Įvykdyti tarptautinio finansavimo projektai - MRU

Įvykdyti tarptautinio finansavimo projektai
Projektas „Bendradarbiavimo vystymas tarp mediatorių ir teisininkų (CoDeMaL)" (angl. Cooperation Development among Mediators and Lawyers) - Nr. 854024

Projekto Nr. 854024
Projekto pavadinimas:Bendradarbiavimo vystymas tarp mediatorių ir teisininkų (CoDeMaL) (angl. Cooperation Development among Mediators and Lawyers)”.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2019-09-01 iki 2022-02-28.
Projekto vykdytojas: Sia Biznesa Augstskola Turiba (Latvija).
Projekto dalies vadovė MRU: prof. dr. Agnė Tvaronavičienė.
Kiti partneriai: Universitaet Graz – Uni Graz (Austrija), Universita Degli Studi Di Genova – Unige (Italija).

Mykolo Romerio universitetas (MRU) kartu su Turibos universitetu (Latvija), Genujos universitetu (Italija) ir Graco universitetu (Austrija) 2019 m. rugsėjį – 2022 m. vasarį vykdė (angl. „Justice”) programos projektą “Bendradarbiavimo tarp mediatorių ir advokatų skatinimas“ (Codemal). Šio projekto strateginiai partneriai Lietuvoje – Lietuvos advokatūra ir Lietuvos mediatorių rūmai. Svarbiausias šio projekto tikslas – skatinti bendradarbiavimą tarp ginčų sprendimo specialistų tam, kad užtikrinti efektyvų Briuselio II bis reglamento taikymą bei veiksmingą mediacijos šeimos ginčuose, turinčiuose tarptautinį elementą, procesą.

Vykdant projektą buvo organizuoti advokatų ir mediatorių mokymai, kuriais siekta padidinti šių specialistų tarpusavio supratimą ir sąveiką nukreiptą į sėkmingą šeimos ginčų, turinčių tarptautinį elementą, sprendimą, ypatingai tais atvejais, kuomet būtina užtikrinti geriausius vaiko interesus. Lietuvoje vykusiuose ir projekto lėšomis finansuotose mokymuose sudalyvavo daugiau nei 60 mediatorių ir advokatų. 24 akad. val. (3 dienų) mokymai apėmė tiek mediacijos tarptautinį elementą turinčiuose ginčuose bendruosius teisinius ir mediacijos klausimus, tiek ir sudėtingesnius tokių ginčų taikaus sprendimo aspektus pažengusiems ginčų sprendimo specialistams. Paskutinioji mokymų diena buvo skirta psichologiniams tarptautinį elementą turinčių šeimos ginčų aspektams atskleisti. Mokymus vedė dr. Gediminas Sagatys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas, MRU Teisės mokyklos partnerystės profesorius), viešnia iš Vokietijos Ischtar Khalaf-Newsom (MIKK generalinė direktorė, teisininkė, mediatorė), Odeta Intė (mediatorė, MRU lektorė) ir Roberta Petkevičiūtė (psichologė, mediatorė). Su mokymų medžiaga, kurioje daug naudingos informacijos apie aktualiausią teisinį reguliavimą, teismų praktiką, mediacijos ypatumus tarptautinį elementą turinčiuose ginčuose, galima susipažinti projekto tinklalapyje.

Projekto partnerių ekspertai taip pat sutelkė savo jėgas mokymų medžiagai, rekomendacijų ir gerosios praktikos pavyzdžių rinkinio rengimui. Tai metodinės priemonės, kurios padės tiek mediatoriams, tiek advokatams, tiek ir kitiems asmenims, dalyvaujantiems šeimos ginčų sprendimo, geriau suvokti mediatoriaus ir advokato vaidmenis mediacijos procese, susipažins su šių profesijų atstovų lūkesčiais vienas kito atžvilgiu, bei ras patarimų, kaip stiprinti kolegišką bendradarbiavimą, siekiant padėti šeimoms išsispręsti konfliktus taikiai. Metodinės priemonės parengtos ir publikuotos lietuvių, latvių, italų ir vokiečių kalbomis, siekiant užtikrinti, kad net ir užsienio kalbomis neskaitantiems specialistams būtų įmanoma prieiti ir praktikuoti šaltiniuose pateiktą informaciją.

Vykdant projektą atlikta kokybinė Lietuvos, Latvijos, Italijos ir Austrijos advokatų ir mediatorių nuomonės apie jų tarpusavio bendradarbiavimą apklausa, kurios rezultatai parodė, kad visose šiose valstybėse ginčų sprendimo specialistams trūksta žinių ir vienodo mediacijos proceso suvokimo, psichologinių veiksmingo savo vaidmens atlikimo įgūdžių. Efektyvesnio mokymosi tikslais į lietuvių, latvių, italų, vokiečių, rusų ir ukrainiečių kalbas buvo išversti mokomieji mediacijos filmai, organizuotos specialistų stažuotės, visuose universitetuose partneriuose rengiami seminarai, diskusijos ir konferencijos.

2022 m. vasario 4 d. MRU vyko Justice programos Codemal projekto renginio nacionalinė konferencija „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas mediacijos plėtrai“. Projekto komanda, MRU Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorijos vadovė prof. dr. Agnė Tvaronavičienė ir narė lektorė Odeta Intė vykdant projektines veiklas pastebėjo, kad siekiant mediacijos plėtros ir aukšto rezultatyvumo būtina užtikrinti ne tik advokatų ir mediatorių bendradarbiavimą, tačiau ir stiprinti tarpinstitucinius ryšius su kitomis mediacijos valdymo ir susijusiomis institucijomis. Taip gimė mintis į nacionalinį projekto rezultatų viešinimo renginį pakviesti platesnį teisininkų ir kitų ginčų sprendimo specialistų ratą. Šią mintį palaikė ir renginio socialiniais partneriais tapo Teisingumo ministerija, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, Nacionalinė teismų administracija, Lietuvos administracinių ginčų komisija, Lietuvos advokatūra ir Lietuvos mediatorių rūmai. Renginys vyko MRU su ribotu klausytojų skaičiumi, dėl sudėtingos pandeminės situacijos, tačiau visiems norintiems jį stebėti buvo sudaryta galimybė tą daryti nuotoliniu būdu. Renginį nuotoliniu būdu stebėjo daugiau nei 1200 žiūrovų. Konferencijos įrašas liko pasiekiamas visiems, kas domisi mediacija ir jos plėtra, kadangi pranešimus konferencijoje aktualiausiais klausimais skaitė ne tik mediatoriai ir advokatai, bet ir Valstybės garantuojamos teisinės tarnybos, Nacionalinės teismų administracijos, Lietuvos teismų, Lietuvos administracinių ginčų komisijos atstovai. Reginys suvienijo visus mediacijos entuziastus ir renginio organizatoriui leido padaryti išvadą, kad konstruktyvus tarpinstitucinis bendradarbiavimas yra raktas į mediacijai kylančių iššūkių sėkmingą sprendimą, nes taikesniu ginčų sprendimu ir teisinės kultūros Lietuvoje tobulinimu yra suinteresuoti visi. Kviečiame renginio įrašą peržiūrėti MRU paskyroje YouTube platformoje.

Baigiamasis Codemal projekto renginys įvyko 2022 m. vasario 16 d. Turibos universitete Rygoje (Latvijoje). Tarptautinėje konferencijoje buvo pristatyti visi projekto rezultatai, aktualiausiais klausimais pranešimus skaitė Latvijos, Lietuvos, Austrijos, Italijos ir Jungtinės Karalystės mokslininkai ir praktikai. Renginio įrašas greitu metu bus pasiekiamas projekto tinklalapyje.

Advokatų ir mediatorių bendradarbiavimo stiprinimo tikslas visose partnerių valstybėse buvo pasiektas. Šie ginčų specialistai turėjo unikalią progą mokymų metu susipažinti, išsiaiškinti vaidmenis mediacijos procese, drauge dalyvauti ginčų sprendimo simuliacijoje, keistis vaidmenimis, kelti probleminius klausimus ir jais diskutuoti. Visose projekte dalyvavusiose valstybėse tokie bendri advokatų ir mediatorių mokymai buvo įvertinti puikiai, o jų dalyviai užtikrino, kad užmegzti ryšiai ir įgytos žinios bei įgūdžiai, gauta metodologinė parama bei kiti turiningi projekto renginiai esmingai praturtino jų praktiką ir veiksmingai patobulino jų kvalifikaciją. Baigiamieji projekto renginiai ir jų sėkmė, patvirtino spėjimą, kad mediacijos plėtrai būtinas efektyvus tarpinstitucinis bendradarbiavimas, nes tik ryšys tarp skirtingas funkcijas atliekančių specialistų, jų gebėjimas bendrauti tarpusavyje veda prie bendro tikslo – taikesnės visuomenės kūrimo.

 

Projektas „Spaudimo veiksmų įvairovė vykdant tarptautinį skolų išieškojimą ES (EU-En4s)" (angl. Diversity of Enforcement Titles in Cross-border Debt Collection in the EU) - Nr. 831628

Projekto Nr. 831628
Projekto pavadinimas:Spaudimo veiksmų įvairovė vykdant tarptautinį skolų išieškojimą ES (EU-En4s) (angl. Diversity of Enforcement Titles in Cross-border Debt Collection in the EU)”.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2019-06-01 iki 2022-05-31.
Projekto vykdytojas: University of Maribor, Slovėnija.
Projekto dalies vadovas MRU: dr. Darius Bolzanas.
Kiti partneriai: Institute for Comparative Law at the Faculty of Law (Slovėnija), Chamber of Notaries (Slovėnija), CEPRIS (Slovėnija), University of Rijeka (Kroatija), University of Graz (Austrija), Masaryk University (Čekija), University of Wrocław (Lenkija), Portucalense University (Portugalija), Boleo Global sl (Ispanija), Leibniz University of Hannover (Vokietija), University of Maastricht (Nyderlandai), Uppsala University (Švedija), UCLan (Kipras), University of Tirana (Albanija).
Santrauka: Iš daugelio kliūčių, su kuriomis susiduriama vykdant tarpvalstybinį skolų išieškojimą, bene aktualiausia yra pasitikėjimo stoka tarp skirtingų ES valstybių narių nacionalinių valdžios institucijų. Nacionalinės valdžios institucijos viešai abejoja kitų valstybių narių vykdomąja teise ir vertina ją su nepasitikėjimu. Problemą dar labiau gilina valstybių narių taikomų spaudimo veiksmų įvairovė, ypač jų struktūra ir poveikis. Projekto tikslas – išanalizuoti šiuos skirtumus ir spręsti įvardytas problemas, pirmiausia siekiant stiprinti savitarpio pasitikėjimą. 
Siekiamas rezultatas: Tyrimas pateiks išsamią „vykdymo užtikrinimo“ poveikio apžvalgą nacionaliniu ir lyginamuoju pagrindu. Svarbu smulkiau paaiškinti prielaidas, leidžiančias užtikrinti vykdymą, ir atsieti vykdymo užtikrinimą nuo sprendimo galutinumo (jei įmanoma). Šių dviejų aspektų tyrimai atitinkamų nacionalinių jurisdikcijų doktrinose dažnai yra marginalizuojami arba visiškai ignoruojami. 

Pasiekti rezultatai ir atliktos veiklos: Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos teisės ekspertai D. Bolzanas, R. Jokubauskas, M. Kirkutis, D. Višinskytė, V. Višinskis (darbo grupės vadovas dr. D. Bolzanas) kelerius metus (2019-2022 m.) aktyviai dalyvauja Europos Komisijos remiamame projekte Vykdomųjų dokumentų įvairovė skirtingose valstybėse vykdant skolų išieškojimą Europos Sąjungoje”  (anglų k. “Diversity of Enforcement Titles in Cross-border Debt Collection in the EU (EU-En4s)”. Šio projekto įgyvendinimo metu minėti teisės ekspertai dalyvavo tarptautiniuose ekspertų susitikimuose Kipre (Larnakoje), Slovėnijoje (Maribore), taip pat skaitė pranešimus ir diskutavo aktualiais teisės klausimais online forma vykusiuose teisės ekspertų susitikime Albanijoje (Tiranoje), Slovėnijoje (Portorožė), skaitė pranešimus. Projekto veiklose dalyvavę ekspertai parašė nacionalinę ataskaitą apie skolų išieškojimą, užpildė klausimyną, organizavo susitikimus su teisėjais, antstoliais, kurių metu teikė atsakymus, parašė tris atskirus mokslinius straipsnius bei vieną bendrą mokslinį straipsnį su Portugalijos teisininkais.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos Teisingumo programos lėšų.

Daugiau informacijos rasite čia.

Projektas „Institucinės vaiko globos darbuotojų įgalinimas tarp-profesiniais mokymais (ERCCI)" (angl. Empowering Residential Child Care through Interprofessional Learning)” - Nr. 2018-1-FI01-KA203-047242

Projekto Nr. 2018-1-FI01-KA203-047242               
Projekto pavadinimas:Institucinės vaiko globos darbuotojų įgalinimas tarp-profesiniais mokymais (ERCCI)” (angl. Empowering Residential Child Care through Interprofessional Learning)”.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2018-09-01 iki 2021-08-31.
Projekto vykdytojas: Turku University of Applied Sciences (Suomija).
Projekto dalies vadovė MRU: doc. dr. Alina Petrauskienė.
Kiti partneriai: Turku University of Applied Sciences (TUAS, Suomija), University of Kassel (UNIKASSEL, Vokietija), University Milano-Bicocca (UNIMIB, Italija), University of Oviedo (UNIOVI, Ispanija).
Santrauka: Vaiko globa yra esminė vaiko gerovės užtikrinimo prielaida išsivysčiusiose šalyse. Vadovaujamasi nuostata, kad vaikai ir paaugliai, ypač jaunesnieji, turėtų augti šeimoje, kuri geriausiai gali patenkinti jų raidos poreikius. Visgi, kai kuriais atvejais vaikams ir paaugliams reikia institucinės vaiko globos,  dažniausiai – specialiųjų poreikių paaugliams, turintiems rimtų emocinių ir elgesio sunkumų arba paaugliams, kurie atsisakė gyventi globėjų šeimose. Darbas su paauglių grupėmis globos institucijoje specialistams gali būti nemenkas iššūkis. Darbuotojams reikalingi mokymai,  kurie padėtų jiems visapusiškai rūpintis globojamais vaikais ir paaugliais. Projekto šalys turi skirtingus kvalifikacinius reikalavimus,  keliamus darbuotojams,  dirbantiems vaikų globos institucijoje. Institucinė vaiko globa priskiriama įvairioms mokslo sritims (socialinis darbas, sveikatos  mokslai, edukologija). Darbuotojams  taikomi specifiniai kvalifikaciniai reikalavimai  susiję su vaiko ar paauglio globa institucijoje. Nepaisant skirtingo darbuotojų išsilavinimo reikalavimų projekto šalyse vaiko globos institucijų darbuotojai susiduria su panašiais iššūkiais, užduotimis ir atsakomybe. Projektu siekiama: įvertinti vaiko globos institucijų situaciją ir integruotų mokymų partnerių šalyse poreikį; Skatinti institucinės vaikų globos darbuotojų kompetencijos augimą, siekiant visapusiškai rūpintis ir užtikrinti vaiko gerovę labiausiai pažeidžiamoms paauglių grupėms; sukurti studijų modulį, galintį patenkinti vaiko globos institucijų darbuotojų poreikius ir ateities iššūkius; plėtoti Europos vaikų globos institucijų darbuotojų mokymus per masinius atviruosius nuotolinius MOOCs kursus. 
Siekiamas rezultatas: Masiniai atvirieji nuotoliniai MOOC kursai studentams ir praktikams, dirbantiems vaikų globos institucijoje ir norintiems pagilinti žinias ir tobulinti kompetencijas. ERCCI MOOC kursų moduliai  pasiūlys aukštos kokybės mokymus visos Europos vaikų globos/priežiūros institucijų  darbuotojams, patiriantiems „pagrindinių kompetencijų“ tobulinimo poreikį įvairiose šalyse ir socialiniuose politiniuose kontekstuose. 

Daugiau informacijos rasite čia.

Projektas „Teisėsaugos technologijų naujovių konsolidavimas kovojant su narkotikų platinimo nusikaltimais internete (LionDC)" (angl. Law Enforcement Technological Innovation Consolidation for Fight Against Online Drug Crimes) - Nr. 822616

Projekto Nr. 822616
Projekto pavadinimas:Teisėsaugos technologijų naujovių konsolidavimas kovojant su narkotikų platinimo nusikaltimais internete (LionDC) (angl. Law Enforcement Technological Innovation Consolidation for Fight Against Online Drug Crimes)”.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2018-12-10 iki 2020-12-09.
Projekto vadovas: Evaldas Bružė.
Kiti partneriai: Lithuanian Cybercrime Centre of Excellence for Training, Research and Education (Lietuva), Customs Criminal Service (Lietuva), Netherlands Organization for applied scientific research (Nyderlandai), Stichting Dutch Institute for Technology, Safety & Security (Nyderlandai), International Cyber Investigation Training Academy (Bulgarija), Polish Platform for Homeland Security (Lenkija), Glavna Direktsia Borba s Organiziranata Prestupnost (Bulgarija), KENTRO Meleton Asfaleias (Graikija), Ministry of Defence (Nyderlandai), Republican Vilnius university hospital (Lietuva), Inspectoratul General al Politiei Romane (Rumunija).

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos „Internal Security Fund — Police” programos lėšų.

Daugiau informacijos rasite čia.

Projektas „Investicijos į sportą (iSport)" (angl. Investments in Sports) - Nr. 590449-EPP-1-2017-1-HR-SPO-SCP

Projekto Nr. 590449-EPP-1-2017-1-HR-SPO-SCP       
Projekto pavadinimas:Investicijos į sportą (iSport)” (angl. Investments in Sports”.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2018-01-01 iki 2021-06-01.
Projekto vykdytojas: Kroatijos Olimpinis komitetas.
Projekto dalies vadovė MRU: prof. dr. Vilma Čingienė.
Kiti partneriai: Instituto Portugues Do Desporto E Juventude I.P. (Portugalija), Comite Olimpico De Portugal (Portugalija), Cyprus Sport Organisation (Kipras), Sportseconaustria Institut Fur Sportokonomie (Austrija), Ministere Des Sports (Sp) (Liuksemburgas), Sveuciliste U Splitu Kinezioloski Fakultet (Kroatija), Sheffield Hallam University (UK), Drzavni Zavod Za Statistiku (Kroatija).

Santrauka: Projektas tikslas – kurti sporto politikos formavimo ir investicijų principus, pagrįstus sporto galimybėmis spręsti socialines ir ekonomines problemas. Projekte dirbantys tyrėjai rengs gaires ir rekomendacijas sporto ir kitoms susijusioms institucijoms, siekiant pagerinti jų žinias apie investicijas į sportą.

Projektas „Good Governance Enhancement through e-Learning for Volunteer Board Members (GReFORM)" - Nr. 590680-EPP-1-2017-1-CY-SPO-SCP

Projekto Nr. 590680-EPP-1-2017-1-CY-SPO-SCP
Projekto pavadinimas:Good Governance Enhancement through e-Learning for Volunteer Board Members (GReFORM)”.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2018-01-01 iki 2021-06-01.
Projekto vykdytojas: Cyprus sport organization (Kipras).
Projekto dalies vadovė MRU: prof. dr. Vilma Čingienė.
Kiti partneriai: CEDAR (Kipras), KU Leuven (Belgija), The University of Patras (Graikija), The University of Palermo (Italija), The Lithuanian Union of Sports Federations (Lietuva), The Italian Handball Federation (Italija), The Cyprus NOC (Kipras), European Observatoire of Sport and Employment (Prancūzija), The European Association for Sport Management (Vokietija).

Daugiau informacijos rasite čia.

Projektas „The Platform for Sharing, Initiating, and Learning Citizen Science in Europe (EU-Citizen.Science)" - Nr. 824580

 

Projekto Nr. 824580
Projekto pavadinimas:The Platform for Sharing, Initiating, and Learning Citizen Science in Europe (EU-Citizen.Science)”.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2019-09-01 iki 2022-12-31.
Projekto vykdytojas: Museum Fur Naturkunde – Leibniz-Institut Fur Evolutions- Und Biodiversitatsforschung An Der Humboldt-Universitat Zu Berlin (Vokietija).
Projekto dalies vadovė MRU: doc. dr. Monika Mačiulienė.
Kiti partneriai: Verein Der Europaeischen Burgerwissenschaften – Ecsa E.V. (Vokietija), Internationales Institut Fuer Angewandte Systemanalyse (Austrija), Conservation Education And Research Trust (UK), Zentrum Fur Soziale Innovation Gmbh (Austrija), University College London (UK), Association Europeenne Des Expositions Scientifiques Techniques Et Industrielles (Belgija), The Provost, Fellows, Foundation Scholars & The Other Members Of Board Of The College Of The Holy & Undivided Trinity Of Queen Elizabeth Near Dublin (Airija), Vetenskap & Allmanhet, Va (Švedija),  Natural History Museum (UK), Universiteit Leiden (Nyderlandai), Mykolo Romerio Universitetas (Lietuva), Municipio De Figueira De Castelo Rodrigo (Portugalija), Ministerio De Economia, Industria Y Competitividad (Ispanija).

Santrauka: Projekto tikslas – sukurti ir skatinti tvarią platformą ir abipusę mokymosi erdvę, teikiant įvairias priemones, geriausios praktikos pavyzdžius ir pristatant mokslo rezultatus, kurie yra renkami, kuruojami ir prieinami įvairioms suinteresuotosioms šalims (nuo suinteresuotų piliečiams, mokslo institucijų iki politikų ir viešosios žiniasklaidos).

Projekto svetainė: https://www.pilieciumokslas.lt/

Daugiau informacijos rasite čia.

Projektas „Kokybės užtikrinimo stiprinimas Kambodžos universitetuose (SICA)" (angl. Strengthening Quality Assurance in Cambodian Universities) - Nr. 586436-EPP-1-2017-1-KH-EPPKA2-CBHE-JP

Projekto Nr. 586436-EPP-1-2017-1-KH-EPPKA2-CBHE-JP               
Projekto pavadinimas:Kokybės užtikrinimo stiprinimas Kambodžos universitetuose (SICA)” (angl. Strengthening Quality Assurance in Cambodian Universities”.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2017-10-15 iki 2020-10-15.
Projekto vykdytojas: Royal University of Phnom Penh (Cambodia).
Projekto dalies vadovė MRU: prof. dr. Žaneta Simanavičienė.
Kiti partneriai: Svay Rieng University (Kambodža), Uppsala Universitet (Švedija), Meanchey University (Kambodža), University Of Battambang (Kambodža); Chea Sim University of Kamchaymear (Kambodža), University of Heng Samrin Thbongkhmum (Kambodža), Accreditation Committee of Cambodia (Kambodža), Universitatea Lucian Blaga din Sibiu (Rumunija) Agora Institute for Knowledge Management & Development (Ispanija).

Santrauka: Kambodža sieka įvykdyti ambicingą aukštojo mokslo reformos politiką („Aukštojo mokslo vizija 2030“), o kokybės užtikrinimas yra neatsiejama jos dalis. Pagrindinės politikos strategijos apima aukštųjų mokyklų kokybės užtikrinimo sistemų plėtojimą, atitinkantį nacionalinius akreditacijos standartus. Tai leistų visapusiškai dalyvauti pasaulinėje užtikrintos kokybės aukštojo mokslo sistemoje. Veiksmų kryptys, siekiant įgyvendinti pirmiau minėtą tikslą, apima vidinių kokybės užtikrinimo mechanizmų sukūrimą, gebėjimų ir įgūdžių, taip pat infrastruktūros stiprinimą ir valdymo bei programų vidinio įsivertinimo atlikimą. Atsižvelgdama į tai, SICA projektas siūlo patikimą veiklos ir veiksmų schemą, kuri padėtų įgyvendinti Kambodžos aukštojo mokslo viziją iki 2030 m., gerinant vidaus kokybės užtikrinimą Kambodžos aukštojo mokslo įstaigose.
Siekiamas rezultatas: Profesinio tobulėjimo gebėjimų stiprinimas, keitimasis gerąja patirtimi ES ir Kambodža, vidinių kokybės užtikrinimo vienetų sudarymas ir kokybės užtikrinimo procesų įtvirtinimas yra kelios prioritetinės projekto kryptys.

Daugiau informacijos rasite čia.

Projektas „Partcertification in the professional field of Information Security" - Nr. 2018-1-DE02-KA202-005218

Projekto Nr.  2018-1-DE02-KA202-005218        
Projekto pavadinimas:Partcertification in the professional field of Information Security”.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2018-09-10 iki 2021-08-31.
Projekto vykdytojas: BF/M-Bayreuth – Betriebswirtschaftliches Forschungszentrum für Fragen der mittelständischen Wirtschaft e. V. an der Universität Bayreuth (Vokietija).
Projekto dalies vadov MRU: prof. dr. Irena Žemataitytė.
Kiti partneriai: Hafelekar (Austrija), Consulenza Direzionale di Paolo Zaramella (Italija), WSBiNoZ (Lenkija).
Santrauka: Projekto tikslas yra apibrėžti profesines kompetencijas informacinio saugumo srityje ir sugebėti jas atitinkamai nustatyti bei įvertinti. Tai padės spręsti kvalifikuotų darbuotojų trūkumą.

Daugiau informacijos rasite čia.

Projektas „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų mažinimas (GenderGAP)" (angl. Reduction of Gender Pay Gap) - Nr. 820731

Projekto Nr. 820731
Projekto pavadinimas:Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų mažinimas (Gender GAP) (angl. Reduction of Gender Pay Gap)”.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2018-10-01 iki 2020-09-30.
Projekto vykdytojas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Lietuva).
Projekto dalies vadovė MRU: dr. Eglė Krinickienė.
Konsorciumo partneriai: Mykolo Romerio universitetas, Moterų informacijos centras, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projektą  iš dalies finansavo Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa (2014 – 2020).

Daugiau informacijos rasite čia.

Projektas „ICT naudojimas kuriant bendrosios įtraukties viešąsias vietas (C3PLACES) (angl. Using ICT for Co-Creation of inclusive public Places)“ - Nr. S-ENSUF-17-1

Projekto Nr. S-ENSUF-17-1             
Projekto pavadinimas:ICT naudojimas kuriant bendrosios įtraukties viešąsias vietas (C3PLACES) (angl. Using ICT for Co-Creation of inclusive public Places)”.
Projekto vykdymo laikotarpis: 2017 – 2019.
Projekto dalies vadovė MRU: prof. dr. Aelita Skaržauskienė.
Projekto vykdytojas: UL/CeiED – Universidade Lusófona (Portugalija).
Projekto partneriai: Cooperacy Association, LNEC – National Laboratory of Civil Engineering, Mykolas Romeris University, Ghent University, University of Milan, Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia.

Projektas finansuotas Europos Sąjungos programos Horizontas 2020 lėšomis.

Daugiau informacijos rasite čia.

Projektas „Miestų biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros valdymas siekiant padidinti miesto atsparumą (URBANGAIA) (angl. Managing Urban Biodiversity and Green Infrastructure to Increase City Resilience)“ - Nr. S-BIODIVERSA-17-1

Projekto Nr. S-BIODIVERSA-17-1     
Projekto pavadinimas:Miestų biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros valdymas siekiant padidinti miesto atsparumą (URBANGAIA) (angl. Managing Urban Biodiversity and Green Infrastructure to Increase City Resilience)”.
Projekto vykdymo laikotarpis: 2017 – 2020.
Projekto vykdytojas: Escola Superior Agrária de Coimbra, Coimbra (Portugalija).
Projekto dalies vadovė MRU: dr. Ieva Misiūnė.
Projekto partneriai: Institute of Nature and Forest Research (Belgija), Helmholtz Centre for Environmental Research (Vokietija), University of Malaga (Ispanija).

Projektas finansuotas Europos Sąjungos programos Horizontas 2020 lėšomis.

Daugiau informacijos rasite čia.

Projektas "Solving privacy paradox: promoting high standards of data protection as a fundamental right and central factor of consumer trust in digital economy (SolPriPa)" - Nr. 814754

Projekto Nr. 814754    
Projekto pavadinimas:Solving privacy paradox: promoting high standards of data protection as a fundamental right and central factor of consumer trust in digital economy (SolPriPa)”.
Projekto vykdymo laikotarpis: 2018-09-17 – 2020-09-16.
Projekto vykdytojas: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (Lietuva).
Projekto dalies vadovė MRU: doc. dr. Rūta Lazauskaitė.

Projektą  iš dalies finansavo Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa (2014 – 2020).

Daugiau informacijos rasite čia.