Institucinis priėmimas


  Informacijos apie institucinį priėmimą teiraukitės
+370 5 2714 704
priemimas@mruni.eu


INSTITUCINIO  PRIĖMIMO Į BAKALAURO STUDIJAS 2020 METAIS TAISYKLĖS

(RUOŠIAMOS...)

INSTITUCINIO  PRIĖMIMO Į BAKALAURO STUDIJAS 2019 METAIS TAISYKLĖS

Priėmimas vyks nuo 2019-08-05 iki 2019-08-29 (imtinai)

(rugpjūčio 24 d. nedirbsime)

Priėmimo į Mykolo Romerio universiteto (toliau – Universiteto arba MRU) bakalauro studijas 2019 metų taisyklės skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, kuris įgytas iki 2019 m. imtinai. priėmimo metu stojantieji gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Studijų programos

Institucinio priėmimo metu stojantieji gali pretenduoti į žemiau nurodytas programas

Studijų programos, į kurias yra priimami 2019 metais (suteikiamas kvalifikacinis laipsnis):

Studijų programa Studijų forma ir trukmė
NL I Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Informatika ir skaitmeninis turinys  (žaidimų kūrimas, skaitmeninė animacija, vaizdo efektai) (anglų k.)  kartu su Dongseo universitetu, P.Korėja (yra papildomų sąlygų**) (2 metai Lietuvoje, 2 metai Korėjoje) 4
-
Informatikos mokslų bakalauras (dviejų diplomų)
Finansų industrija (anglų k.)
4- Verslo vadybos bakalauras (Finansų studijų krypties)
Viešojo valdymo fakultetas
Turizmo vadyba ir paveldas (anglų kalba)3,5-Verslo vadybos bakalauras (Turizmo ir poilsio studijų krypties)
Viešasis administravimas3
4,5 Viešojo administravimo bakalauras
Viešoji politika ir vadyba34,5Socialinių mokslų bakalauras (Politikos mokslų studijų krypties)
M.Romerio Teisės mokykla
Teisė3,5
5Teisės bakalauras
Teisė ir muitinės veikla3,55 Teisės bakalauras
Teisė ir penitencinė veikla 3,5-Teisės bakalauras
Viešojo saugumo akademija
Teisė ir ikiteisminis procesas (Kaune)
3,5
-Teisės bakalauras
Policijos veikla* (Vilniuje)   (reikalingas siuntimas iš VRĮ)
4
-Socialinių mokslų bakalauras (Visuomenės saugumo studijų krypties)
Komunikacijos institutas
Komunikacija ir skaitmeninė rinkodara  3- Socialinių mokslų bakalauras (Komunikacijos studijų krypties)
Edukologijos ir socialinio darbo institutas
Socialinis darbas ir teisės pagrindai 4 5 Socialinių mokslų bakalauras (Socialinio darbo studijų krypties), socialinio darbuotojo kvalifikacija
Socialinis darbas ir teisės pagrindai (anglų kalba) 4 - Socialinių mokslų bakalauras (Socialinio darbo studijų krypties), socialinio darbuotojo kvalifikacija
Humanitarinių mokslų institutas
Dalykinė (Teisės, Verslo) anglų ir kita užsienio kalba (norvegų, ispanų, korėjiečių, prancūzų arba vokiečių) (anglų kalba) 3,5- Humanitarinių mokslų bakalauras (Filologijos  studijų krypties)
Dalykinė (Teisės, Verslo) anglų k. ir Korėjos studijos ***(anglų kalba) (specializacija)
3,5

-Humanitarinių mokslų bakalauras (Filologijos  studijų krypties)
Vertimas ir redagavimas (norvegų, ispanų, korėjiečių, prancūzų arba vokiečių) 3,5- Humanitarinių mokslų bakalauras (Vertimo studijų krypties)
Psichologijos institutas
Psichologija 3,5 - Socialinių mokslų bakalauras (Psichologijos studijų krypties)
Psichologija (anglų kalba) 3,5 -Socialinių mokslų bakalauras (Psichologijos studijų krypties)
Santrumpos: NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos.
* - reikalingi papildomi dokumentai (siuntimas iš vidaus reikalų įstaigos plačiau).
** - pirmais ir antrais studijų metais studijos vyksta MRU, po to 2 metai studijos vyksta Dongseo universitete (P. Korėjoje), kuriame studijų kaina yra 5600 USD per metus (VF studentai moka studijų kainos skirtumą viršijantį valstybės skiriamą norminę studijų kainą). Studentai taipogi moka už kelionės, vizos, pragyvenimo P. Korėjoje išlaidas – studijų vizai gauti, P. Korėja reikalauja įrodyti, kad studentas (ar tėvai/paskolos davėjas) disponuoja ne mažiau kaip 10.000 USD pragyvenimo išlaidoms P. Korėjoje.
*** - pirmais ir antrais studijų metais studijos vyksta MRU, po to 1,5 metų studijos vyksta viename iš P. Korėjos universitetų.

  
Minimalūs reikalavimai stojant į valstybės nefinansuojamas vietas

•    2019 metais stojant į MRU visiems yra taikomas minimalus slenkstinis konkursinis balas 5.
•    asmenys įgiję vidurinį išsilavinimą 2015-2018 metais privalo turėti bent vieną valstybinį brandos egzaminą.
•    asmenys įgiję vidurinį išsilavinimą 2014 metais ir anksčiau minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Apie konkursinį balą

•    Konkursinis balas sudaromas iš mokomųjų dalykų įvertinimų, paimtų iš brandos atestato ir (arba) jo priedo (priedėlio). Įvertinimai yra perskaičiuojami vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-948 patvirtintu aprašu „Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarka“. Naudojama LAMA bpo konkursinio balo skaičiuoklė (www.lamabpo.lt)
•    Dalykų įvertinimai iš vidurinio išsilavinimo dokumentų imami priklausomai nuo pasirinktos studijų programos (rasite čia). 
•    Stojant į dalykinės anglų ir kitos užsienio k. programą ir programas dėstomas anglų k. būtina mokėti anglų kalbą ne mažiau kaip B2 lygiu. Antrosios užsienio kalbos bus galima pradėti mokytis įstojus nuo pagrindų arba pažengusiųjų grupėje.
•    Visose programose kaip specialybės užsienio kalbą studijų metu galima rinktis vieną iš anglų, prancūzų arba vokiečių kalbų.
Priėmimo vykdymas

Priėmimo žingsniai:
•    Stojantieji el.paštų priemimas@mruni.eu atsiunčia nurodytų dokumentų skanuotes arba atvykus pateikia žemiau nurodytus dokumentus nuo 2019-08-05 iki 2019-08-29, iki 15 val.
•    Stojančiajam į jo el.paštą siunčiamas kvietimas studijuoti.
•    Gavus kvietimą, stojantieji sumoką 45 eurų registracijos įmoką ir atsiunčia pavedimo dokumento arba el. bankininkystės pavedimo kopiją el.paštu;
•    patvirtina ketinimą studijuoti elektroniniu būdu, prisijungus prie sutarčių patvirtinimo sistemos. Kviečiamieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys privalo sudaryti studijų sutartį nekvalifikuotu elektroniniu parašu ir įforminti priėmimą.

Reikalingi dokumentai stojant

Stojantieji turi atsiųsti el. paštu priemimas@mruni.eu  pagal šį sąrašą turimų dokumentų skanuotes PDF formatu arba geros vaizdo kokybės, ne mažiau kaip 300x300 dpi raiškos nuotraukas:
•    užpildytą prašymą (prašymo formą rasite čia);
•    brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijas;
•    paso (titulinio puslapio) ar tapatybės kortelės kopiją;
•    Studijų kokybės vertinimo centro išduotų dokumentų kopijas, patvirtinančius ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
•    Studijų kokybės vertinimo centro pažymos kopiją dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo.

Stojant į Policijos veiklos studijų programą  reikia pateikti prašymą gauti siuntimui:

 • iki 2019 m. rugpjūčio 22 d. registruotis tinklapyje www.stokipolicija.lt ir užpildyti prašymą ( čia )
  užsiregistravus el.paštu gaunamas nukreipimas į CMEK (Centrinė medicinos ekspertų komisija).
 •  jeigu atitiksite medicininius reikalavimus, tai paskirtą dieną reikia atvykti ir dalyvauti fizinio patikrinime (gausite pranešimą el.paštu). Bendro fizinio pasirengimo reikalavimai
 •  gavus VRM įstaigos siuntimą, reikia iki 2019 m. rugsėjo 15 dienos registruotis el. paštu priemimas@mruni.eu atsiųsti prašymą dėl priėmimo į Policijos veiklos programos valstybės nefinansuojamas vietas.

Vidaus reikalų ministerija užsakė 50 vietų policijos veiklos programoje: 35 valstybės finansuojamos (pretendavimas per LAMA bpo sistemą) ir likusios valstybės nefinansuojamos vietos. Studentams, įstojusiems į valstybės nefinansuojamas vietas, studijų kaina bus kompensuojama Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka.Registracijos įmoka, sąskaitos rekvizitai

Kviečiamieji studijuoti per institucinį priėmimą moka registracijos įmoką (45 eurų) į Mykolo Romerio universiteto sąskaitą, nurodant įmokos mokesčio kodą 101939, mokėtojo kodą - asmens kodą. Galima mokėti į sąskaitas
•    AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590;
•    SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526;
•    DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858.
Už kviečiamą studijuoti asmenį mokėjimą gali atlikti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis.
Nutraukus studijų sutartį, registracijos įmoka negrąžinama.

Bakalauro studijų kaina
 • 2019 m. metinės studijų kainos skelbiamos MRU tinklapyje (rasite čia).
 • Už studijų pirmąjį semestrą sumokama per 15 dienų nuo semestro pradžios.
 • Studijų padalinio vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.
Kita informacija

•    Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija.
•    Nepasiekus minimalios rentabilumo grupės rodiklio, asmeniui patvirtinusiam išankstinę studijų sutartį, bus siūlomos alternatyvos.

Konkursinio balo dedamosios ir svertiniai koeficientai

2.4. Konkursinio balo dedamosios ir svertiniai koeficientai 2 lentelė
Studijų programa
Brandos egzaminas ar metinis pažymys, svertinis koeficientas *

Finansų industrija (anglų k.)


Matematika (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4 
Istorija arba Informacinės technologijos, arba Geografija (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2019 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Teisė
Teisė ir ikiteisminis procesas
Teisė ir muitinės veikla
Teisė ir penitencinė veikla 

Istorija (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
Matematika arba Informacinės technologijos (egzaminas arba metinis pažymys),
 svertinis koeficientas 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2019 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Policijos veikla**

Istorija (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Geografija  (egzaminas arba metinis pažymys),
 svertinis koeficientas 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2019 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Viešasis administravimas
Viešoji politika ir vadyba

Turizmo vadyba ir paveldas (anglų k.)

Socialinis darbas ir teisės pagrindai
Istorija (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
Matematika, arba Informacinės technologijos, arba Geografija  (egzaminas arba metinis pažymys),  svertinis koeficientas 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2019 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Psichologija
Matematika (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
Biologija (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2019 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Komunikacija ir skaitmeninė rinkodara


Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
Istorija arba Matematika, arba Informacinės technologijos, arba Geografija  (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Užsienio k. (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2019 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Dalykinė anglų ir kita užsienio k. (anglų k.) (norvegų, prancūzų, vokiečių arba korėjiečių)
Dalykinė anglų k. ir Korėjos studijos (anglų k.)
Vertimas ir redagavimas (norvegų, prancūzų, vokiečių arba korėjiečių)
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
Istorija arba Matematika, arba Informacinės technologijos, arba Geografija  (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Užsienio k. (anglų k.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2019 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Informatika ir skaitmeninis turinys (anglų k.)


Matematika (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
Informacinės technologijos arba Fizika (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2019 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
* - konkursiniam balui skaičiuoti imami nesikartojančių dalykų įvertinimas.
** - reikalingas siuntimas iš vidaus reikalų įstaigos.
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747