. Būtinosios medicininės pagalbos ir repatriacijos draudimas ar pan.). Apie draudimo bendroves, teikiančias sveikatos draudimo paslaugas, galite pasidomėti čia.

7.  OLS (Online linguistic support) kalbos testas - prieš išvykstant mainams, el.paštu gausite pakvietima kalbos testui atlikti. Testą yra privaloma atlikti dar prieš išvykstant mainams.

8. Atvykimo patvirtinimas - atvykę į užsienio universitetą, tarptautiškumo tarnybai turite atsiųsti skenuotą atvykimo patvirtinimą .

Naudingi patarimai
- studentų patarimai, palengvinantys gyvenimą užsienyje.

Apsilankykite VOCAL (Vocationally Orientated Culture and Language) projekto tinklapyje, kad geriau pasiruoštumėte buvimui užsienio šalyje (Airija, Bulgarija, Ispanija, Italija, Portugalija Prancūzija, Slovakija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Vengrija, Vokietija).

     Jeigu jus priimantis universitetas nesiūlo jums tinkamo apgyvendinimo arba jau pavėlavote kreiptis, siūlome pasidomėti "Eurasmus" internetine platforma   http://eurasmus.com/ , kurioje studentai, dalyvaujantys mainų programose, gali lengvai susirasti bei užsisakyti kambarius pasirinktame Europos mieste. Platforma taip pat teikia būtiniausią informaciją apie akademinę, kultūros bei laisvalaikio sritis. Šis interaktyvus tinklapis užtikrina saugią apmokėjimo sistemą, paremtą butų savininkų peržiūra bei tvirtinimais, ankstesnių gyventojų atsiliepimais bei pinigų gražinimo garantija.

   Gyvenant užsienyje patogu apsipirkinėti tos šalies internetinėse parduotuvėse. Tam naudojamos dažniausiai PayPal piniginės. Apsiperkant internetu sutaupoma laiko, o prekės įsigyjamos pigiau nei parduotuvėje. Norint turėti PayPal piniginę, būtina turėti kreditinę kortelę - Lietuvos Respublikos bankai jau senai siūlo jaunimui įsigyti tokias korteles, palengvinančias apsipirkimus internete. Pasidomėkite savo banko skyriuje apie šią galimybę.Taip pat tarptautiniams pervedimams patogu naudoti Transfergo  arba mokėjimai.lt

   Kelionės - neatsiejama studijų užsienyje veikla. Skrydžių paieškai patogu naudoti internetines svetaines Kayak arba Skyscanner - čia bilietus galima įsigyti tiesiogiai be tarpininkų bei sutaupyti. Naudojant Booking platformą, patogu ieškoti kur apsistoti. Taip pat galima pasinaudoti Couchsurfing paslauga - joje rasi žmones, pas kuriuos galėtum apsistoti ar kurie norėtų supažindinti su miestu.

Nori patobulinti užsienio kalbų žinias?
Pasinaudok kalbų mokymosi programa Speak and Learn: http://speaklearn.eu  

Studijuosite/atliksite praktiką Estijoje ir ieškote gyvenamosios vietos? Pasiūlymų ieškokite http://1home.ee
       

Žinai daugiau naudingų patarimų? Pasidalink jais el. paštu exchange@mruni.eu. Ačiū!

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747