Gretutinės studijos


1. Kas yra gretutinės krypties studijos?

Mykolo Romerio universiteto studentai gali pasirinkti gretutinės krypties studijas, kai studentams sudaromos galimybės greta pagrindinės studijų krypties programos studijuoti kitos (gretutinės) studijų krypties programą. Baigus pagrindinės ir gretutinės krypties studijas, suteikiamas dvigubas kvalifikacinis laipsnis – pagrindinės krypties ir gretutinės krypties kvalifikacinis laipsnis (įrašoma viename diplome).* Aukštosios mokyklos nustatytos ir studento pasirinktos specializacijos, bendrųjų universitetinių studijų dalykų, gretutinės krypties dalykų pavadinimai, praktikos, studento laisvai pasirenkamų dalykų pavadinimai ir apimtis kreditais įrašoma diplomo priede.

Pagrindinės krypties studijų programų apimtis – 210 kreditų. Gretutinės studijų programos apimtis yra 60 kreditų.Šalia pagrindinės studijų krypties pasirinkus gretutines studijas, pagrindinės studijų programos apimtis mažėja iki 180 kreditų (yra išimčių).Tokiu atveju, dviejų krypčių (pagrindinės ir gretutinės) studijų apimtis – 240 kreditų, iš jų:

1) 15 kreditų turi sudaryti bendrieji universitetinių studijų dalykai;

2) 165 kreditus turi sudaryti pagrindinės studijų krypties dalykai;

3) 60 kreditų turi sudaryti gretutinės studijų krypties dalykai.

Baigus gretutinės krypties studijas sudaroma prielaida stoti į antros pakopos tos krypties studijų programas (yra išimčių, žr. brėžinyje).
*baigus psichologijos gretutines studijas ir teisės krypties gretutines studijas išduodama akademinė pažyma.


2. Kas gali studijuoti gretutinės krypties studijų programoje?

Gretutinės krypties studijų programą gali rinktis pirmos pakopos studijų studentai, kurių studijų programoje tokia galimybė yra numatyta. Studentai gali pasirinkti vieną iš Universitete siūlomų gretutinės krypties studijų programų.

3. Kaip ir kada registruotis į gretutinės krypties studijas?

Studentai, pasirinkę studijuoti gretutinės krypties studijas, į jas registruojasi elektroniniu būdu per individualią prieigą prie savo elektroninės studijų knygelės informacinėje sistemoje STUDIJOS. Ten užpildo prašymą fakulteto, kuriame studijuoja pagrindinės krypties studijų programą, dekanui ir bendra registracijos į studijas tvarka pasirenka gretutinės krypties studijų programos dalykus.

Pirmo kurso studentai į gretutinę studijų kryptį registruojasi iki rugsėjo 15 d., gretutinės krypties studijų dalykus pasirenka iki rugsėjo 30 d.

Kitų kursų studijų studentai į gretutinės krypties studijas registruojasi pirminės registracijos metu – nuo balandžio 20 d. iki gegužės 1 d. ir pasirašo gretutinės studijų krypties sutartį iki birželio 15 d. Gretutinės krypties studijų dalykus studentai pasirenka nuo birželio 15 d. iki birželio 30 d.

4. Gretutinės krypties studijų finansavimas

Valstybės finansuojamose vietose studijuojantys studentai gretutinės krypties studijų programą gali studijuoti nemokamai, jeigu pagrindinės krypties ir gretutinės krypties studijų programų kreditų suma neviršija 240. Už šią apimtį viršijančius studijų kreditus valstybės finansuojamose vietose studijuojantys studentai turi sumokėti pagal gretutinės krypties studijų programos įkainius.

Jeigu gretutinės krypties studijų sutarties pasirašymo metu studentas studijavo valstybės finansuojamoje vietoje, tačiau studijų metu jos neteko, jis turi sumokėti įmokos už studijas dalį ta apimtimi, kiek yra likę pagrindinės krypties ir gretutinės krypties studijų programos kreditų pagal šių krypčių studijų programos įkainius.

Gretutinės krypties studijų sutarties pasirašymo metu valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojantis studentas turi sumokėti už tą semestrą pasirinktą gretutinės krypties studijų kreditų skaičių pagal gretutinės krypties studijų programos įkainius.

Jeigu gretutinės krypties studijas pasirinkęs studentas gretutinės krypties studijų sutarties pasirašymo metu studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje, o studijų metu tapo valstybės finansuojamu studentu, už likusius gretutinės krypties studijų kreditus jis mokėti neturi, jeigu pagrindinės krypties ir gretutinės krypties studijų programų kreditų suma neviršija 240. Už šią apimtį viršijančius studijų kreditus jis turi sumokėti įmokos už studijas dalį ta apimtimi, kiek yra likę pagrindinės krypties ir gretutinės krypties studijų programos kreditų pagal šių krypčių studijų programos įkainius*.

*Studijuojantieji Policijos veiklos studijų programą (visuomenės saugumo kryptis) ir pasirinkę teisės krypties gretutines studijas yra atleidžiami nuo mokesčio už kreditus, viršijančius nustatytą 240 kreditų ribą.

5. Plačiau apie gretutinės krypties studijų vykdymą:

6. Gretutinės krypties studijų programos:

 • Siūlomų studijų programų sąrašas
 • Informacija apie studijų programas, studijų dalykų aprašai
 • Bendras gretutinės krypties studijų programų sąrašas (siūlomos ir nebesiūlomos):
  - Dalykinės anglų kalbos šakos (filologijos kryptyje) - Humanitarinių mokslų institute *
  - Dalyko (anglų kalbos) pedagogikos šakos (pedagogikos kryptyje) - Humanitarinių mokslų institute *
  - Ekonomikos krypties - Ekonomikos ir verslo fakultete
  - Filologijos krypties (anglų kalba) - Humanitarinių mokslų institute
  - Filosofijos krypties
  - Humanitarinių mokslų institute
  - Informatikos krypties - Ekonomikos ir verslo fakultete
  - Pedagogikos krypties - Edukologijos ir socialinio darbo institute
  - Psichologijos krypties - Psichologijos institute
  - Socialinio darbo krypties - Edukologijos ir socialinio darbo institute
  - Socialinės pedagogikos šakos (pedagogikos kryptyje) - Edukologijos ir socialinio darbo institute *
  - Sociologijos krypties - Edukologijos ir socialinio darbo institute
  - Švietimo ir ugdymo krypties - Edukologijos ir socialinio darbo institute **
  - Teisės krypties - Teisės fakultete
  - Teisės krypties - Viešojo saugumo fakultete (Pagal Mykolo Romerio universiteto senato 2013 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 1SN-60 2.4 punktą ši gretutinės teisės krypties studijų programa galioja tik Universiteto studentams, studijuojantiems pirmosios pakopos studijų programoje Policijos veikla ir iki šio nutarimo patvirtinimo dienos (t. y. iki 2013 m. birželio 19 d.) pradėjusiems gretutines teisės krypties studijas Universiteto Viešojo saugumo fakultete)
  - Verslo krypties - Ekonomikos ir verslo fakultete
  - Vertimo krypties - Humanitarinių mokslų institute
  - Viešojo administravimo krypties - Viešojo valdymo fakultete
  - Visuomenės saugumo krypties - Viešojo saugumo fakultete
Vadovaujantis Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašu (ŠMM 2016-12-01 Nr. V-1075, taikoma įstojusiems nuo 2017 m.):
* nuo 2017 m. siūlomos tik gretutinės krypties studijos (šakos - ne)
** nuo 2017 m. nebesiūloma
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747