Veikla

2019 m.

 • Įgyvendinant COST veiklą CA16121 „Nuo dalinimosi link tausojimo: socialinių techninių aspektų bendradarbiavimo ekonomikoje analizė“ (From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy), 2019 m. balandžio 11-12 d. prof. Leta Dromantienė ir dr. Vida Česnuitytė dalyvavo seminare „Europos bendruomenės ir bendradarbiavimo skaitmeninės platformos“ (European communities and collaborative digital platforms), kuris vyko Lumsia Romos universitete (Italija).
 • Įgyvendinant COST veiklą CA16121 „Nuo dalinimosi link tausojimo: socialinių techninių aspektų bendradarbiavimo ekonomikoje analizė“ (From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy), 2019 m. kovo 14-15 d. dr. Vida Česnuitytė dalyvavo tarptautiniame tarpdisciplininiame siumpoziume „Tyrinėjant bendradarbiavimo ekonomikos aspektus“ (Exploring the Aspects of the Collaborative Economy), kuris vyko Zagrebo universiteto Ekonomikos ir verslo fakultete (Kroatija). Siumpoziume V. Česnuitytė skaitė pranešimą „Kelionės, organizuotos per Airbnb: keliautojų Lietuvoje patirtys“ (Travels organized via Airbnb: experiences of travellers in Lithuania).
2018 m.
 • Palgrave Macmillan leidykloje publikuota dr. Vidos Česnuitytės kartu su bendraautoriais iš Šveicarijos ir Portugalijos redaguota knyga "Families and Personal Networks. An International Comparative Perspective". Daugiau informacijos internete (Springer link): https://www.palgrave.com/de/book/9781349952625
 • Tarptautinės sociologų asociacijos (ISA) XIX pasauliniame kongrese „Galia, prievarta ir justicija: refleksijos, atsakai ir atsakomybės“ (Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities), kuris vyko 2018 m. liepos 15-21 d. Toronte (Kanada), specialioje sesijoje „Autoriai sutinka kritiką: šeimos ir globalūs pokyčiai“ (Authors Meet the Critics: Families and Global Challenges) dr. Vida Česnuitytė pristatė kolektyvinę monografiją “Family continuity and change. Contemporary European Perspectives”, publikuotą Palgrave Macmillan leidykloje. Finansavimą išvykai į ISA pasaulinį kongresą skyrė LMT iš ES struktūrinių fondų lėšų pagal Veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę  10.3 „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“.
 • Socialinių tinklų analizės tarptautinio tinklo (the International Network for Social Network Analysis - INSNA) XXXVIII SUNBELT konferencijoje, kuri vyko 2018 m. birželio 26 d. - liepos 1 d. Utrechto universitete (Nyderlandai), dr. Vida Česnuitytė skaitė pranešimą „Ar geografinis atstumas veikia šeimos ir asmeninio socialinio tinklo atsparumą? Lietuvos atvejis gyvenimo kelio perspektyvoje“ (Does Geographical Distance Matter in Resilience of Family and Personal Network? Case of Lithuania in the life course perspective). Dalyvavimą konferencijoje finansiškai rėmė COST veikla CA15109 „Europos bendradarbiavimas tinklų duomenų statistikos mokslo srityje“ (European Cooperation for Statistics of Network Data Science - COSTNET).
 • Įgyvendinant projektą „Žinomos ir nežinomos šeimos: kompetencijos tobulinimas ir idėjų mainai šeimos sociologinių tyrimų srityje vykdant mokslinę stažuotę užsienyje“, 2018 m. birželio 10-15 d. Vida Česnuitytė atliko mokslinę stažuotę Rytų Suomijos universiteto (University of Eastern Finland) Socialinių mokslų katedroje (Kuopijo, Suomija). Finansavimą stažuotei skyrė LMT iš ES struktūrinių fondų lėšų pagal Veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę  10.4 „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“.

 • Įgyvendinant COST veiklą CA16121 „Nuo dalinimosi link tausojimo: socialinių techninių aspektų bendradarbiavimo ekonomikoje analizė“ (From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy), 2018 m. gegužės 28-29 d. lekt. Dainius Bernotas dalyvavo COST veiklos atstovų susitikime "Mechanizmai, skirti aktyvinti ir remti bendradarbiavimo ekonomiką" (Mechanisms to Activate and Support the Collaborative Economy), kuris vyko Užsienio reikalų ir prekybos institute (Institute for Foreign Affairs and Trade), Budapešte (Vengrija).

 • Įgyvendinant COST veiklą CA16121 „Nuo dalinimosi link tausojimo: socialinių techninių aspektų bendradarbiavimo ekonomikoje analizė“ (From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy), 2018 m. kovo 15-16 d. dr. Vida Česnuitytė dalyvavo tarptautiniame tarpdisciplininiame seminare „Mainų ir bendradrabiavimo ekonomikos socialiniai techniniai aspektai (Socio-technical aspects of the circular and collaborative economy), kuris vyko Rovira i Virgili universitete (Tarragona, Ispanija). Seminare V. Česnuitytė skaitė pranešimą „Kompiuterio pagalba grindžiamas bendradarbiavimo vartojimas: praktikos ir tendencijos Lietuvoje (Computer supported collaborative consumption: practices and trends in Lithuania).

2017 m.

 • Perskaityti pranešimai 13-oje Europos sociologų asociacijos (European Sociological Association - ESA) konferencijoje "(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities", kuri vyko 2017 m. rugpjūčio 29 d. - rugsėjo 1 d., Atėnuose (Graikija), http://esa13thconference.eu/:
  - Česnuitytė, V. Understanding the concepts of “good” parents and “good” children.
  - Wall, K., Gouveia, R., Aeby, G., Česnuityté, V. Changing Meanings of Family in Personal Relationships: A Comparative Perspective.
  - Gaižauskaitė, I. How general is generalised trust? 
 • Palgrave Macmillan leidykloje publikuota dr. Vidos Česnuitytės kartu su bendraautoriais iš Šveicarijos ir Vokietijos redaguota kolektyvin monografija "Family continuity and change. Contemporary European Perspectives". Daugiau informacijos internete (Springer link): http://www.palgrave.com/us/book/9781137590275
 • 2017 m. sausio mėn. MRU Sociologinių tyrimų laboratorijos nariai įsitraukė į COST veiklą CA16121 „Nuo dalinimosi link tausojimo: socialinių - techninių aspektų bendradarbiavimo ekonomikoje analizė“ (From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborave Economy). Lietuvos atstovais į šios veiklos valdymo komitetą nominuoti prof. Leta Dromantienė (pagrindinė atstovė) ir lekt. Dainius Bernotas (pavaduojantis atstovas). Veiklos tikslas – sukurti veikėjų tinklą Europoje, jungiantį mokslininkus, praktikus, bendruomenes ir politinių sprendimų priėmėjus, ir išplėtoti bendradarbiavimo ekonomikos modelius / platformas, pagrįstas socialinėmis ir technologinėmis idėjomis, bendradarbiavimu bei gerąja praktika siekiant mažinti socialinę atskirtį.

2016 m.

 • MRU Sociologinių tyrimų laboratorija ir Lietuvos Sociologų Draugija suorganizavo 8-ąją Nacionalinę Lietuvos sociologų konferenciją „SKIRTYS IR JUNGTYS LOKALUMO – GLOBALUMO SANDŪROJE, kuri įvyko 2016 m. lapkričio 18 d. Konferencijos svetainė: http://lsd2016.mruni.eu/
 • Doc. dr. Svajone Mikėnė kartu su VDU doc. dr. Jurga Baičaite-Vilke organizavo sesiją „Socialinės atskirties šiuolaikinėje Europoje dviprasmybė: tarp materialinės deprivacijos ir socialinės stigmos“ (The Ambiguity of social Exclusion in europe Between Material Deprivation and social Stigma) XVI Lenkijos Sociologijos Kongrese „Solidarumas nepasitikėjimo laikais“ (Solidarność w szasach neufności), kuris vyko Gdansko universitete 2016 m. rugsėjo 14-17 d.
 • Su renginiu „Kaip bendrausime erdvėlaivyje 'Žemė'?“ Laboratorija dalyvavo Mokslo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė 2016“, kuris vyko 2016 m. rugsėjo mėn. 08-17 d.
 • 2016 m. birželio 18-23 d. kartu su Edukacinių technologijų laboratorija suorganizuota Socialinių tyrimų metodologijos vasaros stovykla magistrantams ir doktorantams.
 • Surengtas Mokslo kavinės renginys „Priešiškumo vyresnio amžiaus žmonėms ir jų diskriminacijos tyrimai“, kuris įvyko MRU LAB 2016 m. gegužės 16 d.
 • Paskelbta publikacija: Sveklaitė L., Šilinskytė A. Forms of public participation in the context of smart society (Contemporary research on organization management and administration). Academic Association of Management and Administration (AVADA), 2016, 4(1), 57-66.
 • 2016 m. kovo mėn. laboratorijos narė Inga Gaižauskaitė patvirtinta viena iš dviejų nacionalinių atstovių (pavaduojanti narė) COST veikloje „Studijų užsienyje tyrimai Europos perspektyvoje“ (Study Abroad Research in European Perspective - CA15130).
 • Su diskusijomis „Ko dar nežinojome apie šeimą? Sociologinis požiūris“ ir „Sociologinė apklausa: tarp mitų ir tikrovės“ Laboratorija dalyvavo 17-oje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje, surengtoje Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO 2016 m. vasario 25–28 dienomis.
 • Mokslo kavinės renginys „Pažinkime visuomenę su sociologija!“, vykęs MRU LAB 2016 m. vasario 17 d.
 • 2016 m. sausio mėn. MRU Sociologinių tyrimų laboratorijos narės įsitraukė į COST veiklą TU1305 „Socialiniai tinklai ir keliavimo elgsena“ (Social networks and travel behaviour). Lietuvos atstovėmis į šios veiklos valdymo komitetą nominuotos dr. Natalija Valavičienė (pagrindinė atstovė) ir dr. Vida Česnuitytė (pavaduojanti atstovė). Veikloje jau dalyvauja 31 valstybė, dabar įsitraukė ir Lietuva. Veikla tęsis iki 2018 m. I ketv.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747