LINESAM tarptautinė konferencija „Mapping and assessment of ecosystem services: Challenges in a global environmental context“ - MRU
Kalendorius

Gegužės 19-20
LINESAM tarptautinė konferencija „Mapping and assessment of ecosystem services: Challenges in a global environmental context“
19 d. 09:00 val., 20 d. 12:00 val.
"Zoom" nuotolinė platforma

2021 m. gegužės 19-20 d. vyks projekto LINESAM tarptautinė konferencij „Mapping and assessment of ecosystem services: Challenges in a global environmental context“, kurią organizuoja MRU Aplinkos valdymo laboratorijos mokslininkų komanda, vadovaujama Viešojo valdymo ir verslo fakulteto profesoriaus ir Aplinkos valdymo laboratorijos vadovo Paulo Alexandre De Silva Pereira.

Konferencijoje pranešimus skaitys MRU Aplinkos valdymo laboratorijos nariai ir kviestiniai svečiai iš Švedijos, Ispanijos, Nyderlandų, estijos, Kinijos, Indijos, Serbijos. Konferenciją atidarys ir sveikinimo kalbą sakys MRU Viešojo valdymo ir verslo fakulteto dekanas prof. dr. Darius Štitilis.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

Konferencijos tikslai:

  • dalytis gerąja patirtimi ir naujausiais ekosistemų ir jų paslaugų kartografavimo bei vertinimo metodais, atsižvelgiant į pasaulinius aplinkos pokyčius;
  • nustatyti pagrindinius ekosistemos ir jos paslaugų kartografavimo ir vertinimo iššūkius ir problemas įvairiuose kontekstuose;
  • suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas ES kartografavimo ir vertinimo veikloje;
  • modeliuoti ir vertinti pokyčių veiksnių poveikį ekosistemoms.

Europos sąjungos ateities klimato kaitos politiką atitinkanti ilgalaikė Lietuvos klimato kaitos valdymo politikos vizija – iki 2050 metų pasiekti šalies ekonomikos neutralumą klimatui, užtikrinti šalies ūkio sektorių ir ekosistemų atsparumą klimato kaitos keliamiems aplinkos pokyčiams.

Siekiant geriau suprasti ekosistemų, biologinės įvairovės ir žmonių gerovės ryšius ir tai, kaip pokyčių veiksniai (angl. drivers of change) gali paveikti ekosisteminių paslaugų pasiūlą Lietuvoje, reikia sukurti nacionalinę ekosisteminių paslaugų kartografavimo ir vertinimo sistemą, Be to, būtina prisidėti prie planavimo ir valdymo strategijų, grindžiamų ekosistemų ir biologinės įvairovės socialiniais ir ekologiniais principais, kūrimo ir įgyvendinimo, bei sukurti bendrą žinių bazę apie ekosistemines paslaugas.

Projekto „Lietuvos nacionalinis ekosistemų paslaugų vertinimas ir kartografavimas (LINESAM) organizuojamo kartu su Mykolo Romerio universitetu ir LR Aplinkos ministerija, siekis – pateikti skaitmenine forma informaciją apie Projekto metu vertintų nacionalinio lygmens ekosisteminių paslaugų būklę ir potencialą (LINESAM metu planuojama įvertinti 32 ekosistemines paslaugas (sausumos ir jūrinėse ekosistemose), jų paklausą, pasiūlą ir potencialą Lietuvoje. Be nacionalinio lygmens ekosisteminių paslaugų modeliavimo, LINESAM taip pat atliks atvejo analizes keturiuose ekosistemų tipuose: miško ekosistemoje (Alytaus raj.), agroekosistemoje (Šiaulių raj.), pakrantės ekosistemoje (Klaipėdos raj.) ir miesto ekosistemoje (Vilniaus m.).

Daugiau apie projektą (anglų k.): http://linesam.mruni.eu/

Konferencija vyks anglų kalba ZOOM platformoje:

Gegužės 19 d.:

TRANSLIACIJOS NUORODA

Gegužės 20 d.:

TRANSLIACIJOS NUORODA

Projektas „Lietuvos nacionalinis ekosistemų paslaugų vertinimas ir kartografavimas (LINESAM)“ 2018-2021 m. finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“, pagal sutartį Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0104).